Politinės kampanijos aukos

Aukospiniginės aukos (aukos gavėjams neatlygintinai perduoti pinigai, taip pat piniginiai vertybiniai popieriai) ir nepiniginės aukos (neatlygintinai perduoti nuosavybės ir prekiniai vertybiniai popieriai, kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai), skirtos politinių partijų veiklai ar savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinei kampanijai finansuoti, taip pat neatlygintinai pagaminta arba paskleista politinė reklama politinės kampanijos dalyvio interesais.

Politinė kampanija – Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme nustatytu laikotarpiu politinės kampanijos dalyvių, rinkėjų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų atliekama veikla, susijusi su LR Seimo, LR Prezidento rinkimais, rinkimais į Europos Parlamentą, savivaldybių tarybų rinkimais ar referendumu.

Politinės kampanijos dalyvis – asmuo arba asmenų grupė, kurie siekia būti išrinkti arba kad referendumo klausimas būtų priimtas arba nepriimtas ir kurie yra Vyriausiosios rinkimų komisijos įregistruoti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

Registracijos numeris KM0974

Ši informacija skelbiama:
Politinės kampanijos aukos

Politinės kampanijos metu kandidatams, pretendentams į kandidatus, referendumų iniciatoriams arba jų įgaliotiniams politinės kampanijos finansams tvarkyti gaunamos aukos bei dovanos gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos (neatsižvelgiant į gautų dovanų ar aukų vertę), kai jos panaudotos politinei kampanijai organizuoti.

Jeigu rinkimų agitacijai nepanaudotas lėšas kandidatai panaudoja asmeninėms reikmėms, jos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Teises aktai