Registracijos numeris KM1154

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitą (forma FR0564) privalo pateikti Lietuvoje PVM mokėtojais įregistruoti asmenys, per ataskaitinį laikotarpį:

 1. PVMĮ 49 str. 1 dalyje nustatyta tvarka taikant 0 proc. PVM tarifą kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams tiekę iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę išgabenamas prekes, neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena, įskaitant:

 • ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektas ir iš Lietuvos išgabentas naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes;

 • PVMĮ 35 str. nustatytomis sąlygomis (į kitą ES valstybę narę išgabenti skirtas ir išgabenamas importuojamų, importo PVM neapmokestintų) kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams patiektas ir PVMĮ 49 str. nustatyta tvarka taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas prekes;

 • PVM įstatymo 42 straipsnyje nurodytomis sąlygomis išgabentas prekes, kurios buvo pristatytos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, ir buvo patiektos;

 1. PVMĮ 49 str. 4 dalyje nustatyta tvarka taikant 0 proc. PVM tarifą verslo tikslais disponuojamas prekes pervežę iš šalies teritorijos į kitą ES valstybę narę, kurioje jie įregistruoti PVM mokėtojais, kai prekes taip perveža patys PVM mokėtojai ar jų užsakymu – kiti asmenys, ir toks prekių pervežimas pagal PVMĮ 51 str. nuostatas laikomas prekių tiekimu už atlygį;

 2. PVM įstatymo 4str. nurodytomis sąlygomis išgabentas prekes, kurios buvo pristatytos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, ir buvo patiektos;

 3. PVMĮ 122 str. 3 dalyje nustatyta tvarka įsigytas iš vienos ES valstybės narės į kitą ES valstybę narę išgabenamas prekes toje kitoje ES valstybėje narėje tiekę tos kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams (trikampė prekyba);

 4. teikiantys paslaugas, kurių teikimo vieta, remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė (pagal nuostatas, tolygias PVMĮ 13 str. 2 d. 1 punkto nuostatoms), išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą;

 5. gavę visą ar dalį atlygio (avanso) už paslaugas, nurodytas aukščiau esančiame 4 punkte, ankstesnį kalendorinį mėnesį nei suteikiamos paslaugos;

 6. iš šalies teritorijos išgabenę prekes, skirtas pristatyti, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą (įskaitant atvejus, kai yra keičiamas tokias išgabentas prekes įsigyjantis apmokestinamasis asmuo, kuriam ketinama tiekti prekes, kaip nustatyta PVM įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje, ir / arba atvejus, kai prekės yra pargabenamos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išgabentos, kaip nustatyta PVM įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 10 punkte).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1153

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

Prekių tiekimo ir / ar paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaita (forma FR0564) yra mėnesinė, taigi patiektų prekių / suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė ataskaitoje turi būti įrašoma tą kalendorinį mėnesį, kurį PVM mokėtojui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM už į kitą ES valstybę narę (taikant 0 proc. PVM tarifą) patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas kitoje ES valstybėje narėje (įskaitant tų išgabentų prekių, kurios buvo pristatytos, kad būtų patiektos pagal pareikalavimą, tiekimą).

Pagal PVMĮ 14 str. prievolė apskaičiuoti PVM už prekių į kitą ES valstybę narę tiekimą, kuriam taikomos PVMĮ VI skyriaus „Atvejai, kai prekių tiekimui ir paslaugų teikimui taikomas 0 proc. PVM tarifas“ nuostatos, atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas / paslaugų suteikimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną.

Ataskaita turi būti pateikiama iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos. Tais atvejais, kai PVM mokėtojas ataskaitinį kalendorinį mėnesį:

 • išregistruojamas iš PVM mokėtojų, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama per 20 dienų po išregistravimo;

 • yra likviduojamas, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama iki likvidavimo.

Ataskaita turi būti pateikta elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1120

Ši informacija skelbiama:
PVM deklaracija FR0600 (84-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)
Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

Situacija

Deklaracijos FR0600 ir ataskaitos FR0564 pildymas

Įmonė parduoda prekes kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, pritaiko 0 proc. PVM tarifą pagal PVMĮ 49 str. ir pirkėjo pageidavimu PVM sąskaitoje faktūroje išskiria vežimo paslaugų vertę

Kadangi pagal PVMĮ nuostatas į prekių apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiamos pirkėjui tenkančios transportavimo išlaidos, todėl, pildant PVM deklaraciją, į 18 laukelį („ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)“) turi būti įrašyta bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma. Ši suma deklaruojama ir prekių tiekimo ataskaitos FR0564 13 laukelyje.

Įmonė teikia konsultacines paslaugas Rusijos įmonės apmokestinamajam asmeniui, kurios pagal PVMĮ 13 str. 2 dalies nuostatas nėra laikomos PVM objektu Lietuvoje

PVM deklaracijoje (forma FR0600) paslaugų vertė turi būti įtraukiama į 20 laukelį („Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“). Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564) šių suteiktų paslaugų vertė nedeklaruojama, kadangi į šią ataskaitą įtraukiama tik kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos.

Įmonė iš Airijoje registruoto PVM mokėtojo įsigijo reklamos paslaugų, o šių paslaugų teikimo vieta pagal PVMĮ 13 str. 2 dalies nuostatas laikoma Lietuva

Pirkėjas, kuriam yra prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už įsigytas paslaugas pagal PVMĮ 95 str. nuostatas, šių paslaugų vertę bei apskaičiuotą pardavimo PVM deklaruoja šiuose laukeliuose:

 • 23 laukelyje („Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos“) nurodoma paslaugų vertė;

 • 24 laukelyje („Iš jų: įsigytos iš PVM mokėtojų“) taip pat nurodoma paslaugų vertė, kadangi šias paslaugas teikė kitoje ES valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas;

 • 32 laukelyje („Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais)“) nurodomas apskaičiuotas pardavimo PVM (nuo 23 laukelyje nurodytos paslaugų vertės;

 • 25 laukelyje („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM;

 • 35 laukelyje („Atskaitomas PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM, jei įsigytos paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564) deklaruojama tik kitose ES valstybėse narėse įsiregistravusiems PVM mokėtojams patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos, todėl iš kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų paslaugų vertė šioje ataskaitoje nedeklaruojama.

