PVM atskaitos tikslinimas

PVM atskaita turi būti tikslinama tokiais atvejais:

 1. kai po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas dalį prekių grąžina, iš prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) gauna nuolaidų ar dėl kitų priežasčių sumažėja prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) mokėtina PVM suma;

 2. kai PVM mokėtojas dėl klaidos ar per mažai arba per daug atskaito pirkimo arba importo PVM;

 3. kai mišrios veiklos vykdymo atveju dėl PVM atskaitos procento perskaičiavimo pasibaigus kalendoriniams metams metinėje PVM deklaracijoje turi būti patikslinta parėjusiais kalendoriniais metais atskaityta įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM suma;

 4. kai pas PVM mokėtoją pasikeitus prekių, paslaugų ir ilgalaikio materialiojo turto naudojimo paskirčiai, dėl kurios netenkama teisės į PVM atskaitą, turi būti patikslinta (atstatyta) atskaityta tokių prekių, paslaugų ir ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM suma (ar jos dalis);

 5. kai PVM mokėtojo prekės ar ilgalaikis turtas, kurio pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, dėl įvairių priežasčių prarandamas;

 6. kai išsiregistravus iš PVM mokėtojų turi būti patikslinta atskaityta įsigytų prekių ir paslaugų, įskaitant ilgalaikį turtą, kurios nebebus panaudotos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, pirkimo (importo) PVM suma;

 7. tam tikrų sandorių atvejais taikant specialias PVM atskaitos tikslinimo taisykles (PVMĮ 68 str.);

 8. dėl beviltiškų skolų (PVMĮ 89str.);

 9. kitais atvejais, paaiškėjus, kad prekės (paslaugos), kurių pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, nebebus naudojamos PVM mokėtojo vykdomoje PVM apmokestinamoje veikloje.

Registracijos numeris KM0625

Ši informacija skelbiama:
PVM atskaitos tikslinimas

Išregistruojamas iš PVM mokėtojų apmokestinamasis asmuo savo paskutinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600) turi patikslinti:

 1. PVMĮ 66 str. nurodytų prekių ir paslaugų, kurios dėl jo išregistravimo iš PVM mokėtojų nebebus naudojamos jo PVM apmokestinamoje veikloje, pirkimo (importo) PVM atskaitą. Tokių prekių ir paslaugų PVM atskaita tikslinama PVM įstatymo 66 str. 2 dalyje nustatyta tvarka. Kai tikslinama PVM atskaita ilgalaikio materialiojo turto, kuriam teisės aktuose, reglamentuojančiuose pelno apmokestinimą, numatytas iki 4 metų nusidėvėjimo normatyvas, ir kurio pirkimo (importo) PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą, tai į biudžetą turi būti grąžinta tokia atskaitytos pirkimo (importo) PVM sumos dalis, kuri atitiktų laikotarpį, likusį nuo turto nebenaudojimo PVM apmokestinamoje veikloje laikotarpio pradžios iki jo nusidėvėjimo normatyvo (metais), nurodyto šiam turtui PMĮ 1 priedėlyje, pabaigos;

 2. ilgalaikio materialiojo turto, kurio pagal PVMĮ 67 str. nuostatas PVM atskaita tikslinama atitinkamai 5 ar 10 metų, atskaitytą pirkimo (importo) PVM dalį, tenkančią laikotarpiui nuo šio turto nebenaudojimo PVM apmokestinamoje veikloje laikotarpio pradžios iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos. Šio ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita tikslinama PVMĮ 67 str. 5 dalyje nustatyta tvarka.

Pavyzdys

 

Įmonė A išregistruota iš PVM mokėtojų nuo 2017-11-09. Ši įmonė 2017-11-09 turėjo:

 • neparduotų prekių (apmokestinamoji vertė – 2 000 Eur, PVM suma – 420 Eur, kuri buvo įtraukta į PVM atskaitą);

 • 3 kompiuterius, įsigytus 2016 m. sausio mėn. (apmokestinamoji vertė – 3 000 Eur, PVM suma – 630 Eur, kuri buvo įtraukta į PVM atskaitą);

 • lengvąjį automobilį, įsigytą 2016 m. gegužės mėn. (apmokestinamoji vertė – 6 000 Eur, PVM suma - 1 260 Eur, kuri nebuvo įtraukta į PVM atskaitą);

 • gamybinį pastatą, įsigytą 2016 m. vasario mėn. (apmokestinamoji vertė - 150 000 Eur, PVM suma - 31 500 Eur, kuri buvo įtraukta į PVM atskaitą);

Įmonė A, išsiregistravusi iš PVM mokėtojų, ne vėliau kaip iki 2017-11-28 (per 20 dienų po išregistravimo iš PVM mokėtojų dienos) turi pateikti paskutinio laikotarpio (nuo 2017-11-01 iki 2017-11-08) PVM deklaraciją, kurioje be apskaičiuotos per šį laikotarpį patiektų prekių (suteiktų paslaugų) mokėtinos PVM sumos turi patikslinti aukščiau nurodyto turto pirkimo (importo) PVM atskaitą. Patikslintą PVM atskaitos sumą sudaro:

