Registruoto gavėjo registracija

Registruoto gavėjo registracija asmeniui suteikia teisę neterminuotam laikotarpiui verslo tikslams gauti iš kitų ES valstybių narių akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas (toliau – AMLAR) ir kurios nurodytos registruoto gavėjo registracijos pažymėjime.

Registruotas gavėjas, kitaip nei akcizais apmokestinamų prekių sandėlis, turi teisę tik gauti registracijos pažymėjime nurodytas akcizais apmokestinamas prekes iš kitų ES valstybių narių, kurioms taikomas AMLAR, todėl atlikus prekių atgabenimą į Lietuvą, gautoms akcizais apmokestinamoms prekėms nebetaikomas AMLAR ir nuo per ataskaitinį laikotarpį (t. y. kalendorinį mėnesį) iš kitų ES valstybių narių verslo tikslais į Lietuvą atgabentų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR, akcizų mokesčio prievolė turi būti atliekama iki kito mėnesio 15 dienos.

 

Asmuo pageidaujantis įsiregistruoti registruotu gavėju, VMI turi pateikti:

 • Prašymą dėl registruoto gavėjo registracijos;
 • piniginį užstatą arba registruoto gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą;
 • patvirtinimą, kad veiklai su numatomomis gauti akcizais apmokestinamomis prekėmis asmuo turi teisės aktų nustatytas licencijas ir/ar leidimus, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais.

Prašymas, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų subjektų registravimas > Registruoto gavėjo registravimas, duomenų keitimas.

 

Pažymėtina, kad asmens gali būti pareikalaujama pateikti papildomus dokumentus ar duomenis, pagrindžiančius realius ketinimus vykdyti teisėtą veiklą su numatomomis gauti akcizais apmokestinamomis prekėmis.

 

Įregistravimo terminas - 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir/arba po papildomų veiksmų atlikimo dienos.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Registracijos numeris KM1436

Ši informacija skelbiama:
Registruoti gavėjai

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos apskaičiavimas

Registruotam gavėjui tenkanti akcizų užstato ar laidavimo (garantijos) dokumento suma apskaičiuojama vadovaujantis Registruoto akcizais apmokestinamų prekių gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu 821 (Toliau - Aprašas).

Asmeniui, besiregistruojančiam akcizais apmokestinamų prekių registruotu gavėju, laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumą už akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas (toliau – AMLAR), VMI apskaičiuoja pagal asmens pateiktame registracijos prašyme nurodytą prognozuojamą vidutinį šių prekių kiekį, kurį asmuo numato per mokestinį laikotarpį (t. y. kalendorinį mėnesį) gauti verslo tikslais iš kitos ES valstybės narės.

Apskaičiuotina laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato suma lygi 100 proc. akcizų mokesčio sumai, kuri tenka numatomam gauti akcizais apmokestinamų prekių kiekiui.

Pažymėtina, kad asmuo, atitinkantis Aprašo 7 ar 8 punktų nuostatas, gali kreiptis į VMI su prašymu dėl leidimo pateikti mažesnės sumos (10 proc.) laidavimo (garantijos) dokumentą ar piniginį užstatą arba būti atleistam nuo jų teikimo. Prašymas dėl sumažinto laidavimo (garantijos) dokumento ar dėl atleidimo nuo šių dokumentų teikimo, vadovaujantis Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklėmis[1] (toliau – Taisyklės), VMI pateikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI:

Paslaugos > Akcizų užtikrinimas ir laidavimas > Prašymas sumažinti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančią sumą (jeigu kreipiamasi dėl sumos sumažinimo) arba Prašymas atleisti nuo mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo (jeigu kreipiamasi dėl atleidimo).

 

Laidavimo (garantijos) dokumento pateikimas VMI

Laidavimo (garantijos) dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, vadovaujantis Taisyklėmis, VMI pateikiamas per:

 1. e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų užtikrinimas ir laidavimas > Mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas;
 2. VMI Akcizų informacinę sistemą (AIS).

Fiziniu parašu pasirašytas laidavimo (garantijos) dokumentas VMI pateikiamas tiesiogiai arba paštu.

 

Akcizų užstato sumokėjimas ir pateikimas VMI

Akcizų užstato sumos sumokėjimas atliekamas į VMI akcizų užstatų sąskaitą, kuri skelbiama VMI tinklapyje adresu www.vmi.lt skiltyje „Sąskaitos ir įmokų kodai“.

Atlikus akcizų užstato sumokėjimą į nurodytą VMI akcizų užstatų sąskaitą, VMI turi būti pateikiamas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas, kurio pavyzdinė forma nurodyta Taisyklių 1 priede. Apmokėjimą patvirtinantis dokumentas VMI pateikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI.

