Prašymas atleisti nuo deklaracijų pateikimo, pratęsti terminą

Registracijos numeris KM1527

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atleisti nuo deklaracijų pateikimo, pratęsti terminą

Aspektas

Komentarai

Ar juridinis vienetas, ketinantis laikinai sustabdyti įmonės veiklą, turi pranešti VMI?

Pripažinus mokesčių mokėtoją veiklos nevykdančiu, juridinio vieneto kompetentingas organas (pvz., direktorius) ar savininkas turi informuoti VMI, pateikdamas prašymą dėl veiklos nevykdymo. Ši informacija yra aktuali šio mokesčių mokėtojo valstybinio socialinio draudimo įmokų ir išmokų administravimo tikslais. Šiuo atveju mokesčių mokėtojas visas privalomas deklaracijas ir / ar ataskaitas teikia bendra tvarka.

Kuriais atvejais mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas kaip veiklos nevykdantis ir atleistas nuo deklaracijos pateikimo?

Mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo deklaracijos ir / ar kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo, kai:

 1. mokesčių mokėtojas laikinai nevykdo veiklos;
 2. teisės aktuose nustatytą informaciją VMI gauna iš trečiųjų šaltinių;
 3. kitais atvejais, kai deklaraciją ir / ar kitus dokumentus pateikti netikslinga.

Mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas veiklos nevykdančiu, jeigu:

 1. nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;
 2. nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;
 3. negauna pajamų (nuo 2016-03-31 - įskaitant pelno nesiekiančių vienetų gaunamą paramą), išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas.

Mokesčių mokėtoją nevykdančiu veiklos gali pripažinti savo sprendimu ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kompetentingas valdymo organas (pvz., direktorius, savininkas, akcininkas) arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas.

Po sprendimo priėmimo mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymą elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMIPaslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Laikinas veiklos nevykdymas, atleidimas nuo deklaracijų teikimo -> Pildyti prašymą. Prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Kaip pateikti prašymą, galite rasti čia.

Kokius dokumentus turi pateikti mokesčių mokėtojas, kad jis būtų atleistas nuo mokesčio deklaracijos teikimo?

 1. Tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijas už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios (jeigu deklaracijos nebuvo pateiktos iki prašymo pateikimo dienos);

 2. Kitus dokumentus.

Prašymas ir prie jo pridedami dokumentai gali būti pateikti elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Atkreipiamas dėmesys, kad pelno mokesčio deklaracijose PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U bei jų prieduose nurodomas visas mokestinis laikotarpis, t. y. 12 mėnesių.

Pavyzdys

Jei įmonė, kurios mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, atleidžiama nuo deklaracijos teikimo veiklos nevykdymo laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2020-03-31, ir ji tuo laikotarpiu veiklos nevykdė, tai teikiamos 2018 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi įrašyti: 2018-01-01 ir 2018-12-31. Pradėjus vykdyti veiklą, teikiamos 2020 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma: 2020-01-01 ir 2020-12-31.

 

Vadinasi, jeigu įmonė savo sprendimu pripažįsta, kad nevykdys veiklos nuo 2018-06-01 iki 2020-03-01, tai VMI gali priimti sprendimą, kad įmonė gali neteikti deklaracijos už 2019 metus, bet įmonė privalo pateikti deklaracijas už 2018 m. ir 2020 m. mokestinius laikotarpius.

 

Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas yra PVM mokėtojas ir prašo atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, tai toks asmuo išregistruojamas iš PVM mokėtojų registro.

Nuo 2015-03-01 prašymo pagrindu laikinai nuo deklaracijų ir / ar kitų dokumentų pateikimo gali būti atleidžiama ne ilgiau kaip 5 metams.

Įmonėms, turinčioms likviduojamos, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės statusą, nuostatos dėl laikino atleidimo nuo deklaracijų pateikimo netaikomos.

Pelno nesiekiantys vienetai, už 2015 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, išskyrus šiuos pelno nesiekiančius vienetus:

 1. bendrijas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų);
 2. sodininkų bendrijas;
 3. šaulių sąjungas;
 4. politines partijas;
 5. religines bendruomenes ir bendrijas;
 6. šeimynas;
 7. profesines sąjungas ar susivienijimus.

Kada atsiranda prievolė sumokėti mokestį, jei mokesčių mokėtojas laikinai atleistas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo?