 1. 2017-11-09 neparduotų prekių likučio patikslinta (atstatyta) visa atskaityta šiam prekių likučiui tenkanti PVM suma – 420 Eur;

 2. atskaityta kompiuterių pirkimo PVM sumos dalis, tenkanti laikotarpiui nuo išsiregistravimo iš PVM mokėtojų momento iki jų nusidėvėjimo normatyvo (metais), nurodyto PMĮ 1 priedėlyje, pabaigos. Kadangi kompiuterių nusidėvėjimo normatyvas pagal PMĮ 1 priedėlį yra 3 metai (36 mėnesiai), tai apskaičiuojama atskaityta kompiuterių pirkimo PVM dalis, tenkanti 14 mėnesių (22 mėnesiai - laikotarpis, kurį nuo kompiuterių įsigijimo iki išsiregistravimo iš PVM mokėtojų, jie buvo naudojami įmonėje PVM apmokestinamai veiklai vykdyti): 630 / (3 x 12) x 14 = 245 Eur;

 3. gamybinio pastato pirkimo PVM sumos dalis, tenkanti laikotarpiui nuo įmonės išsiregistravimo iš PVM mokėtojų momento iki šio pastato pirkimo PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos. Kadangi pastato pirkimo PVM atskaita tikslinama 10 metų (120 mėnesių), tai patikslinama PVM atskaita tenkanti 99 mėnesiams (21 mėnesis - laikotarpis nuo pastato įsigijimo iki įmonės išsiregistravimo iš PVM mokėtojų momento) ir patikslinta PVM atskaitos suma apskaičiuojama taip: 31 500 / (10 x 12) x 99 = 25 988 Eur.

Įmonė A į paskutinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelį turi įrašyti prekių (paslaugų) patikslintą pirkimo PVM atskaitos sumą (-26 653 Eur) (420 + 245 + 25 988).

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl PVM atskaitos tikslinimo, kai apmokestinamasis asmuo išregistruojamas iš PVM mokėtojų registro galima rasti leidinyje PVM atskaitos tikslinimas“, VIII skyrius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0628

Ši informacija skelbiama:
PVM atskaitos tikslinimas

PVM atskaitos tikslinimo atvejai

Komentarai

Dėl prekių grąžinimo

Kai pirkėjas, PVM mokėtojas, dalį įsigytų prekių grąžina prekių tiekėjui, tai prekių grąžinimas turi būti įforminamas arba prekių tiekėjo išrašytu prekių gavėjui kreditiniu dokumentu (kreditine PVM sąskaita faktūra), arba, šalių susitarimu, prekių pirkėjo išrašytu debetiniu dokumentu, jeigu pirkėjas yra PVM mokėtojas. Jeigu pirkėjas buvo į PVM atskaitą įtraukęs įsigytų prekių pirkimo PVM, tai šias prekes (ar jų dalį) grąžinęs prekių tiekėjui, jis turi patikslinti PVM atskaitą. PVM atskaita tikslinama tą mokestinį laikotarpį, kurį buvo išrašytas kreditinis dokumentas arba grąžintų prekių debetinis dokumentas. Patikslinta praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir / ar debetinius dokumentus turi būti nurodoma mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 25 ir 35 laukeliuose. Ši patikslinta PVM suma turi būti įrašoma su minuso ženklu, kai išrašomas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas ar išrašomas debetinis dokumentas, t. y. PVM atskaita mažinama.

Dėl suteiktų nuolaidų nuo patiektų prekių (suteiktų paslaugų) kainos ar dėl kitų priežasčių sumažėjus prekių (paslaugų) pardavėjui mokėtinai PVM sumai

Kai po prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandorio pardavėjas pakeičia jau patiektų prekių ar suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę ir / ar kiekį, suteikia įvairių nuolaidų (pvz., prekybinius diskontus, prekybines nuolaidas), patikslina neteisingai nurodytą PVM tarifą, arba dėl kokių nors kitų priežasčių pakeičia pirkėjo (kliento) mokėtiną atlygį, tai tokie aplinkybių pasikeitimai turi būti įforminami prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) išrašytu kreditiniu dokumentu. Dėl pasikeitusių minėtų aplinkybių pasikeičia pirkėjo, PVM mokėtojo, įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM suma, kuri jau galėjo būti įtraukta į PVM atskaitą ir deklaruota ankstesnio mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje. Prekių (paslaugų) pirkėjas patikslintą praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą prekių (paslaugų) pirkimo PVM sumą pagal išrašytus kreditinius dokumentus turi nurodyti to mokestinio laikotarpio, kada išrašytas kreditinis dokumentas, PVM deklaracijos 25 ir 35 laukeliuose. Kai pirkėjui buvo išrašytas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas, tai patikslinta PVM suma įrašoma su minuso ženklu.

