Registracijos numeris KM0618

Ši informacija skelbiama:
Neatskaitomas PVM

Atvejai, kai pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas

Komentarai

Kai nevykdantys ekonominės veiklos asmenys yra įsiregistravę PVM mokėtojais tik įsigijimams iš ES arba tik elektroninėms paslaugoms teikti ES teritorijoje

 

Teisės į PVM atskaitą neturi tie PVM mokėtojai, kurie PVMĮ 711 str. nustatyta tvarka PVM mokėtojais yra įregistruoti vien dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių ir patys nevykdo jokios ekonominės veiklos.

 

PVM atskaita neturi teisės naudotis ir tie PVM mokėtojai, kurie PVMĮ XII skyriaus penktame, šeštajame as septintajame skirsnyje nustatyta tvarka Lietuvoje yra įsiregistravę PVM mokėtojais elektroninių paslaugų teikimui. Šie PVM mokėtojai, kaip užsienio apmokestinamieji asmenys, turi teisę PVMĮ XIII skyriuje nustatyta tvarka susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM.

Kai įsigytos prekės (paslaugos) yra skirtos neapmokestinamų prekių tiekimui (paslaugų teikimui)

PVM mokėtojas neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų), skirtų PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti. PVM neapmokestinamų prekių tiekimas (paslaugų teikimas) netampa PVM apmokestinama veikla ir nesuteikia teisės PVM mokėtojui į PVM atskaitą net ir tuo atveju, kai PVM mokėtojas apskaičiuoja tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) pardavimo PVM, išskyrus tuos atvejus, kai PVM įstatymo nuostatos numato PVM mokėtojui tokio pasirinkimo teisę.

Kai įsigytos prekės (paslaugos) yra skirtos ne ekonominei, o kitai veiklai vykdyti

Kai asmuo, įsiregistravęs PVM mokėtoju, be vykdomos ekonominės veiklos, vykdo tokią veiklą, kuri pagal PVMĮ nuostatas nelaikoma ekonomine veikla ir dėl to nėra PVM objektas, tai tokiai veiklai vykdyti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM negali būti įtraukiamas į PVM atskaitą. Tai gali būti tokie atvejai, kai PVM mokėtojais įsiregistravusios biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos ar kt. juridiniai asmenys be vykdomos ekonominės veiklos vykdo valstybės ir savivaldybių veiklą ar kitą veiklą, kuri nėra PVM objektas. Todėl ir prekių (paslaugų) pirkimo PVM, tenkantis šių juridinių asmenų vykdomai valstybės ir savivaldybių veiklai ar kitai veiklai, kuri nėra PVM objektas, negali būti įtrauktas į PVM atskaitą.

Kai įsigytos prekės (paslaugos) skirtos už Lietuvos teritorijos ribų tokioms prekėms tiekti (paslaugoms teikti), kurios, jeigu būtų patiektos (suteiktos) Lietuvoje, būtų neapmokestinamos PVM

Kai PVM mokėtojas už šalies teritorijos ribų teikia tokias paslaugas, kurios yra ne PVM objektas Lietuvoje, tačiau, jeigu būtų suteiktos Lietuvoje, būtų neapmokestinamos PVM, tai jis neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti šioms paslaugoms teikti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM, išskyrus atvejus, kai už ES teritorijos ribų suteiktos draudimo ir / ar PVMĮ 28 str. nurodytos finansinės paslaugos. PVMĮ 28 str. 7 dalyje nustatytas pasirinkimas skaičiuoti PVM už PVMĮ 28 str. 1-4 dalyse nurodytas finansines paslaugas taikomas tik šalies viduje vykdomiems finansinių paslaugų teikimo sandoriams. Todėl, kai Lietuvos apmokestinamasis asmuo teikia finansines paslaugas kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims arba apmokestinamųjų asmenų padaliniams, esantiems kitose valstybėse narėse, pasirinkimas skaičiuoti PVM užtokias paslaugas negalioja ir tokioms paslaugoms teikti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM negali būti įtraukiamas į PVM atskaitą.

