Registracijos numeris KM1873

Ši informacija skelbiama:
Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka

Taksometro registravimas

Taksometrų registravimo tvarką nustato VMI prie FM viršininko 2012-02-20 d. įsakymu Nr. VA-20 patvirtintos taisyklės.

Taksometras registruojamas VMI pagal vežėjo buveinės / veiklos vykdymo adresą. Dėl taksometrų registravimo galima kreiptis į bet kurią VMI. Gali būti registruojami tik galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintys taksometrai, atitinkantys Metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame LR ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699 ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Taksometrą VMI įregistruoti, perregistruoti, išregistruoti gali vežėjas ar jo įgaliotas asmuo. Už taksometro įregistravimą, perregistravimą, išregistravimą atsako vežėjas.

Nuo 2023 m. balandžio 26 d. taksometrą yra galimybė užregistruoti prisijungus prie išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio i.EKA.

Vežėjas, įregistruodamas taksometrą AVMI, turi pateikti:

 1. taksometro registracijos liudijimą;

 2. galiojantį taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį patikros sertifikatą;

 3. taksometro įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo dokumentus, nuomos sutartį ir panašiai);

 4. asmeniui išduotą įgaliojimą, jei taksometrą registruoja vežėjo įgaliotas asmuo.

Taksometrai turi būti įregistruojami ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo aukščiau nurodytų dokumentų pateikimo AVMI.

Taksometro išregistravimas

Taksometras turi būti išregistruojamas iš AVMI, jei neatitinka jam nustatytų reikalavimų arba yra likviduojamas ūkio subjektas – taksometro savininkas (jei taksometras neparduotas ir neperregistruotas iki ūkio subjekto išregistravimo iš Mokesčių mokėtojo registro). Taksometras per 3 mėn. nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos turi būti išregistruojamas ūkio subjekto, kurio vardu jis užregistruotas AVMI.

Taksometrą įregistruojantis, perregistruojantis, išregistruojantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei jis vežėjo įgaliotas asmuo – papildomai atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Draudžiama naudoti taksometrą be Taksometro kasos operacijų žurnalo, taip pat kol taksometras AVMI neįregistruotas ar neperregistruotas (pasikeitus taksometro savininkui ar naudotojui).

Nuo 2023 m. balandžio 26 d. taksometrus yra galimybė išregistruoti prisijungus prie išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio i.EKA.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1879

Ši informacija skelbiama:
Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka

Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo tvarką nustato VMI prie FM viršininko 2012-02-20 įsakymu Nr. VA-20 patvirtintos taisyklės.

Aspektas

Komentaras

Kokie duomenys nurodomi taksometro kasos operacijų žurnale?

Kiekvienam taksometrui turi būti pildomas atskiras Taksometro kasos operacijų žurnalas, kuriame turi būti užregistruotos visos pajamos, gautos per taksi darbo dieną.

Taksometro kasos operacijų žurnalo titulinėje dalyje turi būti nurodyta:

 1. taksometro naudotojo (vežėjo) pavadinimas / vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas), buveinės / veiklos vykdymo adresas;

 2. taksometro modelis, gamintojo pavadinimas;

 3. taksometro korpuso numeris;

 4. taksometro registracijos liudijimo serija ir numeris;

 5. Taksometro kasos operacijų žurnalo naudojimo pradžios ir pabaigos data.

Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti nurodyti tokie taksometro kasos operacijų duomenys:

 1. pildymo data, laikas;

 2. bendra įplaukų suma (GT);

 3. bendra darbo dienos įplaukų suma;

 4. bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius;

 5. bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius;

 6. keleivių įsėdimų skaičius;

 7. taksi vairuotojo vardas, pavardė, parašas.

Darbo dienos pabaigoje Taksometro kasos operacijų žurnalas pildomas chronologine tvarka rašikliu, taisymai turi būti patvirtinti parašu ir nurodyta data.

Taksometro kasos operacijų žurnale įrašius paskutinės mėnesio dienos įrašą, kitoje eilutėje turi būti įrašomi viso mėnesio suminiai rezultatai.

Kur galima įsigyti Taksometro kasos operacijų žurnalą?

Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš VMI puslapio arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Taksometro kasos operacijų žurnalo puslapiai turi būti sunumeruojami iš eilės didėjančia tvarka, paskutiniame lape įrašai apie puslapių skaičių patvirtinami vežėjo parašu.

Taksi vairuotojas darbo metu privalo turėti Taksometro kasos operacijų žurnalą. Kontrolę atliekantiems asmenims paprašius / pareikalavus, taksi vairuotojas turi pateikti Taksometro kasos operacijų žurnalą.

Už Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymą ir saugojimą atsako vežėjas.

Ar reikia pildyti Taksometro kasos operacijų žurnalą, jeigu taksi automobilyje naudojamas taksometras kartu su spausdintuvu?

Jeigu taksi automobilyje naudojamas taksometras kartu su spausdintuvu (kaip tai numatyta Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse), Taksometro kasos operacijų žurnalas užpildomas supaprastinta tvarka: užregistruojama ir klijuojama spausdintuvu atspausdinta darbo dienos ataskaita ir kiekvieno mėnesio ataskaita, kurioje turi būti atspausdinti duomenys:

 1. pildymo data, laikas;

 2. bendra įplaukų suma (GT);

 3. bendra darbo dienos įplaukų suma;

 4. bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius;

 5. bendras darbo dienos apmokėtų kilometrų skaičius;

 6. keleivių įsėdimų skaičius;

 7. taksi vairuotojo vardas, pavardė, parašas.

