Registracijos numeris KM1142

Ši informacija skelbiama:
Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitą (forma FR0608) teikia PVM mokėtojais neįsiregistravę apmokestinamieji ir neapmokestinamieji asmenys, kurie pagal PVMĮ 92 ir 95 straipsnių nuostatas turi apskaičiuoti ir sumokėti patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų bei iš užsienio asmenų įsigytų prekių bei paslaugų mokėtiną į biudžetą PVM arba norėdami susigrąžinti iš biudžeto dėl neigiamo PVM skirtumo per mokestinį laikotarpį susidariusią grąžintiną iš biudžeto PVM sumą.

FR0608 forma pateikiama šiais terminais:

  1. FR0608 forma, kurioje deklaruojama juridinio asmens iš kitos valstybės narės įsigytų akcizais apmokestinamų prekių ar naujų transporto priemonių apskaičiuota pardavimo PVM suma, pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių atgabenimo į šalies teritoriją dienos;

  2. FR0608 forma, kurioje deklaruojama apskaičiuota tą mėnesį mokėtina į biudžetą patiektų prekių ir / ar paslaugų bei įsigytų kitų, negu nurodyta 1 punkte, prekių ir paslaugų PVM suma arba dėl neigiamo PVM skirtumo per mokestinį laikotarpį susidariusi grąžintina iš biudžeto PVM suma, pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.

Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2018-01-01 apyskaita FR0608 gali būti pateikta tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema.

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608 formos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1144

Ši informacija skelbiama:
Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

Į kitą ES valstybę narę naują transporto priemonę, atitinkančią PVMĮ 2 str. 16 dalyje nustatytus reikalavimus, tiekiantis Lietuvos juridinis arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVMĮ neturi būti PVM mokėtojas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sandorio sudarymo turi pateikti Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaraciją (forma FR0620), kuri patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004-04-02 įsakymu Nr. VA-41. Mokėtino į biudžetą PVM pagal šią deklaraciją neatsiranda. Deklaracija pateikiama elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema.

Nuo 2018-01-01 užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims, tiekiantiems šalies teritorijoje naują transporto priemonę, panaikinta prievolė teikti deklaracijos FR0620 formą.

Už kiekvieną į kitą valstybę narę tiekiamą naują transporto priemonę turi būti pateikiama atskira deklaracija FR0620. Kartu su deklaracija turi būti pateikta naujos transporto priemonės PVM sąskaitos faktūros kopija.

Lietuvos juridinis arba fizinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVMĮ neturi būti PVM mokėtojas, naujos transporto priemonės į kitą valstybę narę tiekėjas, turi teisę atskaityti ir susigrąžinti PVM sumą, kuri buvo PVMĮ nustatyta tvarka sumokėta ją įsigyjant arba importuojant, bet ne didesnę kaip sąlyginę 21 proc. PVM sumą, apskaičiuotą nuo į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės apmokestinamosios vertės. Atskaityta pirkimo (importo) PVM suma grąžinama ne anksčiau negu pateikiami įrodymai, kad už patiektą naują transporto priemonę PVM sumokėtas kitoje valstybėje narėje.

Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 ir 12 dalies nuostatas mokesčio administratorius privalo nurodytiems asmenims PVM skirtumą (jo likutį) grąžinti per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti PVM skirtumą gavimo dienos, o kai atliekamas mokesčio mokėtojo patikrinimas - ne vėliau kaip per 20 dienų po mokesčio administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto (jei pažeidimų nenustatyta, - pažymos apie tai) įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1145

Ši informacija skelbiama:
Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

DĖL LIETUVOJE VYKDOMOS EKONOMINĖS VEIKLOS:

PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo, t. y. Lietuvos juridinis arba fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat juridinio asmens statuso neturintis Lietuvoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas, už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir / ar teikiamas paslaugas, kurios pagal PVMĮ yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 Eur, ir jis nepateikė prašymo registruotis PVM mokėtoju.

Asmens, kuris viršijo registravimui privalomą 45 000 Eur sumą ir neįsiregistruoja PVM mokėtoju, mokėtina į biudžetą PVM suma apskaičiuojama pagal formulę:

Mokėtina PVM suma = atlygis × T / (100 proc. + T)

T – šioms prekėms ir / ar paslaugoms nustatytas PVM tarifas (proc.)

Asmenys, neįsiregistravę PVM mokėtojais, už tiekiamas prekes ir / ar suteiktas paslaugas išrašytuose apskaitos dokumentuose neturi teisės išskirti PVM sumų, apskaičiuotų pagal nurodytą formulę.

