Registracijos numeris KM0848

Ši informacija skelbiama:
Išmokos asmenims, komandiruotiems į tarptautines organizacijas

Gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir metinėje pajamų deklaracijoje nedeklaruojamos komandiruotiems, perkeltiems ar kitaip išsiųstiems asmenims išmokamos išmokos, gaunamos tiesiogiai iš organizacijų, kurios skirtos šių asmenų išlaidoms, susijusioms su jų veikla šiose organizacijose, apmokėti ir kurių mokėjimą reglamentuoja organizacijoje galiojantys teisės aktai, kai gyventojas vyksta į:

  • tarptautines tarpvyriausybines organizacijas Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu;

  • ES institucijas Lietuvos Respublikoje išrinktiems ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu;

  • užsienio valstybės institucijas Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu;

  • tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų, ES institucijų ar užsienio valstybių institucijų rengiamas civilines tarptautines operacijas ir misijas Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu komandiruotiems, perkeltiems ar kitaip išsiųstiems asmenims.

Išlaidoms, kurios gali būti laikomos susijusiomis su gyventojų veikla organizacijose, priskiriamos:

  • persikėlimo išlaidos,

  • išlaidos tobulinimosi bei kvalifikacijos kėlimo kursams,

  • biuro įrangos įsigijimo (nuomos) išlaidos,

  • telekomunikacijų išlaidos,

  • kelionių išlaidos,

  • darbuotojų (pvz. Europos Parlamento narių padėjėjų) išlaikymui ir pan.

Pavyzdys

Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra išrinktas Europos Parlamento nariu. Vadovaujantis Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklėmis (The European Parliament’s Rules of Procedure) bei Biuro (vieno iš sudedamųjų Europos Parlamento organų) Taisyklėmis dėl išmokų ir išlaidų kompensavimo Parlamento nariams (Rules governing the payment of expenses and allowances to Members)  gali būti  būti išmokamos įvairios išmokos bei kompensacijos jų patirtoms išlaidoms padengti, pvz., išmoka kalbos ir kompiuterio kursams apmokėti, bei padėjėjui išlaikyti. Šios  išmokos laikomos jo neapmokestinamosiomis pajamomis.

 

Tais atvejais, kai gyventojas, gaunantis išmokas, jų visų pagal numatytą paskirtį nepanaudoja, tai likusi nepanaudota išmokų suma taip pat laikoma šio gyventojo neapmokestinamosiomis pajamomis.

Gyventojo gaunamam darbo užmokesčiui ši lengvata netaikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0846

Ši informacija skelbiama:
Išmokos asmenims, komandiruotiems į tarptautines organizacijas

Jei tarptautinėse, tarpvyriausybinėse organizacijose gyventojas įsidarbina savarankiškai, gyventojui išmokėtos išmokos yra laikomos gyventojų pajamų mokesčiu  apmokestinamomis pajamomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0847

Ši informacija skelbiama:
Išmokos asmenims, komandiruotiems į tarptautines organizacijas

Kai išmokas išmoka tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, t. y. tokios organizacijos, kurias atstovauja ne valstybės ar šių valstybių valdymo institucijos (pvz., tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, turinčios konsultacinį statusą prie Europos Tarybos, Pasaulio paveldo miestų organizacija (Organization of World Heritage Cities), Tarptautinė vaikų teisių apsaugos organizacija (Defence for Children International), Tarptautinė nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, jungianti profesionalus, dirbančius socialinėje srityje (Council of International Fellowship) ir kt.), tai išmokėtos išmokos yra laikomos gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamomis pajamomis.

Teises aktai