Registracijos numeris KM3072

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl likučių suderinimo akto (FR0299)

Aspektas

Komentaras

Kam reikalingas likučių suderinimo aktas?

Likučių suderinimo aktu yra siekiama inventorizuoti praėjusio laikotarpio (ataskaitinių metų) ar kito praėjusio laikotarpio mokesčių mokėtojų mokestinių ir/ar baudų už administracinius nusižengimus (AN) prievolių likučius.

Kaip pateikti prašymą likučių suderinimo aktui gauti?

Kada parengiamas likučių suderinimo aktas pagal mokesčių mokėtojo prašymą ir kada mokesčių administratoriaus iniciatyva?

Likučių suderinimo aktas pagal mokesčių mokėtojo pateiktą prašymą parengiamas ir skelbiamas Mano VMI, skiltyje Dokumentai -> Dokumentų paieška -> Gauti dokumentai  per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Mokesčių administratorius savo iniciatyva likučių suderinimą inicijuoja kiekvienais metais:

  • lapkričio 8-15 d. su viešojo sektoriaus subjektais už I-III metų ketvirčius;
  • vasario 8-15 d. su mokesčių mokėtojais (juridiniais ir fiziniais asmenimis), kurių likučiai metų pabaigai yra didžiausi.

Derinimas inicijuojamas parengiant ir per Mano VMI atsiunčiant mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo aktą (forma FR0299).

Kas yra debetas likučių suderinimo akte?

Mokesčių mokėtojui į biudžetus ir fondus priklausanti sumokėti ir / ar, suėjus mokestinės ir/ar baudos už administracinį nusižengimą prievolės mokėjimo terminui, nesumokėta mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių suma.

Pavyzdys

 

Mokesčių mokėtojas iki nustatyto termino t. y., 2021-01-15 pateikia 2020 m. gruodžio mėnesio Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaraciją, kurioje nurodo į biudžetą mokėtiną 1 000 Eur PVM.

1 000 Eur PVM mokėtina mokesčio suma suderinimo akte pagal 2020-12-31 duomenis parodoma debeto eilutėje.

 

Kas yra kreditas likučių suderinimo akte?

Mokesčių mokėtojo turimų permokų ir/ar deklaruotų mokestinių prievolių skirtumų suma, ir / ar išankstiniai apmokėjimai, kai nesuėjęs mokėjimo terminas mokestinei ir/ar baudos už AN prievolei sumokėti.

Pavyzdys

 

Mokesčių mokėtojas iki nustatyto termino t. y., 2021-01-20 pateikia 2020 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją, kurioje nurodo iš biudžeto grąžintiną (-) 5 500 Eur PVM.

(-) 5 500 Eur PVM grąžintina suma suderinimo pagal 2020-12-31 duomenis nurodoma kredite.

 

 

Kaip atvaizduojamos mokėtinos / grąžintinos sumos mokestinių likučių suderinimo akte, kai mokesčių mokėtojas patikslina praėjusių laikotarpių deklaracijas?

 

 

Kai mokesčių mokėtojas patikslina praėjusių laikotarpių deklaracijas arba dėl kitų priežasčių perskaičiuoja su atitinkamais mokesčiais susijusias sumas, perskaičiavimo skirtumas tarp naujai apskaičiuotos mokesčio sumos ir iki perskaičiavimo apskaičiuotos mokesčio sumos apskaitoje parodomas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį atliktas patikslinimas (pavyzdžiui, patikslintos deklaracijos pateikimo data).

Pavyzdys

 

Mokesčių mokėtojas 2021-05-20 pateikia patikslintą 2019 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją, kurioje nurodo mokėtiną 1 000 Eur PVM. Pateiktoje pirminėje deklaracijoje buvo nurodytas mokėtinas 500 Eur PVM. Susidaręs į biudžetą mokėtinas 500 Eur PVM skirtumas pripažįstamas mokėtina mokesčio suma 2021-05-20.

Derinant mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučius pagal 2019-12-31 duomenis, mokėtina PVM 500 Eur suma nebus įtraukta į suderinimo aktą.

 

 

Kaip atvaizduojamos mokėtinos / grąžintinos sumos mokestinių likučių suderinimo akte, kai mokesčių mokėtojas pavėluotai pateikia praėjusio ataskaitinio laikotarpio deklaraciją?

 

 

Mokesčių mokėtojui pavėluotai pateikus praėjusio ataskaitinio laikotarpio deklaraciją, mokesčio sumos mokestinių likučių suderinimo akte atvaizduojamos šios deklaracijos gavimo momentu.

Pavyzdys

 

Mokesčių mokėtojas 2021-01-31 pavėluotai pateikia 2020 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją, kurioje nurodo į biudžetą mokėtiną 5 000 Eur PVM.

5 000 Eur PVM suma pripažįstama mokėtina mokesčio suma 2021-01-31 ir, derinant mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučius pagal 2020-12-31 duomenis, nebus įtraukta į suderinimo aktą.

 

 

 

Kada likučiai laikomi suderinti, jeigu mokestinių likučių suderinimo aktą inicijuoja mokesčių administratorius?

 

  • Kai jį pasirašo abi šalys ar kitu būdu patvirtina, kad suderinimo akte nurodyta VMI mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių gautina ir / ar mokėtina suma yra suderinta;
  • Kai mokesčių mokėtojas per 15 kalendorinių dienų nuo suderinimo akto gavimo dienos nepatvirtina suderinimo akto ar neinicijuoja mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučių derinimo.

Kada likučiai laikomi nesuderinti, jeigu likučių suderinimo aktą inicijuoja pats mokesčių mokėtojas?

Jeigu mokesčių mokėtojas, inicijavęs likučių derinimą per Mano VMI, jų nesusiderina per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo derinti mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučius pateikimo dienos, likučių derinimo paslauga yra nutraukiama ir mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučiai laikomi nesuderinti. Apie tai mokesčių mokėtojas informuojamas Mano VMI sistemoje.

Ką daryti, jeigu nesutinku su suderinimo akte nurodytomis prievolėmis, permokomis?

Jeigu nesutinkate su suderinimo akte nurodytomis VMI mokestinių ir / ar baudų už AN likučių sumomis, rekomenduojame  pasitikrinti detalesnius apskaitos duomenis  prisijungus prie Mano VMI ir užsisakius mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo ataskaitą, prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštį, delspinigių ataskaitą ar apskaitos operacijų ataskaitą. Parengtos minėtos ataskaitos pateikiamos elektroniniu būdu per Mano VMI.

Dėl likučių neatitikimų suderinimo akte ar minėtose ataskaitose galite kreiptis į VMI:

- elektroniniu būdu per Mano VMI (po gauto likučių suderinimo akto dokumento turiniu, skiltyje „Atliktini veiksmai“ paspaudus aktyvią nuorodą „pateikti per Mano VMI“) ar elektroniniu paštu [email protected];

- žodžiu (skambinti telefonu VMI mokesčių apskaitos specialistui, kurio kontaktai pateikiami po gauto likučių suderinimo akto dokumento turiniu, skiltyje „Atliktini veiksmai“, paspaudus nuorodą Jus aptarnaujantį specialistą);

- raštu (įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba atsiųsti paštu per pašto paslaugų teikėjus).

Kreipiantis į VMI mokesčių apskaitos specialistą dėl neatitikimų, būtina pateikti dokumentus ar duomenis, patvirtinančius mokesčių ir / ar baudų už AN sumokėjimą ar deklaravimą, arba atlikti kitus su mokesčių apskaita susijusius veiksmus.

VMI mokesčių apskaitos specialistas ir mokesčių mokėtojas, išsiaiškinę mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių neatitikimų priežastis apskaitoje, koreguoja nustatytus neatitikimus. Ištaisius neatitikimus, parengiamas suderinimo aktas ir pateikiamas mokesčių mokėtojui derinti iš naujo.

Teises aktai