Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai iš apmokestinamųjų pajamų gali atimti įmokas už profesinį mokymą ar studijas, kuriuos baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir / ar suteikiama atitinkama kvalifikacija, bei už pirmas doktorantūros ir meno aspirantūros studijas.

Registracijos numeris KM0274

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės aukštajai mokyklai už:

 • pirmas profesinio bakalauro;

 • pirmas bakalauro;

 • pirmas magistro;

 • pirmas mokslo doktorantūros;

 • pirmas meno aspirantūros (meno doktorantūros) studijas;

 • studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įsigyjama pirma profesinė kvalifikacija ir šių studijų metu atliekamus mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (meno) darbus, dalyvavimą regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje bei baigiamojo darbo (disertacijos, meno projekto) rengimą bei gynimą.

Be to, lengvata taikoma sumoms, sumokėtoms už dalines studijas, jeigu jų rezultatai pripažįstami aukštojoje mokykloje, kurioje gyventojas studijuoja aukščiau minimas studijas.

Lengvata taikoma neatsižvelgiant į studijų formą (nuolatinės studijos ar ištęstinės studijos, ir į tai, ar studijuojama kolegijoje, ar universitete).

Lengvata taikoma įmokoms, sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės profesinio mokymo teikėjui už formalųjį profesinį mokymą, kurį baigęs gyventojas įgys pirmą kvalifikaciją, arba neformalųjį profesinį mokymą, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui baigus šį mokymą suteikiama kvalifikacija ir tai yra pirma jo įgyta kvalifikacija.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0272

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Pajamų mokesčio lengvata gali pasinaudoti tik nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Iš metinių pajamų už profesinį mokymą ar studijas sumokėtas įmokas gali atimti pats besimokantis ar studijuojantis gyventojas.

Besimokantis ar studijuojantis asmuo negali pasinaudoti lengvata, kai negauna jokių pajamų, gauna nepakankamai apmokestinamųjų pajamų, gauna tik neapmokestinamąsias pajamas, gauna pajamas tik iš veiklos pagal verslo liudijimą ir / ar gauna pajamas, apmokestinamas 5 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Jei besimokantis ar studijuojantis gyventojas dėl aukščiau nurodytų priežasčių negali pasinaudoti lengvata, tai už studijas sumokėtas įmokas gali atimti ir jo tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, ir (arba) sutuoktinis.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0256

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Situacija

 

Gyventojas 2018 metais įstojo mokytis į universitetą, į bakalauro studijas, o 2019 metais jis įstojo mokytis į kitą universitetą, taip pat į bakalauro studijas.

 

Klausimas

 

Ar gali nuolatinis Lietuvos gyventojas rinktis už kurias studijas gali pasinaudoti lengvata?

 

Atsakymas

 

Lietuvos nuolatinis gyventojas šiuo atveju galės pasinaudoti lengvata tik už pirmas bakalauro studijas, į kurias įstojo 2018 metais.

 

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0253

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Kai gyventojas įgyja kvalifikaciją, pavyzdžiui, baigęs formalųjį profesinį mokymą, o vėliau įgyja kitą kvalifikaciją, baigęs neformalųjį profesinį mokymą, įmokoms sumokėtoms už neformalųjį profesinį mokymą, lengvata nebus taikoma, nes tai antra gyventojo įgyta kvalifikacija ir atvirkščiai.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0258

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais metais pasinaudojęs profesinio mokymo ar studijų lengvata, už profesinį mokymą ar studijas, tačiau neįgijęs atitinkamos profesinio mokymo ar aukštojo mokslo kvalifikacijos, turi teisę pasinaudoti profesinio mokymo ar studijų lengvata už kitą profesinį mokymą ar studijas, jeigu patikslina savo praėjusių mokestinių metų, kuriais naudojosi profesinio mokymo ar studijų lengvata, deklaracijas ir sugrąžina į biudžetą gautą pajamų mokesčio permokos sumą. Tačiau tokiu atveju gyventojui yra apskaičiuojami delspinigiai.

Pavyzdys

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas 2015 m. įstojo į vadybos bakalauro studijas, kurias baigęs įgys pirmą bakalaurą, universitete. Už šias studijas gyventojas 2015 m. sumokėjo – 450 Eur. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, gyventojas pateikęs 2015 metų metinę pajamų deklaraciją, iš 2015 metų metinių apmokestinamųjų pajamų atėmė 450 Eur sumą, perskaičiavo mokėtiną pajamų mokestį ir susigrąžino 68 Eur gyventojų pajamų mokesčio permoką.

