Įmokos į pensijų fondus

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai gali pasinaudoti lengvata, kai įmokos yra sumokėtos į šiuos pensijų fondus:

  • Lietuvos Respublikoje įsteigtus pensijų fondus;

  • Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje įsteigtus ar kitaip organizuotus pensijų fondus;

  • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje įsteigtus ar kitaip organizuotus pensijų fondus.

Registracijos numeris KM0214

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į pensijų fondus

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas pasinaudoti lengvata, įmokas į pensijų fondus gali mokėti:

  • savo paties;

  • sutuoktinio;

  • iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, naudai. Šiuo atveju atimamos tos pensijų įmokos, kurias gyventojas faktiškai sumokėjo nuo asmens tapimo visiškos negalios asmeniu datos.

Sumokėtas įmokas į pensijų fondus iš savo tų metų apmokestinamųjų pajamų gali atimti gyventojas, kuris faktiškai mokėjo įmokas į savanorišką pensijų kaupimo fondą (t. y. III pakopos pensijų fondą).

Nuo 2019 metų bendra atimamų įmokų į pensijų fondus ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 1 500 Eur per mokestinį laikotarpį.

Nuo 2017 ir 2018 metų bendra atimamų įmokų į pensijų fondus ir gyvybės draudimo įmokų suma negali viršyti 2 000 Eur per mokestinį laikotarpį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0217

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į pensijų fondus

Nuo 2019-01-01:

Gali būti atimamos pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir / arba jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, pensijų fondus, kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

Iki 2018-12-31:

Galimybė sumažinti apmokestinamąsias pajamas kaupiamosiomis pensijų įmokomis, pervestomis pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas į pensijų kaupimo bendrovę, nebuvo numatyta.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0215

Ši informacija skelbiama:
Įmokos į pensijų fondus

Pensijų fondų įmokų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai:

  • pensijos sutarties originalas arba kopija;

  • įmokų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (kvitai, mokėjimo pavedimai ir pan.), turintys privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;

  • pensijų fondo išduotas laisvos formos dokumentas, patvirtinantis įmokų gavimą.

Įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus kartu su metine pajamų deklaracija pateikti nereikia, tačiau įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus, patvirtintus notarine tvarka, privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po mokestinio laikotarpio metinės pajamų deklaracijos pateikimo. Sumokėjimą patvirtinantys dokumentai pateikiami VMI paprašius.

Teises aktai