Užsienio apmokestinamieji asmenys

Registracijos numeris KM0754

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, jeigu jie Lietuvoje vykdo tik tokią veiklą:

 1. tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal PVMĮ neapmokestinamos PVM;

 2. tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal PVMĮ nėra PVM objektas;

 3. tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurios pagal PVMĮ būtų apmokestinamos, taikant 0 proc. PVM tarifą. Ši nuostata netaikoma, kai prekės išgabenamos iš ES teritorijos pagal PVMĮ 41 str. nuostatas, kai prekės tiekiamos į kitą ES valstybę narę pagal PVMĮ 49 str. nuostatas ir tam tikrais su tarptautine prekyba susijusiais atvejais, t. y. tai kai prekės tiekiamos pagal PVMĮ 53 str. 1 dalies 1, 2, 3, 6 ir 7 punktuose bei 5, 6, 10 dalyse nurodytą veiklą.

Užsienio valstybės asmuo neprivalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitos ES valstybės narės, kai:

 • prekes, įsigytas iš kitos ES valstybės narės (kitos negu valstybė narė, kurioje jis įregistruotas PVM mokėtoju), šis asmuo iš karto patiekia Lietuvos PVM mokėtojui, kuriam yra nustatyta prievolė apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti šių prekių pardavimo PVM;

 • įsigyja prekių, kurios Lietuvoje PVM neapmokestinamos;

 • įsigyja naują automobilį ar akcizais apmokestinamas prekes;

 • už įsigytas prekes sumokėtą PVM gali susigrąžinti PVMĮ XIII skyriuje nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0750

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio asmeniui, numatančiam vykdyti prekybą Lietuvoje veikiančiose tarptautinėse parodose, yra prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje.

Toks asmuo gali (jeigu tai ES valstybės narės asmuo) arba privalo (ne ES valstybės narės asmuo) paskirti fiskalinį agentą. Tokiu agentu gali būti ir tarptautinės parodos organizatorius, PVM mokėtojas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1540

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio asmeniui, Lietuvoje vykdančiam atrakcionų veiklą, yra prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0758

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Registruotis savanoriškai PVM mokėtoju Lietuvoje gali Lietuvoje neįsikūrę užsienio valstybių asmenys, kurie vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje, tačiau į Lietuvą iš ES valstybės narės atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino toje ES valstybėje) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 35 000 Eur, o einamaisiais kalendoriniais metais nėra didesnė už 35 000 Eur. Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai, turėtų pateikti savo ES valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvą, jei tokį leidimą privaloma gauti pagal tos ES valstybės narės teisės aktus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0766

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio apmokestinamieji asmenys prašymą įregistruoti juos PVM mokėtojais (forma FR0388) turi pateikti nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje.

Jeigu užsienio asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai kartu su prašymu jie pateikia ir prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre, pateikiant formą FR0227.

Jeigu prašymą (FR0388 forma) pateikia užsienio asmens įgaliotas asmuo, kartu su prašymu turi būti pateikiamas užsienio asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

Jeigu prašymą (FR0388 forma) pateikia užsienio asmens paskirtas fiskalinis agentas (kai PVM mokėtoju registruojasi už ES ribų įsikūręs užsienio asmuo), turi būti pateikiamas užsienio apmokestinamojo asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro ir dokumentai, nurodyti Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarkoje ir reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-07-04 įsakymu Nr. 221.

Sprendimas dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrą priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0752

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio apmokestinamasis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje šiais atvejais:

 • jeigu tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurių tiekimo / teikimo vieta laikoma Lietuva (neatsižvelgiant į 45 000 Eur atlygio ribą), išskyrus PVMĮ numatytas išimtis;

 • jeigu Lietuvoje įsigyja prekių (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) iš kitų ES valstybių PVM mokėtojų ar turinčių jais būti asmenų, kurių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 Eur, ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad tokių prekių vertė bus viršys 14 000 Eur.

 • jeigu Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0762

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio asmenį (fizinį arba juridinį), įsikūrusį už ES ribų

Užsienio asmenį (fizinį arba juridinį), įsikūrusį kitoje ES valstybėje narėje

Lietuvoje turimas padalinys, o jei tokio padalinio neturi – paskirtas Lietuvoje esantis fiskalinis agentas.

Pats užsienio asmuo arba jo įgaliotas asmuo.

Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas kitose valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/210 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nuostatomis, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0769

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio apmokestinamieji asmenys turi teisę pateikti prašymo FR0388 formą išsiregistruoti juos iš PVM mokėtojų registro, kai:

 1. Lietuvoje nutraukia veiklą;

 2. išsiregistravus neatsiranda prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVMĮ 71 ir / ar 71straipsnių nuostatas. Jeigu užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas po 24 kalendorinių mėnesių nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu);

 3. praėjusiais kalendoriniais metais į Lietuvą atgabentų visų prekių vertė neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 Eur (jei užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įregistruotas dėl nuotolinės prekybos). Jei užsienio asmuo įsiregistravo PVM mokėtoju savanoriškai, nes Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą, tai jis gali pateikti prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų registro tik tuomet, jei nuo savanoriško įsiregistravimo PVM mokėtoju praėjo daugiau kaip 24 kalendoriniai mėnesiai, išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu;

 4. pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0736

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Jeigu pasikeičia asmens kontroliuojami ar jį kontroliuojantys asmenys ar jų duomenys, PVM mokėtojas privalo pateikti prašymo FR0388 formą ir nurodyti pasikeitusius kontroliuojančius ir / ar kontroliuojamus asmenis ar pasikeitusius šių asmenų duomenis.

