Registracijos numeris KM0120

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis laikotarpis, deklaravimas

Nuolatinės buveinės veiklos pradžia yra pirmojo sandorio sudarymo diena, o veiklos pabaiga – visų sandorių įvykdymo diena.

Nuolatinės buveinės veiklos laikinas sustabdymas (dėl jos sezoniškumo, meteorologinių sąlygų pasikeitimo, darbo jėgos ar kapitalo stygiaus ir pan.) nėra laikomas tos nuolatinės buveinės veiklos pabaiga.

Nuolatinės buveinės pirmas mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, kuriais ji buvo arba turėjo būti įregistruota. Jeigu nuolatinės buveinės mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, tai pirmas mokestinis laikotarpis skaičiuojamas nuo kalendorinių metų, kuriais ji buvo arba turėjo būti įregistruota, sausio 1 dienos iki nustatyto mokestinio laikotarpio pradžios, neatsižvelgiant į tai, ar ji tuo metu vykdė veiklą, ar ne.

Nuolatinės buveinės paskutinis mokestinis laikotarpis skaičiuojamas:

 • Nuo mokestinio laikotarpio, kurį nuolatinės buveinės veikla pasibaigia, pradžios iki jos veiklos pasibaigimo dienos; arba

 • Nuo mokestinio laikotarpio, kai nuolatinė buveinė perleidžiama Lietuvos vienetui, pradžios iki jos perleidimo dienos; arba

 • Nuo mokestinio laikotarpio, kurį pasibaigia užsienio vienetas, kurio nuolatinė buveinė ji yra, pradžios iki to užsienio vieneto pasibaigimo dienos.

Jeigu nuolatinė buveinė perleidžiama kitam užsienio vienetui ir to užsienio vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su nuolatinės buveinės mokestiniu laikotarpiu, tai tokios nuolatinės buveinės mokestinis laikotarpis gali būti nustatomas iš naujo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0103

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis laikotarpis, deklaravimas

Užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, privalo elektroniniu būdu pateikti tinkamai užpildytą metinę pelno mokesčio deklaraciją:

 • Mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų mokestinių metų šešto mėnesio 15 dienos deklaracija pateikiama, jei veikla per nuolatinę buveinę vykdoma / bus vykdoma ilgiau kaip vieną mokestinį laikotarpį;

 • Paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracija pateikiama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos;

 • Trumpalaikės veiklos (kai veikla pradedama ir užbaigiama ar nutraukiama tą patį mokestinį laikotarpį) - ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.

Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną.

Nuolatinės buveinės, išskyrus užsienio bankų filialus ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialus, pelno mokestį turi deklaruoti PLN204U formos deklaracijoje.

Nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai, kurie Lietuvos banko valdybos teisės aktais patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui, ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas taip pat teikia Lietuvos bankui (priežiūrą vykdančiai institucijai) pelno mokestį turi deklaruoti PLN204 formos deklaracijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0162

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis laikotarpis, deklaravimas

Jeigu remiantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatomis, užsienio vienetas laikomas Lietuvoje vykdančiu veiklą per nuolatinę buveinę, tačiau užsienio vieneto per tą nuolatinę buveinę gaunamas visas pelnas arba jo dalis yra neapmokestinama, tai tokia nuolatinė buveinė privalo tvarkyti apskaitą, teikti deklaracijas ir ataskaitas bei vykdyti mokesčius išskaičiuojančio asmens prievoles taip, kaip ir kitos nuolatinės buveinės, tačiau pati pelno mokesčio nemoka, arba moka tik nuo tos pelno dalies, kuri pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas gali būti apmokestinama Lietuvoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0160

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis laikotarpis, deklaravimas

Užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, pagal savo veiklos pobūdį ir gautų pajamų rūšį Lietuvos mokesčių administratoriui atitinkamai teikia:

 • Metinę pelno mokesčio deklaraciją (forma PLN204U arba PLN204);

 • Avansinio pelno mokesčio deklaraciją (forma FR0430);

 • Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaraciją (forma FR0313);

 • Išvestinių finansinių priemonių ataskaitą (forma FR0314);

 • Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitą (forma FR0528);

 • Dividendų pelno mokesčio deklaraciją (forma FR0640);

 • Paramos teikimo ataskaitą (forma FR0477);

 • Mėnesio ataskaita apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir / ar labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur (forma PLN203).