Registracijos numeris KM2204

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Esant „žemo ir / arba „vidutinio reikšmingumo klaidoms / perspėjimams, SAF-T rinkmenos pateikimas kontrolės veiksmui bus galimas. i.SAF-T sistemoje nebus galimybės pateikti SAF-T rinkmeną tokiu atveju, kai bus nustatytos „labai aukšto reikšmingumo klaidos, todėl tokios klaidos turės būti taisomos ir rinkmena keliama iš naujo.

Registracijos numeris KM1938

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

SAF-T duomenys teikiami lietuvių kalba. Šis reikalavimas kildinamas iš Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 4 dalies nuostatų, jog apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai yra sudaromi lietuvių kalba. Įmonei SAF-T rinkmenos duomenis VMI pateikus užsienio kalba, gali kilti poreikis juos išversti.

Atvejus, kai įmonės neturi galimybių apskaitos duomenis pateikti lietuvių kalba bei tam yra pagrįstos ir objektyvios priežastys, VMI vertins individualiai, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintais principais.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1894

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Įmonės buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje turės teikti pagal pareikalavimą VMI jos funkcijoms atlikti, t. y. atliekamo kontrolės veiksmo metu. 

VMI gali paprašyti pateikti buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje, atliekant kontrolės veiksmus 2019 m., tų mokesčių mokėtojų, kurių:

a) 2015 m. grynosios pardavimo pajamos viršijo 8 mln. EUR – už laikotarpį pradedant nuo 2017 m.

b) 2016 m. grynosios pardavimo pajamos viršijo 700 tūkst. EUR – už laikotarpį pradedant nuo 2018 m.

Startavus i.SAF-T posistemiui, mokesčių mokėtojai bet kuriuo metu galės išbandyti savo parengtas SAF-T rinkmenas vertinimo aplinkoje ir neatliekant kontrolės veiksmų.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1940

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Duomenys SAF-T rinkmenoje, reikalingi mokestiniam patikrinimui atlikti, teikiami Mokesčių administravimo įstatymo 121–126 str. nustatyta tvarka ir terminais. Kiekvienu atveju nuo pranešimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos iki duomenų pateikimo (parengimo) dienos turi praeiti ne mažiau kaip 10 dienų. Trumpesnis terminas gali būti nustatytas mokesčių mokėtojo prašymu arba sutikimu.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1934

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

SAF-T posistemio projekto įgyvendinimo metu įmonėms bus suteikta galimybė VMI interneto svetainėje SAF-T XML struktūros aprašai (XSD 1.1 ir 2.0 ar aukštesnė versijos) atlikti SAF-T rinkmenos atitikimo SAF-T XML struktūros aprašui (XSD) tikrinimą bei dalies duomenų turinio testų (reikšmių, integralumo, eiliškumo, pasikartojančių reikšmių tikrinimo) vykdymą.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1900

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Įmonė SAF-T rinkmenoje turi pateikti visą apskaitos sistemoje kaupiamą informaciją. VMI prie FM viršininko 2015-07-21 įsakymo Nr. VA-49 1 priede „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija“ paaiškintos sutartinių ženklų (*, **) stulpelyje „Privalomumas“ žymėjimo reikšmės.

Tais atvejais, kai atitinkami elementai pažymėti žvaigždute (*), reiškia, kad šie elementai turi būti įtraukiami į pateikiamą SAF-T pagal šio priedo reikalavimus. Šis elementas SAF-T paliekamas neužpildytas, tik kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje nėra elemento reikšmės. Tais atvejais, kai elementai pažymėti dviem žvaigždutėmis (**), reiškia, kad turi būti pasirenkamas vienas iš grupėje nurodytų elementų, kuris įtraukiamas į pateikiamą SAF-T pagal šio priedo reikalavimus. Kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje nėra nei vieno iš pasirenkamų elementų reikšmės, šie elementai SAF-T paliekami neužpildyti.

Žvaigždute (*) arba dviem žvaigždutėmis (**) nepažymėti elementai į pateikiamą SAF-T neįtraukiami ir neužpildomi tik tais atvejais, kai įmonės apskaitos sistemoje tokie duomenys nekaupiami, t. y. jei kaupiami, tai turi būti įtraukiami į SAF-T.

Jei SAF-T techninėje specifikacijoje nurodytoje elementų grupėje nors vienas elementas yra kaupiamas ūkio subjekto apskaitos sistemoje, tai SAF-T rinkmenoje turi būti pateikiama ir visa elementų grupė. Žvaigždute (*) arba dviem žvaigždutėmis (**) nepažymėta elementų grupė į pateikiamą SAF-T neįtraukiama tik tais atvejais, kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje nekaupiami jokie grupės elementai.

