Registracijos numeris KM0030

Ši informacija skelbiama:
Nuosavybės teisės objekto perdavimas (9 str.)

Aspektas

PVM vertinimas

Kada turtinis įnašas laikomas PVM objektu?

Kai nuosavybės teisės objektas yra perduodamas kaip juridinio asmens turtinis įnašas, išskyrus atvejus, kai nuosavybės teisės objektas yra kartu perduodamos veiklos (ar jos dalies) kaip komplekso dalis, tai toks turto perdavimas yra laikomas prekių tiekimu (paslaugų teikimu) už atlygį ir yra laikomas PVM objektu, jeigu jį perduodantis PVM mokėtojas įtraukė į PVM atskaitą nuosavybės teisės objekto (materialiojo ar nematerialiojo turto) (o jeigu jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir / ar paslaugų) pirkimo (importo) PVM (ar jo dalį).

 

Tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas kaip turtinį įnašą perduoda turtą, kurio (ar kuriam pasigaminti sunaudotų prekių ir / ar paslaugų) pirkimo (importo) PVM (ar jo dalis) nebuvo atskaitytas arba nėra atskaitomas pagal PVMĮ nuostatas, toks perdavimas nėra PVM objektas.

Kokia apmokestinamoji vertė?

Kai turtinis įnašas yra laikomas PVM objektu, jo apmokestinamoji vertė yra ta vertė, kokios vertės nuosavybės teisės objektas yra perduodamas. Atsižvelgiant į tai, kad toks nuosavybės teisės objekto perdavimo atvejis prilyginamas prekių tiekimui (paslaugų teikimui) už atlygį, apmokestinamąja verte laikytina ta vertė, kuriai ekvivalentišką atlygį būtų galima gauti perduodant šį nuosavybės objektą rinkoje.

Kas sumoka pardavimo PVM?

Jei asmuo, kuriam perduodamas turtas, yra PVM mokėtojas, nuo šio turto apmokestinamosios vertės pardavimo PVM apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą turi turto gavėjas (atvirkštinio PVM taikymas), kitu atveju – turtą perduodantis asmuo.

Kaip turi būti įforminama?

Nuosavybės teisės objekto kaip turtinio įnašo perdavimo faktas įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje privalo būti nurodyta:

 • nuosavybės teisės objektą kaip turtinį įnašą perdavusio asmens PVM mokėtojo kodas;

 • asmens, perimančio nuosavybės teisės objektą kaip turtinį įnašą, pavadinimas ir kodas;

 • perduodamo nuosavybės teisės objekto pavadinimas;

 • perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė (žr. aukščiau);

 • PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;

 • nuoroda „9 straipsnio 2 dalis“ arba „turtinis įnašas“ (šio rekvizito nenurodymas neįtakoja teisės į PVM atskaitą).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0031

Ši informacija skelbiama:
Nuosavybės teisės objekto perdavimas (9 str.)

Aspektas

PVM vertinimas

Kada turto perdavimas dėl PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu laikomas PVM objektu?

Nuosavybės teisės objekto (materialiojo ar nematerialiojo turto) perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, kai šio nuosavybės teisės objekto (o jei jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir / ar paslaugų) pirkimo (importo) PVM (ar jo dalis) buvo įtraukta į pasibaigiančio PVM mokėtojo PVM atskaitą), laikomas prekių tiekimu (paslaugų teikimu) už atlygį ir yra PVM objektas.

 

Tuo atveju, jeigu pasibaigiantis reorganizavimo būdu PVM mokėtojas perduoda turtą, kurio (ar kuriam pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir / ar paslaugų) pirkimo (importo) PVM nebuvo atskaitytas arba nėra atskaitomas pagal PVMĮ nuostatas, toks perdavimas nėra PVM objektas.

Kokia apmokestinamoji vertė?

Perduodamo nuosavybės teisės objekto, kurio perdavimas laikomas PVM objektu, dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu apmokestinamoji vertė yra ta šio turto vertės dalis, nuo kurios turėtų būti tikslinama PVM atskaita.

Kas sumoka pardavimo PVM?

Jei asmuo, kuriam perduodamas turtas, yra PVM mokėtojas, nuo šio turto apmokestinamosios vertės pardavimo PVM apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą turi turto gavėjas (atvirkštinio PVM taikymas), kitu atveju – turtą perduodantis asmuo (reorganizavimo būdu pasibaigiantis asmuo).

Kaip turi būti įforminama?

Nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje privalo būti nurodyta:

 • asmens, kuris perduoda nuosavybės teisės objektą dėl jo pasibaigimo reorganizavimo būdu, PVM mokėtojo kodas;

 • asmens, perimančio nuosavybės teisės objektą dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, - vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, - asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris;

 • perduodamo nuosavybės teisės objekto pavadinimas;

 • perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė (žr. aukščiau);

 • PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;

 • nuoroda „9 straipsnio 3 dalis“ arba „nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo“ (šio rekvizito nenurodymas neįtakoja teisės į PVM atskaitą).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0032

Ši informacija skelbiama:
Nuosavybės teisės objekto perdavimas (9 str.)

Aspektas

PVM vertinimas

Ar laikoma PVM objektu?

Kai PVM mokėtojas perduoda savo veiklą ar jos dalį kaip kompleksą (t. y. įsigytų ir naudotų šioje veikloje nuosavybės teisės objektų, taip pat kitų su ta veikla susijusių turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visumą) kitam apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, tęsiančiam tokią veiklą, tai toks perdavimas nelaikomas PVM objektu.

Galimi pavyzdžiai

Fizinio asmens, PVM mokėtojo, vykdyta ekonominė veikla (ar jos dalis) kaip kompleksas gali būti perduodama kitam asmeniui PVM mokėtojui, pavyzdžiui, ūkininkui nutraukus (ar laikinai sustabdžius) jo vykdytą ekonominę veiklą, jo ūkis perduodamas kitam asmeniui (atlygintinai); mirus ūkininkui, jo vykdytą veiklą perima turto (ūkininko ūkio) paveldėtojai ar ūkis dovanojamas kitam asmeniui (neatlygintinai); advokatas savo advokato praktiką perduoda kitam asmeniui (gali būti atlygintinai ir be atlygio) ir pan.

 

Juridinio asmens PVM mokėtojo vykdyta ekonominė veikla (ar jos dalis) kaip kompleksas gali būti perduodama kitam juridiniam asmeniui PVM mokėtojui nutraukus (sustabdžius) savo vykdytą ekonominę veiklą, atsisakius dalies veiklos (filialo) ir pan.

Kokios PVM prievolės?

Veiklą perduodantis PVM mokėtojas netikslina PVM atskaitos, nes laikoma, kad veiklos perėmėjas perimtų nuosavybės teisės objektų pirkimo (importo) PVM arba jo dalį įtraukia į savo PVM atskaitą ir pasikeitus šio perimto turto naudojimo jo veikloje paskirčiai, jam teks prievolė tikslinti PVM atskaitą.

Kaip turi būti įforminama?

Veiklos (ar jos dalies) kaip komplekso perdavimas įforminamas laisvos formos apskaitos dokumentu.

 

Teises aktai