Registracijos numeris KM0902

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

PVM objektu Lietuvoje yra laikomi žemiau nurodyti prekių įsigijimo už atlygį Lietuvos teritorijoje iš kitos ES valstybės narės atvejai. Laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko Lietuvos teritorijoje, kai įsigyjamų prekių gabenimas baigėsi šalies teritorijoje.

 1. Iš kitos ES valstybės narės įsigytos prekės, kuriomis jas įsigyjantis asmuo gali disponuoti kaip savininkas, jeigu tos prekės atgabenamos į Lietuvą. Prekes gali gabenti pirkėjas, pardavėjas arba jų užsakymu trečiasis asmuo;

 2. Jeigu juridinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos, importuoja prekes į vieną ES valstybę narę, o iš ten įsiveža į Lietuvą, tai juridiniam asmeniui prekių įsivežimas į Lietuvą bus laikomas prekių įsigijimu Lietuvoje iš tos ES valstybės narės, į kurią prekės buvo importuotos;

 3. Kai apmokestinamasis asmuo verslo tikslais iš kitos ES valstybės narės sau priklausančias prekes įsiveža (pats arba jo užsakymu kitas asmuo) į Lietuvą, tai toks įsivežimas laikomas prekių įsigijimu Lietuvoje iš kitos ES valstybės narės;

 4. Jeigu prekės iš kitos ES valstybės narės buvo patiektos į Lietuvą Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių karinių pajėgų ar jas lydinčių civilių darbuotojų reikmėms, kai tokiems tikslams skirtos prekės pagal PVMĮ 40 str. 3 dalį gali būti atleistos nuo importo PVM (jei jos būtų importuotos), tačiau jei tos prekės buvo panaudotos ne pagal paskirtį, tai laikoma, kad tos prekės yra įsigytos iš kitos ES valstybės narės ir už jas reikia apskaičiuoti PVM Lietuvoje;

 5. Kai iš kitos ES valstybės narės įsigyjamos prekės pagal nuomos sutartį ar kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už perduodamas prekes atidėjimą ir / ar atlyginimą dalimis, o asmeniui, kuriam prekės perduotos, arba trečiajai šaliai pagal sandorio sąlygas perduodama didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas, toks sandoris laikomas prekių įsigijimu Lietuvoje iš kitos ES valstybės narės;

 6. Kai užsienio apmokestinamasis asmuo savo disponuojamas prekes konsignaciniais tikslais įsiveža iš kitos ES valstybės narės į Lietuvą, tai toks prekių pervežimas į Lietuvą nelaikomas Lietuvoje įvykusiu šio užsienio apmokestinamojo asmens prekių įsigijimu iš kitos ES valstybės narės (t. y. nelaikomas PVM apmokestinamu prekių įvežimu į Lietuvą verslo tikslais). Šiuo atveju laikoma, kad prekes iš kitos ES valstybės narės įsigijo tas Lietuvos PVM mokėtojas, į kurio nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais naudojamus sandėlius ar kitas patalpas šios įvežtos prekės padedamos saugoti ir kuris vienintelis naudos šias prekes savo ekonominėje veikloje, bei kuriam pagal sandorio sąlygas numatytas prekių nuosavybės perdavimas ne vėliau kaip po 12 mėnesių. VMI nustatyta tvarka šis terminas dėl asmens verslo ypatumų gali būti pratęstas. Užsienio apmokestinamajam asmeniui, įvežusiam į Lietuvą prekes konsignaciniais pagrindais aukščiau nurodytomis sąlygomis, nėra prievolės registruotis Lietuvoje PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo Lietuvoje iš kitos ES valstybės narės ir skaičiuoti šių prekių pardavimo PVM, nes prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už šių prekių įsigijimą iš kitos ES valstybės narės tenka minėtam Lietuvos PVM mokėtojui (Aktualu iki 2019-12-31).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0905

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

PVM mokėtojui (pirkėjui) nustatyta prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių, kurių gabenimas pagal PVMĮ nuostatas baigėsi Lietuvoje, pardavimo PVM.

Pavyzdys

 

Vokietijos PVM mokėtojas pardavė skalbimo mašinas ir 2018-01-16 išrašė skalbimo mašinų PVM sąskaitą faktūrą 30 000 Eur sumai Lietuvos PVM mokėtojui. Skalbimo mašinas į Lietuvą Vokietijos PVM mokėtojo užsakymu atgabeno Latvijos vežėjas – PVM mokėtojas. Lietuvos PVM mokėtojas nurodė Vokietijos PVM mokėtojui savo PVM mokėtojo Lietuvoje kodą, kurį šis įrašė į PVM sąskaitą faktūrą. Vokietijos PVM mokėtojas, žinodamas, kad turės prekių išgabenimą į kitą valstybę narę patvirtinančius dokumentus (pateiks Latvijos vežėjas), ir galėdamas įrašyti į PVM sąskaitą Lietuvos PVM mokėtojo kodą, prekes parduoda be PVM.

 

Lietuvos PVM mokėtojui nustatyta prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių pardavimo PVM. Prievolė Lietuvos PVM mokėtojui apskaičiuoti pardavimo PVM atsirado, kai buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, t. y. 2018 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje. Atitinkamai, Lietuvos PVM mokėtojas 2018 m. sausio mėn. PVM deklaracijos (forma FR0600) 21 laukelyje turi įrašyti įsigytų skalbimo mašinų apmokestinamąją vertę - 30 000 Eur, 34 laukelyje – 6 300 Eur apskaičiuotą įsigytų skalbimo mašinų pardavimo PVM, 25 laukelyje – 6 300 Eur įsigytų skalbimo mašinų pirkimo PVM sumą, kurią visą ar jos dalį (pagal įsigytų skalbimų mašinų panaudojimą) turi nurodyti 35 laukelyje ir apskaičiuoti bendrą 36 laukelio rezultatą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0907

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

Pirkėjas neprivalo apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM už tokias prekes, įsigytas iš kitos valstybės narės:

 1. jei tokios prekės nėra Lietuvos PVM objektas:

 2. prekes, įsigyjamas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 proc. PVM tarifas (pvz., jūrų laivų ir jų įrangos tiekimas, prekių, kurios tiekiamos kaip atsargos į jūrų laivus, tiekimas);

 3. prekes, įsigyjamas iš kitos valstybės narės, kai toks prekių tiekimas, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų neapmokestinamas PVM;

 4. naudotas prekes, meno kūrinius, kolekcinius ir antikvarinius daiktus, įsigyjamus iš kitos valstybės narės, kai jie įsigyjami iš apmokestinamojo asmens, kuris verčiasi šių prekių tiekimu, o jų tiekimas buvo apmokestintas išgabenimo valstybėje narėje pagal maržos schemą (tai nurodyta pardavėjo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0908

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

Apmokestinamasis asmuo neturi skaičiuoti PVM už savo prekių įsivežimą iš vienos valstybės narės į kitą, jeigu prekės pervežamos PVMĮ 51 str. 2 dalyje nustatytomis sąlygomis, t. y.:

 1. prekės pervežamos į kitą valstybę narę, kurioje įvyks šių prekių tiekimas (kuriam toje valstybėje narėje bus taikomos nuostatos, iš esmės tolygios šio PVMĮ 12 str. 3 dalies nuostatoms), t. y. nuotolinės prekybos atveju;

 2. prekės pervežamos į kitą valstybę narę, kurioje jos bus instaliuotos arba surinktos ir kurioje įvyks šių prekių tiekimas (kuriam toje valstybėje narėje bus taikomos nuostatos, iš esmės tolygios PVMĮ 12 str. 2 dalies nuostatoms);

 3. prekės pervežamos į kitą valstybę narę, kai jos bus tiekiamos ES teritorijoje keleivius vežančiuose laivuose, orlaiviuose ir / ar traukiniuose ir kai kitoje valstybėje narėje įvyks šių prekių tiekimas (kuriam toje valstybėje narėje bus taikomos nuostatos, iš esmės tolygios PVMĮ 121 str. nuostatoms);

 4. prekės pervežamos į kitą valstybę narę, kai prekės pervežamos dėl tiekimo, kuris pagal PVMĮ VI skyriaus (išskyrus 53 str.) nuostatas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą;

 5. prekės pervežamos į kitą valstybę narę, kurioje bus atliekamas šių prekių aptarnavimas (remontas, priežiūra, derinimas ir kt.), apdirbimas ir / ar perdirbimas, jeigu po to prekės bus grąžintos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išvežtos, tam pačiam apmokestinamajam asmeniui, kuris tas prekes išvežė;

 6. prekės pervežamos į kitą valstybę narę, kurioje šias prekes jomis disponuojantis apmokestinamasis asmuo, įsikūręs išvežimo valstybėje narėje, naudoja teikti paslaugoms ir todėl jos ten pervežamos laikinai (t. y. tol, kol jos reikalingos kitoje valstybėje narėje minėtoms paslaugoms teikti);

 7. prekių laikinas pervežimas ne ilgesniam kaip 24 mėn. laikotarpiui į kitą valstybę narę, jeigu šioms prekėms, jei jos būtų importuojamos iš trečiosios valstybės kitoje valstybėje narėje, galėtų būti įforminta laikinojo įvežimo muitinės procedūra, kurią taikant prekės visai neapmokestinamos importo muitais;

 8. gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimas gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo sistemomis į kitą valstybę narę (kuriam kitoje valstybėje narėje bus taikomos nuostatos, iš esmės tolygios PVMĮ 12 str. 6 dalies nuostatoms).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0901

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės
Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

Naujų transporto priemonių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės visada yra PVM objektas Lietuvoje.

Neatsižvelgiant į tai, kas naują transporto priemonę perka (juridinis asmuo ar fizinis asmuo, vykdantis apmokestinamąją veiklą ar ne, PVM mokėtojas ar ne), jeigu šios transporto priemonės gabenimas baigėsi Lietuvoje, jos pirkėjas Lietuvoje turi apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM, neatsižvelgiant į įsigytos naujos transporto priemonės vertę.

Nauja transporto priemonė – keleiviams ir / ar kroviniams vežti skirta transporto priemonė, atitinkanti vieną iš šių sąlygų:

 1. motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, kurios variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kub. cm arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kW, patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėn. nuo eksploatavimo pradžios arba nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000 km;

 2. laivas, kuris yra ilgesnis kaip 7,5 m, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir / ar kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir / ar kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus ir laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėn. nuo eksploatavimo pradžios arba plaukiojęs ne daugiau kaip 100 val.;

 3. orlaivis, kurio maksimali kilimo masė yra didesnė kaip 1 550 kg, išskyrus orlaivius, naudojamus keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlygį tarptautiniais maršrutais, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėn. nuo eksploatavimo pradžios arba skridęs ne daugiau kaip 40 val.

PVM APSKAIČIAVIMO, DEKLARAVIMO IR SUMOKĖJIMO TVARKA

Naują transporto priemonę įsigyja:

Komentarai

Fizinis asmuo, kuris pagal PVMĮ nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju arba kuris yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms

Nuo 2021-01-01, kai iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės Lietuvoje iš karto po jų įsigijimo įregistruojamos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – Registras) fizinio asmens vardu, tai fiziniam asmeniui jokių dokumentų / duomenų pateikti mokesčių administratoriui nereikia. Mokesčių administratorius naujos transporto priemonės preliminarią įsigijimo PVM sumą apskaičiuoja pagal iš valstybės įmonės „Regitra“ gautus duomenis ir informuoja fizinį asmenį. Apskaičiuota PVM suma sumokoma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią asmuo buvo informuotas apie apskaičiuotą mokesčio sumą

Tačiau kai fizinis asmuo iš kitos ES valstybės narės įsigyja: 1) naują motorinę kelių ar kitą sausumos transporto priemonę, neregistruotiną Registre, 2) naują transporto priemonę, kuri turi būti registruojama Registre, tačiau, jos neįregistravus, parduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui, 3) laivą ar 4) orlaivį, tai fizinis asmuo mokesčių administratoriui privalo pateikti dokumentus / duomenis apie naujos transporto priemonės įsigijimą, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos mokesčių administratorius. Apskaičiuotą PVM fizinis asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteikta FR0656 forma.

PVM mokėtojas, naują transporto priemonę įsigyjantis dėl vykdomos veiklos

Šis PVM mokėtojas savo PVM deklaracijoje (forma FR0600) apskaičiuoja naujos transporto priemonės pardavimo PVM. Ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje deklaruojama kaip pirkimo PVM. Jeigu nauja transporto priemonė skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVMĮ nenustatyti apribojimai, tai ši pirkimo PVM suma (jos dalis) traukiama į PVM atskaitą. Apskaičiuotas mokėtinas PVM turi būti sumokamas per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojas

Šis juridinis asmuo naujos transporto priemonės pardavimo PVM turi apskaičiuoti pats, pildydamas PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą FR0608 formą, ir apskaičiuotą pardavimo PVM sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekės atgabenimo į Lietuvą, kartu pateikdamas ir minėtą apyskaitą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0903

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

Jei prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamos prekės) iš kitos ES valstybės narės įsigyja asmuo, Lietuvoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju, jam atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti įsigytų prekių pardavimo PVM, jei šių įsigytų prekių apmokestinamoji vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti.

Jeigu iš kitų valstybių narių įsigytų nurodytųjų prekių vertė nei praėjusiais metais, nei einamųjų metų pradžioje neviršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 litų) ribos, bet ją viršijo (skaičiuojant nuo metų pradžios) vėlesnį einamųjų metų mokestinį laikotarpį, o asmuo neįsiregistravo PVM mokėtoju, tai nuo įsigytų prekių, kurių vertė neviršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) sumos, PVM neskaičiuojamas, tačiau privalo būti apskaičiuotas nuo visų vėliau įsigytų prekių, įskaitant tas, dėl kurių įsigijimo ši riba buvo viršyta, o jeigu asmuo vykdo ekonominę veiklą – ir nuo po 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) ribos viršijimo dienos jo paties Lietuvoje patiektų prekių ir / ar suteiktų paslaugų apmokestinamosios vertės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0904

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

Jeigu akcizais apmokestinamas prekes (etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką, kurą), kurių gabenimas baigėsi Lietuvoje, įsigijo bet kuris asmuo (išskyrus fizinį asmenį, nesantį apmokestinamuoju asmeniu), tai jam atsiranda prievolė mokėti tų prekių pardavimo PVM Lietuvoje, neatsižvelgiant, už kokią sumą akcizais apmokestinamų prekių buvo įsigyta, t. y. ir neviršijus 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) ribos.

Prievolė pirkėjui mokėti akcizais apmokestinamų prekių pardavimo PVM nustatyta šiems asmenims:

 1. visiems juridiniams asmenims (PVM mokėtojams ir ne PVM mokėtojams) ir;
 2. fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą (ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, asmenims, įsigijusiems verslo liudijimus ir kt.).

Jei pirkėjas – PVM mokėtojas

Jei pirkėjas – juridinis asmuo, ne PVM mokėtojas

Akcizais apmokestinamų prekių pirkėjas, PVM mokėtojas, šių įsigytų prekių, kaip ir kitų įsigytų prekių, pardavimo PVM turi apskaičiuoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600). Ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje deklaruojama kaip pirkimo PVM. Jeigu akcizais apmokestinamos prekės skirtos PVM apmokestinamai veiklai, tai ši pirkimo PVM suma (jos dalis) traukiama ir į PVM atskaitą. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuotas mokėtinas PVM sumokamas per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojas, akcizais apmokestinamų prekių mokėtiną pardavimo PVM turi apskaičiuoti pats, pildydamas PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (forma FR0608) ir PVM sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsigytų prekių atgabenimo į Lietuvą, kartu pateikiant apyskaitą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0906

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

Jeigu Lietuvos PVM mokėtojo įsigytų iš vienos valstybės narės prekių gabenimas baigėsi ne Lietuvoje, o kitoje valstybėje narėje, tai prekių įsigijimo vieta laikoma ta kita valstybė narė, kurioje baigėsi jų gabenimas. Tokiu atveju Lietuvos PVM mokėtojui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju toje valstybėje narėje ir ten sumokėti įsigytų iš kitos valstybės narės prekių pardavimo PVM.

Tačiau, kai Lietuvos PVM mokėtojas neįsiregistruoja PVM mokėtoju toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi jų gabenimas, ir įsigydamas prekes iš kitos valstybės narės nurodo savo PVM mokėtojo kodą, suteiktą jam Lietuvoje, o įvežtas į kitą valstybę narę prekes parduoda tos kitos valstybės narės asmenims, neįsiregistravusiems PVM mokėtojais savo šalyje. Šiuo atveju, pagal PVMĮ 12str. 2 dalies nuostatas laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko šalies teritorijoje (Lietuvoje) ir tuo atveju, kai prekes įsigyjantis asmuo yra Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas, jo PVM mokėtojo kodas buvo nurodytas įsigyjant prekes, ir šios prekės išgabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę, nebent įrodoma, kad PVM buvo sumokėtas toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi šių prekių gabenimas.

Šios prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės vietos nustatymo nuostatos, pagal kurias prievolė apskaičiuoti prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės pardavimo PVM yra ne toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi jų gabenimas, o toje, kurios PVM mokėtojo kodas buvo nurodytas įsigyjant prekes, ir yra vadinamos „rezervo“ taisykle.

Pažymėtina, kad pagal „rezervo“ taisyklę apskaičiuotą PVM Lietuvos PVM mokėtojas galėtų susigrąžinti iš Lietuvos biudžeto (patikslindamas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje įsigytų iš kitų valstybių narių prekių apmokestinamąją vertę) tuo atveju, jeigu pateiktų įrodymus, kad įsigytų iš kitos valstybės narės prekių įsigijimo PVM buvo apskaičiuotas ir sumokėtas toje valstybėje, kurioje baigėsi jų gabenimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0900

Ši informacija skelbiama:
Kai prekės įsigyjamos iš kitos valstybės narės

Kai kurių ES valstybių narių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus galite rasti čia.