Registracijos numeris KM1106

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Pajamų klasė

Paaiškinimai

A klasė

Priskiriama, kai išmoką nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmoka:

 • Lietuvos įmonė;

 • užsienio įmonė per nuolatinę buveinę Lietuvoje;

 • nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasė

Priskiriama, kai išmoką nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmoka:

 • Lietuvos įmonė;

 • užsienio įmonė per nuolatinę buveinę Lietuvoje;

 • nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę Lietuvoje.

Kai išmoką nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmoka:

 • nuolatinis Lietuvos gyventojas;

 • užsienio įmonė ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje;

 • nenuolatinis Lietuvos gyventojas ne per nuolatinę bazę Lietuvoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1105

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Jeigu įmonė perka automobilį, kurį naudos savo veikloje (jį suremontuoja ir įregistruoja kaip registruotiną kilnojamąjį turtą), už tokį turtą nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos laikomos B klasės išmokomis už kilnojamojo turto pardavimą, nuo kurių neturi būti išskaičiuojamas pajamų mokestis. Tokios B klasės išmokos nuo 2018-01-01 deklaruojamos metinėje gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje.

Jeigu Lietuvos įmonė (kuri registruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre) automobilį superka kaip atliekas (pirkimo dokumente nurodomas atliekų rūšies kodas ir pavadinimas), nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos už atliekų (iki 2017-12-31 - netauriųjų metalų laužą) pardavimą priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių įmonė privalo išskaičiuoti 5 proc. pajamų mokestį ir išmokas bei nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį nuo 2018-01-01 deklaruoti mėnesinėje deklaracijos GPM313 formoje ir metinėje pajamų mokesčio deklaracijos GPM312 formoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1107

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Lietuvos įmonės, kaip mokestį išskaičiuojančio asmens, išmokėjusios nenuolatiniam Lietuvos gyventojui A klasės išmokas už parduotą kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat išmokas už parduotą Lietuvoje esantį nekilnojamąjį daiktą, pajamų mokesčio deklaravimo ir mokėjimo prievolės yra pateiktos žemiau esančioje lentelėje.

Deklaravimas

2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais turi pateikti:

 • mėnesinę deklaracijos GPM313 formą, ir

 • metinę deklaracijos GPM312 formą bei jos priedą GPM312U.

Tikslinant 2017 m. duomenis turi pateikti:

 • mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 formos lapą), ir

 • metinę FR0573 formą bei jos priedą FR0573U.

Tikslinant 2016 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis turi pateikti tik mėnesinę deklaracijos FR0572 formą ir jos priedą FR0572U.

Deklaracijos pateikimo terminas

Mėnesinės deklaracijos GPM313 forma pateikiama pasibaigus mėnesiui, kurį išmokėta išmoka, iki kito mėnesio 15 d.

 

Metinės deklaracijos GPM312 forma pateikiama pasibaigus metams, iki kitų metų vasario 15 d.

Mokesčio mokėjimo terminas

Lietuvos įmonė, išmokėjusi A klasės išmokas:

 • iki mėnesio 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 d.;

 • po mėnesio 15 d., išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti iki to paties mėnesio paskutinės dienos.

 

Duomenys apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas už parduotą kilnojamąjį turtą, kuris neprivalo būti įregistruotas Lietuvoje, turi būti įrašomi metinės deklaracijos GPM312 formoje bei jos priede GPM312U (tikslinant 2017 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis - FR0471 formos papildomame FR0471PU lape) ir pateikiami, neatsižvelgiant į tai, kad tokios išmokos nėra pajamų mokesčio objektas Lietuvoje.

Lietuvos įmonės, kaip mokestį išskaičiuojančio asmens, išmokėjusios nuolatiniam Lietuvos gyventojui per ataskaitinį mėnesį B klasės išmokas už parduotą kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, taip pat išmokas už parduotą nekilnojamąjį daiktą, su pajamų deklaravimu ir mokesčio mokėjimu susijusios prievolės yra pateiktos žemiau esančioje lenetelėje.

Deklaravimas

Išmokos deklaruojamos metinės deklaracijos GPM312 formoje (tikslinant 2017 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis -  FR0471 formoje).

Deklaracijos pateikimo terminas

Metinės deklaracijos GPM312 forma teikiama pasibaigus metams, iki kitų metų vasario 15 d.

Mokesčio mokėjimo terminas

Neaktualu – sumoka pats gyventojas, pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1111

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas nekilnojamąjį ir registruotiną kilnojamąjį turtą parduoda kitam gyventojui yra laikoma, kad gyventojas gavo B klasės pajamų, kurias jis pats privalo deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje ir iki kitų metų gegužės 1 d. nuo gautų pajamų (jei jos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms) sumokėti apskaičiuotą pajamų mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1110

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Už 2019 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį nuolatinis Lietuvos gyventojas neprivalo deklaruoti žemiau nurodytų pajamų:   

 1. anksčiau kaip prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto (įskaitant laikomą nekilnojamuoju daiktu pagal įstatymus), įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje (įskaitant Lietuvoje), gautų pajamų;

 2. turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, gautų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį  būstą),  įsigytą prieš 10 metų (ar anksčiau);

 3. pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame pastaruosius 2 metus iki perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka;

 4. pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame teisės aktų nustatyta tvarka deklaruota gyvenamoji vieta buvo trumpiau nei 2 metus, gautos pajamos, kurios per 1 metus nuo būsto perleidimo nuosavybėn panaudojamos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam gyvenamajam būstui, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigyti. 

Už 2015 - 2018 m. mokestinį laikotarpį nuolatinis Lietuvos gyventojas neprivalo deklaruoti žemiau nurodytų pajamų:

 1. anksčiau kaip prieš 3 metų iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo turto (įskaitant laikomą nekilnojamuoju turtu pagal įstatymus), įregistruoto Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje (išskyrus įregistruotą Lietuvoje), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 3 000 Eur;

 2. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje įregistruotą teisiškai registruotiną kilnojamąjį turtą (įskaitant laikomą nekilnojamuoju turtu pagal įstatymus), įsigytą anksčiau kaip prieš 3 metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;

 3. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą, įsigytą iki 2011-01-01, o parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip po 3 metų (deklaruojant už 2015 m.);

 4. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne anksčiau kaip po 10 metų (deklaruojant už 2016 m. ir vėlesnius metus).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1109

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Jeigu gyventojai gauna bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo pajamų, tai laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip.

Vadinasi, kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią turto pardavimo pajamų dalį, atitinkamai ir pajamų mokestį sumoka kiekvienas iš sutuoktinių nuo jam / jai priklausančios apmokestinamųjų turto pardavimo pajamų dalies.

Teises aktai