Mokesčiai (24 str.)

Iš pajamų atskaitomi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyti mokesčiai (išskyrus pelno mokestį, pridėtinės vertės mokestį, mokamą į biudžetą, bei įmonės sumokėtus mokesčius, kuriuos privalo mokėti gyventojai (GPM, VSD ir PSD)) bei kituose įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytos visų rūšių rinkliavos ir privalomos įmokos.

Registracijos numeris KM3146

Ši informacija skelbiama:
Mokesčiai (24 str.)
Pajamų pripažinimo principai

Įmonių (elektros energijos gamintojų) vadovaujantis Įstatymo nuostatomis apskaičiuota ir lėšų administratoriui pervesta rinkos pajamų perviršio suma pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio nuostatas priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ir, apskaičiuojant pelno mokestį, atskaitoma iš įmonės pajamų.

Įmonių (elektros energijos gamintojų) pajamomis pripažįstama visa pajamų, gautų už pagamintą ir patiektą elektros energiją, suma (įskaitant rinkos pajamų perviršio sumas).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0871

Ši informacija skelbiama:
Mokesčiai (24 str.)

Iš pajamų galima atskaityti tik tas prekių (paslaugų) pirkimo ir / ar importo PVM sumas, kurios atitinka du kriterijus:

  1. šios sumos yra neatskaitomos pagal PVMĮ nuostatas;

  1. šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ nustatytų leidžiamų (įskaitant ribojamų dydžių) atskaitymų.

Pirkimo ir / ar importo PVM sumos, kurios apskaičiuotos nuo PMĮ 31 str. nustatytų neleidžiamų atskaitymų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų neatskaitomos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0869

Ši informacija skelbiama:
Mokesčiai (24 str.)

Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos pardavimo PVM sumos (apskaičiuotos nuo leidžiamų atskaitymų), kai vienetas, ne PVM mokėtojas, per kalendorinius metus iš ES valstybių narių įsigijęs prekių daugiau kaip už 14 000 Eur, ir todėl pagal PVMĮ 711 straipsnį apskaičiavęs pardavimo PVM, gali šį pardavimo PVM priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, nes pagal PMĮ 24 str. 2 dalį šis apskaičiuotas PVM yra prilyginamas iš pajamų atskaitomam pirkimo PVM.

Tuo atveju, kai vienetas apskaičiuoja pardavimo PVM nuo neleidžiamų atskaitymų, tokios pardavimo PVM sumos taip pat priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Jei vienetas apskaičiuoja pardavimo PVM nuo ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, tai iš pajamų gali būti atskaitoma tik ta pardavimo PVM dalis, kuri apskaičiuota nuo ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0873

Ši informacija skelbiama:
Mokesčiai (24 str.)

Nustatant, kokiam mokestiniam laikotarpiui yra priskirtinos metinėje PVM deklaracijoje apskaičiuotos mokėtino PVM sąnaudos, reikia atsižvelgti į tai, ar mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, už kuriuos yra tikslinama PVM atskaita.

Mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais

Mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais

Metinėje PVM deklaracijoje apskaičiuotas PVM iki metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo yra priskirtinas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, už kurį šis PVM yra tikslinamas.

Jeigu patikslintas PVM apskaičiuojamas po metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, jis yra priskirtinas einamojo mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Metinėje PVM deklaracijoje apskaičiuotas PVM yra priskirtinas einamojo mokestinio laikotarpio ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0876

Ši informacija skelbiama:
Mokesčiai (24 str.)

KAI PREKĖS / PASLAUGOS ĮSIGYTOS KITOJE ES VALSTYBĖJE NARĖJE:

Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama negrąžinama PVM suma, kai suma mažesnė už kitos ES valstybės narės teisės aktuose nustatytą minimalią grąžinamą PVM sumą. Įmonė privalo pateikti įrodymus, pagrindžiančius negalimumą susigrąžinti toje valstybėje narėje sumokėtą PVM.

Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas kitos ES valstybės pardavėjo apskaičiuotas PVM, kai Lietuvos vienetui yra prievolė už įsigytas prekes (paslaugas) apskaičiuoti PVM Lietuvoje.

KAI PREKĖS / PASLAUGOS ĮSIGYTOS NE ES:

Jeigu Lietuvos vienetas įsigyja prekes (paslaugas) ne ES valstybėse, kurių teisės aktai nenumato teisės susigrąžinti PVM (arba PVM nesusigrąžinamas, nors įmonė išnaudoja visas teisines galimybes susigrąžinti tose šalyse sumokėtą PVM), tai užsienietiškas PVM priskiriamas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0878

Ši informacija skelbiama:
Mokesčiai (24 str.)

Pagal PVMĮ nuostatas neatskaitomos pirkimo ir / ar importo PVM sumos iš pajamų atskaitomos tą patį mokestinį laikotarpį, kurį šis pirkimo ir / ar importo PVM buvo apskaičiuotas, neatsižvelgiant į tai, kad sumos, nuo kurių šis mokestis apskaičiuotas, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams bus priskirtos vėlesnį(-iais) mokestinį(-iais) laikotarpį(-iais).

Tačiau jeigu dėl kokių nors priežasčių suma (arba jos dalis), nuo kurios apskaičiuotas ir iš pajamų atskaitytas pirkimo ir / ar importo PVM, nebus priskirta ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, tai tą mokestinį laikotarpį, kurį šis faktas nustatytas, ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma turės būti mažinama leidžiamiems atskaitymams nepriskirtai sumai tenkančia pirkimo ir / ar importo PVM suma.

Teises aktai