Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai – tai viena iš korupcijos prevencijos priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija pagal kompetenciją įgyvendina:

2022–2033 METŲ NACIONALINĘ DARBOTVARKĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANĄ

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS 2019–2025 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMĄ

Skaityti plačiau
 

Patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VA-3.

Programos tikslas – didinti visuomenės ir darbuotojų pasitikėjimą Valstybine mokesčių inspekcija (toliau – VMI). Dėl aukšto pasitikėjimo VMI lygio, VMI bus laikoma skaidria, sąžiningai ir kompetentingai dirbančių asmenų institucija. Kuo labiau visuomenė bei darbuotojai pasitikės VMI, tuo labiau patys VMI darbuotojai bei visuomenė bus linkę elgtis sąžiningai, skaidriai. Taip pat, tiek VMI darbuotojai, tiek visuomenės atstovai bus linkę nesitaikstyti su neteisėtu elgesiu, neteisėtais veiksmais ir apie tai informuoti.

Programos uždaviniai:

1. VMI vadovų ir darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimas: nuo institucijoje dirbančių VMI vadovų ir darbuotojų kompetencijos bei elgesio tiesiogiai priklauso visuomenės pasitikėjimas VMI. Jei VMI vadovai ir darbuotojai elgiasi sąžiningai, labiau pasitikima ir pačia institucija;  
2. VMI veiklos viešumo didinimas: labiau pasitikima ta institucija, kuri yra atvira visuomenei, viešina savo veiklą, priimamus sprendimus, jų motyvus, t. y. ta institucija, kurios veikla žinoma ne tik institucijos viduje, bet ir išorėje (visuomenėje);
3. Korupcijos rizikos veiksnių nustatymas ir šalinimas arba minimizavimas: tam, kad pasitikėjimas VMI didėtų, būtina nustatyti, mažinti ir / ar šalinti korupcijos rizikos veiksnius, dėl kurių institucija nepasitikima arba gali būti nepasitikima ateityje.

Programos tikslo ir uždavinių efektyvumui matuoti yra nustatomi 2025 m. vertinimo kriterijai ir jų siektinos reikšmės

Kriterijų siektinos reikšmės bus matuojamos, naudojant dviejų tyrimų duomenis: VMI tolerancijos korupcijai indekso tyrimo duomenis ir Mokesčių mokėtojų pasitikėjimo VMI ir jos teikiamomis paslaugomis bei VMI įvaizdžio tyrimo (toliau – VMI įvaizdžio tyrimas) duomenis.
Atsižvelgiant į tai, kad Programa yra ilgalaikė (7 metų galiojimo laikotarpis), Programos tikslo ir uždavinių efektyvumui matuoti yra nustatomos ambicingos vertinimo kriterijų siektinos reikšmės 2025 m., t. y.:

Vertinimo kriterijus

Kriterijaus siektina reikšmė

2025 m.

(proc.)

Kriterijaus reikšmė

2018 m.

(proc.)

Kriterijumi matuojamas:

Kriterijaus matavimo būdas / įrankis

Bendras pasitikėjimo VMI rodiklis

80 %

65,4 %*
*(2017 m. duomenys)

Tikslo pasiekimas

 

VMI įvaizdžio tyrimas

Mokesčių mokėtojų, nurodžiusių, kad VMI – tai partneris, kurio tikslas padėti laiku ir sąžiningai sumokėti mokesčius, dalis

80 %

65 %

Tikslo pasiekimas

2 uždavinio
efektyvumas

VMI įvaizdžio tyrimas

Mokesčių mokėtojų, nurodžiusių, kad pasitiki VMI darbuotojais, dalis

85 %

76,7 %

Tikslo pasiekimas

1 uždavinio,
2 uždavinio,
3 uždavinio
efektyvumas

VMI įvaizdžio tyrimas

Mokesčių mokėtojų, nurodžiusių, kad VMI darbuotojai yra sąžiningi, dalis

90 %

72,5 %

1 uždavinio,
2 uždavinio,
3 uždavinio
efektyvumas

VMI įvaizdžio tyrimas

VMI darbuotojų, žinančių apie VMI vykdomą prevencinę veiklą, dalis

100 %

93 %

1 uždavinio,
2 uždavinio
efektyvumas

VMI tolerancijos korupcijai indekso tyrimas

VMI darbuotojų, nurodžiusių, kad VMI nėra paplitusi situacija, kai darbuotojams norima atsilyginti, dalis

100 %

80 %

1 uždavinio,
3 uždavinio
efektyvumas

VMI tolerancijos korupcijai indekso tyrimas

VMI darbuotojų, pranešusių apie korupcijos atvejus darbe, dalis

100 %

43 %

1 uždavinio,
3 uždavinio
efektyvumas

VMI tolerancijos korupcijai indekso tyrimas

VMI darbuotojų, žinančių kur kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejus darbe, dalis

100 %

94 %

1 uždavinio,
2 uždavinio
efektyvumas

VMI tolerancijos korupcijai indekso tyrimas

VMI darbuotojų, linkusių pranešti apie jiems žinomą korupcijos atvejį, dalis

100 %

85 %

1 uždavinio
efektyvumas

VMI tolerancijos korupcijai indekso tyrimas

 

Programa įgyvendinama vykdant priemonių planą, kasmet sudaromą vieneriems kalendoriniams metams.

Valstybinės mokesčių inspekcijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planai ir jų įvykdymo ataskaitos

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Vykdoma

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2022 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Įvykdymo ataskaita

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2021 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Įvykdymo ataskaita

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Įvykdymo ataskaita

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Įvykdymo ataskaita

Pasiūlymus ir / ar pastabas dėl Programos ir / ar priemonių galite pateikti: [email protected].