Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2021 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: Nuolatinių darbo grupių veikla.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1. Teisės aktai nepakankamai reglamentuoja darbo grupių sudarymo klausimus (pavyzdžiui, iš kelių narių turi būti sudaryta darbo grupė, kokie kompetencijų bei kvalifikaciniai reikalavimai keliami darbo grupių nariams, nenumatyta darbo grupių narių rotacija ir pan.), o tai gali turėti reikšmės priimamų sprendimų objektyvumui ir skaidrumui.

2. Teisės aktai nepakankamai reglamentuoja darbo grupių veiklos klausimus (pavyzdžiui, kokias funkcijas atlieka atskiri nariai ir kokius įgaliojimus jie turi).

3. Teisės aktai nepakankamai reglamentuoja darbo grupių priimtų sprendimų įforminimo ir viešinimo tvarkos, kas neužtikrina darbo grupių veiklos skaidrumo.

4. Teisės aktais nepakankamai užtikrinamas darbo grupių ir jos atskirų narių veiklos objektyvumas ir nešališkumas (pavyzdžiui, nenustatyti reikalavimai dėl nusišalinimo interesų konflikto atveju).

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1. Parengti rekomendacijas dėl nuolatinių darbo grupių sudarymo ir jų veikos organizavimo.

2. Reglamentuoti darbo grupių sudarymo ir veiklos procedūras: nustatyti reikalavimus dėl minimalaus darbo grupės narių skaičiaus, darbo grupės narių kompetencijos ir kvalifikacijos, darbo grupės narių ir pirmininko teisių ir pareigų, darbo grupės narių rotacijos, darbo grupės narių nusišalinimo interesų konflikto atveju, nustatyti funkcijų priskyrimo ir įgaliojimų suteikimo darbo grupės nariams procedūras, išsamiau reglamentuoti darbo grupės posėdžių protokolų ir priimtų sprendimų rengimo, įforminimo ir viešinimo tvarką.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: pateiktų pasiūlymų / priemonių įgyvendinimo terminai:

1. Parengti rekomendacijas iki 2022 m. II ketv. pabaigos.

2. Patikslinti / papildyti nuolatinių darbo grupių darbo reglamentus iki 2022 m. IV ketv. pabaigos.

Su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos motyvuota išvada „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių 2021 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatų" galite susipažinti čia.
 

 

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2020 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir valdymas.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1. VMI priimtuose teisės aktuose nenustatyti už pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atsakingų darbuotojų atliekamų veiksmų terminai ir šių veiksmų dokumentavimo tvarka.

2. Nereglamentuoti nurašyto VMI ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo būdai ir terminai.

3. Už pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyto VMI turto (išskyrus kompiuterinę ir programinę įrangą) likvidavimą atsakingu paskirtas vienas asmuo.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1. Nustatyti tikslius terminus, per kuriuos už pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atsakingi VMI darbuotojai turi atlikti kontrolės veiksmus ir nustatyti šių kontrolės veiksmų dokumentavimo tvarką.

2. Nustatyti nurašyto VMI ilgalaikio materialiojo turto likvidavimo būdus ir terminus.

3. Už pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašyto VMI turto (išskyrus kompiuterinę ir programinę įrangą) likvidavimą atsakingais asmenimis paskirti daugiau nei vieną asmenį.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: visų pateiktų pasiūlymų / priemonių įgyvendinimo terminas yra 2021 m. IV ketv. pabaiga.

Su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos motyvuota išvada „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų, įmonių veiklos sričių 2020 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės rezultatų" galite susipažinti čia.
 

 

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2019 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestinės nepriemokos administravimas (bankroto proceso inicijavimas ir valdymas: įmonės bankroto proceso inicijavimas; kreditinio reikalavimo suformulavimas bankroto byloje; žalos dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimo laiku nustatymas; veiksmai, atliekami fizinio asmens bankroto procese).

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) priimtuose teisės aktuose nepakankamai tiksliai reglamentuoti darbuotojų atliekami mokestinių prievolių nevykdančių įmonių bankroto bylų inicijavimo veiksmai suteikia pernelyg plačią diskreciją sprendimus dėl įmonių bankroto inicijavimo priimti laisvai interpretuojant ir netiksliai taikant teisės aktų nuostatas.

2. Neišsamiai reglamentuoti kai kurie darbuotojų veiksmai formuojant kreditinį reikalavimą įmonei iškėlus bankroto bylą, didina korupcijos riziką dėl netikslaus mokestinės nepriemokos dydžio apskaičiavimo ir išieškojimo.

3. Galiojančiuose teisės aktuose nėra detaliai reglamentuota žalos, atsiradusios laiku nepateikus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatymo procedūra.

4. Teisės aktuose nenustatyti fizinio asmens bankroto proceso metu atliekami finansinių reikalavimų tenkinimo stebėsenos veiksmai, nenustatyti šių veiksmų atlikimo terminai, nereglamentuota stebėsenos rezultatų įforminimo tvarka, todėl kyla rizika, kad laiku neatlikus reikiamų stebėsenos veiksmų, galimai nebus užtikrinamas stebėsenos skaidrumas.

5. Nenustatyti kai kurių, fizinio asmens bankroto proceso metu, atliekamų veiksmų terminai.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1. Nustatyti tikslius terminus, per kuriuos VMI turi įvertinti pirminę informaciją apie mokestinių prievolių nevykdančių įmonių galimą nemokumą ir priimti motyvuotus sprendimus dėl įmonių bankroto bylų inicijavimo ar atsisakymo inicijuoti šias bylas.

2. Išsamiai reglamentuoti VMI finansinių reikalavimų formų pildymo ir pateikimo tvarką.

3. Reglamentuoti žalos, atsiradusios laiku nepateikus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatymo procesą.

4. Nustatyti tikslius terminus, per kuriuos VMI turėtų atlikti reikiamus veiksmus fizinio asmens bankroto proceso metu — perduoti teismo išduotus vykdomuosius dokumentus nepriemokų išieškojimo veiksmams atlikti, kreiptis į fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjusį teismą dėl vykdomųjų dokumentų grąžinimo, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikti informaciją apie VMI nustatytus neteisėtus bankroto administratoriaus veiksmus fizinio asmens bankroto proceso metu.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: pateiktų pasiūlymų / priemonių įgyvendinimo terminai:

1. Įmonės bankroto inicijavimo procese iki 2019 m. IV ketv. pabaigos.

2. Kreditinio reikalavimo formavimo bankroto byloje proceseiki 2020 m. III ketv. pabaigos.

3. Žalos dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimo laiku nustatymo procese iki 2020 m. III ketv. pabaigos.

4. Fizinių asmenų bankroto procese iki 2020 m. II ketv. pabaigos.

5. Kiti siūlymai (užtikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus darbuotojams vidinius / išorinius mokymus bankroto srityje) - iki 2020 II ketv. pabaigos. Su motyvuota išvada „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2019 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.
 

 

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2018 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS Viešieji pirkimai: viešojo pirkimo inicijavimas, techninės specifikacijos rengimas, pasirašytų viešojo pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.Viešųjų pirkimų techninės specifikacijos iki viešojo pirkimo pradžios Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamos pirkimą vykdančių darbuotojų nuožiūra;

2.Neišsamiai reglamentuota viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūra: dabartinis teisinis reglamentavimas nedetalizuoja, kaip ir pagal kokius kriterijus už viešojo pirkimo sutarties priežiūrą paskirti atsakingi subjektai turėtų nuspręsti sutartis vykdoma tinkamai, ar netinkamai, ir kokiais veiksmais turi pasireikšti sutarties, už kurios vykdymą, jie atsakingi, priežiūra (t. y. šiuo metu yra tik abstrakčiai reglamentuota, jog turi būti prižiūrima, ar sutartis vykdoma tinkamai);

3.Nereglamentuotas viešajame pirkime dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenų kontrolės mechanizmas, todėl lieka galimybė viešajame pirkime dalyvauti tiems asmenims, kurie nėra papildę privačių interesų deklaracijų duomenimis apie savo pareigas vykdant viešąjį pirkimą.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.Nustatyti, kokių konkrečių viešųjų pirkimų ar jų grupių techninės specifikacijos turi būti skelbiamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje iki viešojo pirkimo pradžios;

2.Reglamentuoti viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo vertinimo kriterijus ir už šių sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingų subjektų atliekamus viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūros veiksmus;

3.Nustatyti viešajame pirkime dalyvaujančių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenų kontrolės procedūras.

4.Sudaryti galimybę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems subjektams patogiu būdu anonimiškai pateikti informaciją dėl galimai neskaidriai vykdyto pirkimo, sukuriant viešai prieinamą anoniminę apklausos anketą.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: visų pateiktų pasiūlymų / priemonių įgyvendinimo terminas 2019 m. I ketv. pabaiga.

Su motyvuota išvada „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2018 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS Mokestinių prievolių užtikrinimas (gyventojų pajamų mokesčio grąžinimas ir įskaitymas).

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

Išnagrinėjus mokestinių prievolių užtikrinimo (gyventojų pajamų mokesčio grąžinimo ir įskaitymo) procedūras, teisinį reglamentavimą, praktinį procedūrų veikimą, nustatyta, kad gyventojų pajamų mokesčio grąžinimo ir įskaitymo srityse korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali: reglamentuotos aiškios procedūros, terminai, apibrėžtos darbuotojų funkcijos, didelė dalis procesų automatizuota, be to, užtikrinama ne tik minėtų sričių kontrolė, bet ir rekontrolė. Atsižvelgiant į tai, nenustačius korupcijos rizikos veiksnių, pasiūlymai nebuvo pateikti.

Su motyvuota išvada „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2018 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

 

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2017 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestiniai tyrimai.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.Neaiškiai reglamentuotos sąlygos, dėl kurių gali būti nepradedamas tiriamojo mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas;

2.Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklėse nenustatyti mokesčių mokėtojo informavimo apie atliekamą mokestinį tyrimą, priimtą sprendimą atlikti mokestinį patikrinimą, baigtą mokestinį tyrimą, mokesčių administratoriaus viršininko ar jo tam įgalioto asmens pasirašytą užduotį terminai ir būdai.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklėse nustatyti baigtinį sąrašą atvejų, kai siūlymas pašalinti nustatytus trūkumus ir prieštaravimus mokėtojui neteikiamas ir turi būti pradėtas tiriamojo mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas;

2.Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklėse nustatyti, kokiais būdais ir terminais mokesčių mokėtojas yra informuojamas apie mokesčių administratoriaus veiksmus.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: 1 ir 2 priemonių įgyvendinimo terminas 2018 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2017 m. analizės ir vertinimo rezultatų pateikimo" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestiniai patikrinimai.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.Nereglamentuota galimybė pratęsti ir (arba) papildyti mokestinio patikrinimo tikrinimo laikotarpį, nenustatyta mokesčių mokėtojų informavimo apie mokestinio patikrinimo pratęsimą forma ir jos turinys;

2.Teisės aktuose nenustatyti mokesčių mokėtojams skirtų dokumentų, susijusių su mokestiniu patikrinimu, įteikimo terminai ir būdai;

3.Teisės aktuose nenustatyta, kokiu būdu (raštu ar žodžiu) turi būti išreikštas mokesčių mokėtojo sutikimas mokestinį patikrinimą atliekančiam mokesčių administratoriaus pareigūnui patekti į fizinio asmens gyvenamąsias patalpas;

4.Teisės aktai neįpareigoja mokesčių administratoriaus raštu informuoti mokesčių mokėtoją, kad jam patikrinimo aktas surašomas ir mokestis apskaičiuojamas remiantis kitų valstybės įstaigų ir institucijų aktais ar kitais dokumentais (t. y. neatliekant mokesčių mokėtojo pakartotinio patikrinimo).

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles ir Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisykles papildyti nuostatomis dėl mokestinio patikrinimo tikrinimo laikotarpio pratęsimo, nustatyti mokesčių mokėtojų informavimo apie pratęsiamą mokestinio patikrinimo laikotarpį formą ir jos rekvizitus ;

2.Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklėse ir Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklėse nustatyti aiškius dokumentų mokesčių mokėtojui įteikimo terminus ir būdus.

3.Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklėse ir Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklėse nustatyti, kokiu būdu turi būti išreikštas mokesčių mokėtojo sutikimas mokesčių administratoriaus pareigūnams patekti į jo gyvenamąsias patalpas;

4.Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklėse nustatyti, kad, kai patikrinimo aktas surašomas ir mokestis apskaičiuojamas remiantis kitų valstybės įstaigų ir institucijų aktais ar kitais dokumentais (t. y. neatliekant mokesčių mokėtojo pakartotinio patikrinimo), mokesčių administratorius apie tai raštu turi informuoti mokesčių mokėtoją.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS:1-4 priemonių įgyvendinimo terminas 2018 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2017 m. analizės ir vertinimo rezultatų pateikimo" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: personalo formavimas, valdymas ir administravimas.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.Neišsamiai reglamentuota drausminės atsakomybės taikymo Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams procedūra;

2.Nereglamentuota tarnybinių nuobaudų panaikinimo anksčiau laiko Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojams tvarka, nenustatyti kriterijai ir terminai;

3.Teisės aktuose nenustatyta tvarka ir kriterijai, kuriais vadovaujantis turi būti nustatomi darbuotojams skiriamų priemokų dydžiai, o tik apibrėžiami maksimalūs mokėtinų priemokų dydžiai ir įstaigos vadovui suteikiama diskrecijos teisė nustatyti mokamos priemokos dydį;

4.VMI sistemoje nėra bendros personalo formavimo, valdymo ir administravimo politikos.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.Reglamentuoti drausminės atsakomybės taikymo Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams procedūrą;

2.Teisiškai įtvirtinti procedūras, jų atlikimo terminus ir objektyvius kriterijus, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama, sprendžiant dėl valstybės tarnautojui paskirtos tarnybinės nuobaudos panaikinimo anksčiau įstatyme nustatyto termino;

3.VMI vidaus teisės aktuose įtvirtinti aiškius ir konkrečius kriterijus, kuriais vadovaujantis turi būti nustatomi VMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokamų priemokų, priedų, premijų dydžiai ir nustatyti priedų ir priemokų skyrimo procedūras;

4.Parengti VMI įgyvendinamos personalo politikos vidaus procesus ir procedūras detalizuojantį teisės aktą, kuris padėtų užtikrinti vienodą teisės aktų taikymą VMI sistemoje personalo formavimo, valdymo ir administravimo veiklos srityje

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS:1 ir 2 priemonių įgyvendinimo terminas 2018 m. I ketv., 3 ir 4 priemonės – 2018 m. II ketv.,

Su motyvuota išvada „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2017 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokesčių administratoriaus išankstinio įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.Mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratoriaus atstovų išankstiniai susitikimai, skirti su prašymo pateikimu ir būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimu susijusiems klausimams aptarti, neprotokoluojami ir nedaromi šių susitikimų garso įrašai;

2.Įpareigojančių sprendimų darbo grupės posėdžiai neprotokoluojami ir nefiksuojami balsavimo rezultatai;

3.Kainodaros sprendimų darbo grupės darbo reglamento nuostatos neatitinka Kainodaros sprendimų taisyklių nuostatų.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.Kainodaros sprendimų darbo grupės reglamentą papildyti nuostatomis dėl išankstinių susitikimų protokolavimo, reikalavimų protokolams ir šių susitikimų garso įrašų;

2.Įpareigojančių sprendimų darbo grupių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti, kad darbo grupių posėdžiai turi būti protokoluojami, protokoluose privalomai nurodant konkrečius balsavimo rezultatus, t. y. balsų „už" ir „prieš" skaičių, taip pat daromi posėdžių garso įrašai;

3.Pakeisti Kainodaros sprendimų darbo grupės darbo reglamentą, suderinant atitinkamas jo nuostatas su Kainodaros sprendimų taisyklių nuostatomis.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS:1 -3 priemonių įgyvendinimo terminas 2018 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2017 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

 
 

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2016 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestinės nepriemokos pasibaigimas suėjus mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminui.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:mokestinės nepriemokos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenustatytas terminas, per kurį turi būti priimtas sprendimas pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia suėjus mokestinės nepriemokos senačiai.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.VMI teisės aktuose nustatyti, kad sprendimas pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia suėjus mokestinės nepriemokos senačiai turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo mokestinės nepriemokos senaties pasibaigimo dienos;

2.sukurti papildomą VMI Mokesčių apskaitos informacinės sistemos funkcionalumą.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: 1 priemonė įgyvendinta 2017 m. I ketv., 2 priemonės įgyvendinimo terminas 2019 m. IV ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2016 m. analizės ir vertinimo rezultatų pateikimo" galite susipažinti čia.

 

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2015 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: operatyvi kontrolė.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.nereglamentuotas operatyvios kontrolės veiksmų planavimo (ir kontrolės) procesas;

2.nenustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis turėtų būti priimami sprendimai operatyvaus patikrinimo metu surinktą medžiagą perduoti (arba jos neperduoti) atrankos padaliniui tolesniems kontrolės veiksmams atlikti;

3.pavedimo atlikti operatyvų patikrinimą kopijų išrašymo VMI ir pateikimo mokesčių mokėtojui susipažinti procedūra nėra reglamentuota;

4.neaiškiai reglamentuotas operatyvų patikrinimą atliekančių asmenų skaičius;

5.teisės aktuose nenurodytas mokesčių mokėtojo supažindinimo su pavedimu atlikti operatyvų patikrinimą terminas.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.papildyti Mokesčių mokėtojų kontrolės procedūrų vadovą operatyvios kontrolės veiksmų planavimo ir planavimo priežiūros procedūra;

2.mokesčių mokėtojų kontrolės procedūrų vadove nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis operatyvaus patikrinimo medžiaga turėtų būti perduodama atrankos padaliniui nustatytų aplinkybių rizikai įvertinti ir sprendimams dėl tolesnių kontrolės veiksmų inicijavimo priimti;

3.operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimą ir užpildymą reglamentuojančiuose VMI teisės aktuose nustatyti pavedimo atlikti operatyvų patikrinimą kopijų išrašymo ir jų pateikimo mokesčių mokėtojams atvejus ir tvarką;

4.VMI teisės aktuose nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis operatyvų patikrinimą atlikti turėtų būti pavedama vienam VMI darbuotojui arba darbuotojų grupei;

5.nustatyti mokesčių mokėtojų supažindinimo su pavedimu tikrinti jo veiklą konkretų terminą ir formą (pvz., raštu, VMI elektroninėmis priemonėmis).

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS:1-2 priemonės įgyvendintos 2016 m. II ketv., 3-5 priemonės įgyvendintos 2016 m. III ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestinės paskolos sudarymas ir jos vykdymo priežiūra.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.nereglamentuotos baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo sąlygos ir procedūros;

2.nenustatyta galimybė asmenims įvykdyti mokestinės paskolos sutartį pirma laiko sumokėjus nepriemoką arba baudą už administracinį teisės pažeidimą.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.reglamentuoti nesumokėtų baudų už administracinius teisės pažeidimus administravimą;

2.reglamentuoti mokestinės paskolos sutarties įvykdymo anksčiau, negu sutartyje nustatytas terminas, sąlygas ir VMI procedūras.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS:pasiūlymai / priemonės buvo įgyvendinti per 2015 m. IV ketv. / 2016 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: susitarimo dėl mokesčio dydžio instituto, įtvirtinto mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnyje, įgyvendinimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje procesas.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.teisės aktuose nenustatoma, kad rengiant susitarimą gali būti stabdomos kitos VMI tuo pačiu metu atliekamos procedūros;

2.neišsamiai reglamentuoti ir viešai neskelbiami susitarimo procedūros metu atliktini susitarimo šalių veiksmai ir jų atlikimo terminai;

3.nereglamentuotos, neišsamiai ar nevienodai reglamentuotos analogiškos skirtingų VMI padalinių atliekamos antikorupciniu požiūriu rizikingos VMI darbo organizavimo rengiant susitarimus procedūros.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:

1.papildyti Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnį nuostata, kad, inicijavus susitarimo pasirašymo procedūrą, stabdomas kitų, tuo pačiu metu vykdomų, procedūrų vykdymas ir jų atlikimo terminų skaičiavimas;

2.VMI teisės aktuose nuosekliai reglamentuoti ir viešai paskelbti susitarimo procedūros metu šalių atliekamus veiksmus ir konkrečius jų atlikimo terminus;

3.nustatyti konkrečius susitarimų rengimo veiksmų (procedūrų) atlikimo VMI terminus. Įteisinti nuostatą, kad susitarimo, inicijuojamo mokestinio patikrinimo metu, teisinis pagrindas yra patikrinimo akto projektas. Vienodai reglamentuoti skirtingų VMI padalinių atliekamas analogiškas susitarimo procedūras (pvz., derybų dėl susitarimo tikslingumo vedimą ir kt.).

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS:įgyvendinta per 2015 m. IV ketv. / 2016 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2015 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

 

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2014 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: atranka ir parama auditui (sprendimų priėmimas).

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:nepakankamai reglamentuota VMI prie FM pasitikėjimo telefonu, elektronine pasitikėjimo anketa ar mobilia aplikacija „Pranešk" gautų pranešimų apie nepasitikėjimą konkrečia AVMI nagrinėjimo tvarka.

PATEIKTI PASIŪLYMAI / PRIEMONĖS:pakeisti VMI prie FM viršininko 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl gaunamų pranešimų apie mokestinius pažeidimus įvertinimo bei patikrinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" patvirtintas Gaunamų pranešimų apie mokestinius pažeidimus įvertinimo bei patikrinimo VMI taisykles, nustatant jose, kokia tvarka perduodami nagrinėti pranešimai, kuriuose išreiškiamas nepasitikėjimas atitinkama AVMI.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS: įgyvendinta 2015 m. I ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2014 m. analizės ir vertinimo rezultatų" galite susipažinti čia.

 

Antikorupcinės analizės ir vertinimo atlikimas 2013 m.

 

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestiniai tyrimai.

NUSTATYTAS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNYS:nepakankamas teisinis reglamentavimas: nereglamentuota per kokį laikotarpį (terminą) mokesčių mokėtojas turi būti informuotas apie mokestinio tyrimo metu nustatytas klaidas ir pašalinti trūkumus ar prieštaravimus.

PATEIKTAS PASIŪLYMAS / PRIEMONĖ:pakeisti VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. VA-108 ,,Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo" ir nustatyti pranešimo įteikimo terminą.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS:įgyvendinta 2014 m. IV ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 m. finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos srityse" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestiniai patikrinimai.

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI:

1.nepakankamas pakartotino patikrinimo metu galimo tikrinti mokestinio laikotarpio reglamentavimas;

2.nepakankamas mokestinio patikrinimo sustabdymo atvejų reglamentavimas.

PATEIKTAS PASIŪLYMAS / PRIEMONĖ:Pakeisti VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 patvirtintas Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles – jose išsamiai reglamentuoti mokesčių mokėtojo pakartotinio patikrinimo laikotarpio keitimo atvejus ir tvarką, nustatyti papildomus mokestinio patikrinimo sustabdymo atvejus (pvz. kai mokesčių mokėtojui, nepateikusiam visų arba dalies dokumentų, surašomi mokesčių administratoriaus nurodymai juos pateikti, kai mokesčių mokėtojui duodamas nurodymas atkurti prarastus dokumentus ar sutvarkyti buhalterinę apskaitą ar pan.).

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS:įgyvendinta 2014 m. IV ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 m. finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos srityse" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: mokestinė prievolė.

NUSTATYTAS KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNYS:mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo bei apskaitos taisyklėse, patvirtintose VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92, nepakanka mokesčių mokėtojų ekonominės (socialinės) padėties vertinimo kriterijų. Šis korupcijos rizikos veiksnys sudaro prielaidas priimti neskaidrius sprendimus dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.

PATEIKTAS PASIŪLYMAS / PRIEMONĖ:pakeisti VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-92 patvirtintas Mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, jos revizavimo bei apskaitos taisykles ir jose nustatyti aiškius kriterijus, kuriais remiantis būtų vertinama mokesčių mokėtojų ekonominė (socialinė) padėtis priimant sprendimus dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS:įgyvendinta 2015 m. III ketv.

Su motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 m. finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos srityse" galite susipažinti čia.

ANALIZUOTA IR VERTINTA SRITIS: atstovavimas valstybės institucijai ar įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose.

Atlikus Atstovavimo valstybės institucijai ar įstaigai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose srities korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, trūkumų nenustatyta, todėl atitinkamai pasiūlymų teikta nebuvo.

Su motyvuota išvada „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 m. finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos srityse" galite susipažinti čia.