Registracijos numeris KM0786

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Pajamas iš žemės ūkio veiklos sudaro:

Pajamų rūšys

Komentaras

Pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos

(kaip apibrėžta LR žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme)

 

Žemės ūkio produktų gamyba – tai veikla, apimanti pirminę gamybą ir / ar jos metu gautų savo žemės ūkio produktų pirminį perdirbimą:

 • Pirminė gamyba – žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant ir auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, gyvūnų veisimą.

 • Pirminis perdirbimas – veikla: apdorojimas, apdirbimas, pirminis tvarkymas, kurios metu iš žemės ūkio produkto nekeičiant jo cheminės sudėties taip pat gaunamas žemės ūkio produktas.

Žemės ūkio produktais laikomi augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės, žuvininkystės produktai, užaugintos miško uogos, vaistažolės, grybai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai, skirti vartoti arba tolesnei maisto produktų ar ne maisto produktų gamybai.

Pajamos iš paslaugų žemės ūkiui teikimo

(paslaugos nurodytos LR Vyriausybės nutarimu patvirtintame sąraše)

Patvirtintas paslaugų žemės ūkiui sąrašas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant gyventojų pajamas iš žemės ūkio veiklos. Pavyzdžiui, žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai.

Pajamos, gautos realizuojant iš savo ūkio žemės ūkio produktų pagamintus maisto produktus

 

Mėsos gaminiai (dešros, mėsos konservai ir kt.), pieno gaminiai (grietinė, sviestas, sūriai ir pan.), uogienės, džemai ir kt. Pastaba. Pajamoms iš žemės ūkio veiklos šiuo atveju gali būti priskiriamos tik pajamos iš tokių maisto produktų pardavimo, kurių savikainoje pirktinės žaliavos sudaro tik nereikšmingą dalį, t. y. tik tokios pirktinės žaliavos, be kurių negalima pagaminti tinkamo vartoti maisto produkto (pvz., druska, cukrus, ingredientai skoninėms savybėms pagerinti ir pan.).   

Teises aktai

Registracijos numeris KM0787

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Paslaugų žemės ūkiui (t.y. paslaugos turi būti atliekamos žemės ūkio veiklą vykdantiems subjektams) sąrašas pateikiamas žemiau (patvirtintas LRV 2012-01-25 nutarimu Nr. 76 „Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“)

 • Pagrindinio ir priešsėjinio žemės dirbimo darbai, įskaitant akmenų rinkimą nuo laukų, arimą, skutimą, lėkščiavimą, kultivavimą, frezavimą, akėjimą, lyginimą, volavimą, priešsėjinį ar posėjinį purškimą, mineralinių trąšų barstymą ar įterpimą, organinių trąšų kratymą, srutų išlaistymą ar įterpimą.

 • Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo darbai.

 • Žemės ūkio augalų priežiūros ir apsaugos nuo ligų, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių darbai, įskaitant akėjimą, tarpueilių įdirbimą, ravėjimą, retinimą, genėjimą, laistymą, papildomą augalų tręšimą ir purškimą pesticidais.

 • Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo darbai, įskaitant pjovimą, kūlimą, kasimą, rovimą, skynimą, rinkimą, grėbimą, vartymą, smulkinimą, presavimą, silosavimą, išvalymą, džiovinimą, rūšiavimą, beicavimą, mirkymą, atšaldymą.

 • Ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros darbai, įskaitant šėrimą, girdymą, melžimą, ženklinimą, kirpimą, ragų, kanopų ir nagų priežiūros darbus, tvartų ir gyvūnų valymą, dezinfekavimą, deratizavimą, dezinsekavimą, veterinarines paslaugas, apimančias tik ūkinių gyvūnų ligų diagnozavimą, profilaktiką ir gydymą.

 • Ūkinių gyvūnų produktyvumo kontrolė.

 • Veislinių ūkinių gyvūnų sėklinimo ir kergimo paslaugos.

 • Žuvininkystės tvenkinių priežiūros darbai, įskaitant įžuvinimą, žuvų šėrimą, tvenkinių valymą, dezinfekavimą, augalų šalinimą (krūmų, augančių ant pylimų ir kanalų šlaituose, kirtimą, pylimų šienavimą, nendrių tvenkiniuose pjovimą) ir tvenkinių vandens praturtinimą deguonimi žiemą.

 • Žemės ūkio naudmenų gerinimo darbai, įskaitant dumblo, durpių, komposto, apdirbamosios pramonės atliekų atvežimą, paskleidimą, įterpimą, mulčiavimą, kurminimą ar kitus podirvio giliojo purenimo darbus.

