Prašymas dėl pažymos apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (FR0594, FR0595)

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0594 formą, VMI turi pateikti prašymą išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0595 formą, VMI turi pateikti prašymą išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą.

Registracijos numeris KM1525

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl pažymos apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (FR0594, FR0595)

Nuolatinis Lietuvos gyventojasnorėdamas gauti pažymos FR0594 formą, VMI turi pateikti prašymą išduoti nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formą. Prašymo pavyzdys pateiktas taisyklių, patvirtintų VMI prie LR FM viršininko 2004-04-09 įsakymu Nr. VA-50, 1 priede.

Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą, išskyrus toliau nurodytus atvejus, nuolatinis Lietuvos gyventojas VMI gali pateikti ne anksčiau kaip kovo 1 d. kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0594 formoje. Iki prašymo išduoti pažymos FR0594 formą pateikimo dienos gyventojas VMI turi būti pateikęs to mokestinio laikotarpio, kurio pažymos FR0594 formos prašo, savo metinę pajamų deklaraciją (iki 2018 m.  - GPM308 formą,  nuo 2019 m. - GPM311 formą), jeigu jam yra nustatyta prievolė pateikti šią deklaraciją.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu galutinai išvyksta iš Lietuvos, prašymą išduoti pažymos FR0594 formą VMI jis gali pateikti, tik pateikęs gyventojo, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų deklaraciją ir į Lietuvos biudžetą sumokėjęs pagal GPMĮ mokėtiną pajamų mokestį.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo A klasės pajamų iš likviduotos Lietuvos įmonės, prašymą išduoti pažymos FR0594 formą VMI jis gali pateikti ne anksčiau kaip po 30 d. nuo tokios likviduotos įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Prašymą išduoti pažymos FR0594 formą nuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

  • elektroniniu būdu, prisijungęs prie Mano VMI;
  • atsiųsti paštu į VMI aptarnavimo padalinį kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • tiesiogiai įteikti VMI aptarnavimo padalinio darbuotojui. Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0594 formą tiesiogiai pateikia ne pats nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Teikdami prašymą išduoti pažymos FR0594 formą, joje gyventojai turi pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0594 formoje kartu su mokestinio laikotarpio apmokestinamosiomis pajamomis būtų nurodytos ir neapmokestinamosios pajamos.

Jeigu prašyme išduoti pažymos FR0594 formą gyventojas nurodo, kad pageidauja, kad pažymos FR0594 formoje būtų nurodytos mokestiniu laikotarpiu jo gautos neapmokestinamosios pajamos, pažymoje turi būti nurodoma mokestiniu laikotarpiu gyventojo gautų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų (įskaitant pajamas, kurios, naikinant jų dvigubą apmokestinimą, atleidžiamos nuo pajamų mokesčio) bendra suma.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos nurodomos eurais, neatsižvelgiant į tai, už kokį mokestinį laikotarpį išduodama pažymos FR0594 forma.

Pažymos FR0594 forma nuolatiniam Lietuvos gyventojui gali būti išduota už dešimt praėjusių mokestinių laikotarpių, skaičiuojant atgal nuo mokestinio laikotarpio, kuriuo pateiktas prašymas išduoti pažymos FR0594 formą, sausio 1 dienos.

Pažymos FR0594 forma parengiama lietuvių – anglų kalbomis ir išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos*.

*Išimtys, kada pažymos FR0594 formos išdavimas gali užtrukti ilgiau, nurodytos taisyklių, patvirtintų VMI prie LR FM viršininko 2004-04-09 įsakymu Nr. VA-50, 14 punkte.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1524

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl pažymos apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (FR0594, FR0595)

Nenuolatinis Lietuvos gyventojasnorėdamas gauti pažymos FR0595 formą, VMI turi pateikti prašymą išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą. 

