Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)

Loterijos laimėjimas – pagal nustatytas taisykles organizuoto žaidimo žaidėjo (asmens, įsigijusio loterijos bilietą) išloštas piniginis arba daiktinis laimėjimas.

Azartinių lošimų laimėjimas – azartinio lošimo (žaidimo arba abipusių lažybų pagal nustatytą reglamentą, kai jų dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas) piniginis laimėjimas. Tai kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salone, lošimo automatų salone laimėtas piniginis laimėjimas.

Registracijos numeris KM0895

Ši informacija skelbiama:
Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)

Laimėjimas

Apmokestinimo tvarka

Loterijos laimėjimas

Neapmokestinami loterijų laimėjimai, jeigu juos moka Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybių narių vienetai, kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

 

Loterijų organizavimo licencijas turinčių įmonių, kurios moka mokestį nuo loterijų apyvartos, yra pateikiamas čia.

 

Loterijų laimėjimai gauti iš kitų vienetų, neapmokestinami, jei laimėjimo vertė ne didesnė kaip 200 Eur ir kurie iš to paties asmens gauti ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį. Ši lengvata netaikoma, jei pajamos gautos iš tikslinėje teritorijoje įsteigto vieneto.

Svarbu: Gyventojo pajamomis pripažįstami nepiniginiai laimėjimai, kurių vertė yra didesnė nei 100 Eur ir visi piniginiai laimėjimai (neatsižvelgiant į jų vertę).

 

Kiti loterijų laimėjimai (200 Eur vertę viršijanti laimėjimo dalis arba iš to paties vieneto gaunamas 7 ir paskesnis laimėjimas, jei laimėjimas (-ai) yra gautas (-i) iš ne EEE valstybių vienetų arba iš EEE valstybių vienetų, nemokančių mokesčio nuo loterijų apvyvatos, arba iš tikslinėje teritorijoje įsteigto vieneto gautas laimėjimas) yra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu.

Azartinių lošimų laimėjimas

Visi gyventojo gauti azartinių lošimų laimėjimai (kazino, lošimų, lažybų ar totalizatoriaus punktuose, bingo salonuose, lošimo automatų salonuose) yra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu.

 

Pastaba. Pajamų mokesčiu apmokestinamas tik skirtumas tarp laimėtos sumos ir įmokėtos sumos (kurią asmuo sumoka norėdamas dalyvauti lošime).

 

Laimėjimas priskiriamas pajamoms jo gavimo momentu, t. y. kai jis faktiškai gaunamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0891

Ši informacija skelbiama:
Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)

Pajamų mokestį nuo azartinių lošimų pajamų ir apmokestinamųjų loterijų laimėjimų sumų (verčių), neatsižvelgiant į tai, iš kokių šaltinių jos gautos, apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo pats gyventojas (B klasės pajamos).

Pajamų mokestį privaloma sumokėti metams, kurį laimėjimas buvo gautas, iki kitų metų gegužės 1 d. 2019 ir vėlesniais metais gauti laimėjimai, priskirti apmokestinamosioms pajamoms deklaruojami metinės pajamų mokesčio deklaracijos priede GPM311F (vedlio F dalyje).

Iki 2018-12-31 gauti laimėjimai buvo deklaruojami metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje tokia tvarka:

  • laimėjimai, priskirti apmokestinamosioms pajamoms deklaruojami GPM308P priede;

  • laimėjimai, priskirti neapmokestinamosioms pajamoms deklaruojami GPM308N priede, išskyrus žemiau nurodytus laimėjimus, kurių deklaruoti nereikia:

  1. piniginius ar daiktinius loterijų laimėjimus, kurių bendra suma  (vertė) neviršija 3 000 Eur, gautus iš Europos ekonominės erdvės valstybių vienetų (išskyrus gautus iš Lietuvos), kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos;

  2. piniginius ar daiktinius loterijų laimėjimus, gautus iš Lietuvos įmonių, kurios teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos, kurie nedeklaruojami.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0887

Ši informacija skelbiama:
Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)

Gyventojas, apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, gali iš azartinių lošimų laimėtų sumų atimti dokumentais pagrįstas įmokėtas sumas ir pajamų mokestį mokėti nuo pajamų ir įmokėtų sumų skirtumo.

Pajamos, gautos iš azartinių lošimų, apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu atsižvelgiant į viso mokestinio laikotarpio lošimų rezultatą.

Pavyzdys

 

Per kalendorinius metus gyventojas tris kartus žaidė azartinius lošimus. Per metus gyventojas įmokėjo 800 Eur, o išlošė – 1 550 Eur.

 

Pajamų mokesčiu apmokestinama suma yra 750 (1 550 – 800) Eur.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0888

Ši informacija skelbiama:
Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)

Apmokestinamų natūra gautų laimėjimų vertė nustatoma pagal tikrąją laimėtų daiktų / paslaugų rinkos kainą tų laimėjimų gavimo metu.

Tikroji rinkos kaina – tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai. Natūra teikiamo laimėjimo apskaičiuota tikroji rinkos kaina turi būti lygi tokio paties tuo pat metu perkamo ir parduodamo daikto / paslaugos kainai, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (pirkėjas ir pardavėjas).

Jeigu pagal tikrąją rinkos kainą nustatyti laimėjimo vertės nėra galimybių (pvz., tokio laimėjimo rinkoje nėra), laimėjimo vertė prilyginama jį teikusio asmens patirtoms išlaidoms šiam laimėjimui įsigyti.

Pavyzdys

 

Prekybos bendrovės organizuotoje akcijoje gyventojas laimėjo turistinę kelionę į Turkiją. Tokios kelionės (tokiu pačiu laiku, analogiškos trukmės, analogiško lygio viešbutyje, analogiškos paslaugos) kaina turizmo agentūrose yra apie 350 Eur. Vadinasi, 350 Eur galima laikyti šio laimėjimo tikrąja rinkos kaina.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0884

Ši informacija skelbiama:
Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)

Lietuvos įmonė ir užsienio įmonė, veikianti per nuolatinę buveinę Lietuvoje, gyventojams išmokėtus azartinių lošimų laimėjimus (B klasės pajamos) privalo deklaruoti metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formoje (iki 2017-12-31 - FR0471 formoje).

GPM312 forma teikiama iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. (iki 2017-12-31 FR0471 formą buvo privaloma pateikti iki kitų kalendorinių metų vasario 1 d.).

Deklaruojamos didesnės kaip 1 000 Eur  azartinių lošimų laimėjimų išmokos (pinigais ar natūra). Mažesni kaip 1 000 Eur  vertės laimėjimai nedeklaruojami.

Pavyzdys

 

Lošimų organizatorius per mokestinius metus gyventojui tris kartus išmokėjo 400 Eur dydžio laimėjimus. Nors per metus laimėjimų suma ir viršija 1 000 Eur ribą, pateikti šių duomenų nereikia, nes kiekviena iš išmokų yra mažesnė nei 1 000 Eur.

 

Teises aktai