PVM mokestinis laikotarpis

KM1108
2018-11-22

Registracijos numeris KM1108

Ši informacija skelbiama:
PVM deklaracija FR0600 (84-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)

Mokestinis laikotarpis PVM tikslais yra kalendorinis mėnuo, nebent PVMĮ nustato kitaip (žr. žemiau pateikiamą lentelę).

Atvejis

Komentarai

Mokestinis laikotarpis - kalendorinis ketvirtis

Jeigu visos PVM mokėtojo, išskyrus fizinį asmenį, pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų, toks PVM mokėtojas turi teisę pateikti mokesčio administratoriui prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį. Kreiptis į mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį turi teisę ir naujai įsteigti PVM mokėtojai, kurie numato, kad einamaisiais kalendoriniais metais jų pajamos iš ekonominės veiklos neviršys šioje dalyje nurodyto dydžio. Jeigu mokestiniu laikotarpiu pasirenkamas kalendorinis ketvirtis, mokestinis laikotarpis PVM mokėtojo prašymu gali būti pakeistas ne anksčiau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl ketvirtinio mokestinio laikotarpio taikymo čia.

Mokestinis laikotarpis – kalendorinis pusmetis

Fizinio asmens PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, jeigu fizinis asmuo nesikreipia į vietos mokesčio administratorių su prašymu mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį mėnesį. Mokestinis laikotarpis gali būti pakeistas į kalendorinį mėnesį nuo kito (po prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios. Jeigu mokestiniu laikotarpiu fizinis asmuo pasirenka kalendorinį mėnesį, jis gali kreiptis su prašymu mokestiniu laikotarpiu vėl laikyti kalendorinį pusmetį, tačiau mokestinis laikotarpis gali būti taip pakeistas ne anksčiau kaip nuo kito (po prašymo pateikimo) kalendorinio pusmečio pradžios.

Mokestinis laikotarpis – kitoks nei kalendorinis mėnuo ar pusmetis 

Kitoks nei kalendorinio mėnesio ar kalendorinio pusmečio mokestinis laikotarpis gali būti nustatytas juridiniam asmeniui arba užsienio apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, taip pat naujai įsteigtam PVM mokėtojui, jeigu toks mokestinis laikotarpis yra patogesnis dėl asmenį patronuojančio užsienio apmokestinamojo asmens arba užsienio apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo nusistatytos atskaitomybės ypatumų.

 

Kitoks PVM mokestinis laikotarpis nustatomas laikantis tokių reikalavimų:

 1. jis negali būti ilgesnis kaip 60 dienų;

 2. PVM mokėtojo finansinių metų pirmojo PVM mokestinio laikotarpio pradžia ir paskutinio PVM mokestinio laikotarpio pabaiga turi sutapti su atitinkamų kalendorinių metų pradžia ir pabaiga.

Mokestinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo dėl įsigijimų iš ES

PVM mokėtojai, įsigyjantys prekių iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, taip pat įsigyjantys paslaugų, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, turi taikyti kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį.

 

Vadinasi, PVM mokėtojai, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis ir kurie pusmečio bėgyje iš kitų valstybių narių įsigyja prekių ar paslaugų šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės PVM mokėtojų, netenka teisės mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį pusmetį ir turi pateikti ne tik to mėnesio, kurį įsigijo prekių, PVM deklaraciją, bet ir visų kalendorinio pusmečio mėnesių PVM deklaracijas.

 

PVM mokėtojai, kurių mokestinis laikotarpis yra kitoks negu kalendorinis mėnuo (išskyrus kalendorinį pusmetį), už tą mėnesį, kurį įsigyja prekių iš kitų valstybių narių, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos turi pateikti kalendorinio mėnesio PVM deklaraciją.

 

Už laikotarpį tarp kito mokesčio laikotarpio pradžios ir kalendorinio mėnesio mokesčio pradžios bei už laikotarpį nuo kalendorinio mėnesio pabaigos ir kito mokestinio laikotarpio pabaigos turi būti pateikiamos atskiros PVM deklaracijos (FR0600 forma) kaip kito laikotarpio PVM deklaracijos.

 

Jeigu PVM mokėtojai daugiau neplanuoja įsigyti prekių iš valstybių narių ar paslaugų, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai, ar neplanuoja įsigyti paslaugų šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės PVM mokėtojos ir vėl nori taikyti kalendorinio pusmečio PVM mokestinį laikotarpį, jie turi per Mano VMI mokesčių administratoriui pateikti prašymą leisti taikyti kalendorinio pusmečio mokestinį laikotarpį. Prašymas turi būti pateiktas iki prašomo PVM mokestinio laikotarpio taikymo pradžios.

Mokestinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo mokesčių administratoriaus nurodymu

Kai tai reikalinga mokestinių prievolių įvykdymui (įskaitant PVM skirtumo įskaitymo bei grąžinimo pagrįstumą) užtikrinti, mokesčio administratorius turi teisę nurodyti, kad PVM mokėtojo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, neatsižvelgiant į tai, kad šis PVM mokėtojas kreipėsi dėl kitokio mokestinio laikotarpio ir / ar jam kitoks mokestinis laikotarpis buvo nustatytas. Atvejai, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti PVM mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-13 nutarimu Nr. 900.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1112

Ši informacija skelbiama:
PVM deklaracija FR0600 (84-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)

Nuo 2018-01-01 mokestinio laikotarpio PVM deklaracija (forma FR0600) gali būti pateikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema.

PVM deklaracija turi būti pateikta:

 1. kalendorinio mėnesio - iki kito mėnesio 25 dienos;

 2. kalendorinio ketvirčio - iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos (aktualu nuo 2019 m. liepos 1 d.);

 3. kalendorinio pusmečio - iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos;

 4. nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio - ne vėliau kaip per 25 dienas nuo to laikotarpio pabaigos;

 5. išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens PVM deklaracija pateikiama per 20 dienų po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1113

Ši informacija skelbiama:
PVM deklaracija FR0600 (84-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)

Kai pateikiama išregistruojamo iš PVM mokėtojų ar likviduojamo asmens PVM deklaracija (forma FR0600), tai 7 laukelyje („Mokestinis laikotarpis“) turi būti įrašoma paskutinio mokestinio laikotarpio pradžia, kuri paprastai sutampa su kalendorinio mėnesio pirma diena, ir viena diena anksčiau iki Sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos (pvz., Sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodyta, kad nuo PVM mokėtojas išregistruojamas nuo 2018-09-21, tai PVM deklaracijoje nurodomas mokestinis laikotarpis nuo 2018-09-01 iki 2018-09-20):

 1. asmenys, išregistruoti iš PVM mokėtojų iki 2016-09-30, laikotarpio pabaigą nurodo sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodytą išregistravimo iš PVM mokėtojų dieną (pvz., sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodyta, kad PVM mokėtojas išregistruojamas nuo 2016-09-15, tai šiame laukelyje nurodomas laikotarpis nuo 2016-09-01 iki 2016-09-15);

 2. asmenys, išregistruoti iš PVM mokėtojų nuo 2016-10-01, laikotarpio pabaigą nurodo viena diena anksčiau iki sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos (pvz., sprendime išregistruoti iš PVM mokėtojų nurodyta, kad PVM mokėtojas išregistruojamas nuo 2018-10-16, tai šiame laukelyje nurodomas laikotarpis nuo 2018-10-01 iki 2018-10-15).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1120

Ši informacija skelbiama:
PVM deklaracija FR0600 (84-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)
Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

Situacija

Deklaracijos FR0600 ir ataskaitos FR0564 pildymas

Įmonė parduoda prekes kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, pritaiko 0 proc. PVM tarifą pagal PVMĮ 49 str. ir pirkėjo pageidavimu PVM sąskaitoje faktūroje išskiria vežimo paslaugų vertę

Kadangi pagal PVMĮ nuostatas į prekių apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiamos pirkėjui tenkančios transportavimo išlaidos, todėl, pildant PVM deklaraciją, į 18 laukelį („ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)“) turi būti įrašyta bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma. Ši suma deklaruojama ir prekių tiekimo ataskaitos FR0564 13 laukelyje.

Įmonė teikia konsultacines paslaugas Rusijos įmonės apmokestinamajam asmeniui, kurios pagal PVMĮ 13 str. 2 dalies nuostatas nėra laikomos PVM objektu Lietuvoje

PVM deklaracijoje (forma FR0600) paslaugų vertė turi būti įtraukiama į 20 laukelį („Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“). Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564) šių suteiktų paslaugų vertė nedeklaruojama, kadangi į šią ataskaitą įtraukiama tik kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos.

Įmonė iš Airijoje registruoto PVM mokėtojo įsigijo reklamos paslaugų, o šių paslaugų teikimo vieta pagal PVMĮ 13 str. 2 dalies nuostatas laikoma Lietuva

Pirkėjas, kuriam yra prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už įsigytas paslaugas pagal PVMĮ 95 str. nuostatas, šių paslaugų vertę bei apskaičiuotą pardavimo PVM deklaruoja šiuose laukeliuose:

 • 23 laukelyje („Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos“) nurodoma paslaugų vertė;

 • 24 laukelyje („Iš jų: įsigytos iš PVM mokėtojų“) taip pat nurodoma paslaugų vertė, kadangi šias paslaugas teikė kitoje ES valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas;

 • 32 laukelyje („Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais)“) nurodomas apskaičiuotas pardavimo PVM (nuo 23 laukelyje nurodytos paslaugų vertės;

 • 25 laukelyje („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM;

 • 35 laukelyje („Atskaitomas PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM, jei įsigytos paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564) deklaruojama tik kitose ES valstybėse narėse įsiregistravusiems PVM mokėtojams patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos, todėl iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų paslaugų vertė šioje ataskaitoje nedeklaruojama.