Įmonė suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui (prekės vežtos maršrutu Lietuva – Rusija, prekėms įforminta eksporto procedūra)

PVM deklaracijoje FR0600 šių suteiktų vežimo paslaugų apmokestinamoji vertė turi būti įtraukiama į 20 laukelį („Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)“).

Ataskaitoje FR0564 šių suteiktų paslaugų vertė nedeklaruojama, kadangi vadovaujantis šios ataskaitos pildymo taisyklėmis, į šią ataskaitą traukiamos tik tokios paslaugos kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė, išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

Įmonė iš kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusio PVM mokėtojo įsigijo prekių (prekės atgabentos į Lietuvą) ir pardavėjas savo išrašytame apskaitos dokumente atskirai išskyrė vežimo paslaugas

Kadangi pagal PVMĮ nuostatas į prekių apmokestinamąją vertę visais atvejais turi būti įtraukiama vežimo paslaugų vertė, tai vadovaujantis šiomis nuostatomis, pildant PVM deklaraciją šis prekių įsigijimas nurodomas:

 • 21 laukelyje („Iš ES įsigytos prekės“) nurodoma prekių vertė (įskaitant vežimo paslaugas);

 • 34 laukelyje („Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM“) nurodomas apskaičiuotas pardavimo PVM (nuo 21 laukelyje nurodytos bendros prekių bei vežimo paslaugų vertės);

 • 25 laukelyje („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM;

 • 35 laukelyje („Atskaitomas PVM“) pridedamas šis apskaičiuotas pardavimo PVM, jei įsigytos prekės yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Įmonė Lietuvoje PVM mokėtojui teikia statybos darbų paslaugas ir PVM sąskaitoje faktūroje nurodo PVMĮ 96 str. 1 dalį, t. y. PVM išskaito ir sumoka pirkėjas

Pardavėjas suteiktų statybos darbų apmokestinamąją vertę (sumą be PVM), turi įtraukti tik į PVM deklaracijos 12 laukelį. PVM sąskaitoje faktūroje išskirtos PVM sumos pardavėjas nedeklaruoja jokiame laukelyje.

 

Pirkėjas, kuriam yra prievolė priskaičiuoti pardavimo PVM už įsigytas statybos darbų paslaugas pagal PVMĮ 96 straipsnį, gautoje PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą pildydamas PVM deklaraciją turi deklaruoti:

 • 33 laukelyje („Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais)“);

 • 25 laukelyje („Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“);

 • 35 laukelyje („Atskaitomas PVM“), jei įsigytos statybos darbų paslaugos yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Įsigytų paslaugų apmokestinamosios vertės pirkėjas nedeklaruoja jokiame deklaracijos laukelyje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1155

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos (forma FR0564) 12 laukelyje turi būti nurodomas ES valstybės narės pirkėjo, PVM mokėtojo, kodas be dviraidžio valstybės kodo (prefikso). Nurodant kodą, neturi būti rašoma jokių simbolių (brūkšnelių ar pan.), tarp kodo ženklų nepaliekami tarpai.

ES valstybės PVM mokėtojo kodas privalo atitikti atitinkamos ES valstybės PVM mokėtojo kodo struktūrą.

ES VALSTYBIŲ NARIŲ IR JŲ PVM M0KĖTOJŲ KODŲ STRUKTŪROS SĄRAŠAS.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1156

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

Lietuvos mokesčių mokėtojas kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų identifikacijos duomenis gali patikrinti tokiais būdais:

 1. apsilankęs VMI prie FM arba Europos Komisijos interneto svetainėse;

 2. i.MAS portale;

 3. paskambinęs bendruoju VMI prie FM telefonu 1882;

 4. pateikęs prašymą / paklausimą e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI.

Mokesčių mokėtojai kitų ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų galiojimą gali pasitikrinti 1 punkte nurodytose interneto svetainėse, įvedę šiuos paklausimo duomenis: ES valstybės narės pavadinimą ir tos ES valstybės narės tikrintino PVM mokėtojo kodą (įskaitant prefiksą).

ES valstybių narių PVM mokėtojų kodų galiojimo (negaliojimo), pavadinimų arba vardų, pavardžių ir duomenų, esančių atitinkamos ES valstybės narės PVM mokėtojų registre, atitikimo (neatitikimo) tikrinimo tvarką reglamentuoja VMI prie FM viršininko 2013-09-27 įsakymu Nr. VA-56 patvirtintos taisyklės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1152

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

Gali būti tikslinama tik visa ataskaita, t. y. patikslintoje ataskaitoje turi būti įrašomi visi (ne tik tikslinamieji) ataskaitoje nurodytini duomenys.

Teikiant arba tikslinant ataskaitą už laikotarpius, kai nebuvo reikalaujama pildyti informacijos apie ES valstybėms narėms suteiktas paslaugas, kurios nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, 18 laukelis „Paslaugų vertė“ paliekamas neužpildytas.

Remiantis atnaujintomis Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), turi būti pateiktas laisvos formos paaiškinimas dėl ataskaitos FR0564 tikslinimo dėl tiekimų nurodytų Taisyklių 4.1 - 4.3 papunkčiuose.

Teises aktai