Dėl į PVM atskaitą įtrauktos importo PVM sumos

Kai PVM mokėtojas importuoja prekes, skirtas PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai apskaičiuotą importo PVM sumą jis turi teisę įtraukti į PVM atskaitą. Todėl, kai apskaičiuotas importuotų prekių importo PVM vėliau dėl tam tikrų priežasčių (pvz., kai muitinė, patikrinusi muitinės deklaraciją išleidusi prekes į laisvą apyvartą ir nustačiusi, kad muitinės deklaracijoje nurodyta neteisinga importo PVM suma, priima sprendimą dėl muitinės deklaracijoje nurodytos importo PVM sumos perskaičiavimo arba kai importuotojas pateikia muitinei prašymą perskaičiuoti importo PVM, kuris jau buvo įskaitytas / sumokėtas) perskaičiuojamas, tai turi būti patikslinama importo PVM atskaita. Patikslinta PVM suma turi būti nurodoma mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 26 ar 27 laukelyje bei 35 laukelyje.

Dėl finansinės nuomos (lizingo) sutarties nutraukimo

Tuo atveju, jeigu nepasibaigus finansinės nuomos (lizingo) sutarties terminui, finansinės nuomos (lizingo) sutartis nutraukiama ir lizingo bendrovė atsiima iš turto gavėjo jam perduotą turtą, tai ji, vadovaudamasi PVMĮ 83 str., turi išrašyti turto gavėjui kreditinį dokumentą, kuriame, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, turi nurodyti patikslintą turto apmokestinamąją vertę ir PVM sumą. Atsižvelgdama į kreditiniame dokumente nurodytą PVM sumą, lizingo bendrovė turi patikslinti mokestinio laikotarpio (kuriame buvo išrašytas kreditinis dokumentas) PVM deklaracijoje mokėtiną į biudžetą (grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą.

 

Turto gavėjas, dėl finansinės nuomos (lizingo) sutarties nutraukimo grąžinęs lizingo kompanijai turtą, turi patikslinti PVM atskaitą, t. y. padidinti mokėtiną į biudžetą PVM sumą (sumažinti grąžintiną iš biudžeto PVM sumą) lizingo kompanijos kreditiniame dokumente nurodyta PVM suma.

Dėl klaidų nustatymo

Jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per mažai atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo padidinta į biudžetą mokėtina (sumažinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai pastebėtos jau praėjusio mokestinio laikotarpio klaidos gali būti ištaisytos to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kuriame jos buvo pastebėtos, negrįžtant į praėjusį mokestinį laikotarpį.

 

Ir atvirkščiai, jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per daug atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo sumažinta į biudžetą mokėtina (padidinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją ir joje ištaisyti klaidas.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl PVM atskaitos tikslinimo išrašytų kreditinių, debetinių dokumentų pagrindu ir dėl padarytų klaidų galite rasti leidinyje PVM atskaitos tikslinimas“, II skyrius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0630

Ši informacija skelbiama:
PVM atskaitos tikslinimas

Kai nuomininkas, atlikęs išsinuomoto pastato (statinio) esminį pagerinimą, kuriam atlikti įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM buvo įtraukęs į PVM atskaitą, šio esminio pagerinimo darbų iš karto neperduoda pastato (statinio) savininkui, tada nuo esminio pagerinimo darbų vertės (kaip už ilgalaikio turto pasigaminimą) jis turi apskaičiuoti PVM. Jeigu nuomininkas vykdo PVM apmokestinamą veiklą, tai turi teisę apskaičiuotą minėto esminio pagerinimo pardavimo PVM įtraukti į PVM atskaitą, kaip pirkimo PVM. Tokiu atveju, pasikeitus pastato (statinio) paskirčiai, prievolės, susijusios su PVM atskaitos tikslinimu, pirmiausia tenka PVM mokėtojui, iš esmės pagerinusiam pastatą (statinį) ir įtraukusiam į savo PVM atskaitą taip pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo PVM.

Jeigu nuomininkas grąžina savininkui pastatą (statinį), dar nepasibaigus PVMĮ nustatytam atskaitos tikslinimo laikotarpiui (nepraėjus 10 metų nuo esminio pagerinimo atlikimo), tai jis turto savininkui išrašytame apskaitos dokumente turi nuo perduodamos esminio pagerinimo vertės dalies, atitinkančios metų skaičių, likusį iki PVMĮ nustatyto PVM atskaitos tikslinimo termino pabaigos, apskaičiuoti PVM. Nuo šio momento pasikeitus pastato (statinio) paskirčiai prievolė tikslinti PVM atskaitą pereina savininkui. PVM atskaitą pastato (statinio) savininkas tikslina tiek metų, kiek yra likę iki 10 metų laikotarpio pabaigos, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį nuomininkas nuo esminio pagerinimo darbų vertės (kaip už ilgalaikio turto pasigaminimą) buvo apskaičiuotą pardavimo PVM įtraukęs į PVM atskaitą, kaip pirkimo PVM. Jeigu pastato (statinio) esminis pagerinimas perduodamas pasibaigus PVM atskaitos tikslinimo terminui, PVM neskaičiuojamas ir pastato (statinio) savininkui nebelieka prievolės tiksinti šio esminio pagerinimo PVM atskaitos.