SAF-T rinkmenoje ūkio subjektas turi pateikti savo apskaitos sistemoje suvestus apskaitos duomenis standartiniu formatu pagal VMI prie FM viršininko 2015-07-21 įsakyme Nr. VA-49 pateiktą SAF-T techninę specifikaciją.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1927

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Taip, į SAF-T rinkmeną turi būti įtraukti visi laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, įmonės apskaitos sistemoje užfiksuoti įrašai, įskaitant ir anuliuotus dokumentus.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1936

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Kai elementai pažymėti dviem žvaigždutėmis (**), negalima į SAF-T įtraukti abiejų elementų. Turi būti pasirenkamas vienas iš grupėje nurodytų elementų, kuris įtraukiamas į pateikiamą SAF-T.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1932

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Jei tikrinamas laikotarpis yra ilgesnis nei įmonės ataskaitiniai metai, SAF-T rinkmena turi būti skaidoma ir buhalterinės apskaitos duomenys pateikiami rinkmenos dalyse, skaidytose laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1931

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Tokiu atveju kiekvienoje rinkmenos dalyje pateikiama informacija apie ūkines operacijas / ūkinius įvykius per laikotarpį, už kurį teikiama rinkmenos dalis.

Pavyzdys

Jei įmonė teikia SAF-T rinkmeną už 2017–2018 m.:

 • 1.9.1. „Atrankos pradžios data“ – 2017-01-01;

 • 1.9.2. „Atrankos laikotarpio pabaiga“ – 2018-12-31;

ir rinkmeną skaido laikotarpiais į 3 dalis:

 1. už 2017 m.:

 • 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ – 2017-01-01;

 • 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ – 2017-12-31;

 1. už 2018 m. 1–6 mėn.:

 • 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ – 2018-01-01;

 • 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ – 2018-06-30;

 1. už 2018 m. 7–12 mėn.:

 • 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ – 2018-07-01;

 • 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ – 2018-12-31;

tuomet kiekvienoje rinkmenos dalyje teikiama informacija už atitinkamą laikotarpį, nurodytą elementuose 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ ir 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“.

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai teikiamos SAF-T rinkmenos laikotarpio pabaiga sutampa su ūkio subjekto ataskaitinių metų pabaiga, ir rinkmena skaidoma laikotarpiais, trumpesniais nei ataskaitiniai metai, elementų grupė 2.1. „Didžioji knyga“ teikiama už visus ataskaitinius metus. Detalus 2.1. elementų grupės „Didžioji knyga“ teikimas, skaidant SAF-T rinkmeną laikotarpiais, aprašytas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, taikomoje 2.0 ar aukštesnei XSD versijai.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1913

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Įmonės SAF-T rinkmeną, parengtą pagal 1.1 XSD versiją, turi pateikti skaidytą laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai. Jei XML rinkmena ar jos dalis labai didelės apimties, SAF-T rinkmeną galima suarchyvuoti ir pateikti ZIP formatu. ZIP archyvo faile gali būti patalpintas tik vienas XML failas. Teikiamas techniškai neskaidytas į archyvo dalis ZIP failas.

Taip pat labai didelės apimties XML failams pateikti bus galima papildoma priemonė – įmonės lokaliame kompiuteryje veikianti programinė įranga, kuri užtikrins didelių rinkmenų / jos dalių techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T posistemį.

Dėl kitų SAF-T rinkmenos, parengtos pagal 1.1. XSD versiją, skaidymo galimybių galutinis sprendimas bus priimtas i.SAF-T posistemio diegimo metu. Aktuali informacija skelbiama čia.

Įmonės SAF-T rinkmeną, parengtą pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, turi pateikti skaidytą laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai. Taip pat įmonės gali pateikti SAF-T rinkmeną, skaidytą trumpesniais nei ataskaitiniai metai laikotarpiais (ne trumpesniais nei mėnuo) ir / ar „loginėmis“ dalimis pagal teikiamų duomenų pobūdį, ir / ar įmonės padalinius / informacines sistemas, ir / ar dalimis, ir / ar suarchyvuotą bei pateiktą ZIP formatu. ZIP archyvo faile gali būti patalpintas tik vienas XML failas. Teikiamas techniškai neskaidytas į archyvo dalis ZIP failas.

Taip pat labai didelės apimties XML failams pateikti bus galima papildoma priemonė  – įmonės lokaliame kompiuteryje veikianti programinė įranga, kuri užtikrins didelių rinkmenų / jos dalių techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T posistemį. Detalus SAF-T rinkmenos skaidymo galimybių aprašymas pateiktas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, taikomoje 2.0 ar naujesnei XSD versijai.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1929

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Siekiant užtikrinti sklandų SAF-T rinkmenos pateikimą, vienos SAF-T rinkmenos / rinkmenos dalies dydis neturėtų viršyti 1 GB (pvz., jeigu nearchyvuotos rinkmenos dydis būtų 10 GB, suarchyvavus ją ZIP, ji neturėtų viršyti 1 GB).

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1926

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Labai didelės apimties SAF-T rinkmenas ir / ar jų dalis (toliau – rinkmena) pateikti bus galima naudojantis papildoma priemone – mokesčių mokėtojo lokaliame kompiuteryje (klientinėje dalyje) veikiančia programine įranga, kuri užtikrins didelių rinkmenų techninį skaidymą ir siuntimą į SAF-T.

Programinė įranga sukurta panaudojant atvirojo kodo biblioteką Apache Commons FTPSClient, skirta vienos ar daugelio rinkmenų įkėlimui į dedikuotą serverį. Įkėlimas pradedamas automatiškai, vos tik programinėje įrangoje pasirenkamos rinkmenos. Galima įkelti nespaustas .xml ir suspaustas .zip rinkmenas (zip archyve turi būti tik viena rinkmena). Rinkmenos siunčiamos techninėmis dalimis, esant poreikiui, rinkmenų siuntimą galima laikinai sustabdyti ir vėliau pratęsti, taip pat, nutraukti rinkmenų siuntimą ir ištrinti jas iš siunčiamų rinkmenų sąrašo. Programinėje įrangoje realizuotas klaidų aptikimo mechanizmas esant ryšio sutrikimams, tikrinamas nusiųstų duomenų integralumas.

Programinė įranga jungsis prie SAF-T žiniatinklio paslaugų. Autentifikavimas bus atliekamas pagal pateikto naudotojo sertifikato identifikacinius duomenis. Sertifikato aprašymą ir užsakymo funkcionalumą galima pasiekti prisijungus prie i.MAS „Žiniatinklio paslaugos“.

Kompiuteryje bus reikalinga įdiegti Java SE 8 (Runtime Environment) ar aukštesnę versiją (parsisiųsti galite čia). Java SE 8 (Runtime Environment) sertifikuotos operacinės sistemos išvardintos gamintojo puslapyje .

SAF-T posistemio svetainėje bus patalpintos nuorodos, kurių pagalba į kompiuterį bus galima paketuose parsisiųsti programinę įrangą .exec (skirtą Windows operacinėms sistemoms) arba .jar.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1911

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Įmonės SAF-T rinkmeną už 2017 m. gali parengti:

 • pagal 1.1 XSD versiją (ją galima rasti čia), parengtą vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija, taikoma už 2017 m. teikiamiems duomenims;
 • pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją (ją galima rasti čia), parengtą vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija, taikoma už 2017 m. ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1916

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Už duomenų nepateikimą įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti. Asmens kaltė yra vienas iš subjektyviosios teisės pažeidimo pusės požymių. Nesant šio požymio, nėra nusižengimo sudėties kaip visumos.

Sprendžiant administracinės atsakomybės taikymo klausimą, objektyviai vertinamos duomenų nepateikimo priežastys ir mokesčių mokėtojas patraukiamas atsakomybėn tik nustačius jo kaltę.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1925

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Reikalavimas apskaitos dokumentų duomenis teikti SAF-T rinkmenoje taikomas pelno siekiantiems juridiniams asmenims, išskyrus Lietuvos banko įstatymo 42 str. 1 dalyje nurodytus juridinius asmenis, valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Europos ekonominių interesų grupes ir ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Užsienio įmonių filialams ir atstovybėms, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, nepriklausomai nuo vykdomos ūkinės komercinės veiklos, reikalavimas teikti apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje nėra taikomas, tik rekomenduojama teikti 2016-01-01 prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T.

Vadinasi, atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, užsienio įmonei, įsiregistravusiai PVM mokėtoja Lietuvoje, užsienio įmonių filialams ir atstovybėms, nuolatinei buveinei, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims buhalterinės apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikti nereikės.

Teisės aktai