Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos pildymo ir pateikimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2003-06-19 įsakymas Nr. V-176 „Dėl pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2014-07-01 įsakymas Nr. VA-52 „Dėl pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formos užpildymo, tikslinimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“. Šią formą turi pateikti Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas.

Registracijos numeris KM2888

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Bitkoinas – tai atvira, decentralizuota, elektroninė, kriptografinė mokėjimo sistema ir elektroninė arba skaitmeninė valiuta, kuria keičiamasi decentralizuotu tinklu. Bitkoinai yra laikomi specialiose kompiuteriu / mobiliuoju įrenginiu sugeneruojamose asmeninėse „skaitmeninėse“ pinginėse, kurios nėra prilyginamos sąskaitoms, todėl apie juos VMI informuoti nereikia.

Registracijos numeris KM2887

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Šią informaciją galima rasti ir pasitikrinti viešai skelbiamuose Lietuvos banko tvarkomuose sąrašuose, į kuriuos įtraukiamos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių kredito (bankų), mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvoje, bet neįsteigusios filialo, taip pat ES valstybių narių mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininką. Šie sąrašai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje adresu www.lb.lt > Priežiūra > Finansų rinkos dalyviai >Kredito ir mokėjimų rinka >...> toliau turi būti atitinkamai pasirenkama kokio tipo įstaiga domina, pavyzdžiui:  jeigu kredito, tuomet pasirinkti > Bankai (iš kredito įstaigos kategorijos pasirinkti) > ES bankai veikiantys Lietuvos Respublikoje neįsisteigus filialo>; - jeigu ES valstybių narių mokėjimo įstaigos (iš kategorijos pasirinkti) > ES valstybių narių mokėjimo įstaigos > ES valstybės narės mokėjimo įstaigos teikiamos paslaugos neįsteigusios Lietuvos Respublikoje filialo arba per tarpininką>; - jeigu ES valstybių narių elektroninių pinigų įstaigos > ES valstybių narių elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios paslaugas Lietuvos Respublikoje neįsisteigus filialo ar per tarpininką>.

Registracijos numeris KM2886

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Pranešimo (forma FR0526) 16 laukelyje turi būti nurodytas unikalusis identifikatorius, t. y. raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Įstaigos suteikia asmeniui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas asmuo ir (arba) jo sąskaita. Pavyzdžiui, jeigu atidaroma PAYPAL paskyra, tokiu atveju 16 laukelyje turėtų būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas, jungiantis prie PAYPAL paskyros, t. y., [email protected], jeigu SKRILL paskyra, raidžių ir skaičių derinys, t. y., ID2222222222.

Registracijos numeris KM2885

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Pranešimo (forma FR0526) teikti nereikia apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as): kurios, susikuriant paskyras, yra naudojamos tik žaidimams ir / arba tik azartiniams lošimams žaisti elektroninėje erdvėje. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas susikūrė PAYPAL paskyrą ir ją naudoja tik žaidimams elektroninėje erdvėje žaisti, tuomet VMI informuoti apie tokią paskyrą nereikia. Tačiau, jei ta pati PAYPAL paskyra yra naudojama ir pirkiniams įsigyti ar kitoms operacijoms atlikti, ir per kalendorinius metus apyvarta (įplaukos) toje paskyroje viršija 15 000 eurų ribą, apie tokią paskyrą reikia pranešti iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais buvo viršytas 15 000 eurų apyvartos (įplaukų) dydis, gegužės 1 d.

Registracijos numeris KM2884

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Pranešimo (forma FR0526) teikti nereikia apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytą (-as) arba uždarytą (-as) bet kokios rūšies sąskaitą (-as), pavyzdžiui, apie parduotuvių, kuro, narystės, viešojo transporto korteles ir kt., kuriose yra laikoma piniginė vertė, o pačios kortelės skirtos konkretiems poreikiams, kurių naudojimas yra ribotas, nes jos suteikia galimybę priemonės turėtojui įsigyti prekes arba paslaugas tik tos priemonės leidėjo patalpose arba ribotame paslaugų teikėjų tinkle pagal tiesioginį komercinį susitarimą su profesionaliu leidėju arba jos gali būti naudojamos tik riboto asortimento prekėms arba paslaugoms įsigyti.

