Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gavęs užsienio valstybėse pajamų (B klasės pajamos), pasibaigus metams, kuriais pajamos gautos, iki kitų metų gegužės 1 d. privalo:

  • deklaruoti pajamas metinėje pajamų deklaracijoje ir

  • sumokėti nuo jų apskaičiuotą pajamų mokestį, išskyrus atvejį, kai pajamos, naikinant dvigubą pajamų apmokestinimą, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

Mokėtinas pajamų mokestis nuo užsienio valstybėse gautų pajamų gali būti mokamas dalimis – avansu kas mėnesį, kas ketvirtį ir pan. arba visa suma gali būti sumokama iškart, teikiant metinę pajamų deklaraciją.

Svarbu. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, dirbantiems ar dirbusiems užsienio valstybėse, išlieka prievolė deklaruoti užsienio valstybėse uždirbtas pajamas, nepriklausomai nuo to, ar šias pajamas jie išleido užsienyje, ar pinigų sumas pervedė į savo sąskaitą, ar jas pervedė ar kitokiu būdu perdavė kitam nuolatiniam Lietuvos gyventojui.

Registracijos numeris KM2496

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas  

Jeigu nuolatinio Lietuvos gyventojo užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautos pajamos (išskyrus dividendus, palūkanas ir honorarus) toje valstybėje nebuvo apmokestintos dėl taikomo neapmokestinamojo pajamų dydžio, laikoma, kad pajamos užsienio valstybėje buvo apmokestintos ir jos atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

Pajamos deklaruojamos metinėje pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formoje kaip gautos užsienio valstybėje, įrašoma pajamų suma ir, kaip užsienio valstybėje taikomo neapmokestinamojo pajamų dydžio požymis, eilutėje „Užsienio valstybėje sumokėta mokesčio suma" įrašoma  0,01 Eur. Prie deklaracijos turi būti pridedamas pajamų gavimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas, pvz., darbdavio pažyma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0892

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas  

Nepriklausomai nuo to, kad pajamos (išskyrus palūkanas, dividendus ir honorarus), kurias nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo ES valstybėse narėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje (neapmokestinamos), tokios pajamos (pvz. darbo užmokesčio pajamos) turi būti deklaruojamos metinės pajamų mokesčio deklaracijoje, kaip neapmokestinamosios pajamos.

 

Užsienio valstybių sąrašą, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0879

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas  

Kadangi tokios pajamos nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje (išskyrus gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas pajamas), jos deklaruojamos:

Nuo 2019-01-01 - dividendai ir honorarai deklaruojami metinės pajamų deklaracijos GPM311 formos GPM311F priede, palūkanos - GPM311 formos GPM311E priede.

Iki 2018-12-31 - metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos GPM308P priede, kuris skirtas apmokestinamosioms pajamoms deklaruoti.

Atskaitytinam pajamų mokesčiui apskaičiuoti yra pildomas deklaracijos GPM308 formos GPM308U priedas.

Nuo tokių pajamų išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš mokėtinos Lietuvoje pajamų mokesčio sumos, jei gyventojas kartu su deklaracija pateikia dokumentus, patvirtinančius užsienio valstybėje gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokesčio sumą.

Užsienio valstybių sąrašą, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0890

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas  

Pajamos, gautos iš užsienio valstybės, kuri nėra valstybė, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, nei valstybė arba zona, įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, nėra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje, jos (išskyrus gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas pajamas) deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos priede, kuris skirtas atitinkamų rūšių pajamoms deklaruoti:

Nuo 2019-01-01 -  GPM311B, GPM311C, GPM311D, GPM311E, GPM311F.

Iki 2018-12-31 - GPM308P, GPM308V, GPM308R, GPM308T, GPM308F ar GPM308K.

Atskaitytinam pajamų mokesčiui apskaičiuoti iki 2018-12-31 yra pildomas metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos GPM308U priedas.

Nuo tokių pajamų išskaičiuotas (sumokėtas) pajamų mokestis ar tapatus mokestis gali būti atskaitomas iš mokėtinos Lietuvoje pajamų mokesčio sumos, jei gyventojas kartu su deklaracija pateikia užsienio valstybės administratoriaus patvirtintus dokumentus, apie užsienio valstybėje gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokesčio sumą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0885

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas  

Atvejai

Paaiškinimai

Sutuoktinis dirba užsienio valstybėje ir kitam sutuoktiniui perveda / perduoda pinigus

Kai vienas iš sutuoktinių dirba užsienio valstybėje ir kitam sutuoktiniui, nuolatiniam Lietuvos gyventojui, į banko sąskaitą perveda ar kitokiu būdu perduoda savo uždirbtus pinigus, laikoma, kad tokios sumos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl jas gavęs sutuoktinis nuo tokių sumų neturi mokėti pajamų mokesčio bei jų deklaruoti.

