Paramos skyrimas (34 str.)

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formą už 2023 metus gyventojai gali pateikti nuo 2024 m. sasusio 1 d. iki 2024 m. gegužės 2 d.

2024 m. (nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų) gyventojai gali paskirti tokias pajamų mokesčio dalis:

 • iki 1,2 procento pajamų mokesčio paramos gavėjams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau - LPĮ) turintiems teisę gauti paramą:

— įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijos, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir / ar

— Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-265 „Dėl Užsienyje esančių lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo“ nurodytai užsienio valstybėje įsteigtai lietuvių bendruomenei ar kitai lietuviškai įstaigai ar organizacijai, ir / ar

— meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

 • iki 0,6 procento — politinėms organizacijoms (politinėms partijoms ir politiniams komitetams), kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;
 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

2025 m. (nuo 2024 m. mokestinio laikotarpio pajamų) ir vėlesniais metais galės būti skiriama:

 • iki 1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams: tik nevyriausybinėms organizacijoms ir (ar) meno kūrėjams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą (išsamesnę informaciją galima rasti čia), ir
 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, ir
 • iki 0,6 procento — politinėms organizacijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra,

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 m. (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 m.).

Paramos teikimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

Registracijos numeris KM3142

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

Pajamų mokesčio dalį galima paskirti:

• daugiau kaip vienam paramos gavėjui, tačiau bendra visiems paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 1,2 proc., ir (ar)

• daugiau kaip vienai politinei organizacijai, tačiau bendra joms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 0,6 proc., ir (ar)

• daugiau kaip vienai profesinei sąjungai ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimui, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 0,6 proc.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0936

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

0,6 proc. pajamų mokesčio suma, skiriama politinėms organizacijoms ir (arba) 0,6 proc. pajamų mokesčio suma, skiriama profesinėms sąjungoms (profesinių sąjungų susivienijimams), neįskaitoma į paramos gavėjams pervedamą pajamų mokesčio sumą (1,2 proc).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0939

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

Gyventojas apie Prašyme nurodytam kiekvienam gavėjui pervestą sumą sužinoti gali:

 1. prisijungęs prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) > „Pranešimai” — susipažinti su pranešimu apie pervedimo įvykdymą;
 2. per autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI paklausimų skyrelį pateikęs paklausimą;
 3. po kalendorinių metų lapkričio 15 d., pateikęs savo asmens tapatybės dokumentą, — VMI aptarnavimo skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0940

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

Paramos gavėjai, politinės organizacijos, profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai sužinoti, kokia pajamų mokesčio suma jiems pervesta, gali:

 1. prisijungę prie  Mano VMI > skiltyje Ataskaitos > Ataskaita apie gyventojų skirtą pajamų mokesčio dalį Formuoti ataskaitą — susipažinę su mokesčio sumos apskaičiavimo bei pervedimo ataskaita;  
 2. po kalendorinių metų lapkričio 15 d. , pateikę laisvos formos prašymą VMI aptarnavimo skyriui.

Teises aktai