Įmonė suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui (prekės vežtos maršrutu Lietuva – Rusija, prekėms įforminta eksporto procedūra)

PVM deklaracijoje FR0600 šių suteiktų vežimo paslaugų apmokestinamoji vertė turi būti įtraukiama į 20 laukelį („Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“).

Ataskaitoje FR0564 šių suteiktų paslaugų vertė nedeklaruojama, kadangi vadovaujantis šios ataskaitos pildymo taisyklėmis, į šią ataskaitą traukiamos tik tokios paslaugos kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė, išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

Įmonė iš kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusio PVM mokėtojo įsigijo prekių (prekės atgabentos į Lietuvą) ir pardavėjas savo išrašytame apskaitos dokumente atskirai išskyrė vežimo paslaugas

Kadangi pagal PVMĮ nuostatas į prekių apmokestinamąją vertę visais atvejais turi būti įtraukiama vežimo paslaugų vertė, tai vadovaujantis šiomis nuostatomis, pildant PVM deklaraciją šis prekių įsigijimas nurodomas:

 • 21 laukelyje („Iš ES įsigytos prekės“) nurodoma prekių vertė (įskaitant vežimo paslaugas);

 • 34 laukelyje („Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM“) nurodomas apskaičiuotas pardavimo PVM (nuo 21 laukelyje nurodytos bendros prekių bei vežimo paslaugų vertės);

 • 25 laukelyje („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM;

 • 35 laukelyje („Atskaitomas PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM, jei įsigytos prekės yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Įmonė Lietuvoje PVM mokėtojui teikia statybos darbų paslaugas ir PVM sąskaitoje faktūroje nurodo PVMĮ 96 str. 1 dalį, t. y. PVM išskaito ir sumoka pirkėjas

Pardavėjas suteiktų statybos darbų apmokestinamąją vertę (sumą be PVM), turi įtraukti tik į PVM deklaracijos 12 laukelį. PVM sąskaitoje faktūroje išskirtos PVM sumos pardavėjas nedeklaruoja jokiame laukelyje.

 

Pirkėjas, kuriam yra prievolė priskaičiuoti pardavimo PVM už įsigytas statybos darbų paslaugas pagal PVMĮ 96 straipsnį, gautoje PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą pildydamas PVM deklaraciją turi deklaruoti:

 • 33 laukelyje („Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais)“);

 • 25 laukelyje („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“);

 • 35 laukelyje („Atskaitomas PVM“), jei įsigytos statybos darbų paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Įsigytų paslaugų apmokestinamosios vertės pirkėjas nedeklaruoja jokiame deklaracijos laukelyje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1118

Ši informacija skelbiama:
PVM deklaracija FR0600 (84-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)

Jeigu veiklos nevykdantis PVM mokėtojas prašo laikinai atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, jam pasiūloma išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro.

Tokiu atveju PVM registre įregistruotas mokesčių mokėtojas turi pateikti užpildytą prašymą įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro (forma FR0388) ir joje užpildyti Išregistravimo lauką, nurodydamas išregistravimo priežastis ir datą, nuo kurios pageidauja išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro.

Jeigu mokesčių mokėtojas tokio prašymo nepateikia, mokesčių administratorius, vadovaudamasis Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių 33 punkto nuostatomis, gali savo iniciatyva iš PVM mokėtojų registro išregistruoti PVM mokėtoją, nevykdantį ekonominės veiklos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1119

Ši informacija skelbiama:
PVM deklaracija FR0600 (84-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)

Jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo per tą mokestinį laikotarpį padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių ar paslaugų tiekimu į kitas valstybes nares, prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų valstybių narių, arba klaidas, susijusias su importo PVM, kurio sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją.

Patikslintoje PVM deklaracijoje „X“ ženklu turi būti pažymėtas PVM deklaracijos 8 laukelio langelis „Patikslinta“. Patikslintoje PVM deklaracijoje turi būti įrašomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai PVM deklaracijoje nurodytini duomenys, o mokestinis laikotarpis toks, koks buvo nurodytas pateiktoje ir priimtoje tikslinamoje PVM deklaracijoje.

Jeigu pastebėtos kitos nei aukščiau nurodytos klaidos, tai jos gali būti ištaisytos (patikslintos) to mokestinio laikotarpio, per kurį paaiškėjo, PVM deklaracijoje.

PVM mokėtojas savo iniciatyva PVM deklaraciją gali tikslinti už einamuosius ir praėjusius penkerius metus.

PVM mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje PVM deklaracijoje esančias klaidas, privalo duomenis ištaisyti ir patikslintą PVM deklaraciją pateikti AVMI per pranešime nustatytą terminą.

Teises aktai