 

2017 metais pavasarį gyventojas nutraukė studijas ir tais pačiais metais rudenį įstojo į ekonomikos bakalauro studijas universitete. Už šias studijas 2017 m. gyventojas sumokėjo 580 Eur, 2018 m. – 1160 Eur. Šiuo atveju, nuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas pasinaudoti profesinio mokymo ir studijų lengvata už ekonomikos bakalauro studijas, turi patikslinti 2015 m. metinę pajamų deklaraciją (nenurodyti už vadybos bakalauro studijas 2015 m. sumokėtos sumos (450 Eur) ir sumokėti į biudžetą 68 Eur dydžio sugrąžintą pajamų mokesčio permoką bei priskaičiuotą delspinigių sumą.

 

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0260

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas mokosi Lietuvos profesinio mokymo įstaigoje, jis kvalifikaciją įgyti gali Profesinio mokymo įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo atveju, nuolatinis Lietuvos gyventojas teisę naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvata įgys tą dieną, kai Vyriausybės nustatyta tvarka akredituota vertinimo institucija, įvertins gyventojo įgytą kompetenciją, reikalingą kvalifikacijai įgyti ir išduos kompetencijos įvertinimą patvirtinantį dokumentą, tačiau lengvata galės naudotis už tuos mokestinius laikotarpius, t. y. kalendorinius metus, kada faktiškai patyrė išlaidas.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0266

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Lengvata netaikoma nuolatiniams Lietuvos gyventojams, išlyginamųjų studijų studentams, jeigu aukštosios mokyklos studijų nuostatuose šios studijos nėra prilygintos studijoms, kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir / ar suteikiama kvalifikacija.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0263

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Ne, negalės. Iš nuolatinio Lietuvos gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama tik už studijas aukštojoje mokykloje ar profesinėje mokykloje sumokėta suma.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0268

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Jei už profesinį mokymą ar studijas nuolatinis Lietuvos gyventojas sumokėjo skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola, t. y. tikslinė paskola studijoms ar profesiniam mokymui, paimta iš banko ar Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo), tai iš metinių apmokestinamųjų pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta paskola ar šios paskolos dalis (išskyrus palūkanas), jeigu šia paskola sumokėjo įmokas už studijas, kurias baigus įgyjamas pirmas aukštasis išsilavinimas ir / ar suteikiama pirma atitinkama kvalifikacija, taip pat už pirmas doktorantūros bei pirmas meno aspirantūros studijas.

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas įmokas už profesinį mokymą ar studijas sumokėjo iš banko paimtu vartojimo kreditu, tai jis gali pasinaudoti lengvata už profesinį mokymą ar studijas už tą laikotarpį, kurį sumokėjo įmokas už profesinį mokymą ar studijas, t. y. gali pasinaudoti lengvata kaip už sumokėtas įmokas už studijas.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0270

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Asmuo, baigęs studijas, dar kelis metus grąžinantis likusios paskolos dalį kredito įstaigai ar Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui, galės sumažinti savo atitinkamo mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0255

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Besimokantis ar studijuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas, kurio mokamos įmokos už profesinį mokymą ir (ar) studijas atitinka GPMĮ 21 str. 1 d. 3  punkto reikalavimus, norėdamas pasinaudoti minėta lengvata turėtų informuoti Lietuvos profesinio mokymo teikėją, aukštąją mokyklą ir kredito įstaigą, šių subjektų nustatyta tvarka, apie savo ketinimą naudotis pajamų mokesčio lengvata, kad minėtos institucijos galėtų pateikti VMI duomenis apie gyventojo joms sumokėtas įmokas ar grąžintas paskolas (jų dalis), kuriomis gali būti mažinamos gyventojo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautos pajamos.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0250

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Už studijas sumokėta kaina kompensuojama pagal aukštųjų mokyklų sudarytą eilę valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų ir atitinkančių kitus nustatytus kriterijus. Sprendimą dėl sumokėtos už studijas kainos kompensacijos skyrimo priima ir kompensacijas išmoka Valstybinis studijų fondas.

Tokios kompensacijos pripažįstamos jas gavusio gyventojo pajamomis, kurios neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p.). 

Kadangi studijų kainos kompensacijos pagal turinį nelaikomos grąžinama studijų kaina ar jos dalimi, o yra pripažįstamos gyventojo pajamomis, jų gavimo faktas nepaneigia nuolatinių Lietuvos gyventojų teisės sumažinti apmokestinamąsias pajamas už studijas aukštojoje mokykloje (universitete ar kolegijoje) sumokėtomis sumomis. Atsižvelgiant į tai, gyventojui prievolės patikslinti atitinkamų mokestinių laikotarpių metines pajamų deklaracijas neatsiranda.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0277

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Jeigu gyventojui grąžinama už studijas sumokėta įmoka ar jos dalis, pvz., už studijas mokėtiną sumą perskaičiavus dėl techninės klaidos arba kai už studijas sumokėta įmoka grąžinama studijuojantį gyventoją perkėlus iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą, tuomet tokios išmokos nelaikomos pajamomis.

