DĖL NETESYBŲ TRAKTAVIMO

(18.4-31-2) RM-25222
2015-11-24

Registracijos numeris (18.4-31-2) RM-25222

Ši informacija skelbiama:
2015 metais
2015 metai

   

Valstybinė mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina klausimą dėl abonentų, kurie viršijo abonento bei vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, mokamų netesybų traktavimo Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM įstatymas) ir Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PM įstatymas) tikslais:

Situacija

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007-01-31 nutarimu Nr.126 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo (toliau – Aprašo) 17 punkte nustatyta: „Abonentui viršijus geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir abonento sudarytoje sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, neskaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, o pagal Aprašo 67 punktą skaičiuojamos netesybos." Aprašo 67 punkte nustatyta, kad: „Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nustačius, kad abonento išleidžiamų nuotekų užterštumas didesnis už nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, skaičiuojamos netesybos, lygios 10 procentų padidintai sumai, kuri turėtų būti sumokėta (jeigu nebūtų skaičiuojamos netesybos) už nuotekų tvarkymo paslaugas, suteiktas tą mėnesį, kurį nustatytas nuotekų užterštumas, negalėjęs būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių."

Klausimai:

1.Kaip šios netesybos traktuojamos PVM įstatymo tikslais?

Pagal Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatas netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamos prievolės sumos procentu.

Taigi, netesybos yra vienas iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų bei sutartinės civilinės atsakomybės forma, o ne atlygis už prekių tiekimą ar paslaugų teikimą. Pažymėtina, kad netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio įrodinėti nereikia.

Pagal minėtas Aprašo nuostatas „netesybos" geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui mokamos, kai abonentas viršija geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo bei abonento sudarytoje sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą ir yra „lygios 10 procentų padidintai sumai, kuri turėtų būti sumokėta (jeigu nebūtų skaičiuojamos netesybos) už nuotekų tvarkymo paslaugas, suteiktas tą mėnesį, kurį nustatytas nuotekų užterštumas, negalėjęs būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių."

Taigi, jei abonentas viršys geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo bei abonento sudarytoje sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, tai geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojas vis tiek jam suteiks nuotekų valymo paslaugas, tik šiuo atveju jis už suteiktas paslaugas paims 10 procentų didesnę sumą, nei už įprastas nuotekų valymo paslaugas. Todėl galima teigti tarp vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teikiamų nuotekų valymo paslaugų ir už šias paslaugas gaunamų „netesybų" yra tiesioginis ryšys (t. y. vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas „netesybas" gauna už jų suteiktas didesnio užterštumo nuotekų valymo paslaugas). Tokiu atveju, vadovaujantis PVM įstatymo 15 nuostatomis, Apraše įvardintos netesybos PVM tikslais yra laikomos atlygiu už vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo teikiamas nuotekų valymo paslaugas, kurios apmokestinamos PVM taikant standartinį PVM tarifą.

2. Kaip šios netesybos traktuojamos PM įstatymo tikslais?
    
Pagal PM įstatymo 2 straipsnio nuostatas, Lietuvos vienetas pelno mokestį moka nuo visų pasaulinių pajamų, t. y. iš Lietuvos ir užsienio šaltinių, susijusių su Lietuvoje vykdoma veikla.
Vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas teikia vandens gavybos ir tiekimo bei nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas, t. y. nuotekų tinklais surenka nuotekas ir valo jas nuotekų valymo įrenginiuose.

Atsižvelgiant į tai, kad vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas taip pat teikia abonentų išleidžiamų nuotekų, kurių užterštumas viršija geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir abonento sudarytoje sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, valymo paslaugas, todėl pagal Aprašo 67 punktą vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo apskaičiuotos netesybos abonentui, viršijusiam sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, nepripažįstamos netesybomis pagal PMĮ nuostatas, o pagal savo esmę yra laikomos bendrovės apmokestinamosiomis pajamomis už suteiktas nuotekų valymo paslaugas.


Viršininko pavaduotoja                                                                  Vilma Vildžiūnaitė