Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis

Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (toliau – ES nuotolinė prekyba), tai tokia prekyba prekėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) teritorijoje, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. prekių siuntimą ar gabenimą pirkėjui tiesiogiai ar netiesiogiai atlieka prekių tiekėjas;
 2. prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui atliekamas iš kitos ES valstybės narės negu ta, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas;
 3. tiekiamos prekės nėra naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės (išskyrus akcizais apmokestinamas prekes, kurios tiekiamos 2006/112/EB Direktyvos 151 straipsnyje nurodytiems asmenims), taip pat prekės, kurios tiekėjo ar jo užsakymu yra surenkamos (sumontuojamos) ar instaliuojamos pirkėjo nurodytoje vietoje (neatsižvelgiant ar jos išbandomos) bei prekės, kurių tiekimui taikytina speciali maržos apmokestinimo schema;
 4. prekių pirkėjai yra:

1) neapmokestinamieji asmenys (įprastai veiklos nevykdantys asmenys – gyventojai);

2) apmokestinamiesiems asmenims arba neapmokestinamiesiems asmenims, įsigyjantiems prekes (įskaitant ir akcizais apmokestinamas prekes), kurie išvardinti 2006/112/EB Direktyvos 151 straipsnyje (diplomatai susitarimai, tarptautinės organizacijos, NATO ir pan.);

3) apmokestinamiesiems asmenims, įsigyjantiems prekes (išskyrus akcizais apmokestinamus produktus):

a) tiekiantiems prekes (paslaugas), kurių atžvilgiu PVM yra neatskaitomas;

b) kuriems taikoma ūkininkams skirta bendra vienodo tarifo schema;

c) kuriems taikoma naudotų prekių maržos apmokestinimo schema.

 

Asmenų, vykdančių ES nuotolinę prekybą, prekių tiekimas laikomas įvykęs ir PVM mokesčio prievolė (t. y. prievolė skaičiuoti, deklaruoti ir mokėti PVM, atsižvelgiant į ES šalies, kurioje prekės laikomos patiektomis taikomas PVM apmokestinimo nuostatas) atliekama prekių išgabenimo ar jų išsiuntimo ES valstybėje narėje (pvz. Lietuvoje), jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. asmuo, tiekiantis prekes yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) tik vienoje ES valstybėje narėje ir neturi padalinių ES valstybėse narėse, o jeigu šis asmuo yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) už ES teritorijos ribų, jis turi padalinį tik vienoje valstybėje narėje ir
 2. asmens bendra ES nuotolinės prekybos būdu siunčiamų ar gabenamų į kitą, negu pirmoje sąlygoje nurodytą, ES valstybę narę prekių vertė (neįskaitant PVM) einamaisiais kalendoriniais metais neviršija ar praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 eurų ir
 3. asmuo, kuris vykdo ES nuotolinę prekybą, nėra savanoriškai pasirinkęs prekių tiekimo vietą laikyti tą ES valstybę narę, kurioje baigiasi šių prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui.

 

Tuo atveju, kai asmuo yra laikomas įsikūręs ir (arba) turintis padalinių ne vienoje ES valstybėje narėje (apima ir tuos atvejus, kai prekės laikomos trečiųjų asmenų sandėliuose iš kurių prekės siunčiamos pirkėjams į kitas ES valstybes nares), 10 000 eurų riba netaikoma ir prekių tiekimo vieta laikoma ta ES valstybė narė, kurioje baigiasi šių prekių gabenimas ar siuntimas pirkėjui.

Asmuo vykdantis ES nuotolinę prekybą ir atitinkantis aukščiau nurodytas sąlygas, gali savanoriškai pasirinkti prekių tiekimo vietą laikyti kitą ES valstybę narę, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui. Šis pasirinkimas galioja ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo pasirinkimo dienos visiems vykdomiems atitinkamiems sandoriams. Dėl šio pasirinkimo teisės prekių tiekėjas turi kreiptis į vietos mokesčių administratorių.

 

Kai pagal aukščiau pateiktas sąlygas, prekių tiekimas laikomas įvykęs ne prekių išgabenimo ar išsiuntimo ES valstybėje narėje, o toje, kurioje baigiasi prekių gabenimas ar siuntimas pirkėjui (pvz. viršyta 10 000 eurų riba, ES nuotolinė prekyba vykdoma iš kelių ES valstybių narių ir pan.), tai prekių tiekėjui, neatsižvelgiant į tai ar jis yra registruotas PVM mokėtoju toje ES valstybėje narėje (pvz. Lietuvoje) iš kurios prekės siunčiamos ar gabenamos pirkėjui, kyla prievolė skaičiuoti, deklaruoti ir mokėti PVM toje ES valstybėje narėje, kurioje baigiasi prekių gabenimas ar siuntimas pirkėjui.

 

Kitose ES valstybėse narėse kylančias PVM prievoles prekių tiekėjas, vykdantis ES nuotolinę prekybą, gali atlikti:

 1. įsiregistravus OSS (One Stop Shop) sistemos specialioje ES schemoje, skirtoje asmenims vykdantiems ES nuotolinę prekybą, prievolę atlikti vieno langelio principu. Plačiau apie OSS sistemą skaitykite čia;
 2. tiesiogiai ES valstybėse narėse, kurių atžvilgiu vykdoma ES nuotolinė prekyba (t. y. registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti, deklaruoti ir mokėti PVM pagal atitinkamos ES valstybės narės PVM apmokestinimo nuostatas).

Pažymėtina, kad jei apmokestinamieji asmenys, naudodami elektroninę sąsają (pvz. prekyvietę, platformą, portalą ar panašias priemones), ES teritorijoje neįsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui (pvz. Didžiosios Britanijos įmonei, kuri nėra įsikūrusi ES teritorijoje) sudaro sąlygas tiekti prekes ES teritorijoje neapmokestinamiesiems asmenims, laikoma, kad šias sąlygas tiekti prekes sudarantys asmenys patys gauna (t. y. įsigyja) ir tiekia prekes galutiniam šių prekių pirkėjui kaip neatsiskleidęs tarpininkas.

 

Dažniausiai užduodamus klausimus apie registraciją OSS sistemoje ir PVM prievoles rasite čia.

Kam taikoma 10 000 eurų riba?

KM0033
2023-07-11

Registracijos numeris KM0033

Ši informacija skelbiama:
Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (12 str.)

10 000 eurų ribos taikymas siejamas su prekių tiekimo vietos ir iš to kylančių PVM mokesčio prievolių nustatymu. Tol kol ši riba nėra viršyta, visi ES nuotolinės prekybos būdu vykdomi prekių tiekimai laikomi įvykusiais toje ES valstybėje narėje iš kurios prekės yra siunčiamos ar gabenamos pirkėjui į bet kurią kitą ES valstybę narę (išskyrus atvejus, kai prekių tiekėjas savanoriškai (t. y. neviršijęs 10 000 eurų ribos) pasirenka prekių tiekimo vietą laikyti tą ES valstybę narę, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui).

Pažymėtina, kad 10 000 eurų riba taikoma tik tiems asmenims, kurie vykdydami ES nuotolinę prekybą atitinka abi sąlygas:

 1. asmuo, tiekiantis prekes yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) tik vienoje ES valstybėje narėje (pvz. Lietuvoje) ir neturi padalinių kitose ES valstybėse narėse (apima ir prekių sandėliavimą ir tiekimą iš trečiųjų asmenų sandėlių), o jeigu šis asmuo yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) už ES teritorijos ribų, jis turi padalinį (ar sandėliavimo vietą) tik vienoje valstybėje narėje ir
 2. asmuo, kuris vykdo ES nuotolinę prekybą, nėra savanoriškai pasirinkęs prekių tiekimo vietą laikyti tą ES valstybę narę, kurioje baigiasi šių prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0036

Ši informacija skelbiama:
Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (12 str.)

Vertinant 10 000 eurų ribą turi būti atsižvelgiama į bendrą per kalendorinius metus (einamuosius ir praėjusius) ES nuotolinės prekybos būdu patiektų prekių vertę (neįskaitant PVM).

Riba taikytina tiek praėjusiems tiek ir einamiesiems kalendoriniams metams (kiekvienų kalendorinių metų patiektų prekių vertės skaičiuotinos atskirai), todėl atvejais, kai per kalendorinius metus (pvz. einamuosius) bendra ES nuotolinės prekybos būdu patiektų prekių vertė (neįskaitant PVM) viršija 10 000 eurų ribą, tai reiškia, kad sandoris su kuriuo peržengta ši riba ir visi kiti iki kalendorinių metų pabaigos bei visi per ateinančius kalendorinius metus ES nuotolinės prekybos būdų įvyksiantys prekių tiekimo sandoriai bus laikomi įvykusiais (t. y. kyla prievolė skaičiuoti, deklaruoti ir mokėti PVM) ne prekių išgabenimo ar išsiuntimo ES valstybėje narėje, o toje ES valstybėje narėje, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui.

