OSS (One Stop Shop)

One Stop Shop (OSS) - tai sistema, kuri palengvina mokestinių PVM prievolių vykdymą ūkio subjektams, parduodantiems neapmokestinamiesiems asmenims tam tikras prekes ar paslaugas, už kurias PVM turėtų būti sumokėtas kitoje valstybėje narėje tais atvejais, kai veikla apima daugiau nei vienos ES valstybės narės teritoriją. Ūkio subjektai, besinaudojantys sistema, registruojasi, deklaruoja ir moka PVM vienoje valstybėje narėje, neatsižvelgdami į tai, kad paslaugas teikia ir (ar) prekes tiekia keliose ES valstybėse narėse.

 

OSS sistemą sudaro trys schemos, kuriose registruotas asmuo turi skirtingas teises ir pareigas:

ES schema skirta prievolių, susijusių su Europos Sąjungos vidaus nuotoline prekyba prekėmis, prekių tiekimo valstybėje narėje naudojant elektronines sąsajas, kuriomis sudaromos sąlygos tiekti prekes, ir paslaugų, kurias teikia Europos Sąjungoje, tačiau ne vartojimo valstybėje narėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, įvykdymui.

Ne ES schema skirta Europos Sąjungoje neįsikūrusiems asmenims, kurie teikia paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, kai tokių paslaugų suteikimo vieta yra atitinkama Europos Sąjungos valstybė narė.

Importo schema naudojama, siekiant supaprastintai įvykdyti PVM prievoles, susijusias su nuotoline prekybai iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis. Ši schema dar gali būti vadinama IOSS.

 

Apmokestinamieji asmenys, įsikūrę Lietuvoje, registruotis OSS sistemoje pasirinktoje (-ose) schemoje (-ose) gali atlikti prisijungę prie OSS ir pasirinkę „Nauja registracija (OSS)“. Norint pirmą kartą prisijungti prie OSS sistemos (net ir norint teikti registravimo prašymus), Mano VMI sistemoje reikia suteikti naudojimosi OSS sistema teises sau arba kitiems įgaliotiems asmenims.

Apmokestinamieji asmenys, įsikūrę už Europos Sąjungos ribų, kurie nori registruotis ES ar ne-ES schemoje, registracijos prašymą gali pateikti čia.

Už Europos Sąjungos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, kurie nori naudotis importo schema, tai gali daryti, naudodamiesi tik importo tarpininko paslaugomis (išskyrus Norvegijos asmenis, kurie schema gali naudotis tiesiogiai). Importo tarpininkas bus tas asmuo, kuris bus atsakingas už registraciją, už deklaracijų teikimą ir pan. Importo tarpininkas privalo būti įsikūręs Europos Sąjungoje.

 

Teisės aktai

LRS PVMĮ XII skyriaus pentas, šeštas, septintas ir aštuntas skirsniai

LRS VMI prie FM viršininko 2021-10-04 įsakymas Nr. VA-64 "DĖL APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO OSS SISTEMOS SPECIALIŲ SCHEMŲ NAUDOTOJAIS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO, VOES, IOSS KODŲ IR TARPININKO NUMERIO SUDARYMO IR SUTEIKIMO TOKIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ IR APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, REGISTRUOTŲ OSS SISTEMOS SPECIALIŲ SCHEMŲ NAUDOTOJAIS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"

Ar OSS yra privalomas?

KM3002
2022-02-01

Registracijos numeris KM3002

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Ne, OSS naudojimas nėra privalomas. Asmuo gali pasirinkti, ar atitinkamas prievoles vykdyti paprasčiau, naudojant OSS, ar rinktis standartinį prievolių vykdymo būdą – registravimą PVM mokėtoju kitose valstybėse narėse.

Tačiau, jeigu nusprendžiama naudotis tam tikra OSS schema, tai tokiu atveju OSS turi būti taikomas visiems sandoriams, kuriems jis galėtų būti taikomas pagal atitinkamą schemą.

Registracijos numeris KM3007

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Konkreti priežastis priklauso nuo to, kokią veiklą vykdote. Tačiau iš esmės OSS turėtų pagelbėti supaprastinti prievolių įvykdymą kitose valstybėse narėse ar užtikrinti, kad Jūsų klientams nereikėtų mokėti papildomai, kai parduodate prekes, kurios yra importuojamos iš trečiųjų valstybių.