Kai PVM mokėtojas negali pagrįsti, kad jo įsigytos prekės (paslaugos) yra skirtos jo ekonominei veiklai, suteikiančiai teisę į PVM atskaitą, vykdyti

PVM mokėtojas neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti prekių (paslaugų), kurių jis nenaudoja ir nenaudos PVM apmokestinamoje veikloje, pirkimo (importo) PVM sumų. PVM mokėtojas, mokesčių administratoriui pareikalavus, privalo pats įrodyti, kad jo įsigytos prekės (paslaugos), kurių pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, yra susijusios su jo vykdoma ar numatoma vykdyti nurodyta veikla.

Kai įsigytos prekės (paslaugos) yra skirtos pramogoms ir reprezentacijai

PVM mokėtojas negali įtraukti į PVM atskaitą pramogoms ir reprezentacijai skirtų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM tuo atveju, jeigu jų įsigijimo išlaidų pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus neleidžiama atimti iš gautų pajamų apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (pajamas). Kadangi pagal PMĮ nuostatas, PVM mokėtojas gali priskirti leidžiamiems atskaitymams 50 proc. (75 proc. iki 2017-12-31) reprezentacinių išlaidų, tai ir į PVM atskaitą jis gali įtraukti tik 50 proc. (75 proc. iki 2017-12-31) - reprezentacinėms reikmėms įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumos.

Kai importo arba pirkimo PVM sumokėtas už kitą asmenį PVMĮ 15 str. 7 d. 2 punkte nurodytais atvejais

Į PVM mokėtojo patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apmokestinamąją vertę neįtraukiamos sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensaciją išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu, jo naudai ir jo sąskaita, padengti (PVMĮ 15 str. 7 d. 2 punktas). Kompensacijos suma šiuo atveju privalo būti lygi pardavėjo faktiškai patirtoms išlaidoms atliekant tokius mokėjimus. Tai reiškia, kad nuo iš kitų asmenų gautų minėtų kompensacijos sumų neskaičiuojamas pardavimo PVM. Kai kuriais atvejais kitas asmuo gali už pirkėją (klientą) sumokėti ir pirkimo (importo) PVM, tačiau toks PVM negali būti atskaitomas. Tokiu atveju, kompensuojama suma turėtų padengti PVM mokėtojo patirtas trečiųjų asmenų naudai išlaidas (kartu su pirkimo (importo) PVM).

Kai PVM mokėtojas įsigyja lengvąjį automobilį

PVM mokėtojas, neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti PVMĮ 62 str. 2 d. 3 punkte nurodytais atvejais, įsigyto lengvojo automobilio (M1 klasė), skirto savo, kaip PVM mokėtojo, reikmėms, pirkimo PVM. PVM atskaitos apribojimai netaikomi specialios paskirties lengviesiems automobiliams ir M1 klasės elektromobiliams, jeigu elektromobilio vertė neviršija 50 000 eurų (įskaitant PVM). Įsigytų prekių ir paslaugų (kuro, tepalų, padangų, automobilių saugojimo, plovimo, remonto paslaugų ar pan.), susijusių su PVM apmokestinamoje veikloje naudojamais lengvaisiais automobiliais, pirkimo (importo) PVM atskaitomas bendra tvarka.

Kai PVM mokėtojas įsigyja keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais paslaugas ir kaip neatsiskleidęs tarpininkas jis nedalyvauja šios paslaugos teikimo sandoryje

 

Jeigu PVM mokėtojas, vietoj lengvojo automobilio pirks, pvz., taksi paslaugas arba kitas keleivių pervežimo lengvaisiais automobiliais paslaugas, tokių paslaugų pirkimo PVM negalės būti atskaitytas. Šis apribojimas netaikomas tik neatsiskleidusiems tarpininkams, t. y. PVM mokėtojams, kurie įsigytas šias paslaugas perparduoda savo vardu.

Kiti atvejai

Apmokestinamieji asmenys, kurių parduodamoms prekėms (teikiamoms paslaugoms) taikomos specialios apmokestinimo PVM schemos neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti šių įsigytų prekių bei paslaugų (kurioms taikomos specialios apmokestinimo PVM schemos) pirkimo (importo) PVM.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją apie atvejus, kai įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas, galite rasti leidinyje „PVM atskaita“, III skyriuje.

Teises aktai