Pavyzdys

 

Įmonė A, PVM mokėtoja, vykdanti mišrią veiklą, 2015 m. sausio mėn. atliko iš įmonės B išsinuomoto pastato esminį pagerinimą už 50 000 Eur, kuriam atlikti įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą. Įmonė A iš karto po pastato esminio pagerinimo jo neperdavė įmonei B, kadangi pastaroji įmonė nesutiko perimti pastato pagerinimo. Todėl įmonė A, atlikusi šį esminį pagerinimą, nuo esminio pagerinimo darbų vertės (kaip už ilgalaikio turto pasigaminimą) turi apskaičiuoti PVM (50 000 x 21 proc. = 10 500 Eur) ir šią PVM sumą (10 500 Eur) įrašyti į PVM deklaracijos 29 laukelį, be to, dalį šios PVM sumos pagal PVM deklaracijoje (28 laukelyje) nurodytą PVM atskaitos procentą (50 proc.), t. y. 5 250 Eur, gali įtraukti į PVM atskaitą ir įrašyti į PVM deklaracijos 35 laukelį.

 

Pagal faktinius 2015 m. rodiklius PVM atskaitos procentas įmonėje A sudarė 40 proc., todėl metinėje PVM deklaracijoje turi būti patikslinta išsinuomoto pastato esminio pagerinimo (kaip ilgalaikio turto pasigaminimo) metinė PVM atskaitos suma:

 

Pastato esminio pagerinimo PVM atskaitos 2015 m. metinė tikslinimo suma apskaičiuojama taip: [10 500 / 10 x (50 - 40) / 100] = 105 Eur. Ši patikslinta PVM suma įtraukiama į įmonės A 2015 m. metinės PVM deklaracijos 20, 25 laukelius ir kaip mokėtina į biudžetą suma įrašoma į 26 laukelį. Prievolė nuomininkui tikslinti šio esminio pagerinimo atskaitytą PVM sumą teks kasmet iki tol, kol iš esmės pagerintas pastatas bus grąžintas turto savininkui.

 

Praėjus 3 metams, po atlikto esminio pagerinimo, t. y. 2018 m. sausio mėn. įmonė A grąžina pastatą įmonei B. Kadangi pastatas jo savininkui grąžintas dar nesuėjus PVM atskaitos tikslinimo terminui, tai įmonė A, grąžindama įmonei B pastatą, turi jai perduoti likusią nenudėvėtą esminio pagerinimo dalį ir nuo jos apskaičiuoti pardavimo PVM. Tarkime, kad esminio pagerinimo vertės dalis, atitinkanti metų skaičių, likusį iki PVM atskaitos tikslinimo termino (10 metų) yra 35 000 Eur. Tai įmonė A įmonei B išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje turi apskaičiuoti 7 350 Eur PVM (35 000 x 21 proc.). Įmonė A mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 12 laukelyje turės įrašyti perduoto esminio pagerinimo darbų apmokestinamąją vertę –35 000 Eur, o įmonė B jai perduoto nenudėvėtą esminio pagerinimo 7 350 Eur darbų PVM sumą įrašo į PVM deklaracijos 33 laukelį ir į 25 laukelį – kaip pirkimo PVM.

 

Tarkime, kad įmonė B vykdo mišrią veiklą, tai ji į PVM atskaitą įtraukia (įrašo į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelį) 4 778 Eur esminio pagerinimo pardavimo PVM sumos, apskaičiuotos pagal PVM deklaracijos 25 laukelyje nurodytą PVM atskaitos procentą - 65 proc.

(7 350 x 65 proc.). Pagal faktinius 2018 m. rodiklius PVM atskaitos procentas sudarys 55 proc. Todėl įmonė B 2018 m. metinėje PVM deklaracijoje pastato esminio pagerinimo PVM atskaitos metinę tikslinimo sumą turės apskaičiuoti taip: [7 350 / 10 x (65 - 55) / 100 proc.] = 74 Eur. Ši patikslinta PVM suma turės būti įtraukta į įmonės B 2018 m. metinės PVM deklaracijos 20, 25 laukelius ir kaip į biudžetą mokėtina suma įrašyta į 26 laukelį.

 

Pavyzdyje nurodytu atveju dėl pastato paskirties pasikeitimo nuo  2018 m. iki 2025 m. (iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos, skaičiuojant nuo 2018 m., t. y. nuo nuomininko atlikto pastato esminio pagerinimo ir jo pardavimo PVM apskaičiavimo datos) prievolė tikslinti esminio pagerinimo darbų atskaitytą pirkimo PVM tenka įmonei B.

 

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl PVM atskaitos tikslinimo tam tikrų sandorių atvejais galite rasti leidinyje PVM atskaitos tikslinimas“, VII skyrius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0637

Ši informacija skelbiama:
PVM atskaitos tikslinimas

Kai apmokestinamojo asmens PVM mokėtojo ekonominė veikla, kaip kompleksas perduodama kitam apmokestinamajam asmeniui, kuris yra PVM mokėtojas, tai perduodamo ilgalaikio materialiojo turto ir kitų nuosavybės teisės objektų PVM atskaita neturi būti tikslinama. Šiuo atveju laikoma, kad su tuo susijusių nuosavybės teisės objektų perėmėjas jų (o jeigu jie buvo pasigaminti - jiems pasigaminti sunaudotų prekių ir paslaugų) pirkimo ir (importo) PVM įtraukė į savo PVM atskaitą ir jam tenka prievolės tikslinti PVM atskaitą šiame skyriuje nustatyta tvarka.

Nuostata, kad perduodamų nuosavybės teisės objektų PVM atskaita neturi būti tikslinama, taikoma neatsižvelgiant į tai, ar ekonominės veiklos perdavimo momentu ekonominės veiklos perėmėjas jau yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, ar jis dar nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, tačiau yra žinoma, kad jis tikrai įsiregistruos PVM mokėtoju (pvz., jau yra padavęs prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju, ketina šį prašymą paduoti ir pan.). Tokiais atvejais laikoma, kad turto perėmėjas, PVM mokėtojas, pats įtraukė į PVM atskaitą jo perimto turto, kurio pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, pirkimo (importo) PVM ir pasikeitus jo perimto turto naudojimo jo veikloje paskirčiai, jis turės prievoles tikslinti PVM atskaitą to laikotarpio nuo šio turto pirkimo PVM įtraukimo į PVM atskaitą momento (ne jo paties, o to asmens, kurio turtą jis perėmė) iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos.

Pavyzdys

 

Bendrovė X, PVM mokėtoja, kurios veikla baldų gamyba, bendrovei Y, PVM mokėtojai, 2018 m. sausio mėn. perduoda savarankišką verslo dalį, t. y. gamybinį pastatą, 2 kompiuterius, taip pat su ta veiklos dalimi susijusių turtinių bei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visumą, kurios ekonominiu požiūriu sudaro vieną savarankiškos veiklos dalies sandorį. Tarkime, kaip veiklos dalis buvo perduota:

 • gamybinis pastatas, kuris buvo pastatytas 2017 m. liepos mėn. ir apskaičiuota pardavimo PVM suma 20 000 Eur buvo įtraukta į PVM atskaitą;

 • kompiuteriai, kurie buvo įsigyti 2015 m. sausio mėn. už 12 100 Eur (apmokestinamoji vertė - 10 000 Eur, PVM suma – 2 100 Eur), kurių pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą.

Bendrovė Y toliau tęs bendrovės X pradėtą veiklą. Kadangi pagal PVMĮ 9 str. 1 dalies nuostatas toks ekonominės veiklos dalies kaip komplekso perdavimas nelaikomas nei prekių tiekimu nei paslaugų teikimu, todėl perdavus turtą neatsiranda prievolės skaičiuoti pardavimo PVM ir tikslinti PVM atskaitos. Tačiau 2018 m. liepos mėn. bendrovė Y sustabdo savo veiklą ir perimtą gamybinį pastatą parduoda be PVM, kaip seną pastatą. Bendrovei Y, pardavusiai gamybinį pastatą, atsiranda prievolė tikslinti PVM atskaitą. Todėl bendrovė Y PVM deklaracijoje turi patikslinti minėto pastato PVM atskaitą, tenkančią laikotarpiui nuo šio pastato pardavimo (be PVM) momento iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos - iki 2027 m. birželio mėn. (pastato atskaitos tikslinimo laikotarpis 10 metų - skaičiuojant nuo 2017 m. liepos mėn., t. y. nuo to laikotarpio, kurį šio pastato pirkimo PVM įtrauktas į atskaitą), t. y. už 9 metus. Patikslinta PVM atskaitos suma sudarys 18 000 Eur (20 000 / 10 x 9). Ši suma su minuso ženklu deklaruojama 2018 m. liepos mėn. PVM deklaracijos 35 laukelyje.

