Privačių įmonių

Išlaidos, kurios yra priskiriamos komandiruočių į užsienį kompensacijoms ir neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, yra apibrėžtos LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ II d. 2 p.

Išlaidos, kurios yra priskiriamos komandiruočių Lietuvoje kompensacijoms ir neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, yra apibrėžtos LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ III d. 8 p.

Gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas maksimalias komandiruočių į užsienį dienpinigių normas ir nuo 2018-07-01 dienpinigių normą Lietuvoje nustato LR Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526. „DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO“.

Kas laikoma komandiruote?

KM1384
2018-11-22

Registracijos numeris KM1384

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Komandiruote laikomas vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys, įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos. Komandiruote taip pat laikomas individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario šioje dalyje nustatyta tvarka įformintas išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų ar kelti kvalifikacijos.

Svarbu. Komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus darbuotojus, kurių darbas yra susijęs su važinėjimu arba yra kilnojamasis ar pakaitinis (pamaininis).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1362

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Informacija apie maksimalias gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamas dienpinigių sumas yra pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

Vykstant į užsienio komandiruotes

(dydžiai nustatyti taikant minimalią mėnesinę algą nuo 2024-01-01)

Mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis už 1524,60 Eur (t. y. minimali mėnesinė alga - 924 Eur padauginta iš koeficiento 1,65), arba

Valandinis atlygis yra mažesnis už 9,3225 Eur (t. y. minimalus valandinis atlygis 5,65 Eur padaugintas iš koeficiento 1,65).

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal valandinį atlygį), dienpinigiai yra neapmokestinami.

 

Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma per mėnesį didesnė nei 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal valandinį atlygį), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Mėnesinis darbo užmokestis yra lygus ar didesnis už 1524,60 Eur (924 Eur x 1,65), arba

Valandinis atlygis yra lygus ar didesnis už 9,3225 Eur (5,65 Eur x 1,65).

Visa dienpinigių suma, neviršijanti patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Vykstant į komandiruotes Lietuvoje

Išmokėtų dienpinigių suma yra didesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį.

Dienpinigių suma, viršijanti 50 proc. nustatyto atlyginimo (viršijanti dalis), sudėjus kartu su apskaičiuotu darbo užmokesčiu, apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Išmokėtų dienpinigių suma yra lygi ar mažesnė nei 50 proc. nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio arba apskaičiuoto pagal valandinį atlygį.

Visa dienpinigių suma, neviršijanti nustatytos dienpinigių normos (28 Eur), gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

 

Apskaičiuojant darbuotojui kelių komandiruočių per mėnesį į užsienį kompensacijas, per mėnesį faktiškai išmokėtos dienpinigių sumos sudedamos.

Svarbu. Išmokamų dienpinigių suma turi būti lyginama su darbo sutartyje nustatytu atlyginimu.

Išsamią informaciją apie dienpinigių apmokestinimą atitinkamu laikotarpiu rasite žemiau:

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

Dienpinigių apmokestinimas nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1363

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Laikotarpis

Paaiškinimai

 Nuo 2023-08-01   Dienpinigių norma - 28 Eur

Nuo 2018-07-01 iki 2023-07-31

Dienpinigių norma - 15 Eur (nesiejama su bazine socialine išmoka).

Nuo 2018-04-27 iki 2018-06-30

Dienpinigių norma - 5,70 Eur (negali viršyti 50 proc. nuo 15 proc. BSI*).

*Bazinė socialinė išmoka 

 

Jeigu komandiruotė Lietuvoje trunka vieną dieną, dienpinigiai gali būti nemokami.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1398

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Nuo 2020-01-01 komandiruotės į užsienį metu vieneto vadovo arba individualios įmonės savininko, tikrojo ūkinės bendrijos nario ar mažosios bendrijos nario, kai šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negali būti didinama 100 procentų.

Iki 2019-12-31 jeigu į komandiruotę užsienyje vyksta vieneto vadovas arba individualios įmonės savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos narys ar mažosios bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma galėjo būti didinama 100 proc. Ši nuostata nebuvo taikoma vykstant į komandiruotę Lietuvoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1366

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Dienpinigiai apskaičiuojami pagal Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Nuo 2018-07-01 kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 proc. Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių.

