Mokesčio bazė (4 str. 1-2 d.)

Bendroji dalis:

Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazė yra visos Lietuvoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir ne Lietuvoje. Per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vykdomos veiklos pajamos nepriskiriamos Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazei, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Į Lietuvos vieneto pajamas taip pat įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos arba jų dalis PMĮ 39 str. nustatyta tvarka.

Į Lietuvos vieneto, Europos ekonominių interesų grupės (toliau – EEIG) dalyvio, pajamas turi būti įskaitomos EEIG pajamos (PMĮ 391 str.).

Registracijos numeris KM0077

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio bazė (4 str. 3-4 d.)
Pelno mokestis

Užsienio vieneto pelno mokesčio bazė Lietuvoje yra:

 1. Užsienio vieneto per nuolatines buveines Lietuvos teritorijoje vykdomos veiklos pajamos, per nuolatines buveines Lietuvoje uždirbtos tarptautinių telekomunikacijų pajamos bei 50 proc. transportavimo, kuris prasideda Lietuvos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba prasideda užsienyje ir baigiasi Lietuvos teritorijoje, pajamų ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, priskiriamos toms nuolatinėms buveinėms Lietuvoje tuo atveju, kai tos pajamos susijusios su užsienio vieneto veikla per nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje.

Į užsienio vieneto, veikiančio per nuolatinę buveinę Lietuvos teritorijoje, pelno mokesčio bazę nėra įtraukiamos laivybos vieneto pajamos iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos, jei laivybos vieneto pasirinkimu pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais arba tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos pagal PMĮ 381 straipsnio nuostatas taikomas fiksuotas pelno mokestis.

 1. Užsienio vieneto ne per nuolatines buveines Lietuvoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje. Jei užsienio vienetas vykdo veiklą Lietuvos teritorijoje per kelias nuolatines buveines, tai kiekvienos buveinės mokesčio bazė nustatoma atskirai.

Į užsienio vieneto, veikiančio ne per nuolatinę buveinę, pelno mokesčio bazę nėra įtraukiamos:

 • Palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius, išleidžiamus tarptautinėse finansų rinkose;

 • Sukauptos ir išmokamos palūkanos už indėlius;

 • Palūkanos už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;

 • Ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto užsienio vieneto iš kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno gaunamas pajamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0071

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio bazė (4 str. 3-4 d.)

Užsienio vieneto ne per nuolatines buveines Lietuvoje gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, yra išvardytos PMĮ 4 str. 4 dalyje, t. y.:

 1. Palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus;
 1. Pajamos iš paskirstytojo pelno, išskyrus ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto užsienio vieneto iš kolektyvinio investavimo subjektų paskirstytojo pelno gaunamas pajamas;
 1. Honorarai, taip pat įskaitant PMĮ 4 str. 5 dalyje nustatytus atvejus;
 1. Gautos pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos teritorijoje;
 1. Kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos;
 1. Pajamos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą;
 1. išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą.

Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę gautos pajamos pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą – pagal faktišką pajamų gavimo momentą, t. y. išmokant išmokas užsienio vienetui.

Pajamomis nelaikoma į biudžetą mokėtinas pridėtinės vertės mokestis (pardavimo PVM), todėl, apmokestinant užsienio vieneto pajamas, PVM turi būti neįtraukiamas.

Teises aktai