Registracijos numeris KM2961

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T teikimas
SAF-T

Į i.SAF-T atvejį, skirtą kontrolės veiksmui, įkelti failus galima tol, kol jo rinkmenos teikimo būsenos yra „Teikimas nepradėtas“, „Rinkmena keliama“ arba „Rinkmena tikslinama“. Kai įmonės atstovas, įkėlęs SAF-T failą / failus, paspaudžia mygtuką „Pateikti“, rinkmenos teikimo būsena pasikeičia į „Rinkmena pateikta, aktuali“ ir tolesnis failų pateikimas nebėra galimas (pavyzdžiui, įkėlus vieną failą ir paspaudus mygtuką „Pateikti“, antro failo nebebus galima įkelti).

Jei SAF-T rinkmena skaidoma dalimis ir į i.SAF-T posistemį keliami keletas failų, tuomet pirmiausia į posistemį įkeliami ir apdorojami visi failai (visų failų būsena tampa „Apdorota“), ir tik tuomet paspaudžiamas mygtukas „Pateikti“, taip patvirtinant, kad sukeltos visos SAF-T rinkmenos dalys.

Todėl jei dar neįkėlus visų aktualių failų, neberodomas failų įkėlimo langas, o rinkmenos teikimo būsena yra „Rinkmena pateikta, aktuali“, tai reiškia, kad per anksti buvo paspaustas mygtukas „Pateikti“. Tokiu atveju reikėtų kreiptis į jūsų kontrolės veiksmą atliekantį mokesčių administratoriaus specialistą, kad jis leistų jums patikslinti rinkmeną. Specialistui atlikus kontrolės veiksmo redagavimą, rinkmenos teikimo būsena pasikeis į „Rinkmena tikslinama“ ir bus galimas tolesnis failų įkėlimas į atvejį.

Plačiau apie i.SAF-T posistemį bei failų įkėlimą ir pateikimą galima perskaityti i.SAF-T instrukcijoje mokesčių mokėtojams, skelbiamoje VMI internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1.

 

Registracijos numeris KM2960

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T teikimas
SAF-T

Teisė, leidžianti įkelti rinkmeną į i.SAF-T posistemio vertinimo aplinką, skirtą failų testavimui:

- i.SAF-T rinkmenų teikimas vertinimo aplinkoje.

Teisės, leidžiančios įkelti/ peržiūrėti / pateikti SAF-T rinkmeną kontrolės veiksmui:

- i.SAF-T duomenų peržiūra;
- i.SAF-T rinkmenų teikimas;
- i.SAF-T rinkmenų teikimo tvirtinimas.

Nurodytas i.SAF-T teises i.MAS sistemoje įmonės atstovui / atstovams gali suteikti įmonės vadovas, turintis „i.MAS atstovų administravimas“ rolę.

Registracijos numeris KM2959

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T teikimas
SAF-T

i.SAF-T posistemyje įkeltoje SAF-T rinkmenoje techniniams testams nustačius neatitikimus tarp skaitinių reikšmių (pavyzdžiui, nurodyta sąskaitos vertė nelygi prekių kainos bei kiekio sandaugai ir pan.) pateikiami „žemo“ reikšmingumo informaciniai pranešimai, skirti pasitikrinti, ar teikiamoje SAF-T rinkmenoje nėra neatitikimų su apskaita ir jei tokių neatitikimų nėra, korekcijų SAF-T rinkmenoje atlikti nebūtina. i.SAF-T posistemyje pateikti „žemo“ reikšmingumo informaciniai pranešimai neriboja mokesčių mokėtojo galimybių pateikti SAF-T rinkmenos kontrolės veiksmo metu.

Registracijos numeris KM2958

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T teikimas
SAF-T

Į i.SAF-T posistemį įkėlus visus aktualius failus ir jiems apsidorojus (visų failų būsena turi būti „Apdorota“), reikalinga užbaigti rinkmenos pateikimą. Tai atliekama failų įkėlimo lange paspaudus mygtuką „Pateikti“, taip patvirtinant, kad įkelti visi aktualūs failai kontrolės veiksmui. Tuomet rinkmenos teikimo būsena iš „Rinkmena keliama“ pasikeičia į „Rinkmena pateikta, aktuali“.

