Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Bendroji dalis:

Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, mokesčio permoka yra mokesčio mokėtojo sumokėta per didelė mokesčio suma. Taigi, pagrindas grąžinti permokėtą mokesčio sumą tiesiogiai siejamas su aplinkybe, kai konkretus mokesčio mokėtojas (gyventojas), iš savo lėšų sumokėjęs mokestį, patiria didesnes išlaidas negu atitinkamame mokesčio įstatyme jam nustatytoji prievolė.

Pagal metinę pajamų deklaraciją, mokesčio permoka grąžinama ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o ją pateikus pavėluotai (pasibaigus atitinkamų metų metinės pajamų deklaracijos pateikimo terminui) – ne vėliau kaip per 90 dienų po deklaracijos gavimo dienos.

Mokesčio permoka pagal pateiktą prašymą grąžinti mokesčio permoką FR0781 formą grąžinama ne vėliau kaip per 30 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos.

Registracijos numeris KM0169

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti galutinai iš Lietuvos išvykusiam asmeniui  pagal jo metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, grąžinama bendra tvarka, t. y. ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos.

Pavyzdys

 

Gyventojas 2022 m. rugpjūčio mėn. išvyko iš Lietuvos ir pateikė galutinai išvykusio iš Lietuvos asmens pajamų deklaraciją už 2022 metus. Gyventojų pajamų mokesčio permoka jam turėtų būti grąžinta metams pasibaigus, iki 2023 m. liepos 31 d.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0171

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Pajamų mokesčio permoka gali būti grąžinta į kito fizinio asmens banko sąskaitą. Tokiu atveju mokesčių mokėtojas VMI turi pateikti FR0781 formos prašymą.

Jeigu fizinis asmuo kreipiasi į VMI tiesiogiai su Prašymu FR0781, tuomet jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kuriuos VMI darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.

Jeigu fizinis asmuo Prašymą FR0781 pateikia per Mano VMI, tuomet su prašymu papildomų dokumentų pateikti nereikia.

Fizinio asmens permoka (skirtumas) gali būti grąžinta į kito fizinio asmens sąskaitą, kai nėra duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens banko sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą bei nėra vykdomas mokestinės ar baudos už administracinį nusižengimą nepriemokos priverstinis išieškojimas iš banko sąskaitoje (sąskaitose) esančių piniginių lėšų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0164

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Tais atvejais, kai mokestis nuo gyventojo gautų pajamų yra sumokamas kito asmens savo lėšomis, pajamas gavęs gyventojas nepatiria jokių su mokestine prievole susijusių išlaidų, todėl tokiais atvejais nėra teisinio pagrindo grąžinti tokias mokesčio sumas.

Atitinkamai, mokesčio mokėtojui (gyventojui) yra grąžinama ta permokėto pajamų mokesčio suma, kurią jis sumokėjo savo lėšomis arba kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo nuo jam išmokamos išmokos. Ta mokesčio permokos dalis, kuri susidarė dėl kito asmens savomis lėšomis sumokėto mokesčio, gyventojui negrąžinama.

Pavyzdys

 

2023 m. gyventojo metinėje pajamų deklaracijoje apskaičiuota 1 000 Eur pajamų mokesčio permoka. Dalį šios mokesčio sumos – 600 Eur nuo gyventojo natūra gautų pajamų (pvz., dovanos) už šį gyventoją sumokėjo kitas (pvz., dovaną įteikęs) asmuo. Vadinasi, gyventojui grąžintina mokesčio suma yra lygi 400 Eur (1 000 – 600).

 

Jeigu kitam asmeniui, sumokėjusiam mokestį už gyventoją iš savo lėšų, sumokėtoji mokesčio suma būtų kompensuojama, t. y. jei pajamas gavęs gyventojas grąžintų už jį sumokėtą pajamų mokesčio sumą, atsirastų pagrindas laikyti, kad pajamų mokestį sumokėjo pats gyventojas. Tokiu atveju atsirastų teisinis pagrindas gyventojui reikalauti, kad mokesčio administratorius grąžintų jam permokėtą mokesčio sumą. Gyventojas, kompensavęs už jį sumokėtą pajamų mokesčio sumą tą patį mokestinį laikotarpį, kurį šios pajamos gautos, savo metinėje pajamų deklaracijoje šios sumos neturėtų deklaruoti kaip „kito asmens savo lėšomis sumokėtos mokesčio sumos (ji deklaruotina kaip „išskaičiuota (sumokėta) mokesčio suma), o grąžinimui įvykus kitą mokestinį laikotarpį, analogiškai turėtų jas deklaruoti, patikslindamas mokesčio administratoriui pateiktą metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0173

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Iki 2015-12-31:

Kai deklaracijoje GPM308 apskaičiuojama grąžintina GPM suma (33 laukelis) ir mokėtina PSD įmokų suma (46 laukelis), grąžintina GPM permoka mažinama (atėmus mokėtiną PSD įmokų sumą).

Kai grąžintina pajamų mokesčio suma yra mažesnė už mokėtiną PSD įmokų sumą, pajamų mokesčio permoka pagal pateiktą deklaraciją mokesčių mokėtojui negrąžinama ir gyventojas turi sumokėti PSD įmokos skirtumą, gautą iš mokėtinos PSD įmokų sumos atėmus GPM permoką.