Pvz., jeigu turite el. parduotuvę ir parduodamus daiktus siunčiate iš Lietuvos į kitas valstybes nares, o Jūsų pirkėjai yra veiklos nevykdantys gyventojai, tai PVM turėsite mokėti tose valstybėse narėse, į kurias yra siunčiamos Jūsų prekės (yra tam tikrų išimčių). Tokiu atveju įprastai Jums reikėtų registruotis PVM mokėtoju kitose valstybėse narėse, ten teikti deklaracijas ir mokėti PVM. Jeigu Jūs prekes siunčiate į 15 skirtingų valstybių narių per vieną mokestinį laikotarpį, tai reiškia, kad Jums reikia registruotis 15 skirtingų valstybių narių, teikti 15 skirtingų PVM deklaracijų ir mokėti PVM 15 skirtingų valstybių narių mokesčių administratoriams. Jeigu naudojatės OSS ir registruojatės OSS ES schemoje, teikiate vieną OSS ES schemos deklaraciją ir pagal ją mokate vieną kartą – Lietuvos VMI, kuri persiunčia ir Jūsų deklaracijos duomenis, ir sumokėtus pinigus toms valstybėms narėms, kurioms tai skirta.

Registracijos numeris KM3006

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Tai, kokią schemą ir kaip apmokestinamasis asmuo gali naudoti, priklauso nuo to, kokią veiklą asmuo vykdys ir kur toks apmokestinamasis asmuo yra įsikūręs, t. y. Europos Sąjungoje ar ne.

Apmokestinamasis asmuo laikomas įsikūrusiu Europos Sąjungoje, jeigu tokio asmens buveinė arba padalinys yra Europos Sąjungoje. Jeigu apmokestinamasis asmuo neturi nei buveinės, nei padalinio Europos Sąjungoje, tada toks asmuo laikomas neįsikūrusiu Europos Sąjungoje. Ši taisyklė turi išimčių, kiek tai yra susiję su Jungtine Karalyste. Atsižvelgiant į sudarytus susitarimus, Jungtinės Karalystės asmenys bus laikomi įsikūrę Europos Sąjungoje, jeigu jų buveinė ar padalinys bus Š. Airijoje, o vykdoma veikla bus susijusi tik su prekėmis.

 

Importo schema

 

Su importo tarpininku

Be importo tarpininko

ES įsikūręs asmuo

X

X

ES neįsikūręs asmuo*

X

-

X reiškia, kad schema gali būti naudojama

- reiškia, kad schema negali būti naudojama

* Norvegijoje įsikūrusiam asmeniui reikalavimai dėl importo tarpininko netaikomi, t. y. toks asmuo gali naudotis Importo schema tiek su tarpininku, tiek be jo.

 

 

Ne ES schema

ES įsikūręs asmuo

-

ES neįsikūręs asmuo

X

 

 

ES schema

 

Paslaugų teikimas

ES vidaus nuotolinė prekyba prekėmis

Prekyba per el. sąsajas Europos Sąjungoje

ES įsikūręs asmuo

X

X

X

ES neįsikūręs asmuo

-

X

X

Registracijos numeris KM3003

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Tam, kad naudotis bet kuria iš OSS schemų, reikia užsiregistruoti tokios schemos naudotoju. Jeigu norima naudotis keliomis schemomis (pvz., ES ir Importo), registruojamasi kiekvienoje schemoje atskirai.

Registracijos numeris KM3004

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Kaip jau minėta, Importo schema yra skirta nuotolinei prekybai iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis. Tokia nuotoline prekyba laikomi pardavimai, kai prekės iš trečiųjų valstybių ar trečiųjų teritorijų pardavėjo vardu yra gabenamos, siunčiamos pirkėjui į Europos Sąjungą ir:

 • pirkėjas yra neapmokestinamasis asmuo (tam tikrais atvejais pirkėju galėtų būti ir apmokestinamasis asmuo) ir

 • parduodamos prekės:

  • nėra surenkamos ir instaliuojamos,

  • nėra naujos transporto priemonės;

  • nėra akcizais apmokestinamos prekės;

  • nėra prekės, kurių pardavimui taikoma speciali naudotų prekių apmokestinimo schema;

  • nėra importuojamos siuntose, kurių savoji vertė viršija 150 eurų.