Registracijos numeris KM2883

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Pranešimo (forma FR0526) 11 laukelyje turi būti nurodoma sąskaitos atidarymo data. Jei tiksli sąskaitos atidarymo data nėra žinoma, galima nurodyti bet kokią datą, tų kalendorinių metų, kuriais buvo atidaryta sąskaita. Pavyzdžiui, jei gyventojas atidarė sąskaitą 2015 metais, tokiu atveju pranešimo (forma FR0526) 11 laukelyje gali nurodyti 2015 metų sausio 1 dieną.

Registracijos numeris KM2882

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Prievolė informuoti VMI, atsiranda tiems gyventojams, kurie atitinka visas žemiau išvardintas sąlygas:

 1. Yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, ir;
 2. yra atidarę arba uždarę bet kokios rūšies sąskaitą (-as) Įstaigoje, ir;
 3. kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų.

Registracijos numeris KM2881

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Tokiu atveju pildomas Pranešimo (forma FR0526) 16 laukelis, jame nurodant unikalųjį identifikatorių, t. y. raidžių, skaičių ar simbolių derinį, kurį Įstaigos suteikia asmeniui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas asmuo ir (arba) jo sąskaita. Šiuo atveju 16 laukelyje turėtų būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas, jungiantis prie PAYPAL paskyros.

Registracijos numeris KM2880

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Kadangi PAYPAL yra prekinis ženklas, priklausantis Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje įsteigtai įmonei PAYPAL (EUROPE) S.A.R.L. & CIE, S.C.A., turinčiai banko licenciją, kuri prilyginama kredito įstaigai, apie tokią paskyrą reikia informuoti tokiu atveju, jeigu toje įstaigoje atidarytoje sąskaitoje metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis nei 15 000 eurų.

Registracijos numeris KM2879

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Prievolė informuoti VMI atsiranda tokiu atveju, kai toje pačioje užsienio kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos. Jeigu gyventojas atidarė sąskaitą, kurioje atliko, pavyzdžiui, tik vieną operaciją ir jo sąskaitoje metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus buvo mažesnis nei 15 000 eurų, apie tokią sąskaitą jam VMI informuoti nereikia.

Registracijos numeris KM2878

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

„Paysera LT“ yra Lietuvoje įsteigta licencijuota elektroninių pinigų įstaiga. Apie šioje Lietuvoje įsteigtoje įstaigoje turimas sąskaitas VMI informuoti nereikia.

Registracijos numeris KM2877

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Informuoti privalu tik apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose (toliau – Įstaigos) atidarytas arba uždarytas visų rūšių sąskaitas, kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 eurų.

Registracijos numeris KM1198

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Aspektas

Komentaras

Iki kada juridiniai asmenys turi pateikti informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas?

Juridiniai asmenys (įmonės) apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose (toliau – Įstaigos) privalo pranešti VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo arba uždarymo dienos.

Elektroninių pinigų įstaiga – tai akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kuriai išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija ar elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija, kuria suteikiama teisė leisti elektroninius pinigus Lietuvos Respublikoje ir / ar kitose valstybėse narėse (Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 2 straipsnis).

Kokią formą gali naudoti juridiniai asmenys ir kokie duomenys nurodomi?

Juridiniai asmenys, VMI teikdami informaciją apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas užsienio valstybės Įstaigose, gali naudoti FR0526 formą arba gali VMI pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodomi tokie duomenys:

 • juridinio asmens kodas;

 • juridinio asmens pavadinimas;

 • valstybė;

 • valiuta;

 • sąskaitos atidarymo ir / arba uždarymo data;

 • užsienio valstybės Įstaigos, kurioje atidaryta ir / arba uždaryta sąskaita, S. W. I. F. T. kodas (BIC), jeigu jo neturi — kitas kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos kodas, pavadinimas, sąskaitos (-ų) numeris (-iai).

Kuriais atvejais ir iki kada fiziniai asmenys turi teikti informaciją apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas?

