Mėnesinė A klasės pajamų deklaracija FR0572 (iki 2017-12-31)

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formą  privalo teikti per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės apmokestinamosioms pajamoms, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėję asmenys:

 • nuolatiniai Lietuvos gyventojai;

 • Lietuvos įmonės;

 • užsienio įmonės, vykdančios veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje;

 • nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos priedo FR0572A ir FR0572U laukelių pildymą reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2004-01-15 d. įsakymas Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Registracijos numeris KM1140

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė A klasės pajamų deklaracija FR0572 (iki 2017-12-31)

Aspektas

Komentaras

Kokia informacija yra teikiama deklaracijoje?

Informacija apie išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį deklaruojama tik bendromis sumomis, atskirai nurodant:

 • su darbo santykiais susijusias išmokas;

 • už gyventojų parduotą turtą išmokėtas išmokas;

 • kitas A klasės išmokas;

 • nuo šių išmokų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį.

Atitinkamai, pildomas tik pagrindinis deklaracijos lapas.

 

Duomenis apie kiekvienam nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui 2017 m. išmokėtas A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas mokestį išskaičiuojantys asmenys privalo nurodyti 2017 m. Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A bei FR0573U prieduose.

Kokios išmokos deklaruojamos A dalies 18 laukelyje?

Deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos, įskaitant išmokas už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, neatėmus pajamų mokesčio, NPD, PNPD ir socialinio draudimo įmokų.

Kokios išmokos deklaruojamos B dalies 21 laukelyje?

Įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų kitų A klasės išmokų (išskyrus išmokas už gyventojų parduotą turtą), neatėmus pajamų mokesčio, suma (pvz., už nuomą, autoriniai atlyginimai, dividendai, honorarai, išmokos pagal paslaugų sutartis, sporto ir atlikėjų veiklos ir kt.).

Kokios išmokos deklaruojamos B dalies 24 laukelyje?

Deklaruojamos per ataskaitinį mėnesį išmokėtos išmokos už gyventojų parduotą turtą (suma rašoma neatėmus pajamų mokesčio), t. y.:

 • nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos už nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą;

 • nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos už Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, kilnojamąjį daiktą kuriam privaloma teisinė registracija, vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę už nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.

Kada turi būti pateikta deklaracija?

Iki sekančio mėnesio 15 d.

Kokias atvejais deklaracijos teikti nereikia?

2017 m. ataskaitinį mėnesį nei vieno samdomo darbuotojo neturinčios Lietuvos ir užsienio įmonės, kurios per tą mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų, deklaracijos FR0572 formų teikti neprivalėjo.

 

Tačiau jei įmonėje pagal darbo sutartis dirba darbuotojai, išskyrus religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formas VMI turi būti pateikta net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmoka jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų (šiuo atveju deklaracijos FR0572 formos laukeliuose, skirtuose išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, turi būti įrašyti nuliai).

Ar pildomi deklaracijos FR0572A ir FR0572U priedai?

Deklaracijos FR0572 formos FR0572A ir FR0572U priedai nepildomi.

Kokia deklaracijos tikslinimo tvarka?

Tikslinant duomenis už 2017 m., mokestį išskaičiuojantis asmuo pateiktoje deklaracijoje FR0572 įrašytus duomenis tikslina, pateikdamas VMI naujai užpildytą deklaraciją to mokestinio laikotarpio mėnesio, kurio duomenys tikslinami.

Kokiais atvejais tikslinama deklaracija?

Deklaracija FR0572 turi būti tikslinama, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo:​​​​​​​

 1. gauna VMI pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus);

 2. pastebi pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), negali būti taisomos:

 • mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuota pajamų mokesčio (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, pajamų mokestis buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.);

 • mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuota pajamų mokesčio nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD ir / arba PNPD sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1146

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė A klasės pajamų deklaracija FR0572 (iki 2017-12-31)

Aspektas

Komentaras

Kokia informacija yra teikiama deklaracijoje?

Į mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją FR0572 turi būti įrašomi:

 • duomenys apie gyventojams išmokėtas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį;

 • duomenys apie gyventojams išmokėtas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį;

 • duomenys apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės išmokas už jų parduotą turtą ir nuo šių išmokų išskaičiuotą pajamų mokestį.

Kokios išmokos deklaruojamos A dalies 18 laukelyje?

Deklaruojamos su darbo santykiais susijusios išmokos, įskaitant išmokas už pirmąsias dvi nedarbingumo dienas, neatėmus pajamų mokesčio, NPD, PNPD ir socialinio draudimo įmokų.

Kokios išmokos deklaruojamos B dalies 21 laukelyje?

Įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų kitų A klasės išmokų (išskyrus išmokas už gyventojų parduotą turtą), neatėmus pajamų mokesčio, suma (pvz., už nuomą, autoriniai atlyginimai, dividendai, honorarai, išmokos pagal paslaugų sutartis, sporto ir atlikėjų veiklos ir kt.).

