Asmenys, galintys teikti / gauti paramą

Registracijos numeris KM0947

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, galintys teikti/gauti paramą
Paramos skyrimas (34 str.)

2020 m., 2021 m., 2022 m., ir 2023 m. (nuo 2019, 2020, 2021, 2022 m. gautų pajamų) gali būti paskirta:

2024 m., (nuo 2023 m. gautų pajamų) gali būti paskirta:

2025 m., (nuo 2024 m. gautų pajamų) ir vėlesniais metais gali būti paskirta:

 • iki 1,2 procento pajamų mokesčio paramos gavėjams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą:

 — įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar

      — meno kūrėjams, paramos gavėjais    įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

 

 • iki 0,6 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;

 

 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.
 •  iki 1,2 procento  pajamų mokesčio paramos gavėjams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą:

— įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar

— meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

 • iki 0,6 procento — politinėms organizacijoms (politinėms partijoms ir politiniams komitetams), kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;

 

 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.
 •  iki 1,2 procento pajamų mokesčio:

— nevyriausybinėms organizacijoms (nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomiems savanoriškumo pagrindais įsteigtiems visuomenės ar jos grupės naudai veikiantiems viešiesiems juridiniams asmenims, kurių tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus) ir / ar

— meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje,

 

 •  iki 0,6 procento — politinėms organizacijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra,

 

 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams.

 

Pasitikrinti, ar asmuo turi paramos gavėjo statusą, galima Paramos gavėjų paieškoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0943

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, galintys teikti/gauti paramą
Paramos skyrimas (34 str.)

Paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys, pageidaujantys gauti paramą, turi įgyti ir paramos gavėjo statusą. Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Kultūros ministerija.

Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą Kultūros ministerijai pateikiami kasmet iki vasario 20 d. Pvz., 2019 m. paramą gauti pageidaujantiems meno kūrėjams prašymus suteikti paramos gavėjo statusą reikia pateikti iki 2019 m. vasario 20 d.

Informacija apie tikslų prašymų priėmimo laiką, vietą ir kita susijusi informacija skelbiama LR kultūros ministerijos interneto svetainėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0950

Ši informacija skelbiama:
Asmenys, galintys teikti/gauti paramą
Paramos skyrimas (34 str.)

Šia teise gali pasinaudoti nuolatinis Lietuvos gyventojas, per praėjusį mokestinį laikotarpį gavęs gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamų pajamų.

Pavyzdys

 

Gyventojas 2022 m. pageidauja, kad pajamų mokesčio dalis nuo jo 2021 m. gautų pajamų būtų pervesta pasirinktam paramos gavėjui ir / ar politinei partijai.

 

Šis gyventojas gali pasinaudoti teise paremti pasirinktą subjektą, nes jis ir 2021 m., ir 2022 m. mokestiniu laikotarpiu buvo ir yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, o 2021 m. gavo pajamų, nuo kurių buvo sumokėtas pajamų mokestis.

 

Pagal pateiktą prašymo FR0512 formą paramos gavėjui (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) iki 1,2 procento pervestina pajamų mokesčio suma ir / ar politinei partijai iki 0,6 procento , ir / ar profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui)  iki 0,6 procento  pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo:

 • gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio sumos (įskaitant sumokėtą  už įsigytą verslo liudijimą), kai gyventojas metinę pajamų mokesčio deklaraciją pateikė iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos.

 • nuo bendros pajamų mokesčio sumos, išskaičiuotos mokestį išskaičiuojančio asmens, kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos nėra pateikęs ir neprivalo jos pateikti.

Svarbu. Mokestinio patikrinimo metu apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio suma į pervestiną pajamų mokesčio sumą neįskaitoma.

Teises aktai