Pavyzdys

Lietuvos įmonė, kuri neturi padalinių ar prekių sandėliavimo vietų kitose ES valstybėse narėse iš kurių tiekiamos prekės, verčiasi prekių prekyba internetu. Per praėjusius kalendorinius metus įmonės internetu patiektų prekių tiekimai sudarė (neįskaitant PVM):

 1. 25 000 eurų Lietuvos gyventojams;
 2. 11 000 eurų Jungtinės Karalystės gyventojams;
 3.  8 500 eurų Latvijos, Prancūzijos ir Italijos gyventojams.

Įmonė, vertindama praėjusių kalendorinių metų pardavimus į 10 000 eurų ribą turi įtraukti tik 8 500 eurų sumą, kuri gauta už prekių pardavimus Latvijos, Prancūzijos ir Italijos gyventojams, kadangi skaičiuojant šią ribą turi būti atsižvelgiama tik į tuos pardavimus, kur pirkėjai yra kitų ES valstybių narių gyventojai ir kuriems prekės buvo patiektos jas gabenant ar siunčiant iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę.

Kadangi bendra praėjusių kalendorinių metų į kitas ES valstybes nares ES nuotolinės prekybos būdų patiektų prekių suma neviršija 10 000 eurų ribos (t. y. sudaro 8 500 eurų), šie prekių tiekimai Latvijos, Prancūzijos ir Italijos gyventojams laikomi įvykusiais Lietuvoje (t. y. šalyje iš kurios prekės gabenamos) ir apmokestinami taikant lietuvišką PVM tarifą (jeigu prekių tiekėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje).

Vertinant einamųjų kalendorinių metų eigoje, įmonės prekių pardavimai šiai dienai sudaro (neįskaitant PVM):

 1. 19 000 eurų Lietuvos gyventojams;
 2.  9 000 eurų Jungtinės Karalystės gyventojams;
 3. 11 000 eurų Prancūzijos ir Italijos gyventojams.

Įmonė, vertindama einamųjų kalendorinių metų pardavimus į 10 000 eurų ribą turi įtraukti 11 000 eurų sumą susidariusią nuo prekių pardavimų Latvijos, Prancūzijos ir Italijos gyventojams. Kadangi bendra einamųjų kalendorinių metų eigoje ES nuotolinės prekybos būdu iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares patiektų prekių vertė viršija 10 000 eurų ribą, tai prekių tiekimai su kuriais peržengta ši riba (įskaitant ir visus šios rūšies tiekimus, kurie bus įvykdyti per likusį einamųjų kalendorinių metų laikotarpį bei visus tapačius tiekimus, kurie bus atliekami per ateinančius kalendorinius metus) laikomi įvykę ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, o toje ES valstybėje narėje, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui (t. y. Latvijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir pan.).

 

Pastaba. Kai asmuo, vykdantis ES nuotolinę prekybą, kartu vykdo ir telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimą neapmokestinamiesiems asmenims, tai vertinant 10 000 eurų kalendorinių metų apyvartos ribą, turi būti atsižvelgiama į gautas pajams bendrai iš abiejų šių veiklų.


 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0035

Ši informacija skelbiama:
Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis (12 str.)

Asmenys, kurie vykdo ES nuotolinę prekybą ir kurių ES nuotolinės prekybos būdu patiektų prekių bendra vertė (neįskaitant PVM) praėjusiais ar einamaisiais kalendoriniais metais nesiekia 10 000 eurų ribos, esant poreikiui, gali pasirinkti prekių tiekimo vietą laikyti tą ES valstybę narę į kurią prekės yra siunčiamos.

Pasirinkimas prekių tiekimo vietą laikyti tą ES valstybę narę, kurioje baigiasi prekių gabenimas ar siuntimas pirkėjui, atliekamas pateikiant prašymą dėl registracijos ES schemoje prisijungus prie OSS (One Stop Shop) sistemos. Plačiau apie OSS sistemą skaitykite čia.

Pastaba. Asmuo, kuris savanoriškai pasirenka prekių tiekimo vietą laikyti tą ES valstybę narę, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui, negali šio pasirinkimo keisti anksčiau nei suėjus 24 mėnesiams nuo šio pasirinkimo dienos.

Teises aktai