Nuo 2017-07-01:

Jeigu komandiruojamam į užsienį vieneto darbuotojui, individualios įmonės savininkui, ūkinės bendrijos tikrajam nariui ar mažosios bendrijos nariui dienpinigius skiria kitas (-i) vienetas (-i) ar asmuo (-enys), įskaitant užsienio vienetus ar asmenis, vienetas, kurio darbuotojas, individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys komandiruojamas, iš pajamų gali atskaityti tik skirtumą tarp dienpinigių sumos (ji apskaičiuojama už faktiškai išbūtą užsienyje laiką pagal šių Taisyklių 3 punkto nuostatas) ir komandiruojamam asmeniui kitų vienetų ar asmenų skirtų dienpinigių sumos.

Iki 2017-06-30:

Dienpinigiai, mažesni už Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse nustatyto dydžio dienpinigius, gali būti mokami esant vienam iš šių atvejų:

  1. Jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta, – darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 proc. dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 3 ir 9 punktų nuostatas.

  2. Jeigu komandiruojamam darbuotojui dienpinigius moka kitas asmuo, t. y. kai dienpinigiai bus išmokėti komandiruotės vietoje priimančiojo asmens ar panašiai ir yra tai patvirtinantys dokumentai. Šiuo atveju komandiruojamam darbuotojui gali būti mokamas dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių 3 ir 9 punktų nuostatas, ir dienpinigių sumos, išmokėtos jam kito asmens, skirtumas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1383

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Kai Lietuvos įmonės nuolatinės buveinės ar kito nesavarankiško padalinio užsienio valstybėje darbuotojas vyksta komandiruotės tikslais į Lietuvos Respubliką, jam mokami dienpinigiai už komandiruotės dienas (įskaitant išvykimo iš tos valstybės ir grįžimo į ją dienas) pagal tos užsienio valstybės, kurioje yra darbuotojo nuolatinė darbo vieta teisės aktuose nustatytas dienpinigių normas vykstant į Lietuvos Respubliką.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1388

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Tuo atveju, kai darbuotojas komandiruotėje turi atlikti kelių vienetų užduotis, komandiruotės išlaidoms priskiriama dienpinigių bendra suma negali viršyti sumos, apskaičiuotos pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše patvirtintas normas.

Kokia dalis dienpinigių priskiriama kiekvieno iš šių vienetų sąnaudoms ir kuris iš jų moka dienpinigius arba kokią dalį dienpinigių moka kiekvienas iš šių vienetų, sprendžia patys vienetai tarpusavio susitarimu.

1 pavyzdys             

                

Asmuo dirba dviejose darbovietėse. Vienoje darbovietėje atlyginimas 400 Eur, o kitoje – 300 Eur. Abi darbovietės vienu metu siunčia darbuotoją į komandiruotę užsienyje. Pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytus dienpinigių dydžius, apskaičiuotų dienpinigių suma – 300 Eur. Įmonių susitarimu, dienpinigių mokėjimas pasidalinamas po 50 proc. t. y. kiekviena įmonė išmokės po 150 Eur dienpinigių.

 

Kiekviena įmonė, išmokėtų dienpinigių sumą turi lyginti su tos įmonės nustatytu darbo užmokesčiu. Nurodytu atveju, kiekviena įmonė neapmokestinamosiomis pajamomis gali laikyti tik tą dienpinigių sumą, kuri neviršija 50 proc. kiekvienos įmonės atskirai priskaičiuoto darbo užmokesčio.

 

2 pavyzdys

 

UAB A vadovas, kuris yra ir vadybininkas UAB B, išvyksta 3 dienoms į tarnybinę komandiruotę – dalyvauti profesinėje konferencijoje, Suomijoje. Kokia dalis dienpinigių priskiriama kiekvienos iš šių bendrovių sąnaudoms ir kuri iš jų moka dienpinigius arba kokią dalį dienpinigių moka kiekviena iš šių bendrovių, sprendžia pačios bendrovės tarpusavio susitarimu. Priskiriant dienpinigius bendrovių sąnaudoms, svarbu, kad bendra dienpinigių suma negali viršyti sumos, apskaičiuotos pagal dienpinigių Suomijoje normą, kuri tarp bendrovių paskirstoma tarpusavio susitarimu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1387

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į vieną komandiruotę, o grįžimo iš tos komandiruotės dieną jau kitu įsakymu išsiunčiamas į kitą (antrą) komandiruotę, tuomet už tą dieną, kai darbuotojas grįžta iš pirmosios komandiruotės ir vėl išvyksta į kitą komandiruotę, dienpinigių išlaidos apskaičiuojamas pagal darbuotojo išvykimo į antrą komandiruotę, normas.