Paspausti mygtuką „Pateikti“ galima tik tuo atveju, kai visų įkeltų failų būsena yra „Apdorota“ (t.y. failai neturi kritinių struktūros bei antraštės pildymo klaidų) ir jiems nėra pateikti „labai aukšto“ reikšmingumo techninių testų pranešimai. Esant „labai aukšto“ reikšmingumo struktūros / antraštės pildymo bei techninių testų klaidoms, jos turi būti taisomos ir failai įkeliami iš naujo.

Plačiau apie i.SAF-T posistemį bei failų įkėlimą ir pateikimą galima perskaityti i.SAF-T instrukcijoje mokesčių mokėtojams, skelbiamoje VMI internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1.

Registracijos numeris KM2957

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T teikimas
SAF-T

i.SAF-T vertinimo aplinkos atvejyje, skirtame failų testavimui, rinkmenos teikimo būsena visuomet rodoma „Rinkmena keliama“ (nuo to momento, kai pirmą kartą į atvejį įkeliamas failas). Pasitikrinti įkelto failo korektiškumą ir įkėlimo rezultatus galima įėjus į atvejį per aktyvią Atvejo ID nuorodą. Kortelėje „SAF-T teikimas“ pateikiamas įkeltų failų sąrašas bei jų būsenos ir nustatytų klaidų / perspėjimų, jei buvo jų nustatyta, skaičius. Paspaudus ant jo, galima peržiūrėti detalų nustatytų klaidų / pranešimų sąrašą (tą patį galima padaryti kortelėje „Rezultatai“).

Plačiau apie i.SAF-T posistemį bei failų įkėlimą ir jų rezultatų peržiūrą galima perskaityti i.SAF-T instrukcijoje mokesčių mokėtojams, skelbiamoje VMI internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1.

Registracijos numeris KM2956

Ši informacija skelbiama:
VMI elektroninės sistemos
SAF-T teikimas
SAF-T

Ne, jei mokesčių mokėtojo apskaita nėra vedama apskaitos programoje, tik Microsoft Office Excel ataskaitose, tuomet jam neatsiranda pareiga teikti SAF-T rinkmenos. Jei mokesčių mokėtojas dalį apskaitos duomenų kaupia apskaitos programoje, dalį – Microsoft Office Excel skaičiuoklėje, tuomet SAF-T rinkmenoje jis turi pateikti tik tą dalį apskaitos duomenų pagal SAF-T techninę specifikaciją, kuri kaupiama apskaitos programoje. Kiti duomenys pagal poreikį gali būti pateikiami kitais suderintais formatais.

Vadovaujantis 2015-07-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 699 „Dėl apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, pareiga teikti SAF-T rinkmeną atsiranda pelno siekiantiems ūkio subjektams, sudarantiems apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, atsižvelgus į jų uždirbtas grynąsias pardavimo pajamas. Microsoft Office Excel skaičiuoklė nėra laikoma technine priemone, todėl joje kaupiami duomenys neprivalo būti pateikti SAF-T rinkmenoje.

Registracijos numeris KM2671

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

i.SAF-T posistemyje dublių testų pranešimai pateikiami, kai vienos ar kelių SAF-T rinkmenos dalių lygiu yra nustatomi pasikartojantys įrašai. Pavyzdžiui, pagal SAF-T rinkmenos skaidymo taisykles teikiant skaidytą rinkmeną, kiekviename iš failų yra teikiama pagrindinės duomenų bylos informacija, kuri gali kartotis. Šie testų pranešimai yra informacinio pobūdžio, t.y. skirti informuoti, kad faile arba keliuose failuose buvo nustatyti neunikalūs (besidubliuojantys) įrašai ir kad i.SAF-T posistemyje bus įrašomas ir atvaizduojamas tik vienas paskutinis įrašas. Dublių testų pranešimai neriboja SAF-T pateikimo kontrolės veiksmo metu.

