Registracijos numeris KM0388

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)

0 proc. PVM tarifas taikomas tik tada, kai Lietuvos PVM mokėtojas prekes tiekia kitoje ES valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir nesvarbu, kas tiekiamas prekes gabena: prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu – trečioji šalis.

PVM mokėtojas į kitą ES valstybę narę tiekiamoms prekėms 0 proc. PVM tarifą gali taikyti, jei turi įrodymus, patvirtinančius prekių išgabenimą į kitą valstybę narę ir pirkėjo PVM registraciją kitoje valstybėje narėje.

Kai prekės tiekiamos kitos valstybės narės PVM mokėtojui ir išgabenamos į kitą valstybę narę (kai prekių tiekimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą pagal PVMĮ 49 str. nuostatas), tai jų apmokestinamoji vertė deklaruojama PVM deklaracijos (forma FR0600) 18 laukelyje „ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)“ bei prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos (forma FR0564) 13 laukelyje „Prekių vertė“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0390

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)

Situacija

Patvirtinančių dokumentų pavyzdžiai (nėra privaloma turėti visus nurodytus dokumentus)

Prekes veža tiekėjas savo transportu

 

 • PVM sąskaitos faktūros egzempliorius, kuriame būtų nurodyti važtaraščio rekvizitai su atitinkama gavėjo žyma, su parašu, kad prekės gautos;

 • gabenimo važtaraštis, atitinkantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse gabenimo važtaraščiams nustatytus reikalavimus;

 • kiti dokumentai, įrodantys prekių išgabenimo faktą.

Prekes veža prekių pirkėjas savo transportu

 

 • pirkėjo atsiųstas patvirtinimas, kad konkrečios prekės buvo išsivežtos iš Lietuvos, nurodant išsivežtų prekių pavadinimą, kiekį, atsivežimo į kitą ES valstybę datą, transporto priemonės markę, valstybinį numerį ar pan.

Prekes veža pasamdytas vežėjas

 • prekių gabenimo važtaraštis ar jo kopija, patvirtintas prekių gavėjo ar prekių gavėjo transporto kompanijos, perimančios prekes, spaudais ir parašais;

 • PVM sąskaita faktūra;

 • pirkimo – pardavimo sutartys ir pan.;

 • tais atvejais, kai prekių gavėjo transporto kompanija perima prekes Lietuvos teritorijoje, rekomenduojama turėti pirkėjo patvirtinimą su parašu, kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos ir nugabentos į konkrečią ES valstybės vietą konkrečiam pirkėjui ar jo nurodytam gavėjui.

Pirkėjo registracija PVM mokėtoju kitoje ES valstybėje narėje

 

 • pirkėjo atsiųsta jo PVM registracijos pažymėjimo kopija;

 • pirkėjo atsiųsta tos ES valstybės narės, kurioje įsikūręs pirkėjas, VMI išduota pažyma, patvirtinanti registravimo PVM mokėtoju faktą;

 • pirkėjo laiškas, kuriame jis nurodo savo identifikacinius duomenis;

 • ES valstybių narių PVM mokėtojų identifikacinių duomenų patikrinimo pažyma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0392

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)

Kai prekių tiekimui (paslaugų teikimui) yra taikomas 0 proc. PVM tarifas, naudojamos tokios nuorodos į Direktyvos 2006/112/EB straipsnius:

 • PVMĮ 49 str. 1 d. (prekės tiekiamos į kitą ES valstybę narę) arba Direktyvos 2006/112/EB 138 (1) str.;

 • PVMĮ 49 str. 2 d. (į kitą ES valstybę narę tiekiama nauja transporto priemonė) arba Direktyvos 2006/112/EB 138 (2) (a) str.

 • PVMĮ 49 str. 4 d. (prekės į kitą ES valstybę narę pervežamos verslo tikslais) arba Direktyvos 2006/112/EB 17 (1) str.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0396

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)

Ne visais atvejais prekių pervežimas į kitą ES valstybę narę laikomas prekių tiekimu.

Žemiau nurodyti prekių pervežimo į kitą valstybę narę atvejai nelaikomi prekių tiekimu:

 1. prekių pervežimas į kitą valstybę narę vykdant nuotolinę prekybą;

 2. kai prekės tiekėjo arba jo užsakymu kito asmens turi būti instaliuotos arba surinktos kitoje valstybėje narėje, tokių prekių tiekimo vieta yra laikoma ta valstybė narė, kurioje prekės surenkamos arba instaliuojamos;

 3. kai prekės yra tiekiamos ES teritorijoje keleivius vežančiuose laivuose, orlaiviuose ir / ar traukiniuose, prekių tiekimo vieta laikoma ta valstybė narė, kurioje yra keleivių vežimo maršruto ar jo dalies pradžia;

 4. kai tiekiamos prekės yra pervežamos į kitą valstybę narę tam, kad būtų išgabentos iš ES teritorijos;

 5. kai prekės į kitą valstybę narę yra pervežamos aptarnauti (remontui, priežiūrai, derinimui ir kt.), apdirbti ir / ar perdirbti, o po tokio perdirbimo, aptarnavimo ar apdirbimo jos grąžinamos į Lietuvą tam pačiam apmokestinamajam asmeniui, kuris tas prekes išvežė;

 6. kai prekes į kitą valstybę narę perveža tomis prekėmis disponuojantis Lietuvos apmokestinamasis asmuo, kuris tas prekes naudoja teikti paslaugoms ir jos toje valstybėje yra laikomos tol, kol reikalingos paslaugoms teikti, o vėliau grąžinamos į Lietuvą;

 7. kai prekės į kitą valstybę narę pervežamos ne ilgesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui, ir prekės į kitą valstybę narę nėra pervežamos paslaugoms teikti;

 8. gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimas gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo sistemomis į kitą valstybę narę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0399

Ši informacija skelbiama:
Prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)

Lietuvos PVM mokėtojas, jeigu jis yra kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravęs PVM mokėtoju ir turi įrodymų, kad prekės išgabentos iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę, persivežimui verslo tikslais gali taikyti 0 proc. PVM tarifą.

Tokių prekių tiekimas turi būti įformintas PVM sąskaita faktūra, kurioje turi būti nurodomas kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas bei nuoroda į PVMĮ 49 str. ar į Direktyvos 2006/112/EB 17 (1) str.

Taip pat šiuos tiekimus PVM mokėtojas turi deklaruoti prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564).

Teises aktai