Kai yra naudojamasi šia schema, tai PVM tikslais laikoma, kad prekių, kurios pardavimo metu fiziškai yra trečiojoje valstybėje ar trečiojoje teritorijoje, pardavimas yra įvykęs Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, nepaisant to, kad laiko požiūriu pirmiausia įvyksta pardavimas pirkėjui, o paskui atgabenimas į Europos Sąjungą ir importas, PVM tikslais laikoma, kad pardavimas pirkėjui įvyko toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių gabenimas pirkėjui. Todėl praktiškai pardavimo metu prekė turi būti apmokestinta tos valstybės narės, kurioje pardavimas bus laikomas įvykusiu, atitinkamu PVM tarifu. PVM tarifus galima pasitikrinti čia.

Tai, kad prekės pardavimo momentu jau bus apmokestintos PVM, nereiškia, jog prekėms pasiekus Europos Sąjungą nebus taikomi jokie muitinės formalumai. Iš tiesų tokios prekės turės būti importuojamos, nors toks importas įprastai bus neapmokestinamas importo PVM. Daugiau apie muitinės formalumus informacijos galite rasti Muitinės puslapyje.

Svarbu žinoti tai, kad jeigu prekių pardavimus asmenys vykdo ne per savo elektroninę sąsają, o per trečio asmens elektroninę sąsają, tai tikėtina, jog PVM tikslais bus laikoma, kad pardavimus galutiniam pirkėjui vykdė elektroninė sąsaja (ją valdantis asmuo), kuri veikė kaip neatsiskleidęs tarpininkas. Tokiu atveju, visos su PVM susijusios prievolės tenka elektroninei sąsajai (ją valdančiam asmeniui), kuris ir sprendžia, ar naudotis importo schema ar ne. Tokiu atveju, kai pardavėju PVM tikslais yra laikoma trečio asmens elektroninė sąsaja (ją valdantis asmuo), tai tas asmuo, kurio prekės yra parduodamos per el. sąsają, iš esmės prievolių susijusių su PVM Europos Sąjungoje neturi ir rinktis registruotis Importo schemoje negali.

Elektroninė sąsaja (ją valdantis asmuo) bus laikoma veikianti kaip neatsiskleidusi tarpininkė ir galės naudotis Importo schema, jei tokia sąsaja (ją valdantis asmuo) sudarys sąlygas nuotolinei prekybai iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis. Laikoma, kad elektroninė sąsaja (ją valdantis asmuo) sudaro sąlygas prekybai, jeigu, naudojant elektroninę sąsają, klientui suteikiama galimybė užmegzti ryšį su tiekėju, siūlančiu parduoti prekes per elektroninę sąsają, ir to ryšio rezultatas – per tą elektroninę sąsają tiekiamos prekės. Elektroninė sąsaja nebus laikoma neatsiskleidusi tarpininku, jeigu ji:

 • nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenustato sąlygų, pagal kurias tiekiamos prekės ir

 • nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja leidžiant imti mokestį iš kliento už atliktą mokėjimą ir

 • nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvauja užsakant ar pristatant prekes.

Šia schema tiesiogiai naudotis gali tik tie asmenys, kurie yra įsikūrę Europos Sąjungoje (išskyrus Norvegijos asmenis, kurie schema taip pat gali naudotis tiesiogiai). Jeigu asmuo nėra įsikūręs Europos Sąjungoje, tačiau schema nori naudotis, tai tą jis gali daryti, naudodamasis importo tarpininko paslaugomis. Importo tarpininkas bus tas asmuo, kuris bus atsakingas už registraciją, už deklaracijų teikimą ir pan. Importo tarpininkas privalo būti įsikūręs Europos Sąjungoje. Tai, ar importo tarpininkui taikomi kokie nors kiti papildomi reikalavimai (pvz., reikalavimai dėl garantijų, dėl tam tikros veiklos vykdymo, dėl buvimo PVM mokėtoju ir pan.) tam, kad jis galėtų veikti kaip importo tarpininkas, sprendžia kiekviena valstybė narė, kurioje tarpininkas yra įsikūręs ir registruojasi kaip importo tarpininkas. Lietuvoje importo tarpininku gali registruotis bet koks veiklą vykdantis asmuo, papildomų reikalavimų nėra nustatyta. Tačiau reikia turėti omenyje, kad importo tarpininkas yra solidariai atsakingas su atstovaujamuoju asmeniu už pastarojo PVM prievoles.

Importo tarpininkas, užsiregistravę schemoje, gauna specialų importo tarpininko numerį, tuo tarpu jo atstovaujamas asmuo ar asmuo, tiesiogiai besiregistruojantis schemoje, gauna specialių importo dalyvio numerį. Šie numeriai gali būti naudojami tik vykdant PVM prievoles Importo schemoje. Be to, importo dalyvio numeris yra viešai neskelbiamas.

Tuo pačiu metu tas pats importo dalyvis gali būti atstovaujamas tik vieno importo tarpininko. Tačiau importo tarpininkas tuo pačiu metu gali atstovauti neribotam skaičiui importo dalyvių.

Jeigu importo dalyvis nori pakeisti jį atstovaujantį importo tarpininką kitu, tai jis turi būti išregistruotas iš Importo schemos ir įregistruotas į ją iš naujo. Analogiška taisyklė galioja ir dalyviui, kuris neturi importo tarpininko, nes neprivalo jo turėti, bet vėliau nusprendžia tokį tarpininką paskirti.

Importo tarpininko paslaugomis, jeigu to pageidauja, gali naudotis ir Europos Sąjungoje įsikūręs asmuo.

Jeigu asmuo pasirinko naudotis Importo schema, tai ši schema turi būti taikoma visiems sandoriams, kuriems ji galėtų būti taikoma.

Importo schemos mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Importo schemos deklaracija turi būti pateikta (deklaracija turi būti teikiama ir tuo atveju, jeigu nebuvo deklaruotinų pardavimų), o PVM sumokėtas iki kito mėnesio pabaigos.

Jeigu Importo schema nėra naudojama, tai reiškia, jog importuojant prekes į Europos Sąjungą turi būti sumokėtas importo PVM. Tokį importo PVM iš esmės turėtų sumokėti prekių pirkėjas.

Registracijos numeris KM3005

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Ne ES schema gali naudotis tik tie apmokestinamieji asmenys, kurie nėra įsikūrę Europos Sąjungoje, t. y. neturi Europos Sąjungoje nei buveinės, nei padalinių. Ne ES schema gali būti naudojama tik teikiant paslaugas neapmokestinamajam asmeniui, kai tokių paslaugų suteikimo vieta yra Europos Sąjungoje.

Paslaugos, kurioms gali būti taikoma ne ES schema, yra:

 • telekomunikacijų paslaugos,

 • radijo ir televizijos transliavimo paslaugos,

 • elektroniniu būdu teikiamos paslaugos,

 • su nekilnojamuoju turtu susijusios paslaugos, kai nekilnojamasis turtas yra Europos Sąjungoje;

 • maitinimo paslaugos, teikiamos Europos Sąjungoje,

 • keleivių vežimo paslaugos, teikiamos Europos Sąjungoje,

 • prekių vežimo paslaugos, teikiamos Europos Sąjungoje,

 • trumpalaikės transporto priemonių nuomos paslaugos, kai transporto priemonė fiziškai klientui perduodama Europos Sąjungoje;

 • kitos paslaugos, kurių suteikimo vieta pagal paslaugų suteikimo vietos nustatymo taisykles yra Europos Sąjungoje.

 

Teikiant aukščiau nurodytas paslaugas turi būti taikomas toks PVM tarifas, kuris yra taikomas toje valstybėje narėje, kurioje atitinkama paslauga laikoma suteikta. PVM tarifus, kurie turi būti taikomi, parduodant atitinkamas paslaugas, galima pasitikrinti čia.

Jei apmokestinamasis asmuo, nori naudotis ne ES schema, tai jis gali pasirinkti bet kurią valstybę narę, kurioje registruosis šios schemos naudotoju. Tačiau tuo pačiu metu schemos naudotoju jis gali būti registruotas tik vienoje valstybėje narėje.

Jei apmokestinamasis asmuo pasirinko naudotis ES schema, tai ši schema turi būti taikoma visiems sandoriams, kuriems ji galėtų būti taikoma.