Jeigu pasikeičia registriniai ir / ar papildomi mokesčio mokėtojo įregistravimo PVM mokėtoju metu pateikti duomenys, VMI apie tai turi informuoti pats mokesčių mokėtojas per Mano VMI arba (jeigu asmuo nėra Mano VMI vartotojas) paprastu paštu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0745

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

PVM mokėtojai (ar atitinkamus įgaliojimus turintys jų atstovai), pageidaujantys išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, turi užpildyti prašymo FR0388 formos išregistravimo dalyje tam tikslui skirtus laukelius. Prašymas VMI pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

Prašymai pateikiami:

 1. elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI; arba

 2. tiesiogiai, įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI).

VMI iniciatyva išregistruojamiems asmenims prašymo užpildyti nereikia.

VMI, per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po prašymo išregistruoti iš PVM mokėtojų gavimo) išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs, kad nurodytos teisingos išregistravimo priežastys, priima sprendimą (forma FR0518) išregistruoti iš PVM mokėtojų ir apie tai informuoja mokesčių mokėtoją.

Sprendimas mokesčių mokėtojui yra pateikiamas per Mano VMI arba gali būti įteiktas asmeniui atvykus į AVMI (jeigu to pageidaujama).

Asmenims, kurie nėra Mano VMI vartotojai, sprendimas yra siunčiamas paštu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0746

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

 1. VMI iniciatyva gali būti išregistruojami PVM mokėtojai, kurie VMI duomenimis:

 • Įvertinus atskiro PVM mokėtojo veiklos ypatybes (sezoniškumą ir panašiai), nevykdo ekonominės veiklos ir / ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių. Išvada, kad PVM mokėtojas nevykdo ekonominės veiklos ir / ar neįsigyja prekių iš kitų ES valstybių narių, turi būti pagrįsta surinktais įrodymais, kurių pakankamumas yra vertinamas kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Tokiais atvejais turėtų būti nagrinėjama ir vertinama aplinkybių visuma, t. y. informacija, kad PVM mokėtojas:

 • nerandamas jo nurodytose buveinės ir / ar deklaruotos veiklos vykdymo vietose;

 • nepateikė ne mažiau kaip 2 iš eilės mokestinių laikotarpių PVM deklaracijų (kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo), o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra pusmetis, PVM mokėtojas nepateikia vieno mokestinio laikotarpio (pusmetinės) PVM deklaracijos;

 • ne mažiau kaip 2-jų iš eilės mokestinių laikotarpių PVM deklaracijose, kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo, o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra pusmetis – vienoje PVM deklaracijoje deklaravo tik grąžintiną PVM sumą, ir nebuvo deklaruota prekių tiekimų ar paslaugų teikimų, ar prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių, nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas ar įsigyjamos prekės (paslaugos);

 • nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų ir nereagavo į išsiųstus priminimus juos pateikti;

 • nepateikė mokesčių deklaracijų, apyskaitų, PVM sąskaitų faktūrų registrų, apskaitos dokumentų patikrinti;

 • remiantis turimais duomenimis, neturi samdomų darbuotojų;

 • nevykdo VMI nurodymų, kurie duodami, siekiant įsitikinti, kad jis vykdo ekonominę veiklą ir deklaruoja teisingus duomenis;

 • VMI duomenimis, nevykdė jokių ūkinių operacijų, tačiau nepagrįstai jas įformino apskaitos dokumentuose ir / ar apskaitė buhalterinėje apskaitoje;

 • VMI turi įrodymų, kad PVM mokėtojas įsteigtas ar įregistruotas pagal pamestus, dingusius, suklastotus ar kitaip prarastus dokumentus arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas ar įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį steigęs ar registravęs;

 • su užsienio apmokestinamaisiais asmenimis vykdė sandorius, apie kuriuos iš skirtingų šaltinių gauta prieštaringa informacija, pvz., užsienio asmuo neigia turėjęs sandorių, užsienio asmuo nerandamas ir / ar nepateikė apskaitos dokumentų patikrinti;

 • VMI turi įrodymų, kad asmens PVM mokėtojo kodas buvo naudojamas sukčiaujant mokesčių srityje;

 • PVM mokėtojas neatsiliepia į VMI raginimą pateikti paaiškinimus apie vykdomą ekonominę veiklą;

 • nustatytos kitos aplinkybės (pvz., nemoka deklaruoto PVM ir / ar kitų mokesčių, fizinio asmens deklaruota gyvenamoji vieta prie savivaldybės ir nenurodyti kontaktiniai duomenys ir veiklos vykdymo vieta ir panašiai), kurios leidžia daryti išvadą, kad PVM mokėtojas nevykdo PVM apmokestinamos ekonominės veiklos.

 1. pasibaigia dėl likvidavimo arba reorganizavimo (Lietuvos juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos);

 2. yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys).

Teises aktai