 • Sausinimo sistemų priežiūros darbai, įskaitant melioracijos griovių valymą, šienavimą, krūmų ir medžių kirtimą, drenažo žiočių, griovio šlaitų, vandens latakų remontą ir bebrų užtvankų ardymą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0781

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

1. Pajamų pripažinimo tvarka

Pajamų pripažinimo principai

Paaiškinimai

Pinigų apskaitos principas

Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie nėra įregistruoti PVM mokėtojais arba savo veiklai nėra priskyrę ir nenaudoja ilgalaikio turto, pajamas iš vykdomos žemės ūkio veiklos pripažįsta pagal pinigų apskaitos principą, t. y. pajamos apskaitomos faktiniu jų gavimo momentu., nuo 2023-01-01 neturintys prievolės taikyti kaupimo apskaitos principo, gali pasirinkti kurį (pinigų ar kaupimo) apskaitos principą taikyti.

Kaupimo apskaitos principas

Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie įregistruoti PVM mokėtojais arba savo veiklai yra priskyrę ir naudoja ilgalaikį turtą, pajamas pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą, t. y. pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kurį jos uždirbamos (kada prekės (produkcija) parduodamos ar paslaugos suteikiamos (darbai atliekami), neatsižvelgiant į apmokėjimo laiką.

 

2. Pajamų apmokestinimo tvarka

Pajamų tipas

Paaiškinimai

Neapmokestinamos pajamos

Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gautos (uždirbtos) pajamos iš žemės ūkio veiklos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.

Apmokestinamos pajamos

Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gautos (uždirbtos) pajamos iš žemės ūkio veiklos pagal GPMĮ nuostatas gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamos tik tais atvejais, kai šias pajamas gaunantis gyventojas tuo mokestiniu laikotarpiu privalo registruotis ar yra įregistruotas PVM mokėtoju.

 

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios žemės ūkio veiklos pajamų, šioms pajamoms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas,o taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal žemiau lentelėje nurodytas formules.

Metinių apmokestinamųjų individualios žemės ūkio veiklos pajamų riba

Pajamų mokesčio kredito (PMK) apskaičiavimo formulė

Neviršija 20 000 Eur per metus

PMK = metinės individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,1

Didesnės negu 20 000 Eur per metus

PMK = metinės individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,1 – 2/300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)). Jeigu pagal šią formulę apskaičiuotas PMK yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.

 

Svarbu: apskaičiuojant pajamų mokestį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, gyventojo pagal individualios veiklos pažymą vykdomos individualios veiklos (ar veiklų, jei pagal pažymą vykdoma ne viena veikla) pajamos ir pajamos iš žemės ūkio veiklos yra sumuojamos, o leidžiami atskaitymai priskiriami visoms individualios veiklos (t. y. ir vykdomos pagal individualios veiklos pažymą) pajamoms.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamų mokestį, mokėtiną nuo individualios žemės ūkio veiklos pajamų, šioms pajamoms taikomas 10 proc. pajamų mokesčio tarifas, o taikytinas pajamų mokesčio kreditas apskaičiuojamas pagal žemiau lentelėje nurodytas formules.

Metinių apmokestinamųjų individualios žemės ūkio veiklos pajamų riba

Pajamų mokesčio kredito (PMK) apskaičiavimo formulė

Neviršija 20 000 Eur per metus

PMK = metinės individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos x 0,05

Didesnės negu 20 000 Eur per metus

PMK = metinės individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamosios pajamos x (0,05 – 1 / 300 000 x (metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 20 000)). Jeigu pagal šią formulę apskaičiuotas PMK yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0.

 

Išsamesnę informaciją apie individualios žemės ūkio veiklos pajamų apmokestinimą 2018 m. mokestiniu laikotarpiu rasite čia.

Individualios veiklos skaičiuoklę rasite čia.

Iki 2017-12-31 apmokestinamosioms pajamoms (skirtumui tarp gautų (uždirbtų) žemės ūkio veiklos pajamų ir GPMĮ 18 str. nurodytų patirtų išlaidų) buvo taikomas 5 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2176

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Jei ūkininkas ar kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai naudojo žemės ūkio techniką žemės ūkio veiklai vykdyti, ir tai patvirtina pateikta deklaracija FR0457 (individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracija), tokio turto pardavimo pajamos už parduotą žemės ūkio techniką priskiriamos individualios veiklos pajamoms ir apmokestinamos ta pačia tvarka kaip individualios veiklos pajamos*.

Svarbu: visos gyventojo individualios veiklos pajamos, įskaitant ir žemės ūkio veiklos pajamas, individualios veiklos turto pardavimo pajamas ir išlaidos apskaičiuojant mokėtiną pajamų mokestį yra sumuojamos.

Apskaičiuojant pajamų mokestį už 2018 m. ir vėlesnius metus tokios pajamos apmokestinamos, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, mokėtiną pajamų mokesčio sumą apskaičiuojant GPMĮ 182 str. 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka atimant pajamų mokesčio kreditą (PMK).

