Registracijos numeris KM0045

Ši informacija skelbiama:
Paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti (8 str.)

Paslaugų teikimu už atlygį yra laikomas ir paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, nepriklausomai nuo to, kad dėl tokio paslaugų teikimo PVM mokėtojas realaus atlygio negauna.

Atitinkamai, PVM mokėtojui, suteikusiam paslaugą privatiems poreikiams tenkinti, kyla prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM nuo suteiktos paslaugos apmokestinamosios vertės, apskaičiuotos pagal PVMĮ 15 str. 2 arba 3 dalį.

Laikoma, kad buvo suteikta paslauga PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, kai:

Atvejis

Komentarai

Kai kitam asmeniui neatlygintinai suteikiama teisė laikinai pasinaudoti PVM mokėtojo nuosavybės teisės objektu

Pavyzdžiui, PVM mokėtojas suteikia teisę nemokamai kelis mėnesius pasinaudoti savo turimais įrengimais kitam asmeniui.

 

Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jeigu suteikto naudotis nuosavybės teisės objekto (o jeigu jis pasigamintas, – jam pasigaminti sunaudotų prekių ir / ar paslaugų pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą.

 

Jeigu kitam asmeniui neatlygintinai suteikiama teisė laikinai pasinaudoti PVM mokėtojo nuosavybės teisės objektu, tačiau tuo pačiu metu su tuo kitu asmeniu yra sudaromas kitas sandoris, nuo kurio atlygio yra skaičiuojamas PVM, ir PVM mokėtojas, nustatydamas šio sandorio apmokestinamąją vertę, įskaičiuoja savo išlaidas, susijusias su suteikiama teise neatlygintinai laikinai pasinaudoti savo nuosavybės teisės objektu, nėra laikoma, jog buvo suteikta paslauga PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.

Kai PVM mokėtojo nuosavybės teisės objektas (kuris PVM tikslais nelaikomas preke) perduodamas arba sunaudojamas PVMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais

Laikoma, kad buvo suteikta paslauga PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, kai:

  1. PVM mokėtojo disponuojamas nuosavybės teisės objektas, kuris PVM tikslais nelaikomas preke, (pvz., įvairios teisės, nestandartizuota programinė įranga) perduodamas naudotis neatlygintinai, o asmuo, kuriam perduodamas toks nuosavybės teisės objektas, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti šiuo nuosavybės objektu kaip jo savininkas;

  2. PVM mokėtojo disponuojamas nuosavybės teisės objektas (nematerialusis turtas), kuris nėra prekė, sunaudojamas kokiu nors kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas tokiam sunaudojimui skirtų prekių ir / ar paslaugų pirkimo (importo) PVM pagal PVMĮ negali atskaityti.

Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jeigu šio nuosavybės teisės objekto (o jeigu jis pasigamintas, – jam pasigaminti sunaudotų prekių ir / ar paslaugų pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą.

Kai paslaugos suteiktos neatlygintinai, kai tai nėra susiję su PVM mokėtojo ekonomine veikla

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0046

Ši informacija skelbiama:
Paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti (8 str.)

Jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, dalį įsigyto ilgalaikio materialiojo turto priskyrė savo vykdomai ekonominei veiklai, paslaugų teikimu privatiems poreikiams tenkinti laikoma tik priskirtos to turto dalies naudojimas.

Kitaip tariant, prievolė fiziniam asmeniui apskaičiuoti PVM už paslaugas, suteiktas jo privatiems poreikiams tenkinti atsiranda, kai toks fizinis asmuo perduoda kitam asmeniui laikinai neatlygintinai naudotis tą savo ilgalaikio materialiojo turto dalį, kurią priskyrė savo ekonominei veiklai.

Teises aktai