Įrašų dubliai nustatomi pagal keletos įrašo elementų kombinaciją. Visų įrašų unikalumo nustatymo taisyklės aprašytos SAF-T XML struktūros aprašo specifikacijos, skelbiamos VMI internetiniame puslapyje https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1?inheritRedirect=true .

Registracijos numeris KM2670

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Ši klaida pateikiama tuo atveju, kai nustatomos esminės įkelto failo struktūros klaidos, dėl kurių neįmanoma pradėti tikrinti failo (pavyzdžiui, failas neatitinka patvirtintos SAF-T XML struktūros). Gavus tokį klaidos pranešimą, pirmiausia reikia failą validuoti pagal SAF-T XSD schemą, kurią galite rasti VMI internetiniame puslapyje https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1?inheritRedirect=true , ir tuomet, ištaisius struktūros klaidas, failą į i.SAF-T posistemį įkelti iš naujo.

Registracijos numeris KM2669

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Skaidytos SAF-T rinkmenos dalys gali būti įkeltos bet kokiu eiliškumu. Kai kuriais atvejais laikinai gali būti rodomi techninių integralumo testų pranešimai dėl nepateiktų duomenų pagrindinėje duomenų byloje ar didžiosios knygos įrašuose, keliant pagal duomenų pobūdį skaidytas SAF-T rinkmenos dalis. Pavyzdžiui, pirmiausiai įkėlus „SI", „PI", „MG", „AS" ar „PA" rinkmenos dalis ir dar neįkėlus „GL" tipo rinkmenos dalies, gali būti rodomi integralumo testų pranešimai dėl pirminiuose dokumentuose nurodytų sąskaitos identifikacinių numerių (AccountID), ūkinės operacijos numerių (TransactionID) neįtraukimo į pagrindinę duomenų bylą ir didžiosios knygos įrašus. Tačiau po to, kai į posistemį bus įkelta „GL" tipo rinkmenos dalis su didžiosios knygos sąskaitų informacija ir į ją bus įtraukti pirminiuose dokumentuose nurodyti AccountID ir TransactionID, integralumo testų pranešimai nebebus rodomi.

Registracijos numeris KM2667

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Pagal SAF-T techninėje specifikacijoje nustatytą tvarką privalomi elementai, kurių informacija nekaupiama įmonės apskaitos sistemoje, turi būti pateikiami struktūroje, bet gali būti neužpildomi (pateikiami tušti). Elementuose, kuriuose pagal SAF-T XSD yra nustatyti baigtiniai galimų reikšmių pasirinkimo sąrašai, neturint duomenų apskaitoje,  elementas pateikiamas tuščias (jei tokia galimybė numatyta XSD stuktūroje) arba pasirenkama reikšmė „KT" (kita).

Registracijos numeris KM2677

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Pagal SAF-T techninę specifikaciją žvaigždutėmis (* arba **) pažymėti elementai turi būti įtraukti į SAF-T rinkmenos struktūrą, tačiau jei tokiuose elementuose teikiama informacija nėra kaupiama įmonės apskaitos sistemoje, šie elementai rinkmenoje pateikiami tušti (neužpildyti). Jei apskaitoje nekaupiama nei viena iš pasirenkamų elementų reikšmė, tuomet į failo struktūrą įtraukiamas vienas iš elementų ir pateikiamas tuščias.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2676

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Tuo atveju, kai laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, mokesčių mokėtojo apskaitoje nebuvo įrašų vienoje ar keliose SAF-T rinkmenos dalyse, tuomet ši /šios rinkmenos dalys gali būti neteikiamos. Pavyzdžiui, jei rinkmenos laikotarpiu mokesčių mokėtojas neapskaitė atsargų ir ilgalaikio turto likučių bei ūkinių operacijų, tuomet jis gali neteikti „MG" ir „AS" tipo rinkmenos dalių, įkeliant tik tas dalis, kuriose apskaitė ūkines operacijas, pavyzdžiui, „GL", „SI", „PI" ir „PA".

