Patvirtinto gavėjo registracija

Patvirtinto gavėjo registracija asmeniui suteikia teisę neterminuotam laikotarpiui komerciniams tikslams gauti iš kitų ES valstybių narių akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas ir kurios nurodytos patvirtinto gavėjo registracijos duomenyse.

Asmuo pageidaujantis įsiregistruoti patvirtintu gavėju, VMI turi pateikti:

 • prašymą dėl patvirtinto gavėjo registracijos (prašymo pavyzdinę formą galite rasti čia);
 • piniginį užstatą arba patvirtinto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

 

Pažymėtina, kad asmens gali būti pareikalaujama pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, pagrindžiančius realius ketinimus vykdyti teisėtą veiklą su numatomomis gauti akcizais apmokestinamomis prekėmis.

Prašymas ir papildomi dokumentai, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiami elektroniniu paštu [email protected].

Įregistravimo terminas - 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir/arba po papildomų veiksmų atlikimo dienos.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Registracijos numeris KM3156

Ši informacija skelbiama:
Patvirtinti gavėjai

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos apskaičiavimas

Patvirtintam gavėjui tenkanti akcizų užstato ar laidavimo (garantijos) dokumento suma apskaičiuojama vadovaujantis Patvirtinto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu 821 (Toliau - Aprašas).

Asmeniui, besiregistruojančiam akcizais apmokestinamų prekių patvirtintu gavėju, laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumą už akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas (toliau – AMLAR), VMI apskaičiuoja pagal asmens patvirtinto gavėjo registracijos prašyme nurodytą prognozuojamą vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas AMLAR, kiekį, numatomą per mokestinį laikotarpį (t. y. kalendorinį mėnesį) komerciniais tikslais gauti iš kitos ES valstybės narės.

Apskaičiuotina laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato suma įprastai lygi 100 proc. akcizų mokesčio sumai, kuri tenka numatomam gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekiu, kurioms netaikomas AMLAR.

Pažymėtina, kad asmuo, atitinkantis Aprašo 7 ar 8 punktų nuostatas, gali kreiptis į VMI su prašymu dėl leidimo pateikti mažesnės sumos (10 proc.) laidavimo (garantijos) dokumentą ar piniginį užstatą arba būti atleistam nuo jų teikimo. Prašymas dėl sumažinto laidavimo (garantijos) dokumento ar dėl atleidimo nuo šių dokumentų teikimo, vadovaujantis Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklėmis[1], VMI pateikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI:

Paslaugos > Akcizų užtikrinimas ir laidavimas > Prašymas sumažinti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančią sumą (jeigu kreipiamasi dėl sumos sumažinimo) arba Prašymas atleisti nuo mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo (jeigu kreipiamasi dėl atleidimo).

 

Laidavimo (garantijos) dokumento pateikimas VMI

Laidavimo (garantijos) dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, vadovaujantis Taisyklėmis, VMI pateikiamas per:

 1. e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų užtikrinimas ir laidavimas > Mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas;
 2. VMI Akcizų informacinę sistemą (AIS).

Fiziniu parašu pasirašytas laidavimo (garantijos) dokumentas VMI pateikiamas tiesiogiai arba paštu.

Asmenų galinčiu būti laiduotojais sąrašą galite rasti VMI svetainėje adresu www.vmi.lt > Pagrindinis > Rinkmenos / Atviri duomenys > Laiduotojų ir garantijų registravimo žurnalas.

Akcizų užstato sumokėjimas ir pateikimas VMI

Akcizų užstato sumos sumokėjimas atliekamas į VMI akcizų užstatų sąskaitą, kuri skelbiama VMI tinklapyje adresu www.vmi.lt skiltyje „Sąskaitos ir įmokų kodai“.

Atlikus akcizų užstato sumokėjimą į nurodytą VMI akcizų užstatų sąskaitą, VMI turi būti pateikiamas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas, kurio pavyzdinė forma nurodyta Taisyklių 1 priede. Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas VMI pateikiamas elektroniniu paštu [email protected].