Taip pat mokesčiai įskaitomi ir esant priešingai situacijai, t. y., kai deklaracijoje apskaičiuojama mokėtina pajamų mokesčio suma ir grąžintina PSD įmokų suma.

Įskaitymai vykdomi automatiškai, pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formos nereikia.

Nuo 2016-01-01:

Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti.

Mokesčių mokėtojo mokesčių ir baudos už administracinį nusižengimą permoka (skirtumu) negali būti įskaitomos valstybinio socialinio draudimo įmokos, o valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka (susidariusi už laikotarpius iki 2015-12-31 imtinai) negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės. Klaidingai į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka (už laikotarpius iki 2015-12-31 imtinai) be mokesčių mokėtojo Prašymo negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės.

Neįskaityta mokesčio permoka (skirtumas) (visa ar jos dalis) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, skaičiuojant pagal MAĮ 87 str. 13 dalyje nustatytą tvarką. Jeigu per nurodytą laikotarpį mokesčių mokėtojas nepateikia Prašymo ir (arba) neatlieka veiksmo, liudijančio, kad jis žino apie mokesčio permokos buvimą ir siekia ją susigrąžinti (įskaityti), minėta suma nurašoma iš mokesčių apskaitos dokumentų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0177

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Mirusio gyventojo pajamų mokesčio permoką VMI apskaičiuoja pagal įpėdinio pateiktą prašymą arba pagal paveldėjimo bylą tvarkančio notaro paklausimą.

Kai į VMI dėl permokos grąžinimo kreipiasi turto palikėjo įpėdinis, jis turėtų pateikti paveldėjimo bylą tvarkančio notaro išduotą pažymą, patvirtinančią, kad įpėdinis kreipėsi į notarą dėl mirusiojo turto paveldėjimo (palikimo priėmimo).

VMI pagal paveldėjimo bylą tvarkančio notaro paklausimą ar pagal įpėdinio pateiktą prašymą notarui adresuojamame rašte turi nurodyti mirusiojo asmens permokėtą pajamų mokestį.

Pajamų mokesčio permoka apskaičiuojama vadovaujantis mokestį išskaičiuojančių asmenų pateiktomis deklaracijomis, išmokas išmokėjusių asmenų pateiktais duomenimis, mirusiojo pateikta deklaracija (jeigu ji buvo pateikta), kitais dokumentais (įskaitant ir tuos, kuriuos pateikia įpėdinis).

Mirusiajam taikytinos  metinio NPD ir metinio PNPD sumos turėtų būti skaičiuojamos nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mirties datos.

Pajamų mokesčio permoka pagal įpėdinio prašymą ar notaro paklausimą apskaičiuojama neatsižvelgiant į tai, ar mirusysis buvo pateikęs pajamų mokesčio deklaraciją, ar ne.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0175

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo išskaičiavo gyventojų pajamų mokestį nuo visos gyventojui išmokamos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamų sumos, tai jis gali pateikti Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį ir grąžinti mokesčio permoką FR0464 formą. Pateikus prašymą pajamų mokestis perskaičiuojamas iš to turto pardavimo pajamų atėmus jo įsigijimo kainą ir su to turto pardavimu / įsigijimu susijusius privalomus mokėjimus.

Nuolatinis gyventojas prašymą pateikia, kai pageidauja pajamų mokesčio permoką susigrąžinti tą mokestinį laikotarpį, kai pajamos gaunamos. Metams pasibaigus, pajamų mokesčio permoka gali būti grąžinama tik pateikus metinę pajamų deklaraciją.

Prašymas VMI gali būti pateikiamas tokiais būdais:

  1. elektroniniu būdu per Mano VMI;

  2. jeigu nėra galimybės teikti elektroniniu būdu – tiesiogiai įteikiant VMI darbuotojui ar atsiunčiant paštu.

Kartu su prašymu turi būti pateikiami visi prašymui išnagrinėti reikalingi daikto įsigijimo ir pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainą pagrindžiantys dokumentai, atitinkantys visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Taip pat turi būti pateikiami mokesčių, rinkliavų sumokėjimą patvirtinantys atitinkami dokumentai ir mokestį išskaičiavusio asmens išduota pažyma apie apskaičiuotas ir išmokėtas išmokas išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį. Visus turto įsigijimo dokumentus (įskaitant apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymą) gyventojas turi surašyti FR0464P priede – pateiktų dokumentų apraše.

Jeigu nepateikiami turto įsigijimo išlaidas patvirtinatys dokumentai arba jeigu pateiktieji dokumentai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, Prašymas netenkinamas. Tokiu atveju gyventojas informuojamas elektroniniu būdu per Mano VMI, paštu arba telefonu, kad jo Prašymas netenkinamas ir pajamų mokestis nebus perskaičiuojamas tol, kol gyventojas nepateiks visų reikalingų dokumentų. Jei gyventojas per VMI nurodytą terminą nepateikia reikalingų dokumentų, priimamas neigiamas sprendimas, permoka negrąžinama, o gyventojas informuojamas apie permokos negrąžinimo priežastis. Gyventojui pateikus visus Prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus, priimamas sprendimas. Permoka grąžinama per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Asmenims, gavusiems 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais netauriųjų metalų laužo (2018 ir vėlesniais metais – atliekų) pardavimo pajamų, galimybė kreiptis dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo panaikinta.

Teises aktai