Registracijos numeris KM0914

Ši informacija skelbiama:
Kai paslaugos įsigyjamos iš užsienio asmens (95 str.)

Kai Lietuvoje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, kaip jis suprantamas PVMĮ 13 straipsnyje, iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje, įsigijo paslaugas, nurodytas PVMĮ 13 str. 2 d. 1 punkte, tai šių paslaugų teikimo vieta yra laikoma Lietuva ir Lietuvos apmokestinamajam asmeniui kyla prievolė „atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti šių įsigytų paslaugų pardavimo PVM.

Vadinasi, tam, kad pirkėjui atsirastų prievolė apskaičiuoti įsigytų paslaugų pardavimo PVM, yra būtinos trys sąlygos:

 1. paslaugų pirkėjas turi būti apmokestinamasis asmuo, kaip jis suprantamas pagal PVMĮ 13 straipsnio nuostatas;

 2. paslaugų teikimo vieta pagal PVMĮ 13 straipsnio nuostatas turi būti laikoma Lietuva;

 3. paslaugų teikėjas – užsienio asmuo - neturi būti įsikūręs Lietuvoje.

1 pavyzdys

 

Estijos įmonė X, PVM mokėtoja, neįsikūrusi Lietuvoje, suteikė tarpininkavimo (agento) paslaugas Lietuvos įmonei Y dėl jos vykdomų prekių tiekimo sandorių (t. y. ieškojo prekių pirkėjų Estijoje). Kadangi tarpininkavimo paslaugų pirkėjas yra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, tai šių paslaugų teikimo vieta yra Lietuva ir Lietuvos įmonei Y yra prievolė „atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti ir sumokėti atstovavimo paslaugų pardavimo PVM Lietuvoje.

 

2 pavyzdys

 

Lietuvos ekspedijavimo įmonė iš Lenkijos vežimo paslaugų įmonės, neįsikūrusios Lietuvoje, užsakė nuvežti krovinį maršrutu Varšuva – Berlynas. Kadangi vežimo paslauga buvo suteikta Lietuvos apmokestinamajam asmeniui, tai ši paslauga laikoma suteikta Lietuvoje ir Lietuvos ekspedijavimo įmonei yra prievolė „atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti ir sumokėti įsigytos vežimo paslaugos pardavimo PVM Lietuvoje.

 

3 pavyzdys

 

Lietuvos prekybos įmonė, apmokestinamasis asmuo, išvežė į Latviją įrengimus remontui ir įsigijo remonto paslaugą iš Latvijos įmonės, neįsikūrusios Lietuvoje. Kadangi įrengimų remonto paslaugų pirkėjas yra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, tai įrengimų remonto paslauga laikoma suteikta Lietuvoje ir Lietuvos prekybos įmonei yra prievolė „atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti įsigytos vežimo paslaugos pardavimo PVM Lietuvoje.

 

4 pavyzdys

 

Lietuvos įmonė pagal licencinę sutartį iš Jungtinės Karalystės įmonės, neįsikūrusios Lietuvoje, įsigijo gretutines teises. Kadangi gretutinių teisių paslaugą įsigijo Lietuvos apmokestinamasis asmuo, tai paslaugos suteikimo vieta yra Lietuva ir Lietuvos įmonei yra prievolė „atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti šių paslaugų pardavimo PVM Lietuvoje.

 

5 pavyzdys

 

Prancūzijos įmonė, neįsikūrusi Lietuvoje, Lietuvos įmonei suteikė konsultavimo paslaugą. Kadangi konsultavimo paslaugą įsigijo Lietuvos apmokestinamasis asmuo, tai šių paslaugų suteikimo vieta laikoma Lietuva ir Lietuvos įmonei yra prievolė „atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti šių Lietuvoje suteiktų paslaugų pardavimo PVM.

 

Kai apmokestinamasis asmuo įsigyja kitas, negu nurodytas PVMĮ 13 str. 2 d. 1 punkte, paslaugas, kurių teikimo vieta pagal PVMĮ 13 str. nuostatas yra Lietuva, iš Lietuvoje neįsikūrusio užsienio asmens, kuris nėra įsiregistravęs Lietuvoje PVM mokėtoju (nors privalėjo juo registruotis), tai šiam paslaugų pirkėjui, apmokestinamajam asmeniui, yra prievolė „atvirkštiniu“ būdu apskaičiuoti šių įsigytų paslaugų pardavimo PVM. Prievolės apskaičiuoti nuo tokių įsigytų paslaugų „lietuviško“ PVM nėra pirkėjams – užsienio asmenims, kurie neturi padalinio ir / ar nėra registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje. Tokios paslaugos galėtų būti:

 1. Su nekilnojamas pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos. Pagal PVMĮ 13 str. 4 dalies nuostatas su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai daiktai, su kuriais paslaugos susijusios yra ar bus pastatyti šalies teritorijoje;

 2. Kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, pramogų ir panašių renginių paslaugos, pavyzdžiui, mugių ir parodų lankymo ir pagalbinės su lankymu susijusios paslaugos, teikiamos apmokestinamajam asmeniui, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tais atvejais, kai šie renginiai faktiškai vyksta šalies teritorijoje. Tuo tarpu tokios veiklos organizatorių paslaugų, teikiamų apmokestinamiesiems asmenims suteikimo vieta nustatoma pagal pagrindinę PVMĮ 13 str. 2 dalies 1 punkte nustatytą taisyklę;

 3. Maitinimo paslaugos. Pagal PVMĮ 13 str. 11 dalies nuostatas maitinimo paslaugos, išskyrus atvejus, kai šios paslaugos teikiamos keleivius ES teritorijoje vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje;

 4. Trumpalaikės transporto priemonės nuomos paslaugos. Pagal PVMĮ 13 str. 12 dalies nuostatas trumpalaikės transporto priemonės nuomos paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai transporto priemonė pirkėjui fiziškai perduodama šalies teritorijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0912

Ši informacija skelbiama:
Kai paslaugos įsigyjamos iš užsienio asmens (95 str.)

Ilgalaikių transporto priemonės nuomos paslaugų pirkėjas, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens teikiamas transporto nuomos paslaugas tokiu atveju (išskyrus atvejį, kai išnuomota transporto priemonė faktiškai daugiausia naudojama už ES teritorijos ribų), kai:

 1. paslaugas teikiantis užsienio asmuo nėra įsikūręs Lietuvoje, t. y. neturi ekonominės veiklos vietos bei padalinio, per kurį šią veiklą vykdytų (neįsikūrusiais šalies teritorijoje užsienio asmenimis laikomi ir šalies teritorijoje padalinį turintys užsienio asmenys, kurie prekių tiekimą (paslaugų teikimą), kuris yra PVM objektas ir nėra PVM neapmokestinamas ar apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu, vykdo ne per turimą padalinį); ir

 2. paslaugų pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo (paslaugų įsigijimo atžvilgiu apmokestinamaisiais asmenimis laikomi asmenys, kurie Lietuvoje vykdo bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, taip pat asmenys, kurie vykdo ir veiklą, kuri pagal PVMĮ 3 str. 1-3 dalies nuostatas nėra PVM objektas, taip pat PVM mokėtojais įregistruoti juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamaisiais asmenimis (pvz., biudžetinės įstaigos)).

1 pavyzdys

 

Rusijos įmonė A, kuri Lietuvoje neturi ekonominės veiklos vietos bei padalinio, per kurį vykdytų ekonominę veiklą, 2018 m. suteikė ilgalaikes automobilio nuomos paslaugas Lietuvos biudžetinei įstaigai B, PVM mokėtojai (ši įstaiga PVM mokėtoja yra įsiregistravusi dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių).

 

Pateiktu atveju ilgalaikes transporto nuomos paslaugas Lietuvos juridiniam neapmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, teikia užsienio asmuo, kuris Lietuvoje nėra įsikūręs. Todėl šių transporto nuomos paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva. Pateiktu atveju biudžetinė įstaiga, PVM mokėtoja, privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens teikiamas ilgalaikes transporto nuomos paslaugas.

 

Trumpalaikių transporto nuomos paslaugų pirkėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens teikiamas trumpalaikes transporto nuomos paslaugas tokiu atveju, kai:

 1. paslaugų pirkėjas yra apmokestinamasis asmuo; ir

 2. paslaugas teikia Lietuvoje neįsikūręs užsienio asmuo, kuris Lietuvoje nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju (nors privalėjo juo įsiregistruoti).

2 pavyzdys

 

Latvijos įmonė 20 dienų išnuomojo krovininį automobilį Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai. Automobilis faktiškai buvo perduotas Lietuvoje. Todėl Latvijos įmonės Lietuvos įmonei suteiktos trumpalaikės automobilio nuomos paslaugos vieta yra Lietuva. Jeigu dėl šios paslaugos teikimo Latvijos įmonė Lietuvoje neįsiregistravo PVM mokėtoja, tai paslaugų pirkėjui – Lietuvos įmonei, apmokestinamajam asmeniui – yra prievolė apskaičiuoti šių įsigytų paslaugų pardavimo PVM.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0913

Ši informacija skelbiama:
Kai paslaugos įsigyjamos iš užsienio asmens (95 str.)

Jei paslaugų pirkėjas – Lietuvos apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas

Jei paslaugų pirkėjas – Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas

Įsigytų paslaugų pardavimo PVM turi apskaičiuoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 32 laukelyje. Iš užsienio įsigytų paslaugų vertė deklaruojama 23 laukelyje, iš jų įsigytos iš ES PVM mokėtojų – 24 laukelyje. Ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje deklaruojama kaip pirkimo PVM (25 laukelis). Jeigu paslaugos skirtos PVM apmokestinamai veiklai ir šių paslaugų PVM atskaitai PVMĮ nenustatyti apribojimai, tai ši pirkimo PVM suma (jos dalis) traukiama į PVM atskaitą (35 laukelis). Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuota mokėtina PVM suma (36 laukelis) sumokama per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Įsigytų paslaugų apskaičiuotą pardavimo PVM sumą privalo nurodyti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos (forma FR0608) 19 laukelyje. Apskaičiuotą PVM privalo sumokėti į biudžetą iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas, kartu pateikdamas apyskaitą.

 

Teises aktai