Ne ES schemos mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Ne ES deklaracija turi būti pateikta (deklaracija turi būti teikiama ir tuo atveju, jeigu nebuvo deklaruotinų pardavimų), o PVM sumokėtas iki kito mėnesio, einančio po kalendorinio ketvirčio, pabaigos.

Jei apmokestinamasis asmuo nusprendė ne ES schema nesinaudoti, tai nereiškia, jog jis neturi vykdyti jam kylančių prievolių. Nesinaudojimas ne ES schema dažniausiai reiškia, jog apmokestinamasis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje teikia paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, tam, kad įvykdytų tose valstybėse narėse jam kylančias su PVM susijusias prievoles.

Kas yra importo tarpininkas?

KM3008
2022-02-01

Registracijos numeris KM3008

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Tai asmuo, kuris yra įsikūręs Europos Sąjungoje ir kurį apmokestinamasis asmuo, vykdantis nuotolinę prekybą iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis, paskyrė asmeniu, atsakingu už PVM mokėjimą ir importuojamų prekių schemoje nustatytų prievolių vykdymą jo vardu.

Registracijos numeris KM3009

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Importo tarpininką privalo paskirti už Europos Sąjungos (išskyrus Norvegiją) įsikūrę asmenys, kurie nori registruotis OSS importo schemos dalyviais.

Registracijos numeris KM3010

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Jokių specialiųjų reikalavimų nėra. Tačiau importo tarpininkas už OSS Importo schemoje atsiradusias prievoles yra solidariai atsakingas su atstovaujamuoju asmeniu.

Registracijos numeris KM3011

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Ne, nebūtinai. Ne visi pardavimai gali būti deklaruojami OSS, todėl gali būti situacijų, kai, nepaisant to, kad esate registruotas OSS, Jums vis tiek teks registruotis PVM mokėtoju kitoje valstybėje narėje. Pvz., verčiatės ES vidaus nuotoline prekyba prekėmis, tačiau prekes siunčiate ne tik iš Lietuvos, bet tačiau ir iš kitos valstybės narės, kur prekes laikote trečio asmens sandėlyje. Tokiu atveju, jeigu prekes iš Lietuvos gabenate į tą kitą valstybę narę yra laikoma, kad įvyksta prekių gabenimas verslo tikslais. Tam, kad toks prekių gabenimas būtų apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu, Jūs turite turėti PVM mokėtojo kodą toje kitoje valstybėje narėje.

Registracijos numeris KM3012

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Jei registracijos prašymas pateikiamas neautentifikuotoje srityje, gavę registracijos patvirtinimo el. laišką ir norėdami prisijungti prie pačios sistemos, turėsite užpildyti žemiau pateiktas formas:

1. Forma Nr. 1 

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391083/U%C5%BEsienio+pil.+pra%C5%A1ymas+%C4%AFreg.+VMI+IS.docx/a1af0ceb-2dfc-4c3e-c696-fd1befe46edb?t=1582098148620

2. Forma Nr. 2 

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391218/Duomenys+apie+Mano+VMI+atstov%C4%85.doc/be90e99f-5f36-86c8-bbcc-9aa00c056a20?t=1581066491678

Formas turėtų užpildyti įmonės vadovas ir kartu su papildomais dokumentais (dokumentu, patvirtinančiu, kas yra atitinkamos įmonės vadovas, ir notaro patvirtintą įmonės vadovo asmens tapatybės dokumento kopiją) išsiųsti adresu [email protected].

Registracijos numeris KM3013

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Tai priklauso nuo schemos, kuria yra naudojamasi:

 • ES schemoje – kalendorinis ketvirtis;
 • Ne ES schemoje – kalendorinis ketvirtis;
 • Importo schemoje – kalendorinis mėnuo.

Registracijos numeris KM3016

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Tai priklauso nuo schemos, kuria yra naudojamasi:

 • ES schemoje – iki pirmo kalendorinio mėnesio, einančio po kalendorinio ketvirčio pabaigos, paskutinės dienos. Pvz., jei deklaracija yra teikiama už 3 ketvirtį, tai ji turi būti pateikta iki spalio 31 d.

