Akcijų ir kito turto perleidimas

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais atvejais vieneto dalyviai už turimas šio vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais gauna kito vieneto akcijų (dalių, pajų), tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujas akcijas (dalis, pajus), pajamomis. Tokiu atveju vieneto dalyvių mainais gautų naujų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina yra šių dalyvių išmainytų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina, buvusi iki šių akcijų (dalių, pajų) perdavimo mainais.

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais atvejais vienetas perleidžia turtą kitam vienetui, tai turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio vieneto pajamomis. Tokiu atveju vienetui, gavusiam nuosavybėn turtą, šio turto įsigijimo kaina yra šio turto įsigijimo kaina, buvusi iki turto perleidimo nuosavybėn turtą perdavusiame vienete.

Registracijos numeris KM2044

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Kai reorganizavimo ar perleidimo proceso metu vienas vienetas perleidžia turtą kitam vienetui, tai atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio vieneto pajamomis.

Tokiu atveju vienetui, gavusiam nuosavybėn turtą, šio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Turtas laikomas perduotu įsigyjančiajam vienetui, kai pasirašomas perdavimo – priėmimo aktas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2045

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Kai reorganizavimo ar perleidimo metu vieno vieneto dalyviai už turimas šio vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais gauna kito vieneto akcijų (dalių, pajų), tuo būdu patys tapdami to kito vieneto dalyviais, tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujų akcijų (dalių, pajų), pajamomis (išskyrus PMĮ 42 str. 10 d. nustatytą išimtį dėl akcijų išlaikymo trejus metus).

Tokiu atveju vienetų dalyvių mainais gautų naujų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina yra ta pati kaina, už kurią šie dalyviai buvo įsigiję mainais perduotas akcijas (dalis, pajus).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2046

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais keičiant įsigyjamojo vieneto akcijas į įsigyjančiojo vieneto akcijas, akcijų kainų skirtumas apmokamas pinigais (tačiau ne daugiau kaip 10 proc. įsigyjančiojo vieneto akcijų nominalios vertės, o jei nominalios vertės nėra, – akcijų balansinės vertės), tai pinigais apmokėtas akcijų kainų skirtumas priskiriamas jį gavusio vieneto dalyvio pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2047

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Aspektas

Komentarai

Trejų metų išlaikymo taisyklė

Jei vieneto reorganizavimas ar perleidimas atliekamas PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6, ir 7 punktuose nustatytais atvejais, t. y.:

  • vienetus reorganizuojant išdalijimo arba padalijimo būdu;
  • perleidžiant vieną ar kelias savo veiklos dalis;
  • perleidžiant veiklą kaip kompleksą arba vieną ar daugiau veiklos dalių kitam vienetui mainais į pastarojo vieneto akcijas (dalis, pajus);
  • mainant akcijas (dalis, pajus), kai siekiama kontroliuoti kitą vienetą;

tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujas akcijas (dalis, pajus), pajamomis, jei vienetai ar dalyviai, mainais gavę akcijų (dalių, pajų), jų neparduoda ar kitaip neperleidžia nuosavybėn trejus metus.

Jei vienetas ar jo dalyviai reorganizavimo ir perleidimo atvejais mainais gautų akcijų (dalių, pajų) neišlaiko trejus metus, tokie mainai laikomi išmainytų akcijų (dalių, pajų) pardavimu už mainais gautų akcijų (dalių, pajų) tikrąją rinkos kainą tų mainais gautų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo nuosavybėn dieną.

 

Parduotų akcijų (dalių, pajų) turto vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos PMĮ 16 str. 1 dalyje nustatyta tvarka. Ši nuostata taikoma tik tokiam vienetui ar tokiam vieneto dalyviui, kuris mainais gautų akcijų (dalių, pajų) neišlaikė trejus metus ir tik tai akcijų daliai, kuri buvo parduota ar kitaip perleista.

 

Mainais gautų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo data, nuo kurios skaičiuojamas trejų metų (36 mėnesių) laikotarpis, yra laikoma data, kada įgyjama tų akcijų (dalių, pajų) nuosavybės teisė.

Trejų metų taisyklės taikymas, kai šių akcijų emitentas mažina įstatinį kapitalą

Reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mainais gautas akcijas netaikomas, kai šių akcijų emitentas mažina įstatinį kapitalą LR akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Trejų metų taisyklės taikymas, kai vienetas likviduojamas

Reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mainais gautas akcijas (dalis, pajus) taikomas ir tais atvejus, kai akcijų emitentas yra likviduojamas (kai vienetas likviduojamas, laikoma, kad to vieneto dalyvis savo turėtas akcijas (dalis, pajus) perleidžia likviduojamam vienetui už pagal rinkos kainą iš likviduojamo vieneto gautą turtą).

Trejų metų taisyklės taikymas, kai vienetas reorganizuojamas dar kartą

Reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mainais gautas akcijas (dalis, pajus) netaikomas, jei taip mainais gavus akcijų, jos vėliau vėl mainomos atliekant vėlesnį reorganizavimą, perleidimą ar akcijų mainus pagal šių punktų nuostatas.

Kada trejų metų taisyklė nėra taikoma?

