Pažymos (prašymai), susijusios su dvigubo apmokestinimo naikinimu (FR0021, FR0022, FR0023, FR0254)

Registracijos numeris KM1534

Ši informacija skelbiama:
Pažymos (prašymai), susijusios su dvigubo apmokestinimo naikinimu (FR0021, FR0022, FR0023, FR0254)

DAS-1 prašymą (FR0021 forma) privalo turėti Lietuvos įmonė / gyventojas, išmokantis sumas tos užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentui, ir taikantis tokioje sutartyje numatytas lengvatas, t. y. taikantis mažesnį negu LR mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuojantis mokesčio.

DAS-1 prašymo VI dalį „Duomenys apie išmokamas sumas“ pildo Lietuvos įmonė/gyventojas, išmokantis sumas užsienio valstybės rezidentui, t. y. Lietuvos įmonė / gyventojas, kiekvieną kartą išmokėdamas sumas užsienio valstybės rezidentui, šios dalies lentelėje turi nurodyti sumų mokėjimo datą, pajamų rūšį (jeigu užsienio valstybės rezidentas gauna kelių rūšių pajamas), mokėjimo sumą ir prie pajamų šaltinio nuo tokių pajamų išskaičiuojamo mokesčio tarifą ir sumą. Mokėjimo suma nurodoma visa, įskaitant prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio sumą.

Šią užpildytą formą, kaip įrodymą, kad užsienio valstybės rezidentui teisėtai buvo pritaikytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytos mokestinės lengvatos, turi saugoti užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjusi Lietuvos įmonė / gyventojas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1531

Ši informacija skelbiama:
Pažymos (prašymai), susijusios su dvigubo apmokestinimo naikinimu (FR0021, FR0022, FR0023, FR0254)

DAS-2 prašymas (FR0022 forma) naudojamas tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori susigrąžinti Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią Lietuvos įmonė, išmokanti sumas ir neturinti tokio užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį DAS-1 formos, išskaičiavo LR mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka.

DAS-2 formą užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti ir sumas išmokėjusi bei mokestį nuo jų išskaičiavusi Lietuvos įmonė, gali pateikti bet kuriai AVMI.

Vienas DAS-2 formos egzempliorius turi būti pateikiamas VMI, o kitas - likti prašymą pateikusiam užsienio valstybės rezidentui.

Tuo atveju, kai DAS-2 formos VI dalis „Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimas“ neužpildoma, o pridedama užsienio valstybės mokesčių administratoriaus išduota pagal toje valstybėje nustatytą tvarką atitinkamos formos rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, tai kartu su DAS-2 forma VMI turi būti pateikiamas tokios pažymos originalas.

Sprendimas dėl mokesčio permokos grąžinimo priimamas ir mokesčio permoka grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo DAS-2 formos gavimo VMI dienos. Jeigu VMI darbuotojas DAS-2 formą pateikusiam užsienio valstybės rezidentui buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus, sprendimo priėmimo ir mokesčio permokos grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, einančios po pareikalautų dokumentų gavimo.

DAS-2 forma su įrašytu sprendimu užsienio valstybės rezidentui įteikiama tiesiogiai arba išsiunčiama registruotu laišku.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1529

Ši informacija skelbiama:
Pažymos (prašymai), susijusios su dvigubo apmokestinimo naikinimu (FR0021, FR0022, FR0023, FR0254)

DAS-4 forma naudojama tuo atveju, kai LR teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis arba gavęs pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio valstybėje, su kuria Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (toliau – sutartis), pageidauja, kad jam būtų taikomos sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, ir VMI prašo patvirtinti, kad jis yra Lietuvos rezidentas sutarties tikslams.

Užsienio įmonės filialas negali būti laikomas Lietuvos rezidentu ir jam negali būti išduota Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma DAS-4 (FR0254 forma), kadangi ši pažyma gali būti išduodama tik Lietuvos rezidentui. Lietuvos rezidentu laikomas LR teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo.

Užsienio įmonės filialas (kaip užsienio valstybės įmonės nesavarankiškas struktūrinis padalinys) yra užsienio valstybės rezidentas, kuriam rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą gali išduoti tos užsienio valstybės mokesčių administratorius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1530

Ši informacija skelbiama:
Pažymos (prašymai), susijusios su dvigubo apmokestinimo naikinimu (FR0021, FR0022, FR0023, FR0254)

DAS-3 pažyma (FR0023 forma) naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori gauti VMI patvirtinimą apie jo gautas pajamas ir Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotus arba sumokėtus mokesčius.

Užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti patvirtintą DAS-3 formą, gali kreiptis į bet kurią VMI. Turi būti užpildomi du DAS-3 formos egzemplioriai, kurių vienas atiduodamas šios pažymos prašiusiam užsienio valstybės rezidentui, o kitas lieka VMI.

VMI turi užpildyti atitinkamas DAS-3 formos dalis bei patvirtinti pažymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo patvirtinti šią pažymą pateikimo dienos.

DAS-3 forma su įrašytu sprendimu užsienio valstybės rezidentui įteikiama tiesiogiai arba išsiunčiama registruotu laišku.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1532

Ši informacija skelbiama:
Pažymos (prašymai), susijusios su dvigubo apmokestinimo naikinimu (FR0021, FR0022, FR0023, FR0254)

Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma FR0254 (DAS-4)forma (toliau — DAS-4 pažyma) naudojama tuo atveju, kai Lietuvos įmonė ar nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau — asmuo), gaunantis arba gavęs pajamų iš užsienio valstybės ar užsienio valstybėje, su kuria Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (toliau – sutartis), pageidauja, kad jam būtų taikomos sutartyje nustatytos mokesčių lengvatos, ir VMI prašo patvirtinti, kad jis yra Lietuvos rezidentas sutarties tikslams.

Prašymas išduoti užpildytą ir patvirtintą DAS-4 pažymą gali būti teikiamas:

Jeigu prašymas įteikiamas tiesiogiai ar atsiunčiamas paštu, tokiu atveju reikia nurodyti:

  • prašymo datą;
  • asmens pavadinimą / vardą, pavardę;
  • mokesčių mokėtojo identifikacinį kodą;
  • buveinės / gyvenamosios vietos adresą;
  • už kuriuos metus reikalinga pažyma;
  • užsienio valstybę, kurioje DAS-4 pažyma bus naudojama;
  • DAS-4 pažymų skaičių;
  • DAS-4 pažymų atsiėmimo būdą.

DAS-4 pažyma parengiama lietuvių – anglų kalbomis ir išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Užpildyta ir patvirtinta DAS-4 pažyma gali būti išsiunčiama paštu (išskyrus Rusiją ir Baltarusiją) arba išduodama VMI aptarnavimo padalinyje (atsiėmimo būdas nurodomas prašyme išduoti šią pažymą).

Teises aktai