Kokios išmokos deklaruojamos B dalies 24 laukelyje?

Deklaruojamos per ataskaitinį mėnesį išmokėtos išmokos už gyventojų parduotą turtą (suma rašoma neatėmus pajamų mokesčio), t. y.:

 • nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos už nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą;

 • nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos už Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, kilnojamąjį daiktą kuriam privaloma teisinė registracija, vykdant individualią veiklą per nuolatinę bazę už nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.

Kada turi būti pateikta deklaracija?

Iki sekančio mėnesio 15 d.

Kokias atvejais deklaracijos teikti nereikia?

Mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaracijos FR0572 teikti neprivalėjo, jei:

 1. per mokestinio laikotarpio mėnesį neišmokėjo jokių išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms;

 2. per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokėjo tik neapmokestinamąsias išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms. Tokios išmokos deklaruojamos metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje.

Ar pildomi deklaracijos FR0572 formos FR0572A ir FR0572U priedai?

Deklaracijos FR0572 formos FR0572A bei FR0572U priedai pildomi.

Kokia yra deklaracijos FR0572A priedo pildymo tvarka?

 

FR0572A priedas užpildomas, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinio laikotarpio mėnesį išmoka apmokestinamąsias A klasės išmokas, išskyrus su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas.

Kokia yra deklaracijos FR0572U priedo pildymo tvarka?

 

FR0572U priedas pildomas, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmoka išmokas už jų parduotą kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, taip pat už per nuolatinę bazę vykdomos individualios veiklos parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.

 

Deklaracijos FR0572 formos FR0572U priede nurodomi šie išmokų kodai:

 

A klasės išmokų pavadinimas

Išmokų kodas

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios išmokos:

Nekilnojamojo turto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams.

10

Nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos.

14

Netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos.

15

Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams.

16

Išmokos, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį turtą (išskyrus tą, iš kurio perleidimo gautos pajamos žymimos 18 ir 10 kodais).

17

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos, išmokėtos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams.

18

Jeigu tam pačiam gyventojui kalendorinį mėnesį:

 • išmokamos kelios išmokos už parduodamą ar kitaip perleidžiamą turtą, arba

 • išmokos už parduodamą ar kitaip perleidžiamą turtą išmokamos dalimis, o pajamų mokestis nuo tokių išmokų turi būti sumokėtas skirtingais terminais (ataskaitinio mėnesio 15 d. arba paskutinę dieną),

tai pildoma tiek eilučių, kiek yra daiktų ir skirtingų mokesčio terminų.

Kokia deklaracijos tikslinimo tvarka?

Mokestį išskaičiuojantys asmenys privalo užpildyti ir pateikti deklaracijos FR0572 formą su jos FR0572A bei FR0572U priedais.

Kokiais atvejais tikslinama deklaracija?

Deklaracija FR0572 turi būti tikslinama, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo:​​​​​​​

 1. gauna VMI pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus);

 2. pastebi pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), negali būti taisomos:

 • mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuota pajamų mokesčio (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, pajamų mokestis buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.);

 • mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuota pajamų mokesčio nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD ir / arba PNPD sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1116

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė A klasės pajamų deklaracija FR0572 (iki 2017-12-31)

Iki 2017-12-31 darbdavys, išmokėdamas darbuotojui kitos veiklos pajamas (A klasės pajamas), kaip asmeniui vykdančiam įregistruotą individualią veiklą pagal pažymą, privalo nuo išmokamos sumos išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą 5 proc. arba 15 proc. pajamų mokestį (15 proc. tarifas taikomas laisvosioms profesijoms, tokioms veikloms, kaip advokatai, notarai, konsultantai, apskaitininkai, auditoriai, architektai, inžinieriai ir pan.) ir deklaruoti šias išmokas nuo 2017-01-01 mėnesinėje deklaracijoje FR0572 B dalyje bei metinėje FR0573 ir FR0573A priede.

 

Tikslinant 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių atitinkamų mėnesių deklaracijų duomenis šios išmokos deklaruojamos mėnesinėje FR0572 deklaracijoje ir jos priede FR0572A. Išmokos deklaruotos formos FR0572A priede nedeklaruojamos metinėje FR0573 deklaracijoje.

 

Gyventojų pajamų mokestis šiuo atveju sumokamas 1411 įmokos kodu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1114

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė A klasės pajamų deklaracija FR0572 (iki 2017-12-31)

Mokestį išskaičiuojantys asmenys, deklaruodami gyventojams išmokėtas sumas ir išskaičiuotą pajamų mokestį FR0572 formoje, turi apvalinti pajamų mokesčio sumą iki sveikų skaičių: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi euru.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1135

Ši informacija skelbiama:
Mėnesinė A klasės pajamų deklaracija FR0572 (iki 2017-12-31)

Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma (taip pat ir Metinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0573 forma bei B klasės pajamų pažymos FR0471) teikiama naudojant filialo mokesčių mokėtojo kodą.

Teises aktai