Prievolė informuoti VMI ir pateikti FR0526 formą, iki kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais buvo viršytas 15 000 Eur apyvartos (įplaukų) dydis, gegužės 1 d. atsiranda tiems gyventojams, kurie atitinka visas žemiau išvardintas sąlygas:

 1. yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal GPMĮ nuostatas, ir

 2. yra atidarę arba uždarę bet kokios rūšies sąskaitą (-as) užsienio valstybių Įstaigoje, ir

 3. kai toje pačioje Įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 000 Eur.

Gyventojams, kurie neatitinka, aukščiau išvardintų sąlygų, VMI informuoti apie užsienio valstybių Įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas nereikia, tačiau VMI pareikalavus Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, pavyzdžiui, patikrinimo metu, informacija turi būti pateikiama.

Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomi kalendoriniai metai. Tuo atveju, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal GPMĮ nuostatas turi teisę neteikti metinės pajamų deklaracijos GPM308 arba pranešimo FR0526 nepateikė kartu su metine pajamų deklaracija, jis VMI jį turi pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 d.

Gyventojas, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal GPMĮ nuostatas, metinę pajamų deklaraciją GPM308 už kalendorinius metus, kuriais atvyko į Lietuvą, turi pateikti ne vėliau kaip iki kitų po atvykimo kalendorinių metų gruodžio 31 d. kartu pateikdamas ir užpildytą pranešimą FR0526.

Kokiais būdais gali būti pateiktas pranešimas?

Pranešimas teikiamas elektroniniu būdu per EDS.

Pranešimas tikslinamas asmens iniciatyva ir / ar pagal mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą.

Pranešimas, kuriame nurodyti ne visi duomenys arba nurodyti klaidingi, turi būti patikslintas per 10 dienų nuo asmeniui išsiųsto pranešimo gavimo dienos, pateikiant mokesčių administratoriui iš naujo teisingai užpildytą Pranešimą su visomis tais metais atidarytomis ir / ar uždarytomis sąskaitomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1184

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Finansų įstaigos už 2017 m. ir vėlesnius metus duomenis VMI teikia pateikdamos XML duomenų rinkmenas. Duomenų rinkmeną sudaro du skyriai: antraštė ir pagrindinė duomenų rinkmena.

Finansų įstaigos VMI duomenis teikia ir tikslina elektroniniu būdu:

 1. pateikdamos XML formato duomenų rinkmeną, paruoštą pagal VMI prie LR FM viršininko 2014-07-01 įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių (toliau — Taisyklės) priede „Duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Taisyklių priedas) ir Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus;

 2. naudodamosi žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių priede ir Taisyklių 40 punkte nustatytais reikalavimais.

Duomenų rinkmenų struktūra ir reikalavimai pateikiami duomenų rinkmenos aprašyme (Taisyklių priede). Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose.

Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas. Apie duomenų pateikimo būseną finansų įstaiga informuojama automatiniu pranešimu.

Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Tuo atveju, jei finansų įstaiga, pagal Taisykles turinti pateikti duomenis už ataskaitinį laikotarpį, neturi duomenų apie praneštinus asmenis ir praneštinas sąskaitas, ji turi pateikti nulinį (ZERO) pranešimą, kurio antraštės dalyje nurodo, kad teikiamas pranešimas apie tai, kad nėra praneštinų sąskaitų.

Pateiktos duomenų rinkmenos gali būti tikslinamos už 5 praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais duomenų rinkmena tikslinama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1179

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas RRC910 formą VMI turi pateikti Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas, išskyrus VMI prie LR FM viršininko 2014-07-01 įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių 5 punkte (toliau — Taisyklės) nustatytas išimtis.

Taisyklės taikomos duomenis teikiančioms Lietuvos finansų įstaigoms:

 1. bet kuriai finansų įstaigai, Lietuvos rezidentei, išskyrus ne Lietuvoje veikiantį tokios finansų įstaigos filialą, ir

 2. finansų įstaigos, kuri yra ne Lietuvos rezidentė, filialui, jei toks filialas yra Lietuvoje.

