Registracijos numeris KM0010

Ši informacija skelbiama:
Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (5 str.)

BENDROJI TAISYKLĖ: Laikoma, kad prekė buvo PVM mokėtojo suvartota privatiems poreikiams tenkinti, jeigu PVM mokėtojo disponuojama prekė, kurios (o jeigu prekė pasigaminta, - jai pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir / ar paslaugų) pirkimo ir / ar importo PVM ar jo dalis buvo PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą:

  1. perduodama neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekė perduota, arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ta preke kaip jos savininkas; arba

  2. sunaudojama bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas tokiam sunaudojimui skirtų prekių ir / ar paslaugų pirkimo ir / ar importo PVM pagal PVMĮ negalėtų atskaityti.

IŠIMTYS: Prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti nelaikomas jų nemokamas perdavimas ar sunaudojimas, kai jos perduodamos arba sunaudojamos kaip nedidelės vertės dovanos (reklamai, reprezentacijai, labdarai ir / ar paramai) ir kaip tyrimų pavyzdžiai.

Prekių panaudojimo būdai

Apribojimai (juos viršijus, turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM)

REKLAMAI

Suvartojama prezentacijos metu (maistas, gėrimai ir kitos panašios prekės, kurias įmanoma galutinai suvartoti renginio metu)

Nėra

Reklamuojama dalinant (ne maistą) renginio metu

10 Eur (neįskaitant PVM)

Duodama pirkėjui, įsigijusiam prekių / paslaugų

5 proc. pirkinio vertės, bet ne daugiau nei 15 Eur (neįskaitant PVM)

Pabandymo tikslais išdalinama esamiems / potencialiems pirkėjams

Turi būti specialūs pavyzdžiai / testeriai

Įteikiama kaip konkursų, loterijų prizas / laimėjimas

75 Eur (neįskaitant PVM)

REPREZENTACIJAI

Suvartojama reprezentacinio renginio metu (maistas, gėrimai ir kitos panašios prekės, kurias įmanoma galutinai suvartoti renginio metu)

Nėra

Dalinama reprezentacinio renginio metu, su tikslu prekes (ne maistą) pristatyti ir pan.

10 Eur (neįskaitant PVM)

Duodama pirkėjui, įsigijusiam prekių / paslaugų

5 proc. pirkinio vertės, bet ne daugiau nei 15 Eur (neįskaitant PVM)

Išdalinama pabandymo tikslais

Turi būti specialūs pavyzdžiai / testeriai

Įteikiama kaip konkursų, loterijų prizas / laimėjimas

75 Eur (neįskaitant PVM)

Padovanojama reprezentacijos tikslais siekiant užmegzti / pagerinti esamus verslo ryšius

75 Eur (neįskaitant PVM)

LABDARAI / PARAMAI

Prekės perduotos paramai paramos gavėjui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę teikti labdarą, prekes kaip paramą ir kuris įsipareigoja gautas prekes išdalinti labdarai

Kiekvieno konkretaus labdaros gavėjo gautų prekių vertė neviršija 75 Eur (neįskaitant PVM) per kalendorinį mėnesį

Prekės perduotos kaip parama paramos gavėjui jo vykdomai visuomenei naudingai veiklai

Kiekvieno konkretaus paramos gavėjo gautų prekių vertė neviršija 145 Eur (neįskaitant) per PVM mokėtojo mokestinį laikotarpį

BANDYMAMS / TYRIMAMS

Prekės nemokamai perduodamos galutiniam suvartojimui tyrimui, analizei, bandymams atlikti, kai PVM mokėtojas gamina arba prekiauja tokiomis prekėmis, kurių kokybė prieš, parduodant jas vartotojui, turi būti ištirta arba išbandyta. Tyrimai ir / ar bandymai gali būti atliekami paties PVM mokėtojo, kitos įmonės arba įstaigos, užsiimančios specialiais tyrimais, analize ar bandymais, taip pat ir potencialių pirkėjų

Nėra

Teises aktai

Registracijos numeris KM0014

Ši informacija skelbiama:
Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (5 str.)

PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti suvartotų prekių apmokestinamoji vertė yra:

  • įsigytų prekių – jų pirkimo kaina (išskyrus patį PVM);

  • savo gamybos prekių – pasigaminimo savikaina (išskyrus patį PVM).

Todėl, kai PVM mokėtojas potencialiam pirkėjui ar verslo partneriui įteikė dovanas, kurių pirkimo (importo) PVM buvo įtraukęs į PVM atskaitą ir nuo kurių apmokestinamosios vertės privalo apskaičiuoti pardavimo PVM, tai tokių prekių apmokestinamoji vertė yra lygi šių prekių pirkimo kainai (be PVM).

Kai PVM mokėtojas minėtiems asmenims padovanoja savo gamybos prekes, kurioms pasigaminti įsigytų prekių ir / ar paslaugų pirkimo (importo) PVM įtraukė į PVM atskaitą ir kurias padovanojęs privalo apskaičiuoti pardavimo PVM, tai tokių prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM, yra šių prekių pasigaminimo savikaina (išskyrus patį PVM).

Kai PVM mokėtojas minėtiems asmenims padovanoja savo gamybos prekes, kurioms pasigaminti įsigytų prekių ir / ar paslaugų pirkimo (importo) PVM įtraukė į PVM atskaitą ir kurias padovanojęs privalo apskaičiuoti pardavimo PVM, tai tokių prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM, yra šių prekių pasigaminimo savikaina (išskyrus patį PVM).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0009

Ši informacija skelbiama:
Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (5 str.)

Tuo atveju, kai reklamos tikslais kaip dovana atiduodama prekė (ne reklaminė informacinė medžiaga), kurios pirkimo (importo) PVM buvo atskaitytas ir kurią gavęs asmuo ją gali panaudoti pagal tos prekės tiesioginę paskirtį, tai nuo tokios reklamos tikslais suteiktos dovanos vertės (pagal įsigijimo kainą ar pasigaminimo savikainą) turi būti apskaičiuojamas pardavimo PVM, kaip už prekę, suvartotą PVM mokėtojo privatiems poreikiams patenkinti, jeigu tokios dovanos vertė yra didesnė už Vyriausybės nustatytą nedidelės vertės dovanos limitą (75 Eur neįskaitant PVM).

Kai įsigyta reprezentacijai skirta prekė, kurios 50 proc. pirkimo (importo) PVM buvo atskaityta, atiduodama asmeniui kaip dovana, kurios vertė yra didesnė už Vyriausybės nustatytąjį nedidelės vertės dovanos limitą (75 Eur neįskaitant PVM), tai nuo visos tokios dovanos vertės (pagal įsigijimo kainą ar pasigaminimo savikainą) apskaičiuojamas pardavimo PVM, kaip už prekę, suvartotą PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Svarbu įsidėmėti, kad apskaičiavus reprezentacinių dovanų pardavimo PVM, į PVM atskaitą gali būti įtraukiama 100 proc. šių prekių pirkimo (importo) PVM.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0011

Ši informacija skelbiama:
Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (5 str.)

Kai apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, siekdamas užmegzti naujus verslo ryšius arba plėtoti jau esamus, neatlygintinai įteikia dovanas, kurių pirkimo (importo) PVM yra atskaitęs, kitiems asmenims, o kiekvieno konkretaus asmens neatlygintinai gautų prekių apmokestinamoji vertė nėra didesnė kaip 75 Eur (neįskaitant PVM), tai nuo tokių dovanų pardavimo PVM neskaičiuojamas (kaip nuo prekių, suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad verslo partneriams įteiktos dovanos nebūtinai turi būti su įmonės simbolika ar atitikti jos veiklos pobūdį.

Jeigu verslo partneriui įteiktos dovanos apmokestinamoji vertė yra didesnė kaip 75 Eur (neįskaitant PVM), tai nuo tokios dovanos apmokestinamosios vertės turi būti apskaičiuojamas pardavimo PVM, kaip nuo prekės, suvartotos PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti vertės.

Svarbu įsidėmėti, kad kai PVM mokėtojas tam pačiam asmeniui neatlygintinai perduoda prekes (įteikia dovanas), kurių vieno perdavimo metu perduotų dovanų vertė, nors ir neviršija nedidelės vertės dovanos vertės, tačiau jeigu įvertinus prekių perdavimo tam pačiam asmeniui dažnumą bei į kitas aplinkybes, galima įsitikinti, kad buvo siekiama tik formaliai atitikti nedidelės vertės dovanos vertės apribojimą, skaidant didesnės vertės prekių perdavimą į keletą mažesnės vertės prekių perdavimų tam pačiam asmeniui, tai tokios įteiktos dovanos neturėtų būti laikomos nedidelės vertės dovanomis. Tokiais atvejais turi būti apskaičiuotas neatlygintinai perduotų prekių, kaip prekių, suvartotų PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, pardavimo PVM.

Kai PVM mokėtojas dovanoms teikti, panaudojo prekes, kurioms nustatytas lengvatinis PVM tarifas, tai ir apskaičiuojant tokių prekių pardavimo PVM, kaip privatiems poreikiams tenkinti, taip pat taikomas lengvatinis PVM tarifas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0013

Ši informacija skelbiama:
Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (5 str.)

Kai PVM mokėtojas dėl kokių nors priežasčių praranda įsigytas ar pasigamintas savo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti prekes, tai toks prekių praradimas nelaikomas prekių suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti ir todėl nuo prarastų prekių vertės pardavimo PVM neskaičiuojamas.

Tačiau, jeigu PVM mokėtojas įsigytas prekes, kurių pirkimo (importo) PVM buvo įtraukęs į PVM atskaitą, arba pasigamintas prekes, kurių gamybai įsigytų prekių ar paslaugų pirkimo (importo) PVM buvo atskaitęs, praranda ne dėl PVMĮ 66 str. 2 dalyje nurodytų priežasčių, tai PVM mokėtojas turi patikslinti PVM atskaitą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0012

Ši informacija skelbiama:
Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti (5 str.)

Kai fizinis asmuo, PVM mokėtojas, savo ekonominei veiklai vykdyti priskyrė įsigytą ilgalaikį turtą ir visą tokio turto pirkimo (importo) PVM atskaitė, tai sunaudojus šį turtą privatiems poreikiams tenkinti, nuo visos šio turto apmokestinamosios vertės turi būti apskaičiuojamas pardavimo PVM.

Jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, savo ekonominei veiklai vykdyti priskyrė dalį įsigyto ilgalaikio turto ir į PVM atskaitą įtraukė tik dalį šio turto pirkimo (importo) PVM, tai sunaudojus šį turtą privatiems poreikiams tenkinti, tik nuo šios turto dalies apmokestinamosios vertės turi būti apskaičiuojamas pardavimo PVM.

Teises aktai