Registracijos numeris KM0033

Ši informacija skelbiama:
Nuotolinė prekyba (12 str.)

Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis, tai prekių, kurias tiekėjas siunčia ar gabena arba kurios siunčiamos ar gabenamos jo vardu, tiekimas, įskaitant atvejus, kai tiekėjas netiesiogiai dalyvauja gabenant ar siunčiant prekes, kaip tai suprantama pagal 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės, su visais pakeitimais 5a straipsnį, iš kitos valstybės narės negu ta, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas pirkėjui, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) prekių pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo arba juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kai šių asmenų prekių įsigijimas kitoje valstybėje narėje pagal Direktyvos 2006/112/EB 3 straipsnio 1 dalies nuostatas yra ne PVM objektas, arba kitas neapmokestinamasis asmuo;

2) tiekiamos prekės nėra naujos transporto priemonės, taip pat nėra prekės, kurias tiekėjas patiekia pirkėjui pats ar savo užsakymu surinkdamas (sumontuodamas) ar instaliuodamas jas pirkėjo nurodytoje vietoje (neatsižvelgiant, ar jos išbandomos).

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos vidaus nuotolinę prekybą rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0036

Ši informacija skelbiama:
Nuotolinė prekyba (12 str.)

Jeigu Lietuvos PVM mokėtojo per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus kitos ES valstybės narės asmenims nuotoliniu būdu parduotų prekių vertė yra didesnė už toje ES valstybėje nustatytą ribą (maksimalią nuotolinės prekybos būdu parduotų prekių vertę), tai Lietuvos PVM mokėtojas toje ES valstybėje turi registruotis PVM mokėtoju ir nuo nuotoliniu būdu parduotų toje ES valstybėje prekių vertės skaičiuoti tos ES valstybės nustatytą PVM ir sumokėti jį į tos valstybės biudžetą. Viršijus minėtą ribą, prekių tiekimo vieta iš Lietuvos persikelia į kitą ES valstybę narę, todėl PVM turi būti skaičiuojamas ir sumokamas toje ES valstybėje.

PVM mokėtojas, ketinantis vykdyti ar jau vykdantis nuotolinę prekybą kitoje ES valstybėje narėje, turėtų pats pasitiksinti pas tos valstybės narės mokesčių administratorių, kokia prekių vertės riba yra nustatyta tos ES valstybės teisės aktuose, nuo kurios Lietuvos PVM mokėtojui kyla prievolė registruotis tos valstybės PVM mokėtoju.

Įsiregistravęs PVM mokėtoju nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje, Lietuvos PVM mokėtojas neturi skaičiuoti ir mokėti į Lietuvos biudžetą PVM nuo parduotų tos ES valstybės narės gyventojams ir kitiems asmenims, neįregistruotiems PVM mokėtojais, prekių mokėtinos PVM sumos. Tačiau Lietuvos PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą įtraukti Lietuvoje įsigytų (importuotų) prekių ir / ar paslaugų, susijusių su kitoje ES valstybėje narėje nuotolinės prekybos būdu tiekiamomis prekėmis, pirkimo (importo) PVM.

Tuo atveju, jeigu Lietuvos PVM mokėtojo patiektų nuotolinės prekybos būdu kitos ES valstybės asmenims, neįregistruotiems PVM mokėtojais savo valstybėje, prekių vertė viršys toje ES valstybėje nustatytą maksimalią tokių tiekimų sumą, tačiau jis neįsiregistruos toje kitoje ES valstybėje PVM mokėtoju, tai už patiektas nuotolinės prekybos būdu prekes jis turės skaičiuoti „lietuvišką“ PVM ir mokėti jį į Lietuvos biudžetą. Tačiau tai jo neatleidžia nuo prievolės skaičiuoti PVM kitoje valstybėje narėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0035

Ši informacija skelbiama:
Nuotolinė prekyba (12 str.)

Lietuvos PVM mokėtojas turi teisę savanoriškai registruotis PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje narėje dėl ten vykdomos nuotolinės prekybos, t. y. kai tos ES valstybės pirkėjams nuotoliu būdu parduotų prekių vertė nepasiekia toje ES valstybėje nustatytos ribos.

Tačiau šiuo atveju Lietuvos PVM mokėtojas turi gauti Lietuvos mokesčių administratoriaus išduotą sutikimą laikyti prekių tiekimo vietą kitą ES valstybę ir tuo pačiu registruotis PVM mokėtoju toje kitoje ES valstybėje (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. VA-30 patvirtinta tvarka).

