Informuojame apie priimtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. VA-41 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Taisyklėse[1] atlikti šie esminiai pakeitimai / papildymai:

1) atsižvelgus į tai, kad mokesčių mokėtojas, kreipdamasis konsultavimo telefonu, gali pateikti prašymą atlikti mokesčių teisės aktuose nustatytus veiksmus (pavyzdžiui, išduoti verslo liudijimą, užpildyti mokesčio deklaraciją ir pan.), Taisyklės papildytos nauju 83 punktu, numatančiu, kad „Kai kreipiamasi konsultavimo telefonu į VMI su prašymu atlikti mokesčių teisės aktuose nustatytus veiksmus (toliau — Prašymas) (pavyzdžiui, išduoti verslo liudijimą, užpildyti mokesčio deklaraciją ir pan.), mutatis mutandis taikomi taisyklių 10–17 ir 82 punktai, o kai konsultavimo telefonu kreipiamasi dėl verslo liudijimo išdavimo, mutatis mutandis papildomai taikomas ir taisyklių 7 punktas. Teikiant ir priimant Prašymus, taip pat vadovaujamasi atitinkamų Prašymų pateikimą reglamentuojančiais teisės aktais. Prašymą teikiantis asmuo atsako už konsultavimo telefonu kartu su Prašymu teikiamų duomenų teisingumą.“;

2) pakeista Virtualiojo asistento SIMO sąvoka, numatant, kad atsakymai į užduotas tekstines užklausas teikiami ne tik natūralia šnekamąja lietuvių, bet ir anglų kalba (Taisyklių 3.20 papunktis). Atsižvelgus į tai, pakeistas ir Taisyklių 72.3 papunktis;

3) pripažintas netekusiu galios Taisyklių 5.1.2 papunktis, numatantis, kad užsienio paklausėjo paklausimas VMI[2] gali būti pateikiamas užpildant elektroninę paklausimo formą anglų kalba VMI interneto svetainės skyrelyje, skirtame klausimams pateikti;

4) Taisyklių 10.4 papunktyje numatytas naujas autentifikavimo būdas — paklausėjas, paskambinęs konsultavimo telefonu, autentifikuojasi mobiliuoju parašu. Jeigu konsultantas gauna neautentifikuoto paklausėjo, turinčio galimybę autentifikuotis mobiliuoju parašu, skambutį, pasiūlo paklausėjui autentifikuotis mobiliuoju parašu. Tokiu atveju paklausėjas nukreipiamas į savarankiško autentifikavimosi paslaugą;

5) pakeistas Taisyklių 13.1 papunktis, nes konsultantas, teikdamas konsultaciją ir / ar informaciją paklausėjui konsultavimo telefonu, prisistatant paklausėjui, nurodys tik savo vardą;

6) pakeistas Taisyklių 13.10 papunktis, numatantis, kad jeigu paklausėjas įžeidinėja konsultantą, jam grasina, vadovaujantis ANK[3] nuostatomis, paklausėjui gali būti taikoma administracinė atsakomybė;

7) Taisyklės papildytos 13.11 papunkčiu, kuris numato, kad konsultacijos ir / ar informacijos teikimo metu paaiškėjus, kad paklausėjo pateiktas klausimas yra susijęs su Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompetencija, konsultantas, paklausėjui sutikus, jo skambutį peradresuoja Policijos departamento informacijos centrui (tel. +370 700 60 000);

8) Taisyklės papildytos 14.5 papunkčiu, kuriame numatyta galimybė paklausėjui kreiptis su prašymu el. paštu, pageidaujant susipažinti su savo asmens duomenimis. Taisyklės taip pat papildytos 141 punktu, jame numatant, kad jeigu prašymas perklausyti pokalbio įrašą teikiamas Taisyklių 14.3—14.5 papunkčiuose nurodytais būdais, rekomenduojama užpildyti „Prašymo susipažinti su savo asmens duomenimis“ formą, kurią galima rasti VMI interneto svetainėje adresu www.vmi.lt, skilties „Asmens duomenų sauga“ dalyje „Duomenų subjekto teisės“;

9) atsižvelgus į tai, kad AVMI[4] bendro pobūdžio informaciją teikia konsultavimo telefonu (+370 5 260 5060 arba 1882) ir atskirų telefonų neturi, pakeistas Taisyklių 18 punktas;

10) Taisyklių 49 punkte numatyta, kad ne tik paklausėjai — didieji mokesčių mokėtojai, kurių sąrašas skelbiamas VMI interneto svetainėje, bet ir didelės vertės turtu disponuojantys fiziniai asmenys ir jų sutuoktiniai, norėdami aptarti rašytiniuose paklausimuose išdėstytus klausimus susitikimo metu, turi nurodyti apie tai pateiktame rašytiniame paklausime arba iš anksto kreiptis į VMI prie FM DMMSKD[5];

11) pakeistas Taisyklių 58 punktas, nes internetinių seminarų įrašai nėra daromi ir nėra talpinami VMI interneto svetainėje. Šioje svetainėje talpinami tik e. seminarų įrašai;

12) pakeistas Taisyklių 60 punktas, nes mokesčių mokėtojai, pasirinkę pageidaujamą seminarą, registruojasi, nurodydami tik savo vardą ir elektroninio pašto adresą bei sutikimą (nesutikimą) dalyvauti seminaro kokybės vertinimo apklausoje. Be to, pakeistas Taisyklių 63 punktas, nes priminimas apie įvyksiantį internetinį seminarą su jame nurodytu seminaro laiku bei prisijungimo nuoroda bus išsiunčiamas seminaro dalyviui elektroninio pašto adresu dieną prieš internetinį seminarą ir prieš valandą iki jo (anksčiau buvo numatyta, kad kelioms valandoms iki jo). Taip pat pakeistas Taisyklių 62 punktas, jame numatant, kad mokesčių mokėtojai, norėdami atšaukti savo dalyvavimą seminare, apie tai gali informuoti ne tik konsultavimo telefonu, bet ir el. paštu [email protected].