Bet kuri Lietuvos finansų įstaiga yra duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga, nebent LR vyriausybės ir JAV vyriausybės susitarimo dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo (toliau — Susitarimas) II priede ji būtų apibūdinta kaip duomenų neteikianti Lietuvos finansų įstaiga, arba būtų kitaip prilyginta reikalavimus atitinkančiai užsienio finansų įstaigai arba nuo mokesčių atleistam tikrajam savininkui pagal atitinkamus JAV iždo departamento teisės aktus (galiojančius Susitarimo pasirašymo dieną). Duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga privalo kaupti ir VMI pateikti informaciją, būtiną Susitarimui įgyvendinti.

JAV praneština sąskaita Susitarimo ir Taisyklių tikslais — tai duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli nurodytieji JAV asmenys (kaip apibrėžta Taisyklių 8.13 papunktyje) arba ne JAV juridinis asmuo, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra nurodytasis JAV asmuo. Duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, taikydamos Susitarimo I priede nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustato JAV praneštinas sąskaitas ir nedalyvaujančiųjų finansų įstaigų turimas sąskaitas. Lietuvos finansų įstaigos siekdamos tinkamai identifikuoti JAV praneštinas sąskaitas turi teisę reikalauti, kad sąskaitos turėtojas pateiktų būtinus duomenis nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Susitarime.

Susitarimo ir Taisyklių tikslais nauja sąskaita, atidaroma jau esamo sąskaitos turėtojo, gali būti laikoma jau esama sąskaita, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

 1. sąskaitos turėtojas taip pat turi jau esamą sąskaitą, kurią duomenis teikianti finansų įstaiga tvarkė iki 2014-06-30 imtinai;

 2. duomenis teikianti finansų įstaiga (ir bet kuris susijęs subjektas toje pačioje jurisdikcijoje kaip ir duomenis teikianti finansų įstaiga) traktuoja finansinę sąskaitą ir kitas sąskaitos turėtojo finansines sąskaitas, kurios yra traktuojamos kaip jau esamos sąskaitos, kaip vieną sąskaitą informacijos rinkimo tikslais ir bet kurios finansinės sąskaitos likučio ar vertės, kai taikomos bet kurios sumos ribos, nustatymo tikslais;

 3. finansinės sąskaitos, kuri yra pinigų plovimo prevencijos procedūrų / procedūrų „pažink savo klientą“ objektas, atžvilgiu duomenis teikianti finansų įstaiga tenkina pinigų plovimo prevencijos procedūrų / procedūrų „pažink savo klientą“ reikalavimus, remdamasi pinigų plovimo prevencijos procedūromis / procedūromis „pažink savo klientą“, kurios buvo atliktos kitos esamos sąskaitos, priklausančios sąskaitos turėtojui, atžvilgiu;

 4. dėl finansinės sąskaitos atidarymo sąskaitos turėtojas neprivalo pateikti naujos, papildomos ar pataisytos kliento informacijos kitais nei Susitarimo ar Taisyklių tikslais.

Duomenis teikianti finansų įstaiga taip pat teikia duomenis apie kiekvienos nedalyvaujančiosios finansų įstaigos, kuriai ji atliko mokėjimus 2015 m. ir 2016 m., pavadinimą ir bendrą šių mokėjimų dydį (sumas) atskirai už kiekvienus nurodytus metus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1177

Ši informacija skelbiama:
Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

Pateikimo terminas

Pranešimo RRC910 formos ir jos priedų RRC910P bei RRC910S duomenys už 2016 m ir ankstesnius metus turi būti pateikti VMI iki kitų kalendorinių metų liepos 1 d., išskyrus atvejus, kai finansų įstaiga nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojama anksčiau nustatyto duomenų pateikimo termino. Tokiu atveju praneština informacija turi būti pateikta iki finansų įstaigos veiklos nutraukimo, bankroto ar likvidavimo procedūros užbaigimo. 

Pateikimo būdai

Duomenis už 2016 m. ir ankstesnius metus teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, pranešimo RRC910 formą ir jos priedus teikia tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą — EDS, duomenys už 2017 m. ir vėlesnius metus teikiami pateikiant XML duomenų rinkmeną el. būdu.

 

RRC910 forma ir jos priedai teikiami atsižvelgiant į Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių, patvirtintų VMI prie LR FM viršininko 2010-07-21 įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, nuostatas.

 

Svarbu. Už Pranešime nurodytos informacijos teisingumą yra atsakinga duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga.

Teises aktai