 

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato naudojimas

Vadovaujantis akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo taisyklėmis, asmens, kuris registruojamas patvirtintu gavėju, piniginis užstatas ar prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas nėra naudojamas įprastiniam ataskaitinio laikotarpio akcizų mokesčio prievolių dengimui (t. y. atitinkamo ataskaitinio laikotarpio akcizų mokesčio prievolė turi būti atliekama atskira įmoka į VMI surenkamąją sąskaitą 1001 įmokos kodu). Šis užstatas ar prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas naudotinas akcizų mokesčio prievolės dengimui tik tokiais atvejais, kai patvirtintas gavėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo akcizų mokesčio prievoles ir VMI prie FM taiko išieškojimo veiksmus numatytus Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos perskaičiavimas

Patvirtintam gavėjui tenkanti laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos dydis, vadovaujantis Aprašo 10 punkto nuostatomis, perskaičiuojamas (t. y. laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma didinama arba mažinama) šiais atvejais:

 1. kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas AMLAR, kiekį, per mokestinį laikotarpį komerciniais tikslais gautą iš kitos ES valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;
 2. asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas AMLAR, kiekį, per mokestinį laikotarpį komerciniais tikslais gautą iš kitos ES valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis;
 3. jeigu pageidaujama iš kitos ES valstybės narės netaikant AMLAR komerciniais tikslais atsigabenti kitų, nenurodytų turimame patvirtinto gavėjo pažymėjime, akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį per mokestinį laikotarpį numatomą gauti tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;
 4. pasikeitus nustatytiems gaunamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;
 5. jeigu akcizų suma, apskaičiuota už komerciniais tikslais iš kitos ES valstybės narės per mokestinį laikotarpį gautas ir (arba) pageidaujamas gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms netaikomas AMLAR, daugiau kaip 50 procentų didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis.
 

[1] Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3157

Ši informacija skelbiama:
Patvirtinti gavėjai

Patvirtintas gavėjas, pageidaujantis papildyti ir/arba pakeisti savo registracijos duomenyse nurodytų akcizais apmokestinamų prekių rūšis (tarifines grupes) ir/ar akcizais apmokestinamų prekių gavimo/tiesioginio pristatymo vietą (-as), VMI turi pateikti prašymą dėl duomenų papildymo ir/arba pakeitimo.

Prašymas, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiamas [email protected] elektroniniu paštu.

Duomenys pakeičiami ir/arba papildomi per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir/arba atliktinų veiksmų įvykdymo dienos.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3158

Ši informacija skelbiama:
Patvirtinti gavėjai

VMI turi teisę akcizais apmokestinamų prekių gavėją išregistruoti iš registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais:

 1. patvirtintas gavėjas 6 mėnesius iš eilės komerciniams tikslams negavo iš kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;
 2. patvirtintas gavėjas per 10 darbo dienų nuo piniginio užstato arba mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos nepateikia naujo atitinkamo dokumento;
 3. patvirtintam gavėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;
 4. patvirtinto gavėjo rašytiniu prašymu.

 

VMI apie išregistravimo faktą asmenį informuoja per 5 darbo dienas pateikdama pranešimą per Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3159

Ši informacija skelbiama:
Patvirtinti gavėjai

Asmuo neregistruojamas patvirtintu gavėju, jeigu:

 1. pateikiami neteisingi ir/arba ne visi duomenys ir/ar dokumentai (jeigu prašymo nagrinėjimo metu buvo pareikalauta pateikti papildomų dokumentų ir/ar duomenų);
 2. asmuo neturi teisės aktų nustatytų galiojančių licencijų ir/ar leidimų, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais;
 3. nepateikiamas tinkamas mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas (kai jį pateikti privaloma);
 4. asmuo yra bankrutuojantis, bankrutavęs arba likviduojamas;
 5. turi neįvykdytų akcizų prievolių.

Teises aktai