Registracijos numeris KM2675

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Tuo atveju, kai mokesčių mokėtojo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, pareiga teikti SAF-T rinkmeną atitinkamais finansiniais metais viršijus 2015-07-01 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime Nr. 699 nurodytas grynasias pardavimo pajamas, atsiranda nuo atitinkamų mokesčių mokėtojo finansinių metų pradžios. Pavyzdžiui, jei mokesčių mokėtojo finansiniai metai prasideda 2018 m. liepos 1 d. ir  2018-07-01 – 2019-06-30 ataskaitinio laikotarpio jo grynosios pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. Eur., tuomet pareiga mokesčių mokėtojui teikti SAF-T rinkmeną atsiranda nuo 2020 m. liepos 1 d.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2674

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Mokesčių mokėtojai išbandyti savo sugeneruotų SAF-T rinkmenų atitikimą SAF-T XML struktūros aprašui bei peržiūrėti techninių testų, vykdomų su rinkmena, rezultatus gali i.SAF-T posistemio vertinimo aplinkoje. Norint įkelti rinkmenas į i.SAF-T vertinimo aplinką, vartotojas turi turėti mokesčių mokėtojo vadovo jam suteiktą rolę „i.SAF-T rinkmenų teikimas vertinimo aplinkoje".

Prisijungus prie i.SAF-T, atidaromas pagrindinis i.SAF-T langas, kuriame audito atvejai atvaizduojami tik tuo atveju, kai atliekami mokesčių mokėtojo kontrolės veiksmai. Norint įeiti į i.SAF-T vertinimo aplinką, spaudžiamas aplinkos keitimo mygtukas „Eiti į i.SAF-T vertinimo aplinką" lango dešinėje. 

Įėjus į vertinimo aplinką, rodomas testinis mokesčių mokėtojo audito atvejis, į kurį įėjus per aktyvią Atvejo ID nuorodą, galima įkelti SAF-T rinkmenas pasitikrinimui. Svarbu, kad keliamos rinkmenos antraštės dalyje nurodomas registracijos numeris (RegistrationNumber) sutaptų su mokesčių mokėtojo, į kurio atvejį keliama rinkena, kodu. Plačiau apie SAF-T rinkmenų teikimą galima perskaityti naudotojo instrukcijoje arba peržiūrėti vedlyje, įkeltuose VMI internetiniame puslapyje https://imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutIsaft

Teises aktai

Registracijos numeris KM2673

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 699 atsižvelgiama į mokesčių mokėtojo atitinkamų finansinių metų grynąsias pardavimo pajamas (pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos), t.y. pajamas, nurodomas pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimų pajamų straipsnyje (1 laukelis).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2672

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

SAF-T rinkmena atmetama, pateikiant pranešimą „Netinkama pateiktos rinkmenos versija" tuo atveju, kai klaidingai užpildomas SAF-T rinkmenos antraštės elementas 1.1. „Audito rinkmenos versija" (AuditFileVersion). Šiame elemente turi būti nurodoma šiuo metu aktuali SAF-T XML versija - 2.01. Elemente rinkmenos versija turi būti įrašoma be tarpų, papildomų raidžių ar kitokių simbolių, t.y. „2.01".

Teises aktai

Registracijos numeris KM2204

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Esant „žemo ir / arba „vidutinio reikšmingumo klaidoms / perspėjimams, SAF-T rinkmenos pateikimas kontrolės veiksmui bus galimas. i.SAF-T sistemoje nebus galimybės pateikti SAF-T rinkmeną tokiu atveju, kai bus nustatytos „labai aukšto reikšmingumo klaidos, todėl tokios klaidos turės būti taisomos ir rinkmena keliama iš naujo.