Pavyzdys

Įmonė siunčia darbuotoją į komandiruotę balandžio 1-10 dienomis į Italijos Respubliką. Darbuotojas iš komandiruotės užsienyje į Vilnių parskrenda balandžio 10 d. ryte ir tą pačią dieną išskrenda įmonės pavedimu (įforminama kita komandiruotė) į Lenkijos Respubliką. Balandžio 10 dieną turėtų būti taikoma Lenkijos Respublikos dienpinigių norma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1394

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytos dienpinigių normos taikomos atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena.

Pavyzdys

 

Įmonės pavedimu darbuotojas siunčiamas 7 dienoms į užsienio komandiruotę: 2 dienoms į Latvijos Respubliką ir 5 dienoms į  Estijos Respubliką.

 

Darbuotojas komandiruotėje faktiškai užtruko įsakyme nustatytą laiką, todėl ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ir pajamų mokesčiu neapmokestinamosioms pajamoms yra priskiriami išmokėti dienpinigiai:

  • pervažiavus Latvijos Respublikos sieną už 2 d. būtas Latvijos Respublikoje, neviršijant patvirtintos dienpinigių normos Latvijos Respublikoje;

  • pervažiavus Estijos Respublikos sieną už 5 d. būtas Estijoje ir grįžimo iš jos dieną, neviršijant Estijos Respublikos dienpinigių normos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1392

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Įmonės darbuotojui, komandiruojamam atlikti darbo funkcijas, susijusias su laivo eksploatavimu arba priežiūra, į plaukiojančius ne Lietuvos Respublikos teritorijoje laivus, dienpinigiai apskaičiuojami pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše  nustatytus dienpinigių dydžius, atsižvelgiant į laivų plaukiojimo regionų valstybėms numatytą vidutinę dienpinigių mokėjimo normą.

Dienpinigiai išmokėti vadovaujantis dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklėmis, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1396

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Kai dienpinigiai išmokami individualių įmonių savininkams, ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir mažųjų bendrijų nariams, apribojimas, susijęs su jų gaunamomis pajamomis, netaikomos, nes jų darbas nėra grindžiamas darbo sutartimi. Todėl mokami dienpinigiai pajamų mokesčiu neapmokestinami, jei neviršija Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytų dienpinigių normų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1410

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Užsienio valstybėje

Lietuvoje

  1. dienpinigių išlaidos;

  2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

  3. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos;

  4. dokumentų, susijusių su išvykimu tvarkymo išlaidos, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas;

  5. mokėjimas už kelius, taip pat transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;

  6. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota arba vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruotojo asmens transporto priemone;

  7. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

  8. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais;

  9. valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidos ar jų dalis, kai ši valiuta ar jos dalis skirta 1-8 nurodytoms išlaidoms padengti.

  1. dienpinigių išlaidos;

  2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

  3. kelionės į komandiruotės vietą ir grįžimo iš jos į nuolatinę darbo vietą visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (išskyrus vieneto ar komandiruojamo asmens transportą, vieneto ar komandiruojamo asmens išsinuomotą arba vienetui ar komandiruojamam asmeniui pagal panaudos sutartį perduotą transportą);

  4. komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos,jeigu į komandiruotę buvo važiuojama vieneto transporto priemone,vieneto išsinuomota ar vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone, arba vieneto komandiruoto asmens transporto priemone;

  5. ryšių (pašto ir telekomunikacijų) išlaidos;

  6. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1399

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Jei mažosios bendrijos vadovas, kuris nėra mažosios bendrijos narys (veikia pagal paslaugų sutartį), vyksta į komandiruotę, tai jam apmokėtos komandiruočių kompensacijos (kelionės, apgyvendinimo ir kt. išlaidos) laikomos teikiamos paslaugos dalimi. Vadinasi, mažosios bendrijos vadovui išmokėtos komandiruočių kompensacijos laikomos mažosios bendrijos vadovo pajamomis, gautomis pagal paslaugų sutartį, kurios apmokestinamos taikant gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Kai mažosios bendrijos vadovas yra ir mažosios bendrijos narys, komandiruočių kompensacijos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei neviršija Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytų dienpinigių normų. Gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama dienpinigių norma mažosios bendrijos vadovui iki 2019-12-31 galėjo būti didinama 100 proc. Ši nuostata buvo netaikoma vykstant į komandiruotę Lietuvoje.

Atitinkamai, kompensacijos nelyginamos su iš mažosios bendrijos išsiimtomis pajamomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1395

Ši informacija skelbiama:
Privačių įmonių

Visos komandiruotės išlaidos, patirtos užsienio valiuta, įvertinamos pagal dienos, kuria išlaidos buvo patirtos, valiutos kursą.

Teises aktai