 

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM[6] 2024 m. gegužės 9 d. rašte Nr. R-1714.

 

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

 

[1] Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir informacijos teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“.

[2] Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI).

[3] Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

[4] Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

[5] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas.

[6] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie priimtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. VA-19 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Pakeitimas).

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau — EBPO) po vykusio 2023 m. teisinio reguliavimo patikrinimo pateikė rekomendacijas tobulinti Bendrojo duomenų teikimo standarto (toliau — CRS) teisinį reguliavimą.

Atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas priimtas Pakeitimas, kuriuo detaliau įtvirtinama antivengiminė nuostata, nustatanti draudimą bet kokiais veiksmais siekti išvengti CRS duomenų teikimo. Pagal minėtą nuostatą asmenys, finansų rinkos dalyviai ar subjektai, veikiantys asmenų vardu, veikimu ar neveikimu atlikę veiksmus, prieštaraujančius CRS duomenų teikimo prievolei, turėtų vertinti tokius veiksmus, lyg tokių veiksmų ar susitarimų nebūtų buvę ir duomenys turi būti teikiami taip kaip tai nustato Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklės  (toliau — Taisyklės).

Atsižvelgiant į tai, kad keičiamas Taisyklių 46 punktas, nuostatos susijusius su atsakomybe perkeliamos į naują 47 punktą.

Informaciją rasite VMI prie FM 2024-02-21 rašte Nr. R-660.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  informuoja apie priimtą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. VA-93 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VA-42 „Dėl Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Pakeitimas).

Informuojame, jog Pakeitimas parengtas atsižvelgiant į pastebėtą prieštaravimą 2020 m. vasario 18 d. Tarybos direktyvos 2020/284 „kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB“ (toliau — Direktyva) 243b straipsnio 2 dalies 2 pastraipos vertime į lietuvių kalbą. Originalioje Direktyvos nuostatoje minimas ne mokėtojas, o gavėjas, todėl Pakeitimu užtikrinamas tinkamas šios nuostatos traktavimas ir taikymas. Pažymėtina, kad mokesčių administratoriaus teiktuose paaiškinimuose, Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje esančioje Dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje mokesčių mokėtojams nuostatų taikymas teiktas tinkamai, laikantis Direktyvos nustatytų tikslų ir apibrėžimų.

 

 

Informaciją rasite VMI prie FM 2023-12-12 rašte Nr. R-4843.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM), informuoja apie Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. VA-42 „Dėl Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Įsakymas).

Įsakymas parengtas, atsižvelgiant į tai, jog 2020 m. vasario 18 d. Europos Komisija priėmė Tarybos Reglamentą (ES) 2020/283 „kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010, kiek tai susiję su priemonėmis, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM“ bei Tarybos Direktyvą (ES) 2020/284 „kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB“. Atsižvelgiant į šiuos priimtus teisės aktus buvo atlikti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimai, kuriais MAĮ papildytas nauju 614 straipsniu, kuris įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. Šiuo pakeitimu VMI prie FM pavesta parengti poįstatyminius teisės aktus iki 2023 m. gegužės 31 d.

MAĮ pakeitimu ir Įsakymu nustatoma prievolė Lietuvos Respublikoje mokėjimo paslaugas teikiantiems mokėjimo paslaugų teikėjams kaupti ir saugoti per juos vykdytų tarptautinių mokėjimo operacijų įrašus ir mokėjimo įrašų duomenis pateikti VMI prie FM (MAĮ 614 straipsnio 1 dalis). Mokėjimo paslaugų teikėjai pagal minėtas MAĮ nuostatas yra Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo (toliau — MĮ) 6 straipsnio 1–4 punktuose nurodytos įstaigos, teikiančios bent vieną iš MĮ 5 straipsnio 3–6 punktuose nurodytų mokėjimo paslaugų ir vykdančios tarptautines mokėjimo operacijas.

Įsakymu nustatomas pateikiamų duomenų apie tarptautinių mokėjimo operacijų įrašus turinys, duomenų saugojimo ir pateikimo forma, terminai ir tvarka, mokėjimo operacijos priskyrimo tarptautinei mokėjimo operacijai požymiai, mokėtojo ir gavėjo vietos nustatymo taisyklės, pateiktų duomenų kaupimo ir saugojimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarka ir terminai bei šių duomenų įkėlimo į Centrinę elektroninę mokėjimo informacinę sistemą (angl. Central Electronic System of Payment information) (toliau — CESOP), kaip tai nurodyta 2020 m. vasario 18 d. Tarybos reglamente (ES) 2020/283, tvarka.

Įsakymas įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Informaciją rasite VMI prie FM 2023-05-31 rašte Nr. R-2178.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas