Registracijos numeris KM2052

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai užsienio vienetas perleidžia Lietuvos vienetui arba kitam užsienio vienetui Lietuvoje esančią savo nuolatinę buveinę, tai dėl tokio perleidimo tai nuolatinei buveinei tenkančio Lietuvoje esančio turto atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas nuolatinės buveinės pajamomis.

Tokiu atveju Lietuvos vieneto arba kito užsienio vieneto nuosavybėn gauto (t. y. įsigyto) tai nuolatinei buveinei tenkančio Lietuvoje esančio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, nuo kurios nusidėvėjimą (arba amortizaciją) skaičiavo nuolatinė buveinė iki tol, kol užsienio vienetas ją perleido Lietuvos vienetui ar kitam užsienio vienetui, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Nuolatinę buveinę įsigijęs Lietuvos arba kitas užsienio vienetas kartu su ja perduotus įsipareigojimus turi apskaityti ta verte, kuria jie, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo apskaityti nuolatinę buveinę perleidusiame užsienio vienete prieš pat jų perdavimą.

Jeigu teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi nuolatinę buveinę perleidusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2044

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Kai reorganizavimo ar perleidimo proceso metu vienas vienetas perleidžia turtą kitam vienetui, tai atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio vieneto pajamomis.

Tokiu atveju vienetui, gavusiam nuosavybėn turtą, šio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Turtas laikomas perduotu įsigyjančiajam vienetui, kai pasirašomas perdavimo – priėmimo aktas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2050

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai Lietuvos vienetas perleidžia savo veiklos dalį, esančią kitoje ES valstybėje narėje, užsienio vienetui (kuris yra vienetas tos valstybės, kurioje ta Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė yra, arba bet kurios kitos valstybės, kuri yra ES valstybė narė, vienetas), dėl to atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis.

Jeigu teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi veiklos dalį įsigijusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2045

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Kai reorganizavimo ar perleidimo metu vieno vieneto dalyviai už turimas šio vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais gauna kito vieneto akcijų (dalių, pajų), tuo būdu patys tapdami to kito vieneto dalyviais, tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujų akcijų (dalių, pajų), pajamomis (išskyrus PMĮ 42 str. 10 d. nustatytą išimtį dėl akcijų išlaikymo trejus metus).

Tokiu atveju vienetų dalyvių mainais gautų naujų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina yra ta pati kaina, už kurią šie dalyviai buvo įsigiję mainais perduotas akcijas (dalis, pajus).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2053

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai Lietuvos vienetas perleidžia veiklos dalį (veiklos padalinį) kitam Lietuvos vienetui, tai dėl to atsiradęs turto vertės padidėjimas nelaikomas tą turtą perleidusio Lietuvos vieneto pajamomis.

Tokiu atveju kito Lietuvos vieneto nuosavybėn gauto (t. y. įsigyto) turto kaina yra to turto įsigijimo kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs Lietuvos vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Veiklos dalį įsigijęs Lietuvos vienetas kartu su ja perduotus įsipareigojimus turi apskaityti ta verte, kuria jie, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo apskaityti šią veiklos dalį perleidusiame Lietuvos vienete prieš pat jų perdavimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2046

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais keičiant įsigyjamojo vieneto akcijas į įsigyjančiojo vieneto akcijas, akcijų kainų skirtumas apmokamas pinigais (tačiau ne daugiau kaip 10 proc. įsigyjančiojo vieneto akcijų nominalios vertės, o jei nominalios vertės nėra, – akcijų balansinės vertės), tai pinigais apmokėtas akcijų kainų skirtumas priskiriamas jį gavusio vieneto dalyvio pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2047

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Aspektas

Komentarai

Trejų metų išlaikymo taisyklė

Jei vieneto reorganizavimas ar perleidimas atliekamas PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6, ir 7 punktuose nustatytais atvejais, t. y.:

  • vienetus reorganizuojant išdalijimo arba padalijimo būdu;
  • perleidžiant vieną ar kelias savo veiklos dalis;
  • perleidžiant veiklą kaip kompleksą arba vieną ar daugiau veiklos dalių kitam vienetui mainais į pastarojo vieneto akcijas (dalis, pajus);
  • mainant akcijas (dalis, pajus), kai siekiama kontroliuoti kitą vienetą;

tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujas akcijas (dalis, pajus), pajamomis, jei vienetai ar dalyviai, mainais gavę akcijų (dalių, pajų), jų neparduoda ar kitaip neperleidžia nuosavybėn trejus metus.

Jei vienetas ar jo dalyviai reorganizavimo ir perleidimo atvejais mainais gautų akcijų (dalių, pajų) neišlaiko trejus metus, tokie mainai laikomi išmainytų akcijų (dalių, pajų) pardavimu už mainais gautų akcijų (dalių, pajų) tikrąją rinkos kainą tų mainais gautų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo nuosavybėn dieną.

 

Parduotų akcijų (dalių, pajų) turto vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos PMĮ 16 str. 1 dalyje nustatyta tvarka. Ši nuostata taikoma tik tokiam vienetui ar tokiam vieneto dalyviui, kuris mainais gautų akcijų (dalių, pajų) neišlaikė trejus metus ir tik tai akcijų daliai, kuri buvo parduota ar kitaip perleista.

 

Mainais gautų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo data, nuo kurios skaičiuojamas trejų metų (36 mėnesių) laikotarpis, yra laikoma data, kada įgyjama tų akcijų (dalių, pajų) nuosavybės teisė.

Trejų metų taisyklės taikymas, kai šių akcijų emitentas mažina įstatinį kapitalą

Reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mainais gautas akcijas netaikomas, kai šių akcijų emitentas mažina įstatinį kapitalą LR akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

Trejų metų taisyklės taikymas, kai vienetas likviduojamas

Reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mainais gautas akcijas (dalis, pajus) taikomas ir tais atvejus, kai akcijų emitentas yra likviduojamas (kai vienetas likviduojamas, laikoma, kad to vieneto dalyvis savo turėtas akcijas (dalis, pajus) perleidžia likviduojamam vienetui už pagal rinkos kainą iš likviduojamo vieneto gautą turtą).

Trejų metų taisyklės taikymas, kai vienetas reorganizuojamas dar kartą

Reikalavimas trejus metus išlaikyti PMĮ 41 str. 2 d. 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytais atvejais mainais gautas akcijas (dalis, pajus) netaikomas, jei taip mainais gavus akcijų, jos vėliau vėl mainomos atliekant vėlesnį reorganizavimą, perleidimą ar akcijų mainus pagal šių punktų nuostatas.

Kada trejų metų taisyklė nėra taikoma?

Trejų metų taisyklė netaikoma, kai akcijos (dalys, pajai) perleidžiamos dėl teisės aktų reikalavimų.

 

Pavyzdys

 

UAB „X“ dėl akcijų mainų pagal PMĮ 41 str. 2 d. 7 punktą, 2017 m. vasario mėn. vietoj turėtų dukterinės bendrovės „Y“ 75 proc. balsų teisę suteikiančių akcijų (UAB „X“ šias akcijas įsigijo 2015 m. kovo mėn.) mainais gavo UAB „Z“ išleistų naujų akcijų. Pagal PMĮ 42 str. 1 d. nuostatas, UAB „X“ mainais gautų UAB „Z“ akcijų įsigijimo kaina yra ta pati, kokia buvo išmainytų bendrovės „Y“ akcijų įsigijimo kaina.

 

UAB „X“ mainais gautas UAB „Z“ akcijas 2018 metais pardavė kitam vienetui. UAB „X“ mainais gautų UAB „Z“ akcijų neišlaikė 3 metų, kaip tai nustatyta PMĮ 42 str. 10 dalyje, todėl tokie akcijų mainai apmokestinami kaip akcijų pardavimas tą mokestinį laikotarpį, kurį jie buvo atlikti. Atitinkamai, UAB „X“ už perleistas bendrovės „Y“ akcijas apskaičiuotas turto vertės padidėjimo pajamas (mainais perleistų bendrovės „Y“ akcijų įsigijimo kainos ir jų rinkos kainos skirtumą) turi priskirti 2017 mokestinių metų apmokestinamosioms pajamoms (pažymėtina, kad PMĮ 12 str. 15 punkte numatyta lengvata 2017 m. įvykusiam sandoriui galėtų būti taikoma, jei bendrovės „Y“ akcijos būtų išlaikytos be pertraukų ne trumpiau kaip 3 metus 2017 m. vasario mėn. įvykusio sandorio dieną).

 

Kadangi minėti akcijų mainai 2017 m. buvo apmokestinti kaip akcijų pardavimas, tai UAB „X“ mainais gautų UAB „Z“ akcijų įsigijimo kaina yra išmainytų bendrovės „Y“ tikroji rinkos kaina.

 

Turto vertės padidėjimo pajamos už 2018 metais perleistas UAB „Z“ akcijas galėtų būti priskiriamos UAB „X“ 2018 mokestinių metų neapmokestinamosioms pajamoms, jei UAB „X“ ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėtų daugiau kaip 10 proc. UAB „Z“ balsų teisę suteikiančių akcijų iki jų pardavimo.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2049

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Lietuvos vieneto su įsigyta veiklos dalimi gauto (t. y. įsigyto) turto, esančio ES valstybės narės teritorijoje, įsigijimo kaina yra ta kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs užsienio vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Veiklos dalį įsigijęs Lietuvos vienetas kartu su ja perduotus įsipareigojimus turi apskaityti ta verte, kuria jie buvo apskaityti šią veiklos dalį perleidusiame užsienio vienete prieš pat jų perdavimą.

Lietuvos vieneto iš užsienio vieneto įsigytos veiklos dalies (o kartu ir viso įsigytojo komplekso sudedamųjų dalių (turto ir įsipareigojimų) įsigijimo kaina turi būti nurodoma eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dienai (paskutinei mokestinio laikotarpio dienai).

Jeigu teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi veiklos dalį perleidusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2051

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai Lietuvoje registruota Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė perkelia buveinę į kitą ES valstybę narę, tai dėl tokio perkėlimo atsiradusios turto vertės padidėjimo pajamos nelaikomos Lietuvos vieneto, t. y. Lietuvoje registruotos Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės, pajamomis.

Perkėlus Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės Lietuvoje registruotą buveinę į kitą ES valstybę narę, tokia bendrovė nustoja būti Lietuvos vienetu ir tampa kitos ES valstybės narės vienetu.

Siekiant neapmokestinti Lietuvoje registruotos Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimo į kitą ES valstybę narę, po registruotos buveinės perkėlimo tokia bendrovė buvusių Lietuvos vienetui (t. y. Lietuvoje registruotai Europos bendrovei ar Europos kooperatinei bendrovei) priskiriamų turto, teisių ir pareigų pagrindu toliau turi vykdyti veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Šiai nuolatinei buveinei Lietuvos Respublikoje priskirto turto įsigijimo kaina yra šio turto įsigijimo kaina buvusi Lietuvos vienete iki registruotos buveinės perkėlimo, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.

Nuolatinei buveinei perduotų buvusių Lietuvos vieneto įsipareigojimų vertė yra ta vertė, kuri, remiantis PMĮ nuostatomis, buvo Lietuvos vienete prieš registruotos buveinės perkėlimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2048

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Vienetų dalyvių mainais gautų naujų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina yra ta pati kaina, už kurią šie dalyviai buvo įsigiję mainais perduotas akcijas (dalis, pajus).

Tačiau kai PMĮ 41 str. 2d. 7 punkte numatytu atveju Lietuvos vienetas, siekdamas kontroliuoti kitą Lietuvos ar užsienio vienetą, įsigyja to kito vieneto akcijas iš jo dalyvio, mainais už jas perleisdamas savo naujai išleistas akcijas, tai to Lietuvos vieneto taip mainais gautų akcijų įsigijimo kaina yra jo išleistų akcijų emisijos kaina (įskaitant tiesiogines išlaidas, susijusias su mainais gautų akcijų įsigijimu).

Kai PMĮ 41 str. 2 d. 6 punkte numatytu atveju Lietuvos vienetas perleidžia veiklą kaip kompleksą arba veiklos dalį, mainais gaudamas įsigyjančiojo Lietuvos ar užsienio vieneto naujai išleistas akcijas, tai to Lietuvos vieneto taip gautų akcijų įsigijimo kaina yra su ta veikla ar jos dalimi perleisto turto įsigijimo kainos ir įsipareigojimų vertės, buvusių prieš pat perleidimą, skirtumas:

  • Turto įsigijimo kaina yra kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs vienetas, atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą.
  • Įsipareigojimų verte yra laikoma jų pradinė vertė (pradine verte yra laikoma pirmą kartą gavus turtą ar paslaugas jų įsigijimo kaina įvertinta vertė (atsižvelgiant į vėlesnius (iki įsipareigojimų perleidimo) šios vertės pokyčius, kurie pripažįstami, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2055

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas perleidžiant turtą kitam vienetui

Iš Lietuvos vieneto įsigytas ilgalaikis turtas

Iš užsienio įsigytas ilgalaikis turtas

Kai PMĮ 41 straipsnyje nustatytais reorganizavimo ir perleidimo atvejais Lietuvos vienetas perleidžia turtą kitam vienetui, tai tą turtą įsigijęs vienetas tęsia reorganizavimo ar perleidimo metu gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (arba amortizacijos) skaičiavimą taip, kaip tai darė turtą perdavęs vienetas iki pat perdavimo, t. y. tuo pačiu nusidėvėjimo (arba amortizacijos) skaičiavimo būdu ir metodu.

 

Ta pati nusidėvėjimo (arba amortizacijos tvarka) taikoma nuolatinei buveinei Lietuvoje priskirtam ilgalaikiam turtui, perkėlus Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės Lietuvoje registruotą buveinę į kitą ES valstybę narę.

 

Jei perleidžiamas turtas buvo perkainotas, tai po reorganizavimo ar perleidimo turtą įsigijęs vienetas tęsia to turto nusidėvėjimo skaičiavimą, neatsižvelgdamas į perkainojimo rezultatą.

Kai PMĮ 41 straipsnyje nustatytais reorganizavimo ir perleidimo atvejais Lietuvos vienetas įsigyja turtą iš užsienio vieneto, tai jis pats nusistato reorganizavimo ar perleidimo metu gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (arba amortizacijos) laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis, negu PMĮ 1 priedėlyje nustatyti nusidėvėjimo (arba amortizacijos) normatyvai (metais), tačiau toks nusistatytas laikotarpis mažinamas atitinkamu mėnesių skaičiumi, kuriuo tas ilgalaikis turtas buvo naudojamas užsienio vienete iki jo perleidimo Lietuvos vienetui.

 

Jei perleidžiamas turtas buvo perkainotas, tai po reorganizavimo ar perleidimo turtą įsigijęs vienetas tęsia to turto nusidėvėjimo skaičiavimą, neatsižvelgdamas į perkainojimo rezultatą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2043

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Vienetui, perėmusiam įsipareigojimus, jų verte yra laikoma įsipareigojimus perdavusiame vienete buvusi jų pradinė vertė. Pradine verte yra laikoma pirmą kartą gavus turtą ar paslaugas jų įsigijimo kaina įvertinta vertė, atsižvelgiant į vėlesnius (iki įsipareigojimų perdavimo) šios vertės pokyčius, kurie pripažįstami, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2054

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais atvejais įsigyjančiojo vieneto išleidžiamų akcijų, kurios perduodamos įsigyjamojo ar perleidžiančio vieneto dalyviams ar perleidžiančiajam vienetui, kaina yra didesnė arba mažesnė už reorganizavimo ar perleidimo momentu už jas įsigyto grynojo turto vertę, tai, apskaičiuojant to vieneto apmokestinamąjį pelną, susidaręs teigiamas skirtumas iš pajamų neatskaitomas, o neigiamas į pajamas neįtraukiamas.

Taip pat pagal PMĮ 42 str. 9 dalies nuostatas akcijų įsigijimo kainos ir reorganizavimo momentu už jas gauto grynojo turto vertės matematinis skirtumas nelaikomas prestižu.

Atvejai, kuriais už akcijas sumokėtos kainos ir už jas įsigyto kito vieneto grynojo turto, įvertinto tikrąja rinkos kaina, skirtumas laikomas neigiamu prestižu ar prestižu, apibrėžti PMĮ 2 str. 19 ir 30 dalyse, o jų pripažinimo tvarka pajamomis arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais nustatyta atitinkamai PMĮ 7 str. 3 dalyje ir 18 str. 10 dalyje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2042

Ši informacija skelbiama:
Akcijų ir kito turto perleidimas

Lietuvos vienetui, gavusiam nuosavybėn turtą PMĮ 41 straipsnyje nustatytais reorganizavimo atvejais, šio turto įsigijimo kaina yra ta kaina, už kurią tą turtą įsigijo jį perleidęs vienetas (atsižvelgiant į PMĮ 16 str. 2 d. nuostatą).

Jei reorganizavimo ar kitokio perleidimo proceso metu Lietuvos vienetas turtą įsigijo iš užsienio vieneto, tai jo įsigijimo kaina turi būti nurodoma eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dienai (paskutinei mokestinio laikotarpio dienai).

Jei teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi turtą perleidusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.

Teises aktai