Tėvai dirba užsienio valstybėje ir jų nepilnamečius vaikus prižiūrintiems asmenims perveda / perduoda pinigus

Kai abu tėvai dirba užsienio valstybėje ir tam tikras pinigų sumas perveda ar kitokiu būdu perduoda jų nepilnamečius vaikus Lietuvoje prižiūrintiems asmenims, laikoma, kad tokios sumos skirtos vaikų priežiūrai (t. y. kompensuojamos vaikų reikmėms skirtos išlaidos), todėl jas gavęs gyventojas neturi mokėti pajamų mokesčio nuo tokių sumų bei neprivalo jų deklaruoti.

Užsienyje dirbantis vienas iš tėvų, kuris pagal teismo sprendimą ar susitarimą išlaiko nepilnametį vaiką ir pinigus perveda / perduoda vaiką auginančiam asmeniui

Kai užsienio valstybėje dirbančiam vienam iš tėvų teismo sprendimu yra pavesta išlaikyti arba pagal susitarimą jis išlaiko Lietuvoje gyvenantį nepilnametį vaiką ir tokį vaiką auginančiam asmeniui Lietuvoje perveda ar kitokiu būdu perduoda pinigus, tokios sumos yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu ir nedeklaruojamos.

Užsienyje dirbantys vaikai perveda / perduoda pinigus tėvams arba užsienyje dirbantys tėvai pinigais paremia savo nepilnamečius vaikus

Kai užsienyje dirbantys vaikai perveda ar kitokiu būdu perduoda pinigų sumas savo tėvams, ar užsienyje dirbantys tėvai pinigais paremia savo pilnamečius vaikus, laikoma, kad pinigų gavėjas gauna dovanų. Dovanojimo būdu gautos pajamos iš vaikų (įvaikių) ir tėvų (įtėvių) yra neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

 

2019 ir vėlesniais metais dovanų, gautų iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių neprivaloma deklaruoti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje. 

 

Iki 2018-12-31:

Jeigu dovanų, gautų iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių pinigais ir kilnojamaisiais daiktais, bendra suma per mokestinį laikotarpį neviršija 2 500 Eur (iki 2015-01-01 – bendra pinigais ir bet kokiu turtu gautų dovanų vertė neviršijanti 10 000 Lt), šios sumos gyventojas neturi deklaruoti savo metinėje pajamų deklaracijoje, kadangi tai nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos.

 

Gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs dovanų pinigais ir kilnojamaisiais daiktais didesnę kaip 2 500 Eur (iki 2015-01-01 – pinigais ir bet kokiu turtu didiesnę kaip 10 000 Lt) sumą, turi deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje.

Gyventojas iš užsienio valstybės perveda / perduoda pinigus nuolatiniam Lietuvos gyventojui (kuris nėra jo sutuoktinis, vaikas (įvaikis), brolis, sesuo, vaikaitis ar senelis)

Kai gyventojas iš užsienio valstybės perveda ar kitokiu būdu perduoda pinigus nuolatiniam Lietuvos gyventojui (kuris nėra jo sutuoktinis, vaikas (įvaikis), brolis, sesuo, vaikaitis ar senelis) ir tarp tokių gyventojų yra sudaryta įstatymų nustatytos formos dovanojimo sutartis, nuo tokios dovanų gautos sumos gyventojas neturi mokėti pajamų mokesčio ir neprivalo jos deklaruoti tik tuo atveju, jeigu dovanojimo būdu gautų pajamų bendra suma per mokestinį laikotarpį neviršija 2 500 Eur.

 

Gyventojas, per mokestinį laikotarpį iš kitų gyventojų gavęs dovanų daugiau negu už 2 500 Eur , nuo viršijančios sumos turi sumokėti pajamų mokestį bei visą dovanų gautą sumą ir sumokėtą pajamų mokestį privalo nurodyti metinėje pajamų deklaracijoje.

Gyventojas į savo sąskaitą ar kitokiu būdu gauna pinigus, dėl kurių yra susitarta su pinigų siuntėju, kad tokiomis sumomis gavėjas neturi teisės disponuoti, arba kurių paskirtis yra nurodyta sutartyje

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas į savo sąskaitą ar kitokiu būdu gauna pinigus, dėl kurių yra susitarta su pinigų siuntėju, kad tokiomis sumomis gavėjas neturi teisės disponuoti, arba kurių paskirtis yra nurodyta sutartyje (t. y. gyventojui grąžinama skola, arba pinigų gavėjas įgaliotas juos pervesti kitiems asmenims ir pan.) ir, VMI paprašius, pinigų gavėjas gali pateikti sutartį bei dokumentus, įrodančius, kad tokių susitarimų buvo laikomasi, tai tokios pervestos sumos nėra laikomos gyventojo, į kurio sąskaitą pervestos ar kitokių būdu perduotos tokios sumos, pajamomis. Atsižvelgiant į tai, pinigų gavėjui pajamų mokesčio mokėti ir deklaruoti tokių piniginių lėšų metinėje pajamų deklaracijoje nereikia.