Iki 2017-12-31 tokios pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.

*Pasirinkus faktiškai patirtų išlaidų pripažinimo būdą leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirta tik ta individualios veiklos turto įsigijimo išlaidų dalis, kuri nebuvo atskaityta priskiriant vykdomos veiklos leidžiamiems atskaitymams to turto apskaičiuotą nusidėvėjimą (amortizaciją).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0785

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d., metinę pajamų deklaraciją privalo pateikti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai:

 • ne PVM mokėtojai, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos, gautos iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje per mokestinį laikotarpį viršijo 3 000 Eur;

 • žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 4 EDV ar didesnis, pageidaujantys, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas;

 • Ūkininkų ūkių registre įregistruoti ūkininkai (jų partneriai), pajamų mokesčio deklaraciją teikiantys kaip kandidatai į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos (turi deklaruoti visas iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas, nesvarbu, kokia suma ir iš kokio šaltinio (gyventojų ar juridinių asmenų) buvo gauta;

 • PVM mokėtojai turi deklaruoti gautas žemės ūkio veiklos pajamas (be apskaičiuoto pardavimo PVM), nepriklausomai nuo iš žemės ūkio veiklos gautų pajamų sumos dydžio.

Svarbu. Deklaruoti pajamas privalo ne tik ūkininkai, įregistravę ūkį Ūkininkų ūkio registre, bet ir žemės ūkio veikloje bendrai dalyvaujantys (ūkininkas, jo sutuoktinis (-ė), ūkininko partneris (-iai)) gyventojai, kurie uždirbtų pajamų iš žemės ūkio veiklos pasiskirstymą turi aptarti jungtinės veiklos (partnerystės) ar kitoje sutartyje / susitarime. Tokiu būdu, kiekvienas partneris gautas pajamas (pajamų dalį) bei joms tenkančią išlaidų dalį privalo atskirai apskaičiuoti ir deklaruoti metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., VMI pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0772

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Nuo 2018-01-01 žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas išmokėdamas kitam gyventojui išmokas už nuomojamą žemės sklypą, naudojamą žemės ūkio veiklai vykdyti, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas išmokėtas nuomos išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį privalo deklaruoti pateikdamas mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formą iki kito mėnesio 15 d. bei metinės deklaracijos GPM312 formą, kuri turi būti pateikta metams pasibaigus iki kitų metų vasario 15 dienos.

 Pavyzdys

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, kuris veiklos vykdymo tikslais iš kito gyventojo nuomojasi nekilnojamąjį turtą (pavyzdžiui žemę, žemės ūkio paskirties patalpas ar kt.), išmokėdamas nekilnojamojo turto nuomos išmokas, privalo nuo šių pajamų išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį. Atitinkamą mėnesį išmokėtas nuomos išmokas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį žemės ūkio veikla besiverčiantis gyventojas turi deklaruoti Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (forma GPM313) iki kito mėnesio 15 d. (pvz. už 2021 m. kovo mėn. teikiama iki 2021 m. balandžio 15 d.; už 2021 m. vasario mėn. teikiama iki 2021 m. kovo 15 d.). Per kalendorinius metus gyventojams išmokėtas A klasei priskiriamas nuomos išmokas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas turi deklaruoti Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (forma GPM312) iki kitų metų vasario 15 dienos. (pvz. už 2021 kalendorinius metus teikiama iki 2022 vasario 15 d. ir t. t.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0782

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas nuo išmokamo darbo užmokesčio, kuris pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį.

Nuo 2018-01-01 žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį išmokėjęs A klasei priskiriamas apmokestinamąsias pajamas, privalo deklaruoti mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinėje GPM312.

Iki 2017-12-31 išmokėtas išmokas žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas privalėjo deklaruoti iki kito mėnesio 15 d. Mėnesinėje pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijoje FR0572 ir iki kitų metų vasario 15 d. Metinėje A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijoje FR0573.

Nuo išmokų už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus, kurios priskiriamos B klasės pajamoms, sumokėti pajamų mokestį bei deklaruoti pajamas prievolė tenka pačiam pajamas gavusiam gyventojui. Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas asmenims išmokėtų išmokų pagal žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus deklaruoti neprivalo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0784

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Kadangi miškininkystė nepriskiriama žemės ūkio veiklai, todėl ūkininko gautos pajamos už parduotą nenukirstą mišką ir / ar apvaliąją medieną, priskiriamos jo, kaip gyventojo pajamoms, arba kaip ūkininko, vykdančio individualią miškininkystės veiklą, apmokestinamoms pajamoms.