Registracijos numeris KM1925

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Reikalavimas apskaitos dokumentų duomenis teikti SAF-T rinkmenoje taikomas pelno siekiantiems juridiniams asmenims, išskyrus Lietuvos banko įstatymo 42 str. 1 dalyje nurodytus juridinius asmenis, valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Europos ekonominių interesų grupes ir ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Užsienio įmonių filialams ir atstovybėms, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, nepriklausomai nuo vykdomos ūkinės komercinės veiklos, reikalavimas teikti apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje nėra taikomas, tik rekomenduojama teikti 2016-01-01 prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T.

Vadinasi, atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, užsienio įmonei, įsiregistravusiai PVM mokėtoja Lietuvoje, užsienio įmonių filialams ir atstovybėms, nuolatinei buveinei, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims buhalterinės apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikti nereikės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1894

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Įmonės buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje turės teikti pagal pareikalavimą VMI jos funkcijoms atlikti, t. y. atliekamo kontrolės veiksmo metu. 

VMI gali paprašyti pateikti buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje, atliekant kontrolės veiksmus 2019 m., tų mokesčių mokėtojų, kurių:

a)    2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų, – 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;

b)    2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų, – 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;

c)    2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. eurų, – 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.
 

Mokesčių mokėtojai i.SAF-T posistemyje gali išbandyti savo parengtas SAF-T rinkmenas vertinimo aplinkoje ir neatliekant kontrolės veiksmų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1940

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Duomenys SAF-T rinkmenoje, reikalingi mokestiniam patikrinimui atlikti, teikiami Mokesčių administravimo įstatymo 121–126 str. nustatyta tvarka ir terminais. Kiekvienu atveju nuo pranešimo mokesčių mokėtojui įteikimo dienos iki duomenų pateikimo (parengimo) dienos turi praeiti ne mažiau kaip 10 dienų. Trumpesnis terminas gali būti nustatytas mokesčių mokėtojo prašymu arba sutikimu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1936

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Kai elementai pažymėti dviem žvaigždutėmis (**), negalima į SAF-T įtraukti abiejų elementų. Turi būti pasirenkamas vienas iš grupėje nurodytų elementų, kuris įtraukiamas į pateikiamą SAF-T.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1932

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Jei tikrinamas laikotarpis yra ilgesnis nei įmonės ataskaitiniai metai, SAF-T rinkmena turi būti skaidoma ir buhalterinės apskaitos duomenys pateikiami rinkmenos dalyse, skaidytose laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1931

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Tokiu atveju kiekvienoje rinkmenos dalyje pateikiama informacija apie ūkines operacijas / ūkinius įvykius per laikotarpį, už kurį teikiama rinkmenos dalis.

Pavyzdys

Jei įmonė teikia SAF-T rinkmeną už 2017–2018 m.:

 • 1.9.1. „Atrankos pradžios data“ – 2017-01-01;

 • 1.9.2. „Atrankos laikotarpio pabaiga“ – 2018-12-31;

ir rinkmeną skaido laikotarpiais į 3 dalis:

 1. už 2017 m.:

 • 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ – 2017-01-01;

 • 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ – 2017-12-31;

 1. už 2018 m. 1–6 mėn.:

 • 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ – 2018-01-01;

 • 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ – 2018-06-30;

 1. už 2018 m. 7–12 mėn.:

 • 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ – 2018-07-01;

 • 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“ – 2018-12-31;

tuomet kiekvienoje rinkmenos dalyje teikiama informacija už atitinkamą laikotarpį, nurodytą elementuose 1.9.3. „Laikotarpio pradžia“ ir 1.9.5. „Laikotarpio pabaiga“.