Jeigu mokesčių mokėtojas pagal VMI sprendimą buvo atleistas nuo deklaracijų pateikimo, bet per tą laikotarpį atsirado prievolė mokėti mokesčius, tai mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta tvarka turi pateikti mokesčio deklaraciją ir šį mokestį sumokėti.

Ar juridinis vienetas, ketinantis atnaujinti įmonės veiklą, turi pranešti VMI?

Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas veiklą atnaujina anksčiau nei nurodyta VMI sprendime arba išnyksta kitos aplinkybės, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo laikinai atleistas nuo deklaracijų ir / ar kitų dokumentų teikimo, jis per 5 darbo dienas turi apie tai pranešti VMI elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI ir atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais pradėti teikti deklaracijas ir / ar kitus dokumentus. 

Nuo 2015-11-25, mokesčių mokėtojui nepranešus VMI apie veiklos atnaujinimą, VMI, pagal gautą iš kitų šaltinių informaciją, gali įrašyti į Mokesčių mokėtojų registrą mokesčių mokėtojo veiklos atnaujinimo datą, apie tai informuodama mokesčių mokėtoją.

 

Svarbu. Įmonėms, turinčioms likviduojamos, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės statusą, nuostatos dėl laikino atleidimo nuo deklaracijų pateikimo netaikomos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0403

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas, laikinas veiklos nevykdymas (73-80 str.)
Prašymas atleisti nuo deklaracijų pateikimo, pratęsti terminą

Aspektas

Komentarai

Kuriais atvejais ir kas gali kreiptis į VMI dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo?

Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas:

 1. miršta (pripažįstamas mirusiu);

 2. pripažįstamas neveiksniu ar ribotai veiksniu;

 3. pripažįstamas nežinia kur esančiu.

Į VMI dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo gali kreiptis mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko globėjai, rūpintojai, įpėdiniai, turto administratoriai arba juos atstovaujantys asmenys.

Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas atsiradus tokioms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas negali pateikti deklaracijos:

 1. einamojo mokestinio laikotarpio dokumentų praradimas, kuris yra patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais (policijos komisariato, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir pan.) arba tam turinčių teisę institucijų dokumentų poėmis;

 2. deklaracija negali būti pateikta dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (pvz., avarijos, stichinės nelaimės) ar kitų svarbių aplinkybių (pvz., sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.). Šiuo atveju gali kreiptis mokesčių mokėtojas (juridinis ar fizinis asmuo) arba jį atstovaujantis asmuo.

Prašymas gali būti pateikiamas ir pasibaigus atitinkamos deklaracijos pateikimo terminui.

Kokius dokumentus turi pateikti asmuo, kuris kreipiasi į VMI dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo?

 1. Prašymą (pavyzdinė forma) pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą;

 2. Dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažintas nežinia, kur esančiu, kopiją;

 3. Paveldėjimo, globos, rūpybos ar turto administratoriaus teisių liudijimo (ar kitokio dokumento) kopiją;

 4. Dokumentus, patvirtinančius aplinkybes (įvykius, atvejus), dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą;

 5. Atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu prašymą pateikia atstovaujantis asmuo;

 6. Kitų dokumentų, prašymą pateikusio asmens laikomų svarbiais, kopijas.

Jeigu yra pradėtas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas, prašymas pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinamas.

 

Prašymo pagrindu deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2 metų.

Kokiais būdais galima pateikti prašymą dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo?

Prašymas ir prie jo pridedami dokumentai gali būti pateikti elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Kada atsiranda prievolė sumokėti mokestį, jei deklaracijos pateikimo terminas pratęstas?

Mokestį privaloma sumokėti mokesčio įstatyme nustatytu terminu, nors mokesčio deklaracijos pateikimo terminas ir yra pratęstas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3183

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atleisti nuo deklaracijų pateikimo, pratęsti terminą

Pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą gali pateikti šie pelno nesiekiantys vienetai, kai jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos:

 • bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat viešbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų);
 • sodininkų bendrijos;
 • šaulių sąjungos;
 • politinės partijos;
 • religinės bendruomenės  ir bendrijos;
 • šeimynos
 • profesinės sąjungos bei susivienijimai, jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir gautą paramą naudoja tik pagal Labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paskirtį, ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna didesnės kaip 250 minimalių gyvenimo lygių paramos sumos.       

Pranešimą apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą galite pateikti prisijungę prie Mano VMI, pasirinkę Paslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Pranešimas apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą.

Teises aktai