Gyventojui į banko sąskaitą pervedamos ar kitokiu būdu perduodamos pinigų sumos iš užsienio valstybių

Kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui į banko sąskaitą pervedamos ar kitokiu būdu perduodamos pinigų sumos iš užsienio valstybių ir pinigų gavėjas neturi jokių įrodymų, kad pervestos sumos nėra jo pajamos ar yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, tokios sumos laikomos iš šaltinio užsienio valstybėje gautomis pajamomis (pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamomis B klasės pajamoms), nuo kurių pinigų gavėjas turi sumokėti pajamų mokestį ir gautas pinigines lėšas deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje.

 

Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, dirbančio ar dirbusio užsienio valstybėse gavo pajamas grynaisiais pinigais ir per vienerius kalendorinius metus gauta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 15 000 Eur , sandoriai nėra notarinės formos ir gautos pajamos neturi būti deklaruojamos, informacija apie tai turi būti pateikiama VMI užpildant ir pateikiant Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius formą PRC907. Minėtą pranešimą gyventojai turi pateikti iki kitų metų, einančių po metų, kuriais piniginės lėšos buvo gautos, gegužės 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0894

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas  

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi dokumentų arba juose pateiktų duomenų nepakanka, kad pats galėtų atskirti kalendoriniams metams tenkančią užsienio valstybėje gautų pajamų sumą ir nuo jų užsienio valstybėje sumokėto pajamų mokesčio sumą, tai nuo kalendoriniams metams tenkančios užsienio valstybėje gautų pajamų sumos dalies toje valstybėje sumokėto pajamų mokesčio sumos dalį nuolatinis Lietuvos gyventojas, remdamasis užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintame dokumente nurodytais duomenimis, apskaičiuoja taip:

M x d /D, kur:

M - nuo užsienio valstybėje mokestiniu laikotarpiu toje valstybėje gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio suma (nurodyta užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintame dokumente);

d – kalendorinių metų dienų skaičius, tenkantis užsienio valstybės mokestiniam laikotarpiui;

D – užsienio valstybės mokestinio laikotarpio dienų skaičius.

Kalendoriniams metams tenkančią užsienio valstybėje gautų pajamų sumos dalį gyventojas apskaičiuoja pagal analogišką taisyklę: t. y. pagal formulę P x d /D (kur P – užsienio valstybėje mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų suma, nurodyta užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintame dokumente).

Pavyzdys

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 17 d. iki 2018 m. kovo 31 d. dirbo užsienio valstybėje (kuri nėra ES narė ir nėra sudariusi su Lietuva dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties), su užsienio valstybės įmone sudaręs darbo sutartį.

 

Kadangi užsienio valstybės mokestinis laikotarpis prasideda vienų kalendorinių metų balandžio 6 d. ir baigiasi kitų kalendorinių metų balandžio 5 d., tai nuolatinis Lietuvos gyventojas turi užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą, kuriame nurodyta, kad mokestiniu laikotarpiu (t. y. nuo 2017 m. balandžio 6 d. iki 2018 m. balandžio 5 d.) užsienio valstybėje jis gavo 40 000 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių išskaičiuota 10 000 Eur pajamų mokesčio.

 

Savo metinėje pajamų deklaracijoje už 2017 m. iš Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos minėtas gyventojas gali atskaityti tik nuo 2017 m. užsienio valstybėje gautų pajamų šioje valstybėje išskaičiuoto pajamų mokesčio sumą. Šią sumą gyventojas, remdamasis darbo sutartimi, kurioje nurodyta, kad užsienio valstybės įmonėje jis dirbo laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 17 d. iki 2018 m. kovo 31 d., paskirsto taip:

  • 197 dienos – tai skaičius dienų, kuriomis gyventojas dirbo užsienio valstybėje jo darbo sutartyje nurodytu laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 17 d. iki 2018 m. kovo 31 d.;

  • 106 dienos – tai 2017 m. tenkančių dienų, kuriomis gyventojas dirbo užsienio valstybėje, t. y. laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 17 d. iki gruodžio 31 d., skaičius;

  • 2017 m. tenkanti užsienio valstybėje išskaičiuoto pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip: 10 000 Eur x 106 d. /197 d. = 5 381 Eur;

  • 2017 m. tenkanti užsienio valstybėje gyventojo gautų pajamų suma apskaičiuojama taip: 40 000 Eur x 106 d. /197 d. = 21 522,84 Eur.

Savo metinėje pajamų deklaracijoje už 2018 m. nuo užsienio valstybėje gautų pajamų šioje valstybėje išskaičiuoto pajamų mokesčio sumą gyventojas paskirsto taip:

  • 2018 m. tenkanti užsienio valstybėje išskaičiuoto pajamų mokesčio suma apskaičiuojama taip: 10 000 Eur - 5 381 Eur = 4 619 Eur;

  • 2018 m. tenkanti užsienio valstybėje gyventojo gautų pajamų suma apskaičiuojama taip: 40 000 Eur - 21 522,84 Eur = 18 477,16 Eur.

 

Teises aktai