Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai nuolatinė buveinė arba vieneto veiklos dalis yra perleidžiama kitam vienetui laikantis PMĮ 41 straipsnio reikalavimų, pelno mokesčio pasekmių nei vienetui, nei nuolatinei buveinei Lietuvoje nekyla.

Registracijos numeris KM2052

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai užsienio vienetas perleidžia Lietuvos vienetui arba kitam užsienio vienetui Lietuvoje esančią savo nuolatinę buveinę, tai dėl tokio perleidimo tai nuolatinei buveinei tenkančio Lietuvoje esančio turto atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas nuolatinės buveinės pajamomis.

Tokiu atveju Lietuvos vieneto arba kito užsienio vieneto nuosavybėn gauto (t. y. įsigyto) tai nuolatinei buveinei tenkančio Lietuvoje esančio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, nuo kurios nusidėvėjimą (arba amortizaciją) skaičiavo nuolatinė buveinė iki tol, kol užsienio vienetas ją perleido Lietuvos vienetui ar kitam užsienio vienetui, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Nuolatinę buveinę įsigijęs Lietuvos arba kitas užsienio vienetas kartu su ja perduotus įsipareigojimus turi apskaityti ta verte, kuria jie, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo apskaityti nuolatinę buveinę perleidusiame užsienio vienete prieš pat jų perdavimą.

Jeigu teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi nuolatinę buveinę perleidusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2050

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai Lietuvos vienetas perleidžia savo veiklos dalį, esančią kitoje ES valstybėje narėje, užsienio vienetui (kuris yra vienetas tos valstybės, kurioje ta Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė yra, arba bet kurios kitos valstybės, kuri yra ES valstybė narė, vienetas), dėl to atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis.

Jeigu teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi veiklos dalį įsigijusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2053

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai Lietuvos vienetas perleidžia veiklos dalį (veiklos padalinį) kitam Lietuvos vienetui, tai dėl to atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas tą turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis.

Tokiu atveju kito Lietuvos vieneto nuosavybėn gauto (t. y. įsigyto) turto kaina yra to turto įsigijimo kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs Lietuvos vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Veiklos dalį įsigijęs Lietuvos vienetas kartu su ja perduotus įsipareigojimus turi apskaityti ta verte, kuria jie, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo apskaityti šią veiklos dalį perleidusiame Lietuvos vienete prieš pat jų perdavimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2049

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Lietuvos vieneto su įsigyta veiklos dalimi gauto (t. y. įsigyto) turto, esančio ES valstybės narės teritorijoje, įsigijimo kaina yra ta kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs užsienio vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Veiklos dalį įsigijęs Lietuvos vienetas kartu su ja perduotus įsipareigojimus turi apskaityti ta verte, kuria jie buvo apskaityti šią veiklos dalį perleidusiame užsienio vienete prieš pat jų perdavimą.

Lietuvos vieneto iš užsienio vieneto įsigytos veiklos dalies (o kartu ir viso įsigytojo komplekso sudedamųjų dalių (turto ir įsipareigojimų) įsigijimo kaina turi būti nurodoma eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dienai (paskutinei mokestinio laikotarpio dienai).

Jeigu teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi veiklos dalį perleidusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2051

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai Lietuvoje registruota Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė perkelia buveinę į kitą ES valstybę narę, tai dėl tokio perkėlimo atsiradusios turto vertės padidėjimo pajamos nelaikomos Lietuvos vieneto, t. y. Lietuvoje registruotos Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės, pajamomis.

Perkėlus Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės Lietuvoje registruotą buveinę į kitą ES valstybę narę, tokia bendrovė nustoja būti Lietuvos vienetu ir tampa kitos ES valstybės narės vienetu.

Siekiant neapmokestinti Lietuvoje registruotos Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo į kitą ES valstybę narę, po registruotos buveinės perkėlimo tokia bendrovė buvusių Lietuvos vienetui (t. y. Lietuvoje registruotai Europos bendrovei ar Europos kooperatinei bendrovei) priskiriamų turto, teisių ir pareigų pagrindu toliau turi vykdyti veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Šiai nuolatinei buveinei Lietuvos Respublikoje priskirto turto įsigijimo kaina yra šio turto įsigijimo kaina buvusi Lietuvos vienete iki registruotos buveinės perkėlimo, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Nuolatinei buveinei perduotų buvusių Lietuvos vieneto įsipareigojimų vertė yra ta vertė, kuri, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo Lietuvos vienete prieš registruotos buveinės perkėlimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2055

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas perleidžiant turtą kitam vienetui

Iš Lietuvos vieneto įsigytas ilgalaikis turtas

Iš užsienio įsigytas ilgalaikis turtas

Kai PMĮ 41 straipsnyje nustatytais reorganizavimo ir perleidimo atvejais Lietuvos vienetas perleidžia turtą kitam vienetui, tai tą turtą įsigijęs vienetas tęsia reorganizavimo ar perleidimo metu gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (arba amortizacijos) skaičiavimą taip, kaip tai darė turtą perdavęs vienetas iki pat perdavimo, t. y. tuo pačiu nusidėvėjimo (arba amortizacijos) skaičiavimo būdu ir metodu.

 

Ta pati nusidėvėjimo (arba amortizacijos tvarka) taikoma nuolatinei buveinei Lietuvoje priskirtam ilgalaikiam turtui, perkėlus Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės Lietuvoje registruotą buveinę į kitą ES valstybę narę.

 

Jei perleidžiamas turtas buvo perkainotas, tai po reorganizavimo ar perleidimo turtą įsigijęs vienetas tęsia to turto nusidėvėjimo skaičiavimą, neatsižvelgdamas į perkainojimo rezultatą.

Kai PMĮ 41 straipsnyje nustatytais reorganizavimo ir perleidimo atvejais Lietuvos vienetas įsigyja turtą iš užsienio vieneto, tai jis pats nusistato reorganizavimo ar perleidimo metu gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (arba amortizacijos) laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis, negu PMĮ 1 priedėlyje nustatyti nusidėvėjimo (arba amortizacijos) normatyvai (metais), tačiau toks nusistatytas laikotarpis mažinamas atitinkamu mėnesių skaičiumi, kuriuo tas ilgalaikis turtas buvo naudojamas užsienio vienete iki jo perleidimo Lietuvos vienetui.

 

Jei perleidžiamas turtas buvo perkainotas, tai po reorganizavimo ar perleidimo turtą įsigijęs vienetas tęsia to turto nusidėvėjimo skaičiavimą, neatsižvelgdamas į perkainojimo rezultatą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2054

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais atvejais įsigyjančiojo vieneto išleidžiamų akcijų, kurios perduodamos įsigyjamojo ar perleidžiančio vieneto dalyviams ar perleidžiančiajam vienetui, kaina yra didesnė arba mažesnė už reorganizavimo ar perleidimo momentu už jas įsigyto grynojo turto vertę, tai, apskaičiuojant to vieneto apmokestinamąjį pelną, susidaręs teigiamas skirtumas iš pajamų neatskaitomas, o neigiamas į pajamas neįtraukiamas.

Taip pat pagal PMĮ 42 str. 9 dalies nuostatas akcijų įsigijimo kainos ir reorganizavimo momentu už jas gauto grynojo turto vertės matematinis skirtumas nelaikomas prestižu.

Atvejai, kuriais už akcijas sumokėtos kainos ir už jas įsigyto kito vieneto grynojo turto, įvertinto tikrąja rinkos kaina, skirtumas laikomas neigiamu prestižu ar prestižu, apibrėžti PMĮ 2 str. 19 ir 30 dalyse, o jų pripažinimo tvarka pajamomis arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais nustatyta atitinkamai PMĮ 7 str. 3 dalyje ir 18 str. 10 dalyje.

Teises aktai