Gyventojo patirtomis išlaidomis, sumokėtomis už studijas, pripažįstamas skirtumas, iš bendros sumokėtos studijų kainos atėmus grąžintą sumą. Kai įmokos grąžinamos vėlesnį už jų sumokėjimo mokestinį laikotarpį, o VMI nuolatinio Lietuvos gyventojo metinėje pajamų deklaracijoje yra įrašyti duomenys apie visą sumokėtą studijų kainą, tai gyventojui atsiranda pareiga šią deklaraciją patikslinti. Atitinkamai, aukštoji mokykla privalo patikslinti VMI pateiktus gyventojo patirtų studijų išlaidų duomenis.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0254

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Apribojimai nėra taikomi. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris mokosi ar studijuoja užsienio valstybėje, studijų lengvata gali pasinaudoti tokia pat tvarka kaip ir Lietuvoje besimokantis ar studijuojantis gyventojas.

Gyventojas turi turėti dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis lengvata (pvz., įmokų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus).

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0262

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Profesinio mokymo sąvoką apibrėžia Profesinio mokymo įstatymas. Profesinis mokymas gali būti:

 • pirminis (skirtas įgyti pirmąją kvalifikaciją) ir

 • tęstinis (teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją ir skirtas tobulinti turimą ar įgyti kitą profesinę kvalifikaciją).

Pirminis profesinis mokymas yra formalus, o tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį mokymą:

 1. Formalusis profesinis mokymas, t. y. mokymas, vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų ir mokymo programų registre įregistruotas formaliojo profesinio mokymo programas, kurį sėkmingai baigusieji gauna valstybės pripažįstamą diplomą arba pažymėjimą (kvalifikacijos pažymėjimą, profesinio mokymo pažymėjimą ar kitą kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentą). Formaliojo profesinio mokymo programa yra skirta įgyti kvalifikacijai, įtrauktai į Profesinių standartų ir kvalifikacijų registrą.

 2. Neformalusis profesinis mokymas, t. y. mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurį baigus neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Neformaliojo profesinio mokymo programa skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0276

Ši informacija skelbiama:
Įmokos už studijas ar profesinį mokymą

Įmokų už profesinį mokymą ar studijas sumokėjimą patvirtinantys dokumentai:

 • įmokų sumokėjimą patvirtinantys dokumentai, turintys privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;

 • profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos išduotas laisvos formos dokumentas, patvirtinantis įmokų gavimą;

 • jei už profesinį mokymą ar studijas buvo sumokėta skolintomis lėšomis (iš kredito įstaigos paimta paskola), kredito įstaigos sutarties originalas arba nuorašas, paskolos ar jos dalies grąžinimą patvirtinantys dokumentai, turintys privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus;

 • kredito įstaigos išduotas laisvos formos dokumentas, patvirtinantis grąžintos paskolos ar jos dalies gavimą;

 • jei nuolatinis Lietuvos gyventojas studijuoja dalines studijas, dokumentas, patvirtinantis, kad dalinių studijų rezultatai pripažįstami aukštojoje mokykloje, kurioje nuolatinis Lietuvos gyventojas studijuoja pagrindines studijas;

 • jei nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal neformaliojo profesinio mokymo programą įgyja kvalifikacijai įgyti reikalingą kompetenciją, kuri yra įvertinta Vyriausybės nustatyta tvarka akredituotos vertinančios institucijos, kompetencijos įvertinimą patvirtinantis dokumentas;

 • jei nuolatiniam Lietuvos gyventojui, pagal neformaliojo profesinio mokymo programas įgijusiam visas kvalifikacijai įgyti reikalingas kompetencijas, kurios yra įvertintos Vyriausybės nustatyta tvarka akredituotos vertinančios institucijos, kvalifikacijos suteikimą patvirtinantis dokumentas;

 • jei nuolatinis Lietuvos gyventojas studijuoja ar mokosi užsienyje, užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduoti atitinkami dokumentai.

Sumokėjimą patvirtinančių dokumentų kartu su metine pajamų deklaracija pateikti nereikia, tačiau įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų originalus arba jų nuorašus privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po mokestinio laikotarpio metinės pajamų deklaracijos pateikimo. Sumokėjimą patvirtinantys dokumentai pateikiami VMI paprašius.

Teisės aktai