Prašymą išduoti pažymos FR0595 formą nenuolatinis Lietuvos gyventojas gali pateikti tokiais būdais:

  • elektroniniu būdu, prisijungęs prie Mano VMI;
  • atsiųsti paštu į VMI aptarnavimo padalinį kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • tiesiogiai įteikti VMI aptarnavimo padalinio darbuotojui. Jeigu prašymą išduoti pažymos FR0595 formą tiesiogiai pateikia ne pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris prašo šios pažymos, bet kitas asmuo, toks asmuo prašymo pateikimo metu privalo turėti įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu gavęs pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje (išskyrus individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje gautas/uždirbtas pajamas) ir nuo kurių gyventojui neatsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį, atsižvelgdamas į GPMĮ 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas, prašymą išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui gali pateikti visą mokestinį laikotarpį:

  1. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį Lietuvoje gavo A klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir šiuo mokestiniu laikotarpiu VMI pateikė prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, tai prie šio prašymo jis turi pridėti tokias išmokas jam išmokėjusio ir pajamų mokestį nuo jų išskaičiavusio asmens išduotą pažymą apie per tą mokestinį laikotarpį apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas bei nuo jų išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį (šios pažymos pavyzdys, jos užpildymo ir išdavimo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2005-12-12 įsakymu Nr. VA-90);  
  2. jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo B klasės pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, ir VMI jis pateikė prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, toks gyventojas iki kreipimosi į VMI dienos privalo būti pateikęs Nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracijos FR0459 formą (ši forma ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2003-02-07 įsakymu Nr. V-46), taip pat jis turi būti į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjęs GPMĮ nustatytą pajamų mokestį.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo B klasės neapmokestinamųjų pajamų arba pajamų, kurios nėra pajamų mokesčio objektas, ar gavo B klasės pajamų, kurių jis neprivalo deklaruoti, kartu su prašymu išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui jis turi pateikti tokių pajamų gavimą patvirtinančius dokumentus.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu negavo jokių pajamų Lietuvoje ir pageidauja šį faktą patvirtinančio dokumento, prašymą išduoti FR0595 formą VMI gali pateikti ne anksčiau kaip vasario 15 d. kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0595 formoje.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gavęs pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir nuo kurių gyventojui atsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokestį, atsižvelgdamas į GPMĮ 6 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas, prašymą išduoti pažymos FR0595 formą gali pateikti ne anksčiau kaip kovo 1 dieną kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, per kurį Lietuvoje gautas pajamas ir išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį jis prašo nurodyti pažymos FR0595 formoje. Iki prašymo išduoti pažymos FR0595 formą pateikimo dienos gyventojas mokesčių administratoriui turi būti pateikęs to mokestinio laikotarpio, kurio pažymos FR0595 formos prašo, metinę pajamų mokesčio deklaraciją – GPM314 formą (ši forma ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-112). 

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, prašymą išduoti pažymos FR0595 formą gali pateikti, tik pasibaigus mokestiniam laikotarpiui ir tik pateikęs to mokestinio laikotarpio Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formą (ši forma ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-37). 

Teikdami prašymą išduoti pažymos FR0595 formą, joje gyventojai turi pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje kartu su mokestinio laikotarpio apmokestinamosiomis pajamomis būtų nurodytos ir neapmokestinamosios pajamos. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai savo prašyme turi pažymėti, ar pageidauja, kad pažymos FR0595 formoje būtų nurodytos ir tokios pajamos, kurios pagal GPMĮ nėra laikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektu.

Pažymos FR0595 forma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui gali būti išduota už dešimt praėjusių mokestinių laikotarpių, skaičiuojant atgal nuo mokestinio laikotarpio, kuriuo pateiktas prašymas išduoti pažymos FR0595 formą, sausio 1 dienos.

Pažymos FR0595 forma parengiama lietuvių – anglų kalbomis ir išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos*.

*Išimtys, kada pažymos FR0595 formos išdavimas gali užtrukti ilgiau, nurodytos taisyklių, patvirtintų VMI prie LR FM viršininko 2004-04-09 įsakymu Nr. VA-50, 17 punkte.

Teises aktai