 • Ne ES schemoje – iki pirmo kalendorinio mėnesio, einančio po kalendorinio ketvirčio pabaigos, paskutinės dienos. Pvz., jei deklaracija yra teikiama už 3 ketvirtį, tai ji turi būti pateikta iki spalio 31 d.;

 • Importo schemoje – pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, iki kito kalendorinio mėnesio paskutinės dienos. Pvz., jei deklaracija teikiama už liepos mėn., tai ji turi būti pateikta iki rugpjūčio 31 d.

Registracijos numeris KM3014

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Kiekviena OSS schema turi savo deklaraciją. Vadinasi, jei asmuo yra registruotas 3 schemose (ES, ne ES ir Importo), jis teikia 3 deklaracijas (ES, ne ES ir Importo).

Registracijos numeris KM3018

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Standartinė informacija (kokio asmens deklaracija teikiama, mokestinis laikotarpis ir pan.) bei informacija, kuri priklauso nuo to, kokios OSS schemos deklaracija yra teikiama.

Ne ES schemos ir Importo schemos deklaracijose nurodoma – vartojimo valstybė narė, PVM tarifas, apmokestinamoji vertė, PVM suma.

ES schemos deklaracijoje nurodoma – pardavimo dalykas (prekės ar paslaugos), vartojimo valstybė narė, PVM tarifas, apmokestinamoji vertė, PVM suma.

Deklaracijose yra nurodomi suminiai duomenys pagal vartojimo valstybę, tarifą (ES schemoje – ir pagal objektą).

Kitaip tariant, jeigu, pvz., Lietuvos įmonė, registruota Importo schemoje, pardavė prekių 120 Lietuvos ir Belgijos gyventojų:

21 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių Lietuvos gyventojams, kurių apmokestinamoji vertė buvo 1000 eurų,

9 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių Lietuvos gyventojams, kurių apmokestinamoji vertė buvo 100 eurų;

21 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių Belgijos gyventojams, kurių apmokestinamoji vertė buvo 600 eurų,

tai jos deklaracijoje bus nurodoma tokia informacija apie prekių pardavimus:

 

Vartojimo valstybė narė

PVM tarifas

Apmokestinamoji vertė

PVM suma

LT

21

1000

210

LT

9

100

21

BE

21

600

126

Registracijos numeris KM3015

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Pačios pateiktos deklaracijos patikslinti negalima, tačiau joje pateikti klaidingi duomenys gali būti tikslinami, teikiant kito mokestinio laikotarpio atitinkamą OSS deklaraciją.

Registracijos numeris KM3017

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Taip, deklaracijos vis tiek turi būti teikiamos.

Registracijos numeris KM3019

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Visų valstybių narių PVM tarifai yra skelbiami čia. Prekių, kurioms yra taikomas lengvatinis tarifas, yra nurodomi ne tik aprašymai, bet ir Kombinuotosios nomenklatūros kodai. Paslaugų aprašymai yra susieti su CPA kodais.

Registracijos numeris KM3020

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

PVM turi būti sumokėtas į specialią Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti atitinkamai OSS deklaracijai OSS sistemoje suteiktą identifikatorių. Todėl mokėjimas iš esmės gali būti atliktas tik po atitinkamos deklaracijos pateikimo.

 

PVM turi būti sumokėtas į specialią sąskaitą, kurios rekvizitai yra:

Gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

Banko pavadinimas - Akcinė bendrovė Šiaulių bankas;

Banko BIC kodas - CBSBLT26;

Banko sąskaitos numeris - LT797180000000141065.

Registracijos numeris KM3021

Ši informacija skelbiama:
OSS (One Stop Shop)

Ne, įmokos kodas nėra nurodomas, bet mokėjimo paskirtyje turi būti nurodomas atitinkamai OSS deklaracijai OSS sistemoje suteiktas unikalus identifikatorius. Nenurodžius tokio identifikatoriaus, mokėjimo gali nepavykti susieti su atitinkama OSS deklaracija ir todėl jis gali būti grąžintas atgal OSS PVM mokėtojui (jei mokėtojas nespės pakartotinai sumokėti iki mokėjimo termino pabaigos, bus laikoma, kad mokėjimas vėluoja, neatsižvelgiant į tai, kad grąžintas mokėjimas buvo atliktas laiku).