 1. Jeigu ūkininkas vykdo individualią miškininkystės veiklą, t. y. jis yra įregistravęs veiklą 02.01 kodu – „Miškininkystė ir medienos ruoša“, tai gautos pajamos už medienos pardavimą apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos. Informaciją apie individualios veiklos pajamų apmokestinimo tvarką nuo 2018-01-01 rasite čia.

 2. Ūkininko gautos ne individualios veiklos pajamos už parduotą nenukirstą mišką ir / ar apvaliąją medieną apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu, kuris mokamas nuo skirtumo tarp pardavimo pajamų ir įsigijimo kainos (įskaitant pagal LR miškų įstatymą sumokėtus  5 proc. dydžio privalomuosius atskaitymus nuo pajamų, gautų už parduotą nenukirstą mišką ir / ar apvaliąją medieną), jeigu tas skirtumas viršija 2 500 Eur .

Iš Lietuvos įmonės gautos tiek individualios veiklos, tiek ne individualios veiklos nenukirsto miško ir / ar apvaliosios medienos pardavimo pajamos pagal mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių įmonė turi išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą:

 • 15 proc. pajamų mokestį, jei išmoka išmokama asmeniui, kuris nevykdo nenukirsto miško ir / ar apvaliosios medienos pardavimo individualios veiklos;

 • 15 proc. (iki 2017-12-31 - 5 proc.) pajamų mokestį, jei išmoka išmokama asmeniui, kuris vykdo nenukirsto miško ir / ar apvaliosios medienos pardavimo individualią veiklą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0783

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Gyventojų, kurie savo turimame žemės sklype augina vaismedžius, vaiskrūmius ir dekoratyvinius augalus (tame tarpe kalėdines eglutes) ir parduoda juos, augalų pardavimo pajamos laikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos ir neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Jeigu gyventojas parduoda eglutes išretinęs savo mišką, jo gautos pajamos nėra augalininkystės veiklos pajamos, todėl nepriskiriamos žemės ūkio veiklos pajamoms ir apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos (jei yra įregistruota individuali veikla pagal pažymą). Informaciją apie individualios veiklos pajamų apmokestinimo tvarką rasite čia.

Jei veikla neregistruota, tokios pajamos apmokestinamos kaip kito turto pardavimo pajamos. Pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas, didesnis kaip 2 500 Eur, apmokestinamas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Jeigu gyventojai kalėdines eglutes perka iš augintojų (urėdijų, ūkininkų, kitų kalėdinių eglučių augintojų) ir jas parduoda ir gauna pajamų, tai tokiai veiklai gyventojas gali įsigyti prekybos verslo liudijimą, sumokėdamas už prekybos laikotarpį fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0788

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 str. 18 dalį, žemės ūkio produktai – tai augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai ir iš jų gauti pirminio perdirbimo produktai. Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, tiek ūkyje užaugintos sraigės, tiek pievagrybiai gali būti priskiriami žemės ūkio produktams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0789

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Ūkininko žemės ūkio paskirties žemėje natūraliai išaugę krūmai nelaikomi žemės ūkio produktais, o gautos iškirstų krūmų pardavimo pajamos nelaikomos pajamomis iš žemės ūkio veiklos. Pagal GPMĮ nuostatas, pajamos, gautos iš atsitiktinių sandorių, nelaikomos individualios veiklos pajamomis.

Pajamų, gautų pardavus ne individualios veiklos neregistruotiną turtą, ir to turto įsigijimo kainos bei su šio turto pardavimu / įsigijimu susijusių privalomų mokėjimų išlaidų skirtumas, mokestiniu laikotarpiu neviršijantis 2500 eurų, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas. Nurodytą 2500 eurų dydį viršijanti suma apmokestinama pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0790

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Neapmokestinamos yra 1 750 Eur per mokestinį laikotarpį neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

Pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, priskiriamos B klasės pajamoms. Todėl, gyventojai, gavę atlygį pagal paslaugų kvitą, kurio suma viršija 1 750 Eur, gautas pajamas turės deklaruoti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje ir nuo šių pajamų apskaičiuoti bei sumokėti pajamų mokestį iki sekančių metų gegužės 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0791

Ši informacija skelbiama:
Pajamos / išmokos ir jų deklaravimas

Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama LR įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti.

Atvejai

Paaiškinimai

Kompensacinės išmokos žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų išmokėjimą reglamentuojančius teisės aktus

Neapmokestinamos

Kompensacinės išmokos ir parama, skirtos kompensuoti gyventojo, kaip žemės ūkio veiklos subjekto, patirtas išlaidas ar pajamų netekimą

Neapmokestinamos

Žemės ūkio subjekto gautos tiesioginės išmokos, skirtos pajamų lygiui palaikyti

Neapmokestinamos

Teises aktai