Registracijos numeris KM1061

Ši informacija skelbiama:
Vieneto įstatinio kapitalo mažinimas

Taisyklė, taikoma išmokančio vieneto lygmenyje

 

Iš vieneto lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo vieneto dalyviams proporcingai jų turimų akcijų (dalių, pajų) skaičiui nemokamai išduotos akcijos (dalys, pajai) arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės, arba pajų vertės padidinimo sumos nelaikomos dividendais ar paskirstytuoju pelnu, t. y. tokios turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos kaip dividendai.

 

Tačiau, jei po įstatinio kapitalo padidinimo jis vėliau sumažinamas ir vieneto dalyviams išmokamos lėšos, tokiu atveju laikoma, kad pirmiausia vieneto dalyviams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš vieneto dalyvių įnašų, o iš vieneto lėšų (pelno, rezervų ir akcijų priedų) didinant įstatinį kapitalą.

 

Vieneto dalyviams išmokamos lėšos ar jų dalis, tenkanti įstatinio kapitalo, sudaryto ne iš vieneto dalyvių įnašų, sumažinimo daliai, laikoma dividendais ir apmokestinama taikant 15 proc. pelno mokesčio nuo dividendų tarifą, arba neapmokestinami pagal dividendų neapmokestinimo išimtį, nustatytą PMĮ 33 str. 2 d. ir 34 str. 2 d.

Jeigu mažinamas įstatinis kapitalas, suformuotas iš vieneto dalyvių piniginių įnašų, ir dalyviams išmokamos lėšos, jos laikomos atsiimtu įnašu ir pelno mokesčio pasekmių nesukelia.

Taisyklė, taikoma dalyvio lygmenyje

Vieneto dalyvių gautas skirtumas tarp gautų išmokų ir akcijų įsigijimo kainos laikomas vertybinių popierių pardavimu ir:

  • padidėjimo pajamos – apmokestinamos bendra PMĮ tvarka, netaikant PMĮ 12 str. 15 d. lengvatos;

  • nuostolis gali būti dengiamas vertybinių popierių pajamomis, o neatskaityta tokio nuostolio suma - perkeliama į kitus mokestinius metus PMĮ 30 str. nustatyta tvarka.

Teises aktai