 

Bendrovė Y 2018 m. spalio mėn. išregistruojama iš PVM mokėtojų. Kadangi kompiuterių nusidėvėjimo normatyvas yra 3 metai, o bendrovė Y išregistruojama iš PVM mokėtojų praėjus daugiau kaip 3 metams po įsigytų kompiuterių pirkimo PVM įtraukimo į PVM atskaitą, tai prievolės tikslinti jų PVM atskaitos nebėra.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl PVM atskaitos tikslinimo tam tikrų sandorių atvejais galite rasti leidinyje PVM atskaitos tikslinimas“, VII skyrius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0647

Ši informacija skelbiama:
PVM atskaitos tikslinimas

PVM atskaitos tikslinimo atvejai

Komentarai

Praradus turtą

Kai paaiškėja, kad PVM mokėtojo įsigytas (pasigamintas) ilgalaikis materialusis turtas, kurio (o jeigu jis buvo pasigamintas, tai jam pasigaminti sunaudotų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM įtrauktas į atskaitą, buvo prarastas dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos ir kai PVM mokėtojas neturi dokumentų, patvirtinančių, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai šio ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama ne metinėje PVM deklaracijoje, o PVM deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės.

 

Tokiu atveju turi būti patikslinama (atstatoma) iš karto visa atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, tenkanti laikotarpiui nuo turto praradimo momento iki tikslinimo laikotarpio pabaigos (atitinkamai, 5 ar 10 metų laikotarpio pabaigos). Ši patikslinta PVM atskaitos suma turi būti deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje ir šia patikslinta (atstatyta) pirkimo (importo) PVM suma turi būti didinama į biudžetą mokėtina (mažinama iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

 

PVM atskaita netikslinama, jei turtas buvo prarastas dėl „force majeure“ arba dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos ir šiuos praradimo faktus PVM mokėtojas įrodo.

Pardavus NT be PVM

Kai PVM mokėtojas be PVM parduoda NT, kuris PVMĮ požiūriu laikomas senu (praėjus 24 mėn. po jo užbaigimo), kurio (o jeigu jis buvo pasistatytas, tai jo pasistatymui sunaudotų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į atskaitą, tai šio NT pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama ne metinėje PVM deklaracijoje, o PVM deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės.

 

Tokiais atvejais turi būti patikslinama (atstatoma) iš karto visa atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, tenkanti laikotarpiui nuo turto pardavimo be PVM momento iki tikslinimo laikotarpio pabaigos (10 metų laikotarpio pabaigos). Ši patikslinta PVM atskaitos suma turi būti deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje ir šia patikslinta (atstatyta) pirkimo (importo) PVM suma turi būti didinama į biudžetą mokėtina (mažinama iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

Pradėjus naudoti turtą vien veikloje, nesuteikiančioje teisės į PVM atskaitą

Kai pasikeitus PVM mokėtojo vykdomai veiklai ilgalaikis materialusis turtas, kurio (o jeigu jis buvo pasigamintas, tai jam pasigaminti sunaudotų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į atskaitą, pradedamas naudoti vien veikloje, nesuteikiančioje teisės į PVM atskaitą, PVM atskaita tikslinama ne metinėje PVM deklaracijoje, o PVM deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės.

 

Tokiu atveju turi būti patikslinama (atstatoma) iš karto visa atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, tenkanti laikotarpiui nuo turto panaudojimo veiklai, nesuteikiančiai teisės į PVM atskaitą, pradžios iki tikslinimo laikotarpio pabaigos (atitinkamai, 5 ar 10 metų laikotarpio pabaigos). Ši patikslinta PVM atskaitos suma turi būti deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje ir šia patikslinta (atstatyta) pirkimo (importo) PVM suma turi būti didinama į biudžetą mokėtina (mažinama iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

Pardavus mišrioje veikloje naudotą turtą su PVM

Kai PVM mokėtojas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, kurį naudojo mišrioje veikloje ir todėl buvo atskaitęs tik dalį (apskaičiuotą pagal PVM atskaitos procentą) šio turto pirkimo PVM, nepasibaigus PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiui parduoda su PVM, tai galima teigti, kad nuo pardavimo momento iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos šis turtas PVM mokėtojo buvo panaudotas PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, todėl jis turi teisę papildomai įtraukti į PVM atskaitą neatskaitytą šio turto pirkimo PVM dalį, tenkančią laikotarpiui nuo jo pardavimo momento iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją apie atvejus, kai PVMĮ 67 str. nurodyto ilgalaikio turto PVM atskaita tikslinama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, galima rasti leidinyje PVM atskaitos tikslinimas“, IV skyrius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0650

Ši informacija skelbiama:
PVM atskaitos tikslinimas

PVM atskaitos tikslinimo atvejai

Komentarai

Praradus turtą

Kai paaiškėja, kad PVM mokėtojo įsigytas (pasigamintas) ilgalaikis materialusis turtas, kurio (o jeigu jis buvo pasigamintas, tai jam pasigaminti sunaudotų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM įtrauktas į atskaitą, buvo prarastas dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos ir kai PVM mokėtojas neturi dokumentų, patvirtinančių, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai šio ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama ne metinėje PVM deklaracijoje, o PVM deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės.

 

Tokiu atveju turi būti patikslinama (atstatoma) iš karto visa atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, tenkanti laikotarpiui nuo turto praradimo momento iki tikslinimo laikotarpio pabaigos (atitinkamai, 5 ar 10 metų laikotarpio pabaigos). Ši patikslinta PVM atskaitos suma turi būti deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje ir šia patikslinta (atstatyta) pirkimo (importo) PVM suma turi būti didinama į biudžetą mokėtina (mažinama iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

 

PVM atskaita netikslinama, jei turtas buvo prarastas dėl „force majeure“ arba dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos ir šiuos praradimo faktus PVM mokėtojas įrodo.

Pardavus NT be PVM

Kai PVM mokėtojas be PVM parduoda NT, kuris PVMĮ požiūriu laikomas senu (praėjus 24 mėn. po jo užbaigimo), kurio (o jeigu jis buvo pasistatytas, tai jo pasistatymui sunaudotų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į atskaitą, tai šio NT pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama ne metinėje PVM deklaracijoje, o PVM deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės.

 

Tokiais atvejais turi būti patikslinama (atstatoma) iš karto visa atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, tenkanti laikotarpiui nuo turto pardavimo be PVM momento iki tikslinimo laikotarpio pabaigos (10 metų laikotarpio pabaigos). Ši patikslinta PVM atskaitos suma turi būti deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje ir šia patikslinta (atstatyta) pirkimo (importo) PVM suma turi būti didinama į biudžetą mokėtina (mažinama iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

Pradėjus naudoti turtą vien veikloje, nesuteikiančioje teisės į PVM atskaitą

Kai pasikeitus PVM mokėtojo vykdomai veiklai ilgalaikis materialusis turtas, kurio (o jeigu jis buvo pasigamintas, tai jam pasigaminti sunaudotų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į atskaitą, pradedamas naudoti vien veikloje, nesuteikiančioje teisės į PVM atskaitą, PVM atskaita tikslinama ne metinėje PVM deklaracijoje, o PVM deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės.

 

Tokiu atveju turi būti patikslinama (atstatoma) iš karto visa atskaityta pirkimo (importo) PVM suma, tenkanti laikotarpiui nuo turto panaudojimo veiklai, nesuteikiančiai teisės į PVM atskaitą, pradžios iki tikslinimo laikotarpio pabaigos (atitinkamai, 5 ar 10 metų laikotarpio pabaigos). Ši patikslinta PVM atskaitos suma turi būti deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelyje ir šia patikslinta (atstatyta) pirkimo (importo) PVM suma turi būti didinama į biudžetą mokėtina (mažinama iš biudžeto grąžintina) PVM suma.

Pardavus mišrioje veikloje naudotą turtą su PVM

Kai PVM mokėtojas įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, kurį naudojo mišrioje veikloje ir todėl buvo atskaitęs tik dalį (apskaičiuotą pagal PVM atskaitos procentą) šio turto pirkimo PVM, nepasibaigus PVM atskaitos tikslinimo laikotarpiui parduoda su PVM, tai galima teigti, kad nuo pardavimo momento iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos šis turtas PVM mokėtojo buvo panaudotas PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, todėl jis turi teisę papildomai įtraukti į PVM atskaitą neatskaitytą šio turto pirkimo PVM dalį, tenkančią laikotarpiui nuo jo pardavimo momento iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją apie atvejus, kai PVMĮ 67 str. nurodyto ilgalaikio turto PVM atskaita tikslinama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, galima rasti leidinyje PVM atskaitos tikslinimas“, IV skyrius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0653

Ši informacija skelbiama:
PVM atskaitos tikslinimas

Jeigu pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procento dydis nuo tais kalendoriniais metais naudoto PVM atskaitos procento dydžio skiriasi ne daugiau kaip 5 proc., PVM atskaita gali būti netikslinama. Tokiu atveju metinė PVM deklaracija nepateikiama. Tačiau, kai PVM mokėtojas kalendoriniais metais taikė mažesnį už pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotą PVM atskaitos procentą ir po PVM atskaitos patikslinimo priklausytų iš biudžeto jam grąžinti per mažai atskaitytą PVM sumą, tai PVM mokėtojas turi teisę teikti metinę PVM deklaraciją ir tuo atveju, kai minėti PVM atskaitos procentų dydžiai skiriasi mažiau kaip 5 proc.

 

Pavyzdys

 

Mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas 2017 m. taikė 35 proc. dydžio PVM atskaitos procentą. Pasibaigus metams, pagal faktinius 2017 m. rodiklius apskaičiuotas PVM atskaitos procentas buvo didesnis ir sudarė 36 proc. Nors minėti PVM atskaitos procentai skiriasi tik - 3 proc. [(35 - 36) / 35 x 100 proc.], tačiau, kadangi šiuo atveju PVM atskaitos tikslinimas yra PVM mokėtojo naudai, t. y. perskaičiavus pagal faktinius rodiklius apskaičiuotą PVM atskaitos procentą, PVM atskaita gali būti padidinta, todėl PVM mokėtojas turi teisę pateikti metinę PVM deklaraciją ir patikslinti PVM atskaitą. Tačiau PVM mokėtojas gali apsispręsti netikslinti PVM atskaitos ir neteikti metinės PVM deklaracijos.