Pasirinkęs savo noru prekių teikimo vieta laikyti kitą ES valstybę narę ir gavęs dėl to sutikimą iš Lietuvos mokesčių administratoriaus, Lietuvos PVM mokėtojas šios suteiktos teisės negali atsisakyti ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo jos suteikimo.

Iki įsiregistravimo PVM mokėtoju nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje narėje, Lietuvos PVM mokėtojas nuo toje valstybėje nuotolinės prekybos būdu tiekiamų prekių vertės apskaičiuoja „lietuvišką“ PVM ir sumoka jį į Lietuvos biudžetą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0037

Ši informacija skelbiama:
Nuotolinė prekyba (12 str.)

Pagal PVMĮ 12 str. 3 ir 4 dalies nuostatas laikoma, kad kitos ES valstybės narės PVM mokėtojas, kuris nėra įsikūręs Lietuvoje, vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje ir jo tiekiamų prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva, kai yra įvykdytos tokios sąlygos:

 1. prekių pirkėjas yra fizinis neapmokestinamasis asmuo arba vienas iš PVMĮ 711 str. 1 d. 1 punkte nurodytų asmenų, t. y.:

  1. ūkininkas, taikantis kompensacinio PVM tarifo schemą;

  2. apmokestinamasis asmuo, vykdantis veiklą, nesuteikiančią teisės į PVM atskaitą; ir / ar

  3. juridinis neapmokestinamasis asmuo.

 2. tiekiamos prekės tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens yra atgabentos į Lietuvą;

 3. tiekiamos prekės nėra naujos transporto priemonės, taip pat nėra prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo ar instaliavimo;

 4. prekių tiekėjo į Lietuvą tiekiamų visų prekių vertė (neįskaitant PVM) per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus viršijo 35 000 Eur;

 5. kai 4 punkte nurodyta riba nebuvo viršyta, tačiau tiekėjo valstybės kompetentinga institucija prekių tiekėjui suteikė teisę prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvą.

Jei kitos ES valstybės PVM mokėtojo, vykdančio nuotolinę prekybą Lietuvoje, aukščiau nurodytos prekių tiekimo sąlygos nebuvo įvykdytos, tai jo tiekiamų prekių tiekimo vieta nelaikoma Lietuva. Tokiu atveju kitos ES valstybės PVM mokėtojui nėra prievolės registruotis Lietuvoje PVM mokėtoju nuotolinei prekybai bei skaičiuoti „lietuvišką“ PVM. Šiuo atveju kitos ES valstybės narės PVM mokėtojas, nuotoliu būdu parduodamas Lietuvoje prekes, taiko savo valstybės PVM ir sumoka jį į savo šalies biudžetą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0039

Ši informacija skelbiama:
Nuotolinė prekyba (12 str.)

Kitos ES valstybės narės PVM mokėtojas, vykdantis nuotolinę prekybą Lietuvoje, ir per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus neviršijęs Lietuvos PVMĮ nustatytos nuotolinės prekybos būdu Lietuvoje patiektų prekių ribos (35 000 eurų), savo noru gali pasirinkti prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvą ir įsiregistruoti Lietuvoje nuotolinės prekybos PVM mokėtoju.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0034

Ši informacija skelbiama:
Nuotolinė prekyba (12 str.)

Įsiregistravęs PVM mokėtoju nuotolinei prekybai kitoje ES valstybėje Lietuvos PVM mokėtojas neturi skaičiuoti ir mokėti į Lietuvos biudžetą PVM nuo prekių, parduotų tos ES valstybės narės gyventojams ir kitiems asmenims, neįregistruotiems PVM mokėtojais.

Tačiau Lietuvos PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą įtraukti Lietuvoje įsigytų (importuotų) prekių ir / ar paslaugų, susijusių su kitoje ES valstybėje narėje nuotolinės prekybos būdu tiekiamomis prekėmis, pirkimo (importo) PVM sumas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0038

Ši informacija skelbiama:
Nuotolinė prekyba (12 str.)

Tais atvejais, kai nuotolinės prekybos būdu tiekiamos akcizais apmokestinamos prekės, prekių tiekimo vieta visada laikoma pirkėjo valstybė narė, neatsižvelgiant į tai, ar viršijama nuotolinei prekybai nustatyta riba, ar ne. Atitinkamai, šių prekių tiekėjas nuo pirmojo tokio tiekimo privalo registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje.

Teises aktai