Kito neregistruotino

Šioje skiltyje yra pateikiama informaciją apie bet kokio kito neregistruotino turto (asmeninių daiktų, teisių ir kt.) pardavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo taisykles.

Registracijos numeris KM1242

Ši informacija skelbiama:
Kito neregistruotino

Kito neregistruotino turto pardavimo pajamų ir įsigijimo kainos bei su šio turto pardavimu / įsigijimu susijusių privalomų mokėjimų skirtumas per mokestinį laikotarpį neviršijantis 2 500 Eur priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms. 2 500 Eur  viršijanti suma apmokestinama pajamų mokesčiu.

Neapmokestinama 2 500 Eur  suma netaikoma apmokestinant pajamas, gautas pardavus:

  • registruotiną kilnojamąjį turtą;

  • nekilnojamąjį turtą, esantį tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėje;

  • finansines priemones ir išvestines finansines priemones;

  • atliekas (nuo 2013-12-30 iki 2017-12-31 - netauriųjų metalų laužą);

  • bet kokį turtą, kai pajamos gautos iš tikslinės teritorijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1243

Ši informacija skelbiama:
Kito neregistruotino

Gyventojo, pardavusio reikalavimo teisę, gautos pajamos pagal pajamų rūšį laikytinos kito neregistruotino turto pardavimo pajamomis. Reikalavimo teisės kaip kito neregistruotino turto pardavimo pajamų ir jo įsigijimo išlaidų skirtumas, per mokestinį laikotarpį neviršijantis 2 500 Eur sumos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas. 2 500 Eur  viršijanti suma, apmokestinama pajamų mokesčiu.

Pardavus reikalavimo teisę, jos, kaip kito neregistruotino turto, įsigijimo kaina laikoma skolininko skolinio įsipareigojimo gyventojui suma. Nurodyta tvarka apskaičiuotą pajamų mokestį reikalavimo teisę pardavęs gyventojas privalo sumokėti pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1244

Ši informacija skelbiama:
Kito neregistruotino

Turto įsigijimo kaina – tai pinigų suma, už kurią buvo įsigytas turtas, t. y. patirtos išlaidos šiam turtui įsigyti, įskaitant su šio turto įsigijimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus.

Apskaičiuojant turto įsigijimo kainą, būtina turėti turto įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus.

Dokumentai, patvirtinantys turto įsigijimo kainą, privalo turėti Buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus.

Turto įsigijimo kaina gali būti pagrindžiama:

  • galiojančiais sandoriais;

  • kasos aparato kvitais, sąskaitomis ir kitais apskaitos dokumentais, iš kurių būtų galima nustatyti turto įsigijimo datą, kainą, pirkėją;

  • užsienio įmonių ir gyventojų surašytais dokumentais, jei iš šių dokumentų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

Tais atvejais, kai neišsaugoti dokumentų originalai, įsigijimo dokumentais gali būti pripažįstamos atitinkamų institucijų patvirtintos tokių dokumentų kopijos (pvz., notaro patvirtinta sutarties kopija). Be to, gali būti pateikiamas banko išrašas iš gyventojo sąskaitos, jeigu buvo sumokėta pavedimu ir galima nustatyti, kam, kada, už ką ir kokia suma buvo mokėta.

Jei gyventojas neturi nei turto įsigijimo dokumento, nei šio dokumento kopijos – tokiu atveju pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo visos sumos, gautos už parduotą turtą (neatėmus to turto įsigijimo išlaidų).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1246

Ši informacija skelbiama:
Kito neregistruotino

Kito neregistruotino turto pardavimo pajamos yra priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pats gyventojas turi deklaruoti pajamas ir sumokėti pajamų mokestį iki kitų metų gegužės 1 d.

Pajamos, gautos už kito neregistruotino turto pardavimą, deklaruojamos:

Nuo 2019-01-01 - metinės pajamų deklaracijos GPM311D2 priede.

Iki 2018-12-31 - GPM308 T priedo III skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1245

Ši informacija skelbiama:
Kito neregistruotino

Jeigu gyventojas gauna bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio kito neregistruotino turto pardavimo pajamų, tai laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Vadinasi, kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią tokio turto pardavimo pajamų dalį ir nuo jam priklausančio dalies pajamų sumoka pajamų mokestį.

Teises aktai