 

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją apie atvejus, kai PVMĮ 67 str. nurodyto ilgalaikio turto PVM atskaita tikslinama metinėje PVM deklaracijoje, galima rasti leidinyje PVM atskaitos tikslinimas“, V skyrius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0657

Ši informacija skelbiama:
PVM atskaitos tikslinimas

Jeigu mišriai veiklai vykdyti įsigytų (importuotų) prekių ir paslaugų (įskaitant ilgalaikį materialųjį turtą, kurio PMĮ 1 priedėlyje nustatytas trumpesnis kaip 4 metų nusidėvėjimo normatyvas) atskaityta metų eigoje pirkimo (importo) PVM suma tikslinama visa iš karto ir tik tiems metams pasibaigus, tai ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo mišriai veiklai, pirkimo (importo) PVM atskaita tikslinama dalimis kasmet, atitinkamai, visą 10 ar 5 metų laikotarpį. Tai reiškia, kad kalendoriniams metams pasibaigus tikslinama šio ilgalaikio materialiojo turto tik metinė PVM atskaitos suma. Kalendorinių metų ilgalaikio materialiojo turto PVM atskaita tikslinama metinėje PVM deklaracijoje (forma FR0516).

Metinė tikslinimo suma apskaičiuojama pagal tokią formulę:

Metinė tikslinimo suma = pirkimo PVM / m × (A (pradinė) - A (pagal faktą)) / 100 proc., kur pirkimo PVM – visa to turto vieneto pirkimo (importo) PVM suma. Turto vienetu PVM įstatymo nustatyta tvarka laikomas ir pastato (statinio) esminis pagerinimas; m – PVMĮ nustatytas atskaitos tikslinimo laikotarpis (metais); A (pradinė) - atskaityta pirkimo (importo) PVM dalis (procentais) turtą įsigijus (importavus); A (pagal faktą) – turto naudojimas PVM apmokestinamoje veikloje pagal pasibaigusių kalendorinių metų faktinius rodiklius (procentais).

PVM atskaitos patikslinimui reikalingas PVM atskaitos procentas apskaičiuojamas PVMĮ 60 str. nustatyta tvarka pagal faktinius deklaruojamų kalendorinių metų rodiklius. Šis PVM atskaitos procentas apskaičiuojamas, kaip santykis praėjusių kalendorinių metų faktiškų pajamų (išskyrus patį PVM) iš PVM apmokestinamos veiklos su PVM mokėtojo praėjusių kalendorinių metų faktiškomis pajamomis (išskyrus patį PVM) iš bet kokios veiklos.

Pavyzdys

 

Mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas 2017 m. sausio mėn. įsigijo įrengimus (kurių PVM atskaita tikslinama 5 metus), skirtus ne tik PVM apmokestinamai, bet ir kitai veiklai (kurios atveju negalima atskaityti pirkimo PVM), todėl tų įrengimų pirkimo (importo) PVM buvo atskaitytas pagal pajamų kriterijų apskaičiuotą PVM atskaitos procentą (pagal 2016m. faktinius rodiklius), kuris sudarė 60 proc. Įrengimų apmokestinamoji vertė – 100 000 Eur, PVM suma - 21 000 Eur. Šių įrengimų pirkimo PVM suma – 12 600 Eur (21 000 x 60 proc.) buvo įtraukta į PVM atskaitą ir įrašyta į 2015 m. sausio mėn. PVM deklaracijos 35 laukelį.

 

PVM mokėtojo 2017 m. gautos pajamos iš bet kokios veiklos sudarė – 2 700 000 Eur, o iš PVM apmokestinamos veiklos – 1 300 000 Eur. PVM atskaitos procentas, apskaičiuotas pagal faktinius 2017 m. faktinius rodiklius, sudarė 48 proc. (1 300 000 / 2 700 000 x 100 proc.). Taikant aukščiau nurodytą formulę, įrengimų metinė (2017 m.) PVM atskaitos tikslinimo suma apskaičiuojama ir deklaruojama metinės PVM deklaracijos FR0516 forma priede FR0516A taip: [21 000 / 5 x (60 - 48) / 100 proc.] = 504 Eur.

 

Tai reiškia, kad šia suma sumažinama 2017 m. PVM atskaita ir ši suma (kaip teigiama suma) įrašoma į 2017 m. metinės PVM deklaracijos 20, 25 laukelius ir kaip mokėtina į biudžetą PVM suma – į 26 laukelį.

 

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją apie atvejus, kai PVMĮ 67 str. nurodyto ilgalaikio turto PVM atskaita tikslinama metinėje PVM deklaracijoje, galima rasti leidinyje PVM atskaitos tikslinimas“, VI skyrius.

Teises aktai