 

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato naudojimas

Vadovaujantis akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo taisyklėmis, asmens, kuris registruojamas registruotu gavėju, piniginis užstatas ar prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas nėra naudojamas įprastiniam ataskaitinio laikotarpio akcizų mokesčio prievolių dengimui (t. y. atitinkamo ataskaitinio laikotarpio akcizų mokesčio prievolė turi būti atliekama atskira įmoka į VMI surenkamąją sąskaitą 1001 įmokos kodu). Šis užstatas ar prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas naudotinas akcizų mokesčio prievolės dengimui tik tokiais atvejais, kai registruotas gavėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo akcizų mokesčio prievoles ir VMI prie FM taiko išieškojimo veiksmus numatytus Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

Laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos perskaičiavimas

Registruotam gavėjui tenkanti laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato sumos dydis, vadovaujantis Aprašo 10 punkto nuostatomis, perskaičiuojamas (t. y. laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato suma didinama arba mažinama) šiais atvejais:

 1. Pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, jeigu akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių kiekį, kurioms taikomas AMLAR, per mokestinį laikotarpį gautą iš kitos ES valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį yra daugiau kaip 5 procentais didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato dydis;
 2. Asmens prašymu kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, jeigu akcizų suma apskaičiuota už vidutinį akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekį, per mokestinį laikotarpį gautą verslo tikslams iš kitos ES valstybės narės, per tą kalendorinį ketvirtį daugiau kaip 5 procentais mažesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) ar piniginio užstato dydis;
 3. Jeigu pageidaujama iš kitos ES valstybės narės taikant AMLAR verslo tikslais atsigabenti kitų, nenurodytų turimame registruoto gavėjo pažymėjime, akcizais apmokestinamų prekių ir dėl to keistųsi akcizų suma, apskaičiuota už vidutinį per mokestinį laikotarpį numatomą gauti tokių akcizais apmokestinamų prekių kiekį;
 4. pasikeitus nustatytiems gaunamų akcizais apmokestinamų prekių akcizų tarifams;
 5. jeigu akcizų suma, apskaičiuota už verslo tikslais iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės per mokestinį laikotarpį gautas ir (arba) pageidaujamas gauti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas AMLAR, daugiau kaip 50 procentų didesnė už akcizų sumą, kuria vadovaujantis apskaičiuotas galiojančio laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato dydis.
 

[1] Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1433

Ši informacija skelbiama:
Registruoti gavėjai

Registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas, pageidaujantis papildyti ir/arba pakeisti savo registracijos pažymėjime nurodytų akcizais apmokestinamų prekių rūšis (tarifines grupes) ir/ar akcizais apmokestinamų prekių gavimo/tiesioginio pristatymo vietą (-as), VMI turi pateikti prašymą dėl duomenų papildymo ir/arba pakeitimo.

Prašymas, vadovaujantis Taisyklėmis[1], VMI teikiamas per e. VMI autorizuotą elektroninių paslaugų teikimo sritį Mano VMI: Paslaugos > Akcizų subjektų registravimas > Registruoto gavėjo registravimas, duomenų keitimas.

Duomenys pakeičiami ir/arba papildomi per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir/arba atliktinų veiksmų įvykdymo dienos.

 

[1] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklės patvirtintos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VA-8.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1438

Ši informacija skelbiama:
Registruoti gavėjai

VMI turi teisę akcizais apmokestinamų prekių gavėją išregistruoti iš registruotų gavėjų sąrašo šiais atvejais:

 1. registruotas gavėjas 6 mėnesius iš eilės verslo tikslams negavo iš kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;
 2. registruotas gavėjas per 10 darbo dienų nuo piniginio užstato arba mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos nepateikia naujo atitinkamo dokumento;
 3. registruotam gavėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;
 4. registruoto gavėjo rašytiniu prašymu.

 

VMI apie išregistravimo faktą asmenį informuoja per 5 darbo dienas pateikdama pranešimą per Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1441

Ši informacija skelbiama:
Registruoti gavėjai

Asmuo neregistruojamas registruotu gavėju, jeigu:

 1. pateikiami neteisingi ir/arba ne visi duomenys ir/ar dokumentai (jeigu prašymo nagrinėjimo metu buvo pareikalauta pateikti papildomų dokumentų ir/ar duomenų);
 2. asmuo neturi teisės aktų nustatytų galiojančių licencijų ir/ar leidimų, kai vykdoma veikla yra reguliuojama licencijomis ar leidimais;
 3. nepateikiamas tinkamas mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantis dokumentas (kai jį pateikti privaloma);
 4. asmuo yra bankrutuojantis, bankrutavęs arba likviduojamas;
 5. turi neįvykdytų akcizų prievolių.

Teises aktai