Darbo dienos ataskaitos turi būti pasirašytos taksi vairuotojo; taksi vairuotojas ranka turi įrašyti tik pamainos laiką, ataskaitos numerį ir bendrą įplaukų sumą (GT).

Kada pildomas taksometro kasos operacijų žurnalo II skyrius ir kada turi būti pildomas III skyrius?

Jei taksometras naudojamas kartu su spausdintuvu, pildomas II skyrius, jei taksometras naudojamas be spausdintuvo, pildomas III skyrius.

Kaip taksometro kasos operacijų žurnale fiksuoti klientams suteiktas nuolaidas, kliento pabėgimą?

Norint fiksuoti klientams suteiktas nuolaidas, reikia kreiptis į savivaldybę, kad ši patvirtintų nuolaidų tarifus. Savivaldybei patvirtinus nuolaidų tarifus, žurnale galima fiksuoti suteiktas nuolaidas, kaip atskirą tarifą, taikomą klientui.

Klientui pabėgus, reikia nedelsiant kreiptis į policiją ir atitinkamai pažymėti pabėgimo faktą žurnalo skiltyje „Pastabos“. Nesikreipus į policiją ir neužfiksavus įvykio, į žurnalo skiltyje „Pastabos“ padarytą įrašą nėra atsižvelgiama.

Kodėl žurnale reikia išskirti nuvažiuotų ir apmokėtų kilometrų skaičių?

Dažnai nuvažiuotų ir apmokėtų kilometrų skaičius skiriasi. Pvz., kai vykstama į taksi iškvietimo vietą, skaičiuojami nuvažiuoti kilometrai, o klientas moka tik už tą skaičių kilometrų, kurį jis faktiškai nuvažiavo, t. y. nemoka už taksi atvykimą į iškvietimo vietą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1882

Ši informacija skelbiama:
Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka

Keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą, vairuotojas privalo jam išduoti pinigų priėmimo kvitą.

Kai taksometras naudojamas be spausdintuvo, taksi veiklą vykdantis asmuo (tiek juridinis asmuo, tiek gyventojas, įregistravęs individualią veiklą), išrašo pinigų priėmimo kvitą, laikydamasis Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2019-05-10 įsakymu Nr. VA-39 (toliau – taisyklės).

Kvite (taisyklių 1 ir 2 priedai) turi būti nurodyta:

 1. dokumento pavadinimas;
 1. ūkio subjekto, išrašiusio (parengusio) kvitą, pavadinimas ar ar individualią veiklą vykdančio asmens vardas, pavardė;;
 1. ūkio subjekto, išrašiusio (parengusio) kvitą, kodas, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numeris;
 1. kvito parengimo data;
 1. parduodamų paslaugų pavadinimas, kiekis, matavimo vienetas, vieneto kaina. Šie duomenys nenurodomi, kai paslaugų pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame yra šie duomenys. Tokiu atveju kvito eilutėje „Sumokėti už“ rašomas žodis „Apmokėta“, nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris;
 1. sumokėta suma eurais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais;
 1. kvitą parengusio paslaugų pardavėjo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;
 1. pirkėjo parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu).

Kai taksometras naudojamas su spausdintuvu, išduodamas spausdintuvo išspausdintas kvitas, kuriame turi būti šie duomenys: vežėjo pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, kvito numeris, data ir laikas, taksi valstybinis numeris, taksometro numeris, taikyti tarifai – vienkartinis mokestis už įsėdimą, už nuvažiuoto kelio 1 km, už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant, už taksi iškvietimą, nuvažiuotas atstumas kilometrais (nurodomas ir vienas skaičius, einantis po kablelio), taksi paslaugos teikimo laikas (nurodomas valandų ir minučių tikslumu), mokėtina pinigų suma už nuvažiuotą atstumą, mokėtina pinigų suma už įsėdimą, prastovą laukiant keleivio ar jį aptarnaujant ir už taksi iškvietimą, visa mokėtina pinigų suma. Kvite gali būti išspausdinta ir kita informacija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1875

Ši informacija skelbiama:
Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka

 1. Nustatytos formos kvito su nurodyta taksi paslaugos kaina neišdavimas taksi keleiviui, kai šis pageidauja, užtraukia baudą nuo 30 iki 60 Eur.
 1. Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais taksi neturint taksometro, neįjungus taksometro, su neveikiančiu ar su nustatytų reikalavimų neatitinkančiu taksometru, nustatytų tarifų nesilaikymas vežant keleivius lengvaisiais automobiliais taksi užtraukia baudą nuo 60 iki 140 Eur.
 2. Viso užmokesčio pagal taksometro rodmenis paėmimas iš kiekvieno keleivio, kai kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai, užtraukia baudą nuo 60 iki 140 Eur.
 3. Atsisakymas vežti keleivį trumpą atstumą ar didesnio užmokesčio, negu rodo taksometras, reikalavimas užtraukia baudą nuo 60 iki 140 Eur.
 4. Lengvojo automobilio taksi vairuotojo nuolatinis darbas kitos savivaldybės teritorijoje, kai nėra atitinkamo savivaldybių susitarimo, užtraukia baudą nuo 90 iki 170 Eur.
 1. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimai, išskyrus aukščiau nurodytuosius, užtraukia baudą nuo 14 iki 30 Eur.

2-5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 300 Eur.

Teises aktai