DĖL PREKIŲ ĮSIGIJIMO IŠ KITŲ ES VALSTYBIŲ NARIŲ:

Prievolė skaičiuoti bei mokėti į biudžetą įsigytų prekių pardavimo PVM gali atsirasti Lietuvos asmenims, kurių įsigyjamų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė negu 14 000 Eur (iki 2014-12-31 - 35 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti šią ribą. Tokia prievolė gali atsirasti:

  • ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu jie iš kitų valstybių narių įsigyja prekes savo vykdomai ekonominei veiklai;

  • vykdantiems ekonominę veiklą juridiniams asmenims, fiziniams asmenims (besiverčiantiems individualia, profesine ar kita ekonomine veikla), tačiau neįsiregistravusiems PVM mokėtojais, nes atlygis iš jų vykdomos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis negu 45 000 Eur (iki 2014-12-31 - 155 000 Lt);

  • juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems tokią ekonominę veiklą, kuriai skirtų prekių ir arba paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas;

  • juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1147

Ši informacija skelbiama:
Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

Užsienio apmokestinamasis asmuo, privalėjęs įsiregistruoti Lietuvos PVM mokėtoju, tačiau to nepadaręs, apskaičiuotą už kiekvieną kalendorinį mėnesį mokėtiną PVM sumą turi įtraukti į PVM apyskaitą (forma FR0608). Užpildyta kalendorinio mėnesio PVM apyskaitos FR0608 forma mokesčių administratoriui pateikiama iki kito mėnesio 25 dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad užsienio apmokestinamieji asmenys, prieš pateikdami PVM apyskaitos FR0608 formą, turi įsiregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, t. y. turi užpildyti Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą (šios formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2005-06-14 įsakymu VA-52 „Dėl Užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro“) arba Fizinių asmenų prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG812 formą (šios formos pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2013-06-25 įsakymu Nr. VA-36 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“).

Užsienio apmokestinamasis asmuo PVM apyskaitos FR0608 formoje už tiekiamas prekes (išskyrus į kitas valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones) ir / ar teikiamas paslaugas, kurios pagal PVMĮ nuostatas yra apmokestinamos PVM, taip pat už įsigyjamas iš kitos valstybės narės prekes už kalendorinį mėnesį apskaičiuotą PVM sumą sumoka į biudžetą iki kito mėnesio 25 dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1148

Ši informacija skelbiama:
Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

Prievolė apskaičiuoti PVM už paslaugas, įsigytas iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, gali atsirasti PVM mokėtojais neįsiregistravusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie vykdo PVM apmokestinamą ir / ar PVM neapmokestinamą veiklą ir veiklą, kuri nėra PVM objektas.

Atkreiptinas dėmesys, jog PVMĮ 95 str. nustatyta, kad minėtiems asmenims prievolė apskaičiuoti PVM už paslaugas, įsigytas iš užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, atsiranda tuo atveju, jeigu paslaugų suteikimo vieta pagal PVMĮ nuostatas yra šalies teritorija.

Pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 punkto nuostatas paslauga apmokestinamajam asmeniui yra suteikta šalies teritorijoje, jeigu šis asmuo yra įsikūręs šalies teritorijoje, t. y. jeigu jo buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra Lietuvoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta šalies teritorijoje įsikūrusio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam užsienio valstybėje. Kai paslauga yra suteikta užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, taip pat laikoma, kad paslauga suteikta šalies teritorijoje.

Tačiau net ir tais atvejais, kai paslaugų suteikimo vieta yra šalies teritorija ne pagal PVMĮ 13 str. 2 dalį, o pagal kitas PVMĮ 13 str. nuostatas, apmokestinamieji asmenys (kaip jie suprantami PVMĮ 2 str. 2 dalies prasme, t. y. asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), įsikūrę šalies teritorijoje, privalo apskaičiuoti PVM už užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje ir čia neįsiregistravusio PVM mokėtoju, jam suteiktas paslaugas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, įsigytų paslaugų apskaičiuotą pardavimo PVM sumą turi deklaruoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (forma FR0608) 19 laukelyje ir šią PVM sumą privalo sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas.

Jeigu Lietuvoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys (kaip jie suprantami PVMĮ 13 str. prasme) iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigyja paslaugas, kurių teikimo vieta pagal PVMĮ 13 str. nuostatas yra ne šalies teritorija, tai tokiu atveju Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims nėra prievolės apskaičiuoti ir sumokėti PVM.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1149

Ši informacija skelbiama:
Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

Lietuvos arba užsienio juridinis asmuo, kuris nėra ir pagal PVMĮ neturi būti PVM mokėtojas, iš kitos valstybės narės įsigijęs akcizais apmokestinamas prekes, PVM mokėtoju neregistruojamas, tačiau jis privalo akcizais apmokestinamų prekių pardavimo PVM apskaičiuoti pats, pildydamas PVM apyskaitos FR0608 formą. Apskaičiuotą PVM privaloma sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsigytų prekių atgabenimo į Lietuvą, kartu pateikiant minėtą apyskaitą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1150

Ši informacija skelbiama:
Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

Neįregistruotas PVM mokėtoju apmokestinamasis asmuo, norėdamas pasinaudoti teise į PVM atskaitą, per mokestinį laikotarpį įvykdytus prekių tiekimus (paslaugų teikimus), įskaitant ir apmokestinamus 0 proc. PVM tarifu bei tuos, kurių vieta pagal PVMĮ nelaikoma Lietuva, o pirkimo PVM pagal PVMĮ 58 str. 1 d. 2 punkto nuostatas gali būti atskaitomas, turi deklaruoti FR0608 formos, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ atitinkamuose laukeliuose.

Pvz., prekių (paslaugų) tiekimų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamoji vertė nurodoma FR0608 formos 22 laukelyje, už Lietuvos ribų įvykusių teikimų (ne PVM objektas Lietuvoje) apmokestinamoji vertė nurodoma 23 laukelyje. Tuo tarpu 24 laukelyje deklaruojama apskaičiuota atskaitoma PVM suma.

Teises aktai