Pažymėtina, kad tais atvejais, kai teikiamos SAF-T rinkmenos laikotarpio pabaiga sutampa su ūkio subjekto ataskaitinių metų pabaiga, ir rinkmena skaidoma laikotarpiais, trumpesniais nei ataskaitiniai metai, elementų grupė 2.1. „Didžioji knyga“ teikiama už visus ataskaitinius metus. Detalus 2.1. elementų grupės „Didžioji knyga“ teikimas, skaidant SAF-T rinkmeną laikotarpiais, aprašytas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, taikomoje 2.0 ar aukštesnei XSD versijai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1929

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Siekiant užtikrinti sklandų SAF-T rinkmenos pateikimą, vienos SAF-T rinkmenos / rinkmenos dalies dydis neturėtų viršyti 1 GB (pvz., jeigu nearchyvuotos rinkmenos dydis būtų 10 GB, suarchyvavus ją ZIP, ji neturėtų viršyti 1 GB).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1927

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Taip, į SAF-T rinkmeną turi būti įtraukti visi laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena, įmonės apskaitos sistemoje užfiksuoti įrašai, įskaitant ir anuliuotus dokumentus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1926

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Labai didelės apimties SAF-T rinkmenas ir / ar jų dalis (toliau – rinkmena) pateikti bus galima naudojantis papildoma priemone – mokesčių mokėtojo lokaliame kompiuteryje (klientinėje dalyje) veikiančia programine įranga, kuri užtikrins didelių rinkmenų techninį skaidymą ir siuntimą į SAF-T.

Programinė įranga sukurta panaudojant atvirojo kodo biblioteką Apache Commons FTPSClient, skirta vienos ar daugelio rinkmenų įkėlimui į dedikuotą serverį. Įkėlimas pradedamas automatiškai, vos tik programinėje įrangoje pasirenkamos rinkmenos. Galima įkelti nespaustas .xml ir suspaustas .zip rinkmenas (zip archyve turi būti tik viena rinkmena). Rinkmenos siunčiamos techninėmis dalimis, esant poreikiui, rinkmenų siuntimą galima laikinai sustabdyti ir vėliau pratęsti, taip pat, nutraukti rinkmenų siuntimą ir ištrinti jas iš siunčiamų rinkmenų sąrašo. Programinėje įrangoje realizuotas klaidų aptikimo mechanizmas esant ryšio sutrikimams, tikrinamas nusiųstų duomenų integralumas.

Programinė įranga jungsis prie SAF-T žiniatinklio paslaugų. Autentifikavimas bus atliekamas pagal pateikto naudotojo sertifikato identifikacinius duomenis. Sertifikato aprašymą ir užsakymo funkcionalumą galima pasiekti prisijungus prie i.MAS „Žiniatinklio paslaugos“.

Kompiuteryje bus reikalinga įdiegti Java SE 8 (Runtime Environment) ar aukštesnę versiją (parsisiųsti galite čia). Java SE 8 (Runtime Environment) sertifikuotos operacinės sistemos išvardintos gamintojo puslapyje .

SAF-T posistemio svetainėje bus patalpintos nuorodos, kurių pagalba į kompiuterį bus galima paketuose parsisiųsti programinę įrangą .exec (skirtą Windows operacinėms sistemoms) arba .jar.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1916

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Už duomenų nepateikimą įstatymai numato administracinę atsakomybę.

Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti. Asmens kaltė yra vienas iš subjektyviosios teisės pažeidimo pusės požymių. Nesant šio požymio, nėra nusižengimo sudėties kaip visumos.

Sprendžiant administracinės atsakomybės taikymo klausimą, objektyviai vertinamos duomenų nepateikimo priežastys ir mokesčių mokėtojas patraukiamas atsakomybėn tik nustačius jo kaltę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1913

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Įmonės SAF-T rinkmeną, parengtą pagal 1.1 XSD versiją, turi pateikti skaidytą laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai. Jei XML rinkmena ar jos dalis labai didelės apimties, SAF-T rinkmeną galima suarchyvuoti ir pateikti ZIP formatu. ZIP archyvo faile gali būti patalpintas tik vienas XML failas. Teikiamas techniškai neskaidytas į archyvo dalis ZIP failas.

Taip pat labai didelės apimties XML failams pateikti bus galima papildoma priemonė – įmonės lokaliame kompiuteryje veikianti programinė įranga, kuri užtikrins didelių rinkmenų / jos dalių techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T posistemį.

