Registracijos numeris KM1136

Ši informacija skelbiama:
Metinė PVM deklaracija FR0516 (87 str.)

Metinę PVM deklaraciją FR0516 privalo pateikti:

  1. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais vykdė mišrią veiklą ir įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo (importo) PVM nustatyta tvarka paskirstė proporcingai;

  2. PVM mokėtojai (įskaitant fizinius asmenis), kurie nuo 2002-07-01 įsigytą (pasigamintą) nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PVM atskaitos tikslinimui taikomos PVMĮ 67 str. nuostatos, naudojo ne vien PVM apmokestinamai veiklai vykdyti ir šio turto pirkimo (importo) PVM nustatyta tvarka buvo paskirstytas proporcingai;

  3. PVM mokėtojai, kurių įsigyto (pasigaminto) nekilnojamojo pagal prigimtį daikto ir kito ilgalaikio materialiojo turto, nurodyto PVMĮ 67 str., pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais faktiškai šis turtas buvo naudojamas tik PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti;

  4. PVM mokėtojai, fiziniai asmenys, kurie buvo ekonominei veiklai priskyrę įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą (ar jo dalį) ir šio turto pirkimo (importo) PVM ar jo dalį, tenkančią ekonominei veiklai priskirtai turto daliai (procentais), įtraukė į PVM atskaitą, o deklaruojamais ataskaitiniais kalendoriniais metais ekonominei veiklai faktiškai naudojo kitokią (mažesnę ar didesnę), negu buvo deklaruota, šio turto dalį (procentais).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1121

Ši informacija skelbiama:
Metinė PVM deklaracija FR0516 (87 str.)

Deklaruojamų ataskaitinių kalendorinių metų metinė PVM deklaracija (forma FR0516) ir jos priedas (FR0516A) turi būti pateikti iki kitų kalendorinių metų spalio 1 dienos.

Nuo 2018-01-01 metinė PVM deklaracija gali būti pateikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1122

Ši informacija skelbiama:
Metinė PVM deklaracija FR0516 (87 str.)

Kartu su metine PVM deklaracija (forma FR0516) turi būti pateikiamas ir jos priedas FR0516A tuo atveju, jei pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius ilgalaikio turto, nurodyto PVMĮ 67 str., apskaičiuotos dalies dydis (procentais) nuo PVM atskaitos apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi daugiau kaip 5 proc. ir PVM mokėtojas PVMĮ 67 ir 70 str. nustatyta tvarka privalo patikslinti įsigyto (pasigaminto, įskaitant pastato (statinio) esminį pagerinimą) ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaitą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1129

Ši informacija skelbiama:
Metinė PVM deklaracija FR0516 (87 str.)

Jeigu po užpildytos pirminės metinės PVM deklaracijos (forma FR0516) ir jos priedo (FR0516A) pateikimo nustatoma, kad pateiktoje metinėje PVM deklaracijoje ar jos priede yra klaidų ar netikslumų, tuomet turi būti pateikta patikslinta visa tų pačių kalendorinių metų metinė PVM deklaracija ir jos priedas.

Patikslintoje metinėje PVM deklaracijoje ir jos priede „X“ ženklu turi būti pažymėtas 6 laukelio langelis „Patikslinta“. Pateiktoje patikslintoje metinėje PVM deklaracijoje ir jos priede turi būti nurodomi visi (t. y. ne tik tikslinamieji) atitinkamai deklaracijoje ar prieduose nurodytini duomenys. Jeigu pirminė metinė PVM deklaracija (forma FR0516) buvo pateikta su priedu (FR0516A), tai:

  1. tikslinant metinę PVM deklaraciją FR0516, būtinai kartu su šia patikslinta metine PVM deklaracija FR0516 turi būti pateikiamas ir patikslintas jos priedas FR0516A (pažymint 6 laukelį „Patikslinta“) net ir tais atvejais, kai šio priedo laukelių sumos netikslinamos;

  2. tikslinant metinės PVM deklaracijos priedą FR0516A, būtinai kartu su šiuo patikslintu priedu turi būti pateikiama patikslinta pati metinė PVM deklaracija, pažymint 6 laukelį „Patikslinta“.

PVM mokėtojas savo iniciatyva metinę PVM deklaraciją ir jos priedą gali tikslinti už einamuosius ir praėjusius kalendorinius penkerius metus.

Svarbu pažymėti, kad nuo 2020-01-01 bendrasis mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas sutrumpinamas nuo einamųjų metų ir 5 praėjusių kalendorinių metų iki einamųjų metų ir 3 praėjusių kalendorinių metų, tačiau MAĮ 68 str. 4 dalyje numatytais atvejais mokesčių administratorius bei mokesčių mokėtojas mokestį galės apskaičiuoti ir / ar perskaičiuoti už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus, o šio straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais mokestis galės būti apskaičiuojamas ir / ar perskaičiuojamas už einamuosius ir 10 praėjusių kalendorinių metų terminą.

PVM mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje metinėje PVM deklaracijoje ir / ar jos prieduose esančias klaidas (neatitikimus), privalo deklaracijos duomenis ištaisyti ir patikslintą metinę PVM deklaraciją bei jos priedą pateikti per pranešime nustatytą terminą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1138

Ši informacija skelbiama:
Metinė PVM deklaracija FR0516 (87 str.)

Jeigu pagal faktinius praėjusių kalendorinių metų rodiklius apskaičiuota turto panaudojimo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti dalis (procentais) nuo tais kalendoriniais metais faktiškai naudoto turto pirkimo PVM atskaitos procento skiriasi ne daugiau kaip 5 procentais, turto PVM atskaitos metinė tikslinimo suma gali būti neskaičiuojama ir tokiu atveju toks turto vienetas visai neįtraukiamas į priedą FR516A formos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1141

Ši informacija skelbiama:
Metinė PVM deklaracija FR0516 (87 str.)

Metinės PVM deklaracijos (forma FR0516) 16 laukelio suma apskaičiuojama pagal formulę:

Metinė PVM atskaitos tikslinimo suma = pirkimo PVM/m* (A (pradinė) – A (pagal faktą))/100 proc. kur:

Pirkimo PVM – visa to turto vieneto pirkimo (importo) PVM suma. Turto vienetu PVM įstatymo nustatyta tvarka laikomas ir pastato (statinio) esminis pagerinimas;

m – PVMĮ nustatytas atskaitos tikslinimo laikotarpis (metais);

A (pradinė) – atskaityta pirkimo (importo) PVM dalis (procentais) turtą įsigijus (importavus);

A (pagal faktą) – turto naudojimas PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytoje veikloje (t. y. PVM apmokestinamoje veikloje) pagal pasibaigusių kalendorinių metų faktinius rodiklius (procentais).

Kai konkretus ilgalaikis turtas PVM mokėtojo per kalendorinius metus nebuvo faktiškai naudojamas PVM apmokestinamai veiklai, tai nurodytoje formulėje A (pagal faktą) yra laikoma lygiu 0. Šiuo atveju 16 laukelyje turėtų būti įrašyta patikslinta visa kalendoriniams metams tenkanti šio ilgalaikio turto PVM atskaitos suma.

16 laukelio suma negali būti neigiama.

Teises aktai