Trejų metų taisyklė netaikoma, kai akcijos (dalys, pajai) perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų.

 

Pavyzdys

 

UAB „X“ dėl akcijų mainų pagal PMĮ 41 str. 2 d. 7 punktą, 2017 m. vasario mėn. vietoj turėtų dukterinės bendrovės „Y“ 75 proc. balsų teisę suteikiančių akcijų (UAB „X“ šias akcijas įsigijo 2015 m. kovo mėn.) mainais gavo UAB „Z“ išleistų naujų akcijų. Pagal PMĮ 42 str. 1 d. nuostatas, UAB „X“ mainais gautų UAB „Z“ akcijų įsigijimo kaina yra ta pati, kokia buvo išmainytų bendrovės „Y“ akcijų įsigijimo kaina.

 

UAB „X“ mainais gautas UAB „Z“ akcijas 2018 metais pardavė kitam vienetui. UAB „X“ mainais gautų UAB „Z“ akcijų neišlaikė 3 metų, kaip tai nustatyta PMĮ 42 str. 10 dalyje, todėl tokie akcijų mainai apmokestinami kaip akcijų pardavimas tą mokestinį laikotarpį, kurį jie buvo atlikti. Atitinkamai, UAB „X“ už perleistas bendrovės „Y“ akcijas apskaičiuotas turto vertės padidėjimo pajamas (mainais perleistų bendrovės „Y“ akcijų įsigijimo kainos ir jų rinkos kainos skirtumą) turi priskirti 2017 mokestinių metų apmokestinamosioms pajamoms (pažymėtina, kad PMĮ 12 str. 15 punkte numatyta lengvata 2017 m. įvykusiam sandoriui galėtų būti taikoma, jei bendrovės „Y“ akcijos būtų išlaikytos be pertraukų ne trumpiau kaip 3 metus 2017 m. vasario mėn. įvykusio sandorio dieną).

 

Kadangi minėti akcijų mainai 2017 m. buvo apmokestinti kaip akcijų pardavimas, tai UAB „X“ mainais gautų UAB „Z“ akcijų įsigijimo kaina yra išmainytų bendrovės „Y“ tikroji rinkos kaina.

 

Turto vertės padidėjimo pajamos už 2018 metais perleistas UAB „Z“ akcijas galėtų būti priskiriamos UAB „X“ 2018 mokestinių metų neapmokestinamosioms pajamoms, jei UAB „X“ ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėtų daugiau kaip 10 proc. UAB „Z“ balsų teisę suteikiančių akcijų iki jų pardavimo.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2048

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Vienetų dalyvių mainais gautų naujų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina yra ta pati kaina, už kurią šie dalyviai buvo įsigiję mainais perduotas akcijas (dalis, pajus).

Tačiau kai PMĮ 41 str. 2d. 7 punkte numatytu atveju Lietuvos vienetas, siekdamas kontroliuoti kitą Lietuvos ar užsienio vienetą, įsigyja to kito vieneto akcijas iš jo dalyvio, mainais už jas perleisdamas savo naujai išleistas akcijas, tai to Lietuvos vieneto taip mainais gautų akcijų įsigijimo kaina yra jo išleistų akcijų emisijos kaina (įskaitant tiesiogines išlaidas, susijusias su mainais gautų akcijų įsigijimu).

Kai PMĮ 41 str. 2 d. 6 punkte numatytu atveju Lietuvos vienetas perleidžia veiklą kaip kompleksą arba veiklos dalį, mainais gaudamas įsigyjančiojo Lietuvos ar užsienio vieneto naujai išleistas akcijas, tai to Lietuvos vieneto taip gautų akcijų įsigijimo kaina yra su ta veikla ar jos dalimi perleisto turto įsigijimo kainos ir įsipareigojimų vertės, buvusių prieš pat perleidimą, skirtumas:

  • Turto įsigijimo kaina yra kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.
  • Įsipareigojimų verte yra laikoma jų pradinė vertė (pradine verte yra laikoma pirmą kartą gavus turtą ar paslaugas jų įsigijimo kaina įvertinta vertė (atsižvelgiant į vėlesnius (iki įsipareigojimų perleidimo) šios vertės pokyčius, kurie pripažįstami, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2043

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Vienetui, perėmusiam įsipareigojimus, jų verte yra laikoma įsipareigojimus perdavusiame vienete buvusi jų pradinė vertė. Pradine verte yra laikoma pirmą kartą gavus turtą ar paslaugas jų įsigijimo kaina įvertinta vertė, atsižvelgiant į vėlesnius (iki įsipareigojimų perdavimo) šios vertės pokyčius, kurie pripažįstami, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2042

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Lietuvos vienetui, gavusiam nuosavybėn turtą PMĮ 41 straipsnyje nustatytais reorganizavimo atvejais, šio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs vienetas (atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 d. nuostatą).

Jei reorganizavimo ar kitokio perleidimo proceso metu Lietuvos vienetas turtą įsigijo iš užsienio vieneto, tai jo įsigijimo kaina turi būti nurodoma eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dienai (paskutinei mokestinio laikotarpio dienai).

Jei teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi turtą perleidusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai