Registracijos numeris KM1183

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo pajamos ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, t. y. pajamoms, nuo kurių pats gyventojas turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį.

Lietuvos įmonė, užsienio įmonė per nuolatinę buveinę ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas per nuolatinę bazę išmokėję gyventojams B klasės FP pardavimo ar IFP realizavimo išmokas, privalo iki kitų metų vasario 15 d. pateikti metinės gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos GPM312 formą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1186

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gautas finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo pajamas turi deklaruoti pats, pateikdamas atitinkamų metų metinę pajamų deklaraciją.

Nuo 2019-01-01 apmokestinamos FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamos deklaruojamos bendromis sumomis užpildant deklaracijos GPM311D2 priedą.

Iki 2018-12-31 apmokestinamos FP pardavimo ir IFP realizavimo pajamos deklaruojamos bendromis sumomis užpildant deklaracijos GPM308F priedą.

Jeigu gyventojas FP pardavimo ir / arba IFP realizavimo pajamas gavo už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusį turtą (šiuo atveju – FP ir IFP), tai laikoma, kad tokios pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Todėl kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią FP pardavimo ir / arba IFP realizavimo pajamų dalį bei sumoka apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį.

Gyventojas, pardavęs FP ir / arba gavęs IFP realizavimo pajamų, kurioms taikoma pajamų mokesčio lengvata, t. y. gavęs neapmokestinamųjų FP pardavimo ir / arba IFP realizavimo pajamų, gali šių pajamų nedeklaruoti, jeigu gauta suma yra mažesnė kaip 500 Eur (2015 m. – 3 000 Eur) per kalendorinius metus.

Jeigu gyventojas gavo FP pardavimo ir / arba IFP realizavimo pajamų, kurių suma viršija 500 Eur (2015 m. – 3 000 Eur) per mokestinį laikotarpį, visas šias pajamas privalo deklaruoti deklaracijos GPM308F priedo I skyriuje.

Tais atvejais, kai:

  • gyventojas gavo FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / arba IFP realizavimo pajamų už tikslinėse teritorijose įsteigtų įmonių išleistas FP/IFP;
  • akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiai įmonei;
  • vertybiniai popieriai laikomi parduotais įmonės likvidavimo atveju;
  • parduodamos (kitaip perleidžiamos) akcijos, kurios buvo nemokamai gautos arba kurių nominali vertė nemokamai padidinta įstatinio kapitalo iš įmonės lėšų didinimo metu

tokias pajamas gyventojas privalo deklaruoti nuo pirmo euro deklaracijos GPM308F priede II skyriuje.

Teises aktai