Dėl kitų SAF-T rinkmenos, parengtos pagal 1.1. XSD versiją, skaidymo galimybių galutinis sprendimas bus priimtas i.SAF-T posistemio diegimo metu. Aktuali informacija skelbiama čia.

Įmonės SAF-T rinkmeną, parengtą pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją, turi pateikti skaidytą laikotarpiais, ne ilgesniais nei ataskaitiniai metai. Taip pat įmonės gali pateikti SAF-T rinkmeną, skaidytą trumpesniais nei ataskaitiniai metai laikotarpiais (ne trumpesniais nei mėnuo) ir / ar „loginėmis“ dalimis pagal teikiamų duomenų pobūdį, ir / ar įmonės padalinius / informacines sistemas, ir / ar dalimis, ir / ar suarchyvuotą bei pateiktą ZIP formatu. ZIP archyvo faile gali būti patalpintas tik vienas XML failas. Teikiamas techniškai neskaidytas į archyvo dalis ZIP failas.

Taip pat labai didelės apimties XML failams pateikti bus galima papildoma priemonė  – įmonės lokaliame kompiuteryje veikianti programinė įranga, kuri užtikrins didelių rinkmenų / jos dalių techninį skaidymą ir siuntimą į i.SAF-T posistemį. Detalus SAF-T rinkmenos skaidymo galimybių aprašymas pateiktas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikacijoje, taikomoje 2.0 ar naujesnei XSD versijai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1911

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Įmonės SAF-T rinkmeną už 2017 m. gali parengti:

 • pagal 1.1 XSD versiją (ją galima rasti čia), parengtą vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija, taikoma už 2017 m. teikiamiems duomenims;
 • pagal 2.0 ar aukštesnę XSD versiją (ją galima rasti čia), parengtą vadovaujantis Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija, taikoma už 2017 m. ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1900

Ši informacija skelbiama:
SAF-T teikimas

Įmonė SAF-T rinkmenoje turi pateikti visą apskaitos sistemoje kaupiamą informaciją. VMI prie FM viršininko 2015-07-21 įsakymo Nr. VA-49 1 priede „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija“ paaiškintos sutartinių ženklų (*, **) stulpelyje „Privalomumas“ žymėjimo reikšmės.

Tais atvejais, kai atitinkami elementai pažymėti žvaigždute (*), reiškia, kad šie elementai turi būti įtraukiami į pateikiamą SAF-T pagal šio priedo reikalavimus. Šis elementas SAF-T paliekamas neužpildytas, tik kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje nėra elemento reikšmės. Tais atvejais, kai elementai pažymėti dviem žvaigždutėmis (**), reiškia, kad turi būti pasirenkamas vienas iš grupėje nurodytų elementų, kuris įtraukiamas į pateikiamą SAF-T pagal šio priedo reikalavimus. Kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje nėra nei vieno iš pasirenkamų elementų reikšmės, šie elementai SAF-T paliekami neužpildyti.

Žvaigždute (*) arba dviem žvaigždutėmis (**) nepažymėti elementai į pateikiamą SAF-T neįtraukiami ir neužpildomi tik tais atvejais, kai įmonės apskaitos sistemoje tokie duomenys nekaupiami, t. y. jei kaupiami, tai turi būti įtraukiami į SAF-T.

Jei SAF-T techninėje specifikacijoje nurodytoje elementų grupėje nors vienas elementas yra kaupiamas ūkio subjekto apskaitos sistemoje, tai SAF-T rinkmenoje turi būti pateikiama ir visa elementų grupė. Žvaigždute (*) arba dviem žvaigždutėmis (**) nepažymėta elementų grupė į pateikiamą SAF-T neįtraukiama tik tais atvejais, kai ūkio subjekto apskaitos sistemoje nekaupiami jokie grupės elementai.

SAF-T rinkmenoje ūkio subjektas turi pateikti savo apskaitos sistemoje suvestus apskaitos duomenis standartiniu formatu pagal VMI prie FM viršininko 2015-07-21 įsakyme Nr. VA-